Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Ἑλληνικόν χρῶμα - Περικλῆς Γιαννόπουλος


Ὅπως διὰ τὴν ζήτησιν τῆς Ἑλληνικῆς Γραμμῆς, ἥτις ἀποτελεῖ τὴν πρώτην Ἰδέαν μιᾶς ἐκρήξεως Ἑλληνικῆς Αἰσθητικῆς, τίθεται ὡς βάσις οὐχὶ Τέχνη τις οἱαδήποτε, οὔτε αὐτὴ ἡ Ἀρχαία μας Τέχνη, ἀλλὰ ἡ Φύσις, ἡ Γῆ, ὅπως τὴν βλέπομεν γύρωθεν ἡμῶν, οὕτω καὶ διὰ τὸ ΧΡΩΜΑ. Καὶ ὅπως διὰ τὴν Γραμμὴν ἐξέλεξα ὡς σημεῖον παρατηρήσεως τὸν κάτωθεν τῆς Ἀκροπόλεως ναΐσκον τοῦ Ἁγ. Δημητρίου καὶ τὴν δεξιόθεν αὐτοῦ χαραχθεῖσαν μόλις ὁδὸν τὴν ἀνιοῦσαν πρὸς τὴν Πνύκα, διὰ τὸ κοντινώτατον καὶ πανοραματικώτατον, οὕτω καὶ διὰ τὸ Χρῶμα. Καὶ ὅπως διὰ τὴν Γραμμὴν οὕτω καὶ διὰ τὸ Χρῶμα ἐφιστῶ τὴν προσοχὴν ἐπὶ τῶν γραμμῶν αὐτῶν τῶν Ζωγράφων, Γλυπτῶν, Ἀρχιτεκτόνων καὶ Μουσικῶν, ὅλων τῶν Καλλιτεχνῶν, καὶ κάθε φιλοτεχνοῦντος, καλλιτεχνοῦντος ἀνθρώπου.


Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Ἑλληνική γραμμή - Περικλῆς Γιαννόπουλος

Ἑλληνική γραμμή

Σταθῆτε εἰς ἕνα μέρος τῶν Ἀθηνῶν ἀνοικτόν. Εἰς τὸ Ζάππειον, εἰς τὰ Πατήσια, ὅπου θέλετε. Ἀναβῆτε εἰς ἕνα λοφίσκον, λόφον εἰς τὸν Ἀρδηττόν, εἰς τὸν Λυκαβηττόν, εἰς τὸν Φιλοπάππον, εἰς τὴν Ἀκρόπολιν, εἰς οἱονδήποτε σημεῖον θέλετε. Προτιμήσατε νὰ ἀναβῆτε εἰς τὸ ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγ. Δημητρίου, ὑπὸ τὴν Ἀκρόπολιν, καὶ στρέφοντες δεξιόθεν ὅπου σᾶς ἐχάραξαν καὶ δρόμον νὰ κάμετε ὀλίγα βήματα μέχρις ὅτου σᾶς ἀποκαλυφθοῦν τὰ πάντα πανταχόθεν. Ἐκεῖ εἶναι καλύτερα, διότι ἡ κεφαλὴ τοῦ θεατοῦ εἶναι εἰς τὴν γραμμὴν μὲ ὅλους τοὺς λόφους καὶ τὰ βουνὰ καὶ βλέπει τὰ πάντα, οὔτε πολὺ ὑψηλόθεν, οὔτε πολὺ χαμηλόθεν.
Πηγαίνετε ἐκεῖ, εἴτε ἕνα ξηρὸν ἀνέφελον ροδοξύπνημα ἡμέρας, εἴτε ἕνα πάμφωτον μεσημέρι, εἴτε καλήτερον, τρεῖς ὥρας πρὸ τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου, ὅτε ὅλα διαβάζονται καθαρώτερα καὶ ἁπλούστερα ἀπὸ τοὺς ἀμυήτους ὀφθαλμούς. Μείνατε ἐκεῖ, δυό, τρεῖς, τεσσάρες, πέντε ὥρας. Δὲν θὰ πάθετε τίποτε διὰ μίαν φοράν. Εἶναι τόσον ὡραῖα τόσον ἡδονικὰ νὰ κάθεται κανεὶς εἰς τὸ μητρικὸν χῶμα καὶ νὰ θωπεύει τὰ χόρτα καὶ τὰ ὡραῖα πετράδια, μὲ τὰ ὁποῖα τόσον γρήγορα γίνεται ἕνα. Καθίσατε χωρὶς καμμίαν σκέψιν, χωρὶς κανένα σκοπόν· ἀφήσατε τὴν ψυχήν σας ἐλευθέραν νὰ τέρπεται ἀπὸ τὰ ὁρώμενα ἀθύρματα καὶ τὸν ἐγκέφαλόν σας νὰ φωτογραφίζει εἰς τὸν σκοτεινόν του θάλαμον λόφους, βουνά, ἀκτάς, νερά, καπνούς, χρώματα, ὅ,τι φαίνεται.
Τί βλέπετε;

Ἕναν ὁλόκληρον κόσμον.


Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

Τί γίνεται στήν Κύπρο ἐν ὄψει τοῦ Δεκέμβρη;

Γιά μιά ὅσο γίνεται πληρέστερη ἐνημέρωση σέ σχέση μέ τό Κυπριακό καί τίς ἐξελίξεις πού κυοφοροῦνται μέσα σέ πλήρη μυστικότητα, παραθέτω τόν παρακάτω σύνδεσμο άπό τό Ἀντίβαρο, μέ συγκεντρωμένα ἄρθρα. Δυστυχῶς στήν καθημερινή εἰδησεογραφία τό θέμα βρίσκεται στό περιθώριο τῶν δελτίων τῶν μεγάλων καί «ἔγκυρων» τηλεοπτικῶν σταθμῶν καί ἐφημερίδων. Πρόσωπα με ἱστορία, ὅπως ὁ «γιατρός» Βάσσος Λυσσαρίδης ἀγνοοῦνται συστηματικά ἀπό τους σύγχρονους παραγωγούς «εἰδήσεων». Προτιμῶνται οἱ ἐντεταλμένοι "δημοσιογράφοι" ἤ παπαγάλοι διαφόρων ἰνστιτούτων καί ἱδρυμάτων ἀμυντικῆς και ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ….
Ἄν κάποιος γνωρίζει ἱστοσελίδες μέ στοιχεῖα γιά τό Κυπριακό ἄς τἀ ἐπισυνάψει στά σχόλια

http://www.antibaro.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=86

Το παρακάτω κείμενο ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἀντίβαρου, με ἀφορμή την παρουσίαση τοῦ βιβλίου του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου « Ἡ Κύπρος σέ παγίδα». Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Δέν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα...- Παναγιώτης Κονδύλης


Ἐννοιολογική σύγχυση καί πολιτική ἐκμετάλλευση

Π. ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Δέν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα. Γιά νά τό ποῦμε ἀκριβέστερα: ἐν ἔτει 1998 δέν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα καί κανείς δέν μπορεῖ νά γνωρίζει ἄν θά ὑπάρξουν στό μέλλον. Ἡ διαπίστωση αὐτή εἶναι ἀναπόδραστη ἄν ἐπιθυμοῦμε νά ὁρίσουμε τήν ἔννοια τοῦ «δικαιώματος» καί τοῦ «ἀνθρώπινου δικαιώματος» αὐστηρά καί ἀδιαφορώντας ἀπέναντι σέ πολιτικές - ἰδεολογικές σκοπιμότητες. «Δικαίωμα» δέν εἶναι κάτι πού ἁπλῶς διάγει βίο φαντάσματος μέσα στά κεφάλια τῶν φιλοσόφων ἤ πού εὐδοκιμεῖ στά χείλη τῶν προπαγανδιστῶν. Στήν οὐσία τοῦ δικαιώματος ἀνήκει ἐξ ὁρισμοῦ ἡ δυνατότητα νά ἀπαιτεῖται καί νά ἐπιβάλλεται. Καί ὡς «ἀνθρώπινο δικαίωμα» ἐπιτρέπεται νά θεωρεῖται μονάχα ἕνα δικαίωμα τό ὁποῖο ἀπολαμβάνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μόνο καί μόνο ἐπειδή εἶναι ἄνθρωποι, δηλαδή χωρίς τή διαμεσολάβηση ἐξουσιαστικῶν ἀρχῶν καί συλλογικῶν ὑποκειμένων (π.χ. ἐθνῶν καί κρατῶν) πού, ἀπό ἐννοιολογική καί φυσική ἄποψη, εἶναι στενότερα ἀπό τήν ἀνθρωπότητα ὡς σύνολο.


Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Ἱστορικά βίντεο - ντοκουμέντα

Στήν ἱστοσελίδα τοῦ ἀπολίτικου καφενείου, ( http://apolitikokafeneio.com/ ),

στόν παρακάτω σύνδεσμο ὑπάρχει πληθώρα βίντεο-ντοκουμέντων, σχετικῶν μέ τήν ἑλληνική καί παγκόσμια ἱστορία τοῦ 20ου αἰῶνα ἀπό τό ἀρχεῖο τής Ε.Ρ.Τ

http://apolitikokafeneio.com/Forum/viewtopic.php?p=372#top


Μαζί μέ τά βίντεο , σέ διάφορα μέρη τῆς ἱστοσελίδας περιλαμβάνονται ἀκόμη δεκάδες συνδέσμων, οἱ ὁποῖοι παραπέμπουν σέ ἱστοσελίδες σχετικοῦ ἱστορικοῦ περιεχομένου, ἐφημερίδες, φωτογραφίες, ἄρθρα, κ.λπ. Καλύπτουν κοινωνικά, πολεμικά, πολιτιστικά θέματα. Ἀκόμη τά ἐπεισόδια τῆς σειρᾶς " Ἑξάντας " τοῦ δημοσιογράφου Γιώργου Αὐγερόπουλου.

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Ο ΧΙΤΛΕΡΙΣΜΟΣ, Ο ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ


http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1029972&lngDtrID=245


Ὁ ΟΑΣΕ ( Ὀργανισμός γιά τήν ἀσφάλεια καί τήν συνεργασία στήν Εὐρώπη) καταδικάζει παράλληλα ναζισμό καί σταλινισμό. Τούς ἐξισώνει. Ἡ ἀναμφισβήτητη καί σημαντικώτερη ὅλων συμβολή τῆς ΕΣΣΔ στή νίκη κατά τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα ἀποσιωπᾶται ξεδιάντροπα.
Ἕνας ἐπιεικής χαρακτηρισμός γιά τήν παραπάνω θέση ἀφορᾶ τήν χυδαιότητά της, μία χυδαιότητα πού συμβαδίζει μέ τήν φιλελεύθερη περί δημοκρατίας ἄποψη «τά δικά μας δικά μας καί τά δικά σας δικά μας». Ἡ ὑποκρισία καί ὁ φαρισαϊσμός πού ντύνουν αὐτή τήν χυδαιότητα δυστυχῶς καταφέρνουν νά ξεγελάσουν τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου, ἀνάγοντας τέτοια ἰδεολογήματα στό ἐπίπεδο τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν.
Μία θέση πού ἐλάχιστη σχέση ἔχει μέ τήν πραγματικότητα ἀφοῦ δέν ἀναφέρεται καί παραγνωρίζει σκοπίμως κάποια σημαντικά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ Χίτλερ καί τοῦ ναζισμοῦ καί ἀκολούθησαν τήν λήξη τοῦ 2ου παγκοσμίου πολέμου.