Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

Μιά διευκρίνιση

Στό πλαϊνό μέρος τοῦ μπλόγκ, ἔχω βάλει κάποιους συνδέσμους. Εἶναι χωρισμένοι σέ δύο κατηγορίες. Στήν πρώτη εἶναι τά ἱστολόγια στά ὁποῖα, λόγω τῆς διαμόρφωσής τους, ἡ λειτουργία τοῦ google δίνει τήν δυνατότητα νά παρουσιάζεται αὐτόματα ἡ ἀνανέωση τῆς θεματολογίας τους, καί στήν δεύτερη κάποιες ἄλλες ἱστοσελίδες. Ὁ διαχωρισμός ἔχει γίνει μόνο μέ τό προαναφερθέν, τεχνικῆς φύσεως, κριτήριο. Τά κριτήρια ἐπιλογῆς ὅλων τῶν προηγούμενων συνδέσμων ἔχουν σχέση μέ τήν ἐκτίμηση πού ἔχω στούς δημιουργούς τους, εἴτε στίς σκέψεις καί τίς ἰδέες πού παρουσιάζουν, εἴτε καί σάν πρόσωπα, ἐκ τῶν ὁποίων μερικά ἔχω γνωρίσει καί ἀπό κοντά. Προφανῶς καί μέ τά πιό πολλά κείμενα ὑπάρχει μεγάλη ταύτιση ἀπόψεων, ὅπως καί μέ τά κείμενα πού ἀναρτῶ στό κύριο σῶμα τοῦ ἱστολογίου μου. Φυσικό εἶναι νά ὑπάρχουν καί διαφωνίες. Ἐάν δέν πρόκειται, σύμφωνα μέ τήν δική μου ἐκτίμηση πάντα, γιά κάτι συνταρακτικό, δέν πρόκειται, λόγῳ χρόνου κυρίως, νά κάτσω νά ἐκφράσω τίς ἀντιρρήσεις μου. Θά τό κάνω ὅμως σήμερα, ἀφοῦ εἶδα κάτι πού μέ ἐνόχλησε, ἤ γιά νά τό πῶ πιό παραστατικά, μοῦ ἔφερε μία διάθεση νά ξεράσω.
Ἐξηγοῦμαι. Στά ἱστολόγια πού ἀνανεώνονται ἔχω ἐντάξει καί τό μπλόγκ «Δελτίο τῶν 11». Πρόκειται γιά τό μπλόγκ τοῦ Σπύρου Χατζάρα. Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Πλανητικός Καπιταλισμός. Βιοτρομοκρατία καί Ἐπιχειρήσεις Ψυχολογικοῦ Πολέμου

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ τό βρῆκα στίς παρακάτω ἱστοσελίδες


Τηλέπλαγκτοι πλάναι
Ρεσάλτο -πλανητικός καπιταλισμός, βιοτρομοκρατία καί ἐπιχείρηση ψυχροῦ πολέμου

Καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις καί ἀσθένειες
Τρεῖς πανδημίες γρίππης στόν 20ο αἰώνα
Ἡ γρίππη τῶν χοίρων καί ὁ Π.Ο.Υ.
Πραγματικές καί εἰκονικές κερδοφόρες πανδημίες.
Τά ΜΜΕ ὡς διαχειριστές τοῦ μαζικοῦ κοινωνικοῦ ἐκφοβισμοῦ.Καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις καί ἀσθένειες.

Ἡ φύση καί ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία εἶναι δύο διακριτά ἀλλά καί στενά ἐπίσης διασυνδεδεμένα περιβάλλοντα ὡς πρός τήν ἐξέλιξη τῶν νόσων καί αὐτό σαφῶς ἰσχύει καί στή σημερινή «νόσο τῶν χοίρων». Σέ τελική ἀνάλυση ἔχουμε νά κάνουμε μέ μία κοινωνία «φυσικοποιημένη» λόγω τῆς ἰσχυρῆς ἐπίδρασης τῶν κοσμολογικῶν, οἰκολογικῶν καί βιολογικῶν παραγόντων ἀλλά καί μία φύση «ἱστορικοποιημένη» λόγω τῆς καταλυτικῆς μετασχηματιστικῆς ἀνθρώπινης παρέμβασης πάνω στόν ἄμεσο φυσικό κόσμο. Ἀπό αὐτή τήν ἄποψη ἡ «ἀσθένεια» δέν συνιστᾶ ἁπλῶς μία ἀρνητική ἐκδήλωση τῶν φυσικῶν-βιολογικῶν φαινομένων ἀλλά καί ὡς ἀναδραστικό στοιχεῖο ἐνσωματώνει μέσα τῆς ἐπενέργειες καί παρενέργειες κοινωνικῆς ὑφῆς. Τά συμβάντα τῶν νόσων γεννιόνται καί ἐξελίσσονται μέσα σέ μία καθορισμένη οἰκονομικοκοινωνική ὀργάνωση τοῦ ἀνθρώπινου βίου καί τούτη ἐν προκειμένω σήμερα εἶναι τό σύστημα-κόσμος τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ καπιταλισμοῦ.Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Εἷναι ἡ σοσιαλδημοκρατία ἀξιόπιστη καί εἰλικρινής;

Τό παρακάτω κείμενο εἷναι ἀπόσπασμα ἀπό ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ «Ἐνδιάμεση Περιοχή», τεῦχος 45 –φθινόπωρο 2007)


Τό τέλος τῆς μεταπολιτεύσεως τοῦ 1974 καί ἡ άνάγκη κρατικῆς ἐπανιδρύσεως.

γράφει ὁ Δημήτρης Κιτσίκης

…Ὁ Παπασπύρου, ὁ ἀποκαλούμενος «παλάντζας», ἐφάνταζε στόν κίτρινο ἥλιο τῆς δωσιλογίας, ὡς τό σύμβολο τῆς παρακμῆς, ὅπως σήμερα φαντάζει ὁ Σημίτης. Οἱ ἀριστεροί της σοσιαλδημοκρατίας, ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1880 καί ἐντεῦθεν, πλησιάζοντας πότε τούς γνησίους ἀντιπροσώπους τοῦ ἀστικοῦ κόσμου, τήν ἀποκαλουμένη Δεξιά, καί πότε τούς γνησίους ἀντιπροσώπους τοῦ ἐργατικοῦ κόσμου, τούς κομμουνιστές ( οἱ ὁποῖοι ἐζήτουν ὡς ἦτο φυσικό, χωρίς νά εἶναι οὔτε δωσίλογοι, οὔτε προδότες, ἡ μέν Δεξιά τήν στήριξη τῆς πατρίδος τῶν ἀστῶν –τόν ἀγγλοσαξωνικό κόσμο –τό δέ ΚΚΕ τήν στήριξη τῆς πατρίδος τοῦ σοσιαλισμοῦ –τήν ΕΣΣΔ) προσεπάθουν νά διαφθείρουν καί τούς μέν καί τούς δέ. Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Καταργοῦν τόν κοινόχρηστο χαρακτῆρα τοῦ αἰγιαλοῦ


Ἀπό τό Ἐνημερωτικό Δελτίο τοῦ ΤΕΕ ( τεῦχος 2535—11 Μαῒου 2009) ἀντιγράφω

Καταργοῦν τόν κοινόχρηστο χαρακτήρα τοῦ αἰγιαλοῦ

Τόν κίνδυνο καθολικῆς ἐμπορευματοποίησης τοῦ αἰγιαλοῦ καί τῆς παραλίας μέ βάση τήν κοινή ὑπουργική ἀπόφαση τῶν ὑφυπουργῶν Ἐσωτερικῶν, Θανάση Νάκου, καί Οἰκονομίας, Ἀντώνη Μπέζα, μέ τήν ὁποία προβλέπεται ἡ ἀπ’ εὐθείας παραχώρηση τῆς χρήσης τους σέ ἰδιῶτες ἀπό τούς ΟΤΑ, ἐπισημαίνουν τό ΤΕΕ καί ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Ἀθηνῶν.
Τονίζουν ὅτι μέ τήν ἀπόφαση
α) Δέν τηροῦνται οἱ βασικές προβλέψεις τοῦ νόμου 2971/2001 πού ἀναφέρεται στήν παραχώρηση χρήσης παραλίας καί αἰγιαλοῦ στούς ΟΤΑ, ἰδίως ἡ πρόβλεψη τοῦ νόμου ὅτι πρέπει νά διατηρεῖται ὁ κοινόχρηστος χαρακτήρας καί νά μήν παρακωλύεται ἡ ἐλεύθερη πρόσβαση τῶν πολιτῶν.
β) Καταργοῦνται ἀκόμη καί οἱ σαφεῖς ἐξαιρέσεις τοῦ νόμου, πού προβλέπουν σέ περίπτωση παραχώρησης νά μήν ὑπερβαίνει τά 500 τ.μ. καί νά μεσολαβεῖ μεταξύ δύο παραχωρημένων ἐκτάσεων ἐλεύθερη ζώνη τουλάχιστον 100 τ,.μ. Στήν ἀπόφαση ἀναφέρεται ὅτι πρέπει « ἡ μέγιστη κάλυψη χρήσης νά μήν ὑπερβαίνει τό 50% τοῦ μεταβιβαζόμενου χώρου, ὥστε νά ὑπάρχουν ὁριζόντιοι καί κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ἑνός μέτρου καί ἐλεύθερη λωρίδα κατά μῆκος τῆς ἀκτῆς, πλάτους τουλάχιστον δύο μέτρων, γιά ἐλεύθερη κίνηση τῶν λουομένων καί ἀποφυγή ἀτυχημάτων». Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Μέρες τοῦ 36 (1)

Τό 1936 εἶναι μία χρονιά μέ πολλά καί ἐνδιαφέροντα ἱστορικά γεγονότα. 4 θάνατοι σημαντικῶν πολιτικῶν προσωπικοτήτων. Κονδύλης, Βενιζέλος, Δεμερτζής, Τσαλδάρης. Λίγους μῆνες πρίν ἔχει πραγματοιηθεῖ ἡ παλινόρθωση τῆς βασιλείας ( Νοέμβριος 1935 ), πού ἐπαναφέρει τόν Γεώργιο τόν Β μέ ἕνα νόθο δημοψήφισμα. Ἡ ἀνάθεση στόν Μεταξά, ἀρχικά τῆς ἀντιπροεδρίας, κατόπιν τῆς πρωθυπουργίας, καί ἡ ἐξουσιοδότηση πού τοῦ παρεῖχε ἡ Βουλή, μέ προεξάρχοντα τόν ρόλο τῶν Φιλελευθέρων, ὥστε νά ἀναστείλει τήν λειτουργία της, ξεχωρίζουν σέ ἐπίπεδο πολιτικῆς ἐπικαιρότητας. Τό γεγονός ὅμως πού σημάδεψε αὐτή τή χρονιά, στό ὁποῖο ἄμεσος πρωταγωνιστής ἦταν ὁ λαός καί κυρίως ὁ λαός τῆς Θεσσαλονίκης ἦταν οἱ ἀπεργιακές κινητοποιήσεις τόν Μάϊο τοῦ 1936.
Ἡ κοινωνική κατάσταση καί τό τοπίο στήν Ἑλλάδα τοῦ 1936 ἔχουν ἀλλάξει δραματικά. Οἱ ἀπεργίες καί οἱ διαδηλώσεις λόγω τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς κατάστασης ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ. Τά ἀστικά κόμματα συνηθισμένα νά ἁλωνίζουν ἐρήμην του λαοῦ εἶναι σέ σύγχυση. Οἱ ἐκλογές τῆς 23ης Ἰανουαρίου 1936 δέν ἔχουν δώσει πλειοψηφία σέ κανένα ἀπό τά μεγάλα κόμματα, τό Λαϊκό καί τό κόμμα τῶν Φιλελευθέρων. Πρωθυπουργός ἔχει ἀναλάβει ὁ ἐξωκοινοβουλευτικός Δεμερτζής, καί μετά τόν θάνατό του στίς 13 Ἀπριλίου, μέ τήν ἀνοχή καί στήριξη τῶν ὑπολοίπων μεγάλων κομμάτων ὁ Ἰωάννης Μεταξάς. Ἡ Ἀριστερά ἐκφράζεται κυρίως μέσω τοῦ Παλλαϊκοῦ Μετώπου (ΚΚΕ καί Ἀγροτικό κόμμα ) δραστηριοποιεῖται καί αὐξάνει τήν ἐπιρροή της. Πέρα ἀπό τίς ὅποιες τακτικίστικες κινήσεις τῆς ἡγεσίας του, καί τῶν ἐσωτερικῶν ἐρίδων τό Μέτωπο, ὅπως εἶναι φυσικό, στίς προσπάθειές του θά συναντήσει ἀντίδραση ἀπό καί ἀπό τό πολιτικό κατεστημένο. Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Τό τσούρμο τῶν γελωτοποιῶν - Κωστῆς Παπαγιώργης

ΤΟ ΤΣΟΥΡΜΟ ΤΩΝ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΩΝ (Κωστῆς Παπαγιώργης - " Κόσμος τοῦ Ἐπενδυτῆ" 16-4-2009)


Ὅπως καί στά βρέφη, τό κλάμα γενικά προηγεῖται τοῦ γέλωτος· ἀκόμα καί τό γελόκλαμα ἕπεται τοῦ κλάματος. Τό βλέπουμε καί στή δική μας πείρα ζωῆς· ὅσο ταυτιζόμαστε μέ τή ζωή καί τό ἄμεσο βίωμα, τά παίρνουμε ὅλα στά «σοβαρά», κατάκαρδα, ὅποτε ἀπόσταση δέν ὑπάρχει. Ἀντίθετα, μέ τίς λογῆς λογῆς ἀτυχίες ἀρχίζουμε νά κρατᾶμε κάποια ἀπόσταση, νά ἀντιδροῦμε σάν χιουμορίστες ἐκεῖ ὅπου ἄλλοτε τά βάφαμε μαῦρα. Τυχαία χαρακτήρισαν τό χιοῦμορ «εὐγένεια τοῦ ἀπελπισμένου»; Πρόσφατα, στούς σεισμούς τῆς Λ’ Ἀκουίλα, ἔβγαλαν ἀπό τά χαλάσματα μία γραῖα ἐνενήντα τόσο ἐτῶν πού παρέμεινε παγιδευμένη δύο εἰκοσιτετράωρα. Ὅταν λοιπόν τή ρώτησαν τί ἔκανε ἀναμένοντας τά συνεργεῖα, ἀπάντησε φυσικότατα: «Ἔπλεκα γιλέκο!». Ὤ θεία ἁπλότης, ὅπως θά ἔλεγε ὁ Ἰωάννης ὁ Οὔσιος. 


Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

Ὁ παράδεισος τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς προόδου

Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἐντουάρντο Γκαλεάνο "Ἕνας κόσμος ἀνάποδα"


Μία γέφυρα δίχως ποτάμι.
Ψηλές προσόψεις κτιρίων δίχως τίποτε ἀπό πίσω.
Ὁ κηπουρός ποτίζει τό πλαστικό γρασίδι.
Κυλιόμενες σκάλες πού δέν ὁδηγοῦν πουθενά.
Ὁ αὐτοκινητόδρομος πού μᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά γνωρίσουμε τόπους, πού ἐξ αἰτίας του ἔχουν καταστραφεῖ.
Ἡ ὀθόνη τῆς τηλεόρασης δείχνει μία τηλεοπτική συσκευή πού περιέχει μίαν ἄλλη τηλεοπτική συσκευή μέσα στήν ὁποία ὑπάρχει μία τηλεοπτική συσκευή..

...Αὐτός ὁ πολιτισμός δέν ἀφήνει κανέναν νά κοιμηθεῖ, οὔτε τά λουλούδια, οὔτε τίς κότες οὔτε τούς ἀνθρώπους. Τό χειμώνα τά λουλούδια τοποθετοῦνται κάτω ἀπό συνεχῆ φωτισμό, ὥστε νά μεγαλώνουν πιό γρήγορα. Στά ὀρνιθοτροφεῖα ἡ νύχτα εἶναι ἀπαγορευμένη γιά τίς κότες. Καί οἱ ἄνθρωποι εἶναι καταδιακσμένοι στήν ἀϋπνία, λόγω τῆς ἀγωνίας τους νά ἀγοράσουν καί τοῦ ἄγχους τους νά πληρώσουν...