Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Πεθαίνετε διότι ἐσκοτώσατε τό Πνεῦμα -Περικλῆς Γιαννόπουλος
Πεθαίνετε διότι ἐσκοτώσατε τό ΠΝΕΥΜΑ.
Ἐνόσω δέν Ἀναστηθῆ καί Ἀναστηλωθῆ τό ΠΝΕΥΜΑ, ἀδύνατον νά ἀρχίση ἡ ὑπάρχουσα : ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΛΑΣ.

…Ἀλλά τό ἀπελπιστικόν δέν εἶναι ἡ ἀζωγράφιστος καί ἀκατανόμαστος αὐτή κατάστασις. Τό ἀπελπιστικόν εἶναι ἡ κατάστασις τοῦ Ἑλλαδικοῦ Πνεύματος. Οὐδέποτε τό Ἑλληνικόν δαιμόνιον κατήντησεν εἰς τοιαύτην ἀποχαύνωσιν, εἰς τοιοῦτον ἀφανισμόν. Τό Ἑλλαδικόν Πνεῦμα ἀπεκρυσταλλώθη, εἰς ἕνα ἀνυπόφορον Βλακόπνευμα. Βλάξ τέλειος, σάν πρέσβυς καί σάν ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, Ἕνα Εἴδωλον διπρόσωπον, σάν τούς Ἑρμᾶς τῶν παλαιῶν μας δρόμων. Μιστριώτης Ψυχάρης, μέ τήν μίαν ὄψιν, ἀπολίθωμα Βλακοδιδασκαλικοῦ Μπαμπούλα, μέ τήν ἄλλην, ἀποκρυστάλλωμα μειδιάματος Αὐταρέσκου Βλακοκατεργάρη. Τό καταχρεωκοπημένον Ἑλλαδικόν Βλακόπνευμα, τό ναυαγῆσαν καθ’ὅλας του ἀνεξαιρέτως τάς ἀενάους ἐπιχειρήσεις, ἀπεκοκκαλώθη: Θρησκευτικός κοιλοτυμπανισμός, Πολιτικός Κραβαριτισμός, Διπλωματικός Ἀποστραβωμός, Ἐπιστημονικός Κομπογιανιτισμός καί ἀναιδέστατος διαφημισμός. Στρατιωτικός Περικλετισμός, Ναυτικός Φασουλισμός, Κοινωνικός Σαπισμός, Ἐμπορικός Σαραφισμός. Ἰδεολογικός Τσουμπεδισμός, Φιλολογικός Φουστανελισμός καί Καλλιτεχνικός πανελλαδικός γκαρικτικότατος Γαϊδουρισμός.
Ὅλα τά μεγάλα Ἐργαστήρια Ἑλλάδος ἀναδημιουργημένης ὅλα τά μαρμαροβογγούντα Μέγαρα, κλειστά, βουβά, μέ χνῶτα Πυραμίδων. Περπατῆτε σιγά, ὦ εἰσερχόμενοι, ὁμιλεῖτε σιγά, ἀποκαλυφθεῖτε, ἐδῶ ζοῦν: οἱ Τωρινοί Πεθαμένοι. Αὐτή ἡ Βουλή τῶν ὑλακτούντων σκύλων, δι’ ὅλα τά ἀτομικά καί μισοατομικά τοπικά συμφέροντα. Βουβή εἰς πάντα τά ἀνωτέρω ζητήματα, καί μόλις ἐκφέρη τις φωνή δι’ὑψηλόν τι Ἑλλαδικόν ἤ Πανελλήνιον ζήτημα, σηκώνονται οἱ Ὑπουργοί καί ἐν μέσῳ τῆς νεκρικῆς ὀργῆς τῶν Κουτσούρων, σάν νά εἶχαν ἐνώπιόν των ψόφιον Πατριάρχην, μόλις κατορθώνοντες νά συγκρατήσουν τά γέλοια, ἐπαναλαμβάνουν μέ σοβαρότητα χιλίων τόννων, ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ σιγή διά νά μή λιποθυμήσουν τά Ἐθνικά Συμφέροντα! Ἀποροῦντες καί οἱ ἴδιοι διά τόν αἰωνίως ἐπιτυγχάνοντα αὐτόν Ἐμπαιγμόν, ὁ ὁποῖος θά ἐθύμωνε καί Μπούφους. Καί ὅταν τίς τῶν Ἀσπίλων, τῶν καταδικασμένων εἰς Ἀχρηστίαν ἰσόβιον, θίξη ζήτημα τι ὑψηλόν, ὅπως ὅταν ὁ ἕνας ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ ὁμιλῆ, κάμνουν ὅτι δέν ἀκούουν, καί ὅταν ὁ Ἕνας ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ θίγη ζήτημα καίριον Πολιτικῆς Ἠθικῆς, ζητῶν διά νόμου νά ἐμποδισθῆ, οἱ Κορυφαῖοι Πολιτικοί νά εἶναι συγχρόνως καί μισθωτοί δικηγόροι Ἑταιρειῶν καί Τραπεζῶν, τότε ὁ συρφετός καγχάζει. Τό Πολυτεχνεῖον, τό ὁποῖον ἔπρεπε νά ἔχει τάγματα ὁλόκληρα καλλιτεχνούντων, νά ἀντηχῆ, ἀπό τόν ἔντονον ἀλαλαγμόν Νεότητος δημιουργούσης Νέον Καλλιτεχνικόν Κόσμον, ΤΑΦΟΣ τῶν Ἔλλ.Τεχνῶν Ὅλων! Οὔτε Ἑλληνική Γλυπτική, οὔτε κάν Ἑλληνική Ἀρχιτεκτονική!!! Τό Ὠδεῖον, Μισελληνικώτατος ΤΑΦΟΣ τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς. Αὐτό τό Πανεπιστήμιον τό ὁποῖον ἔπρεπε νά εἶναι ἀληθινόν Ἡφαίστειον Ἀνθρώπων, Ἀναστημάτων, Χαρακτήρων, Ἀνθρωποπλαστῶν καί Ἰδεοπλαστῶν, Φωτεινῶν Ἰδεολόγων καί Ἀνδρείων Σημαιοφόρων τῆς Νεότητος, Κατακόμβη τοῦ Πνεύματος, ἐντός δέ τοῦ βαθυτάτου σκότους καί τῆς νεκροτάτης σιγῆς, τιποτένιοι ἀνθρωπάκιδες κάμνοντες τίς δουλίτσες των, μισθοτρωκτικοί, βιβλιοκαπηλικοί, δοῦλοι οἰκτρότατοι τοῦ Βουλευτοῦ, γυαλισταί τῶν παπουτσιῶν τοῦ Κόμματος, τρέχοντες διαρκῶς λαχανιασμένοι, διά τά συμφέροντα τοῦ κόμματος πού τούς ἔπλασε, τούς ἐνοικίασε, τούς διατηρεῖ, Ἄκαρδοι, Ἄλαλοι, Ἄμυαλοι, δηλητηριάζοντες, ἀφιονίζοντες καί σαβανόνοντες τήν Νεότητα, Πανεπιστήμιον ἀντί Ἀναστητηρίου ΤΑΦΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ, ἐκβράζον μίαν ἐλεεινοτάτην Νέαν Ἀνθρωπότητα, σακάτισαν, λωβιασμένην, Ἄχρηστον, ἀποσαπίζουσαν τό κάθε τί.
Τό Ἐπιστημονικόν Πνεῦμα, μεταβληθέν εἰς Μπακαλικόν Πνεῦμα πρός πενταρολογίαν, οὔτε πρωτότυπος Ἐπιστημονική Ἐργασία, οὔτε κανενός εἴδους ἐργασία πρωτότυπος. Ἕνας πανελλαδικός διωγμός κάθε Ἀξίας. Ἕνας Μισονεϊσμός τῶν Γέρων. Ἕνα Θανατικόν κάθε Ἀνθρώπου καί μία ἀπελπιστική ἐπιδημία μακροβιότητος κάθε Μηδενικοῦ. Κάθε Γύζης πεθαίνων κάθε Μιστριώτης κορακιάζων. Ἕνας σεβασμός κάθε ἀρρώστιας, κάθε ξεμωραμένου Γεροντάματος, κάθε νερουλιασμένου μισθοφάγου. Δάσκαλοι κουκουβαγιάζοντες, Πατριῶται ἱερεμιάζοντες μέ πεσμένα βρακιά καί κλαίοντες σβέρκους. Ζωγράφοι Μπογιατζῆδες, Γλύπται Μαρμαράδες, Ἀρχιτέκτονες Κτίσται. Ἰδεολόγοι ἀεροκοπανίζοντες τά αἰώνια προγονικά συννεφολογήματα, Ἐθνορήτορες πάσχοντες ἀπό τήν ἀνίατον Ἑλλαδικήν Πατριδουρίαν, φιλόλογοι βατραχιάζοντες, λογοκοποῦντες, φρασεοποιοῦντες, λεξοποιοῦντες, πάσχοντες ἀπό τήν Γλωσσόλισσαν, Ποιηταί Γκιονίζοντες. Μία πνευματική ξεραῒλα μέ καλογηρισμόν ἀκριδοφάγου, μία τελματική ἀκινησία Ἀχερουσίας λίμνης, ὅλα τά μυαλά σάπια, ὅλα τά κεφάλια τυλιγμένα μέ καταπράσινη μούχλα. Ὅλα τά Πανελλήνια καί τά Ἑλλαδικά Ἰδανικά, μετά ἑνός αἰῶνος δρόμον, μεταμορφωνόμενα καί μεταποιούμενα καί φανερονόμενα ὡς… Γλωσσολογία!!! Καί ὅταν ὑπάρξη κίνησις, ἀνατίναγμα πρός τι διά Γλωσσολογίας, διά Ψυχάριδες… Οἱ νέοι ἀφημένοι εἰς τόν Παρισινόν… ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΝ, καί ὁ Ψυχάρης πετῶν τά γλωσσικά του βιτριόλια εἰς τά μάτια κάθε νέου πού τά ἀνοίγει εἰς τήν ζωήν, κουμπουριάζων μέ τήν βλακοβαγαποντιάν του κάθε Νέον, βροντῶν τήν κουμπούρα του εἰς τά ἀνοίγοντα χείλη κάθε Νέου, τοῦ ὁποίου τά μυαλά, φυσικά, πετιοῦνται εἰς τόν ἀέρα.
Δηλαδή, μετά ἑνός αἰῶνος ἐλευθέραν ζωήν, κίνησιν, ἐνέργειαν, σκέψιν, μέ τόσα κτίρια, ὀργανισμούς, θουριασμούς καί φωναγμούς, μετά τόσους βροντοφώνους Πολιτισμούς, Προόδους, Ἐξελιγμούς, Νεωτερισμούς ὅλα ἀναιδέστατα, ἐμπαικτικότατα ψεύματα, τῶν ἀφηνιασμένων ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΛΙΤΩΝ – ὅλα καθρεπτιζόμενα θαυμάσια, εἰς τόν θαυμάσιον ΤΥΠΟΝ, ἡ ἄφιξις εἰς τήν ἐσχάτην βαθμίδα τοῦ ἐξευτελισμοῦ τοῦ Πνεύματος, ὅπου ἡ ρητορεύουσα ἐπί ἕναν Αἰώνα Χυδαιοτάτη Ἑλλάς, οὔτε ψευδορήτορας πλέον δέν κατορθώνει νά παραγάγη, ὅπου δέν ὑπάρχουν οὔτε 5 ἄνθρωποι δυνάμενοι νά τήν ἀντιπροσωπεύσουν διά τοῦ λόγου, ὅπου ὅλη ἡ Ἑλλάς κρέμεται εἰς τό στόμα τοῦ Ἑνός Δασκαλομελιρρύτου Λάμπρου, τοῦ νινιρίζοντος καί σισιρίζοντος, Σφυρηκτού τῶν Περασμένων Μεγαλείων. Δηλαδή, ὁ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ καταντήσας: ΣΑΠΙΟΝ ΚΑΡΠΟΥΖΙ γεμάτον ξυνόνερα.
Οὐδέποτε ἦτο δυνατόν νά φαντασθῆ κανείς, ὅτι τό Πνεῦμα ἐν Ἑλλάδι ἔστω καί ὑπό τάς χειρίστας τῶν συνθηκῶν, ἦτο δυνατόν νά καταπέση χαμηλότερον. Ὁ Κουτοπόνηρος Ραγιάς, ὁ ἔπειτα Ἐξυπνόκουτος Ἐλεύθερος, κατήντησε πλέον Ἐξυπνό-βλακας, φαινόμενος ἔξυπνος, διά τά στενότατα ἀτομικά καί ἁρπακτικά του συμφέροντα, ἀλλά μή ὤν, διότι δί’ ὅλων αὐτῶν πού ζητεῖ καί τά ὁποῖα κάμνει, βγάζει τά ἴδια του τά μάτια, ἀδυνατῶν νά ἐννοήση ὅτι διά τῶν ἐναντίων καί ἐκτός τῆς ὅλης πέριξ του ζωῆς ἡ ὁποία θά ἦτο ἀνθρωπινή καί τῆς ἰδικῆς του καί αὐτά τά ἀτομικά του συμφέροντα, θά ἤσαν ἀπείρως εὐρύτερα εὐκολότερα, φαινόμενος ἔξυπνος, εἰς αὐτάς ἀκόμη τάς πρακτικότητας τάς ὁποίας ὑμνολογεῖ νυχθημερόν, ἀλλά μή ὤν, ὤν μυαλό ὀπισθοδρομικόν, σταματημένον, σαραφικόν, μπακαλικόν, στενότατα πενταρολογικόν, μένον κεραυνόπληκτον πρό τοῦ σφρίγους, τῆς ζωῆς, τῆς κινήσεως ἑνός φυσικοῦ καί ἁπλοῦ φαινομένου, οἷον ἑνός Τρελλοσπιτᾶ Πεσμαζόγλου, χάσκων καί κοροϊδεύων, ὅταν ἕνας τοιοῦτος ἀληθῶς ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ, δημιουργεῖ τι ἔχων ὑπ’ὄψιν του, ὄχι τό ΧΘΕΣ τό πεθαμένον, ἀλλά τό ΑΥΡΙΟΝ. Διότι φαίνεται Ἔξυπνος διά τά ἴδια. Ἀλλά δέν εἶναι οὔτε εἰς αὐτά, ἀλλά ὅπως τόν κατήντησαν, εἶναι τέλειος Βλάξ. Βλάξ κατά πλάτος. Βλάξ καθ’ ὕψος. ΒΛΑΞ καθ’ὅλας του τάς ἀκτινοβολίας...

ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ( 1906 )

14 σχόλια:

 1. A ρε Ζαρα...Τι να σε κανω;Τοσες μερες δεν σηκωνεις τιποτα και τωρα που φευγω για ταξειδι σηκωνεις Γιαννοπουλο.Δεν προλαβαινω να σχολιασω.
  Δινω απλα λιγα λινκ:
  http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/nirbanas_pergian.htm

  http://www.perizitito.gr/authors.php?authorid=4892

  "Ωστόσο ο Ξενόπουλος έγραψε (1908): Ο Γιαννόπουλος είναι πρώτον και κύριον -και ίσως δεν είναι τίποτε άλλο από αισθητικός."
  http://archive.enet.gr/online/online_issues?pid=51&dt=12/10/2007&id=15416896

  "ΕΛΛΗΝΙΚΗ Φυλή είσαι ΑΝΗΘΙΚΟΣ: διότι θέλεις οι Φραγκικοί Στρατοί και Στόλοι να Σου φυλάν τ’ αμπέλια ΣΟΥ."
  Έκκλησις προς το πανελλήνιον κοινόν, 1907. Άπαντα, Α΄, 1963. 169

  "Η ξενομανία είναι χωριατιά. Είναι προστυχιά. Είναι κουταμάρα. Είναι αφιλοτιμία. Είναι αφιλοπατρία. Και είναι ξυπασιά. Και είναι αμάθεια."
  «Η ξενομανία», 1903. Άπαντα, Α΄, 1963. 9.
  http://www.snhell.gr/references/quotes/writer.asp?id=78

  Παω να ετοιμασω τη βαλιτσα μου.Βαλτο και συ απο το Σαββατο να γινει κολαση,τι περιμενεις;
  Γεια σου Ζαρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πότε γυρνᾶς Πρωτ; Νά συνδυάσω τήν ἐπιστροφή σου μέ κάτι άνάλογο. Μήν ἀνησυχεῖς θά ξαναβάλω Γιαννόπουλο, ἐκπληκτική γραφή καί πάθος. Ἁγνό πάθος.

  Γιά μένα πάντως καί ὁ Δημητριάδης πού ἔβαλα τελευταῖα, μιά ἀνάλογη ἀγωνία έκφράζει, ἔτσι ὅπως τόν ἑρμηνεύω ἐγώ δηλαδή...

  Σταχυολογῶ λίγα ἀκόμα ἀπό τόν Γιαννόπουλο, καθόλου ἐθνικιστής ὅπως θέλουν νά τόν παρουσιάσουν οἱ ἀεριτζῆδες τῆς "διανόησης", ἀφοῦ θεωροῦσε τόν ἑλληνισμό ὥς πολιτισμό παγκοσμίου ἐμβέλειας καί ὄχι περιχαρακωνόμενο σέ ἐθνικά σύνορα.

  ΚΑΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ, ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΤΙ ΦΩΝΑΖΕΙΣ; ΜΠΗΚΑΝ ΚΛΕΦΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΝΔΡΙ; ΕΑΝ ΣΟΥ ΒΑΣΤΑ ΕΜΠΑ ΔΙΩΧΤΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΛΛΗΝΑΔΕΣ Μπακαλευόμενοι παντοῦ τής Γῆς, ἄν δέν βρεθεῖτε γρήγορα σέ ἀνάλογον ὑψηλή μέ τήν Βυζαντινήν Θέσι: ΕΙΣΘΕ ΧΑΜΕΝΟΙ. Δέν εἷναι στό χέρι Σας νά ἐκλέξετε τίποτα. Ἤ θά εἶσθε εἰς τήν πρώτην Γραμμή τοῦ Πολιτισμοῦ, μεταξύ τῶν Πρώτων Πρωταγωνιστῶν ἤ στόν ΠΑΤΟ τῆς Οἰκουμένης κι ὁ κάθε Βούλγαρος θά καββαλικεύει τόν Ἕλληνα γιά νά κάμη τόν δρόμο του, σἀν γαϊδουράκι γιά περίπατο.
  Μή μουγκρίζετε. Διά νά σωθεῖτε πρέπει νά ταπεινωθεῖτε μόνοι Σας ἀπό ὅλες τίς ψευτιές καί τά Φούμαρα καί νά ἰδεῖτε ἀληθινά καί κατάβαθα τά τρισελεεινά Σας ΧΑΛΙΑ καί τήν ΚΑΤΑΝΤΙΑ τῆς Φυλῆς.
  Ἀπό τῆς Πτώσεως τῆς Πόλεως, Μοιρολογᾶτε Ἐθνικῶς καί κάνετε τίς δουλίτσες Σας περίφημα Ἀτομικῶς. Ἀπό δέ τῆς Ἐλευθερώσεως τῆς Ἑλλαδούλας, ἐφορτώσατε τά πάντα στό Χάρτινο αὐτό Κοκοράκι καί πάλι κάνετε τίς δουλίτσες Σας. Δηλαδή καί πάλι καί μόνο ΜΠΑΚΑΛΕΥΕΣΘΕ.

  Καλές διακοπές Πρωτ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. α) Ἄρθρο τοῦ καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀττάβα καί μέλους τῆς καναδικῆς Ἀκαδημίας, Δημήτρη Κιτσίκη


  Ὁ Ἅγιος τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας

  β) Σύντομο βιογραφικό τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου γραμμένο ἀπό τόν Ἐπαμεινώνδα Παντελεμίδη, μαζί μέ γνῶμες τῶν συγχρόνων του, Παλαμᾶ, Μυρτιώτισσας, Μαλακάση, Σικελιανοῦ, Βλ.Γαβριηλίδη

  Περικλής Γιαννόπουλος, ὁ Ἕλλην

  γ) Ἕνα χρονογράφημα τοῦ Παὐλου Νιρβάνα γιά τόν Περικλῆ Γιαννόπουλοο

  Ποιητής ἕως τό μεδούλι

  δ) Τοῦ Δημητρίου Λαζογιώργου -Ἑλληνικοῦ

  Γύρω ἀπό τό ἔργο τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου

  ε)Mελέτη τοῦ Π.Χαρτοκόλη σχετικά μέ τούς Κ.Καρυωτάκη, Π.Γιαννόπουλο, Ν.Λαπαθιώτη, Ι.Συκουτρῆ, Π.Δέλτα

  Ἰδανικοί αὐτόχειρες -ἕλληνες λογοτέχνες πού αὐτοκτόνησαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Βιβλιογραφία -ἀρθρογραφία


  Στήν παραπάνω διεύθυνση ὑπάρχει γιά κατέβασμα ἀναλυτική βιβλιογραφία καί ἀρθρογραφία γιά τόν Περικλῆ Γιαννόπουλο ἀπό τόν Γ.Κατσίμπαλη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "...Ἰδεολόγοι ἀεροκοπανίζοντες τά αἰώνια προγονικά συννεφολογήματα, Ἐθνορήτορες πάσχοντες ἀπό τήν ἀνίατον Ἑλλαδικήν Πατριδουρίαν..."


  Κάθε φράση τοῦ Γιαννόπουλου εἷναι ἀφορμή γιά σελίδες ἐπί σελίδων. Πρός τό παρόν ξεχωρίζω τήν παραπάνω στήν προσπάθειά μου νά διαλύσω ἕναν σκόπιμα ἐπικρατήσαντα μῦθο πώς ὁ Γιαννόπουλος εἷναι ἐθνικιστής, σωβινιστής, ἀκόμα καί πρόδρομος τοῦ φασισμοῦ ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπό καραγκιόζηδες, παράσιτα τῆς πολιτικῆς, τῆς "διανόησης". Ἡ προσπάθεια τῶν δυτικόφερτων ἐθνικιστῶν νά τόν ἐντάξουν στίς τάξεις τους κατανοητή λόγῳ καί τῆς βλακείας τους καί τῆς πνευματικῆς τους ἀσημαντότητας. Ποιός δέν θάθελε δίπλα στήν προπαγάνδα του νά ἔχει καί τό ἔργο τοῦ Γιαννόπουλου - παραποιώντας το - γιά νά κρύψει τήν γύμνια του. Έκεῖ ὅμως πού βγαίνει κανείς ἀπό τά ροῦχα του εἶναι πώς ἀρωγός στήν παραπάνω τακτική τῶν ψευτοπατριωτῶν εἷναι καί ἠ ἀριστερά κυρίως ἡ αὐτοαποκαλούμενη ἀνανεωτική. Τούς χαρίζει τόν Γιαννόπουλο καί κάθε Γιαννόπουλο. Τελικά καί οἱ δυό τους παίζουν θαυμάσια τό παιχνίδι, τό μεταξύ τους πίγκ πόγκ,ὥστε νά πετύχει ἡ πολιτιστική καί κοινωνική μας ἅλωση ἀπό τόν φιλελευθερισμό - φασισμό.

  ΚΚΕ ξύπνα γιατί σέ βλέπω νά καταλήγεις σάν τόν ΣΥΡΙΖΑ ( ψιλοάσχετο μέ τό θέμα ἀλλά ὄχι καί τόσο ἄν ληφθεῖ ὑπ'ὄψιν πώς τά ἐθνικά-πολιτιστικά θέματα πρέπει νά δένουν μέ τίς ἄμεσες κοινωνικές διεκδικήσεις, ἱδιαίτερα στήν ἐποχή μας, ἄν θέλουμε νά κερδίσουμε εἴτε στό ἕνα εἵτε στό ἄλλο)

  Καί στήν μάχη κατά τῆς ἀμάθειας, τῆς πνευματικῆς μούχλας, τῆς πολιτιστικῆς ἀπονέκρωσης, τῆς κακογουστιᾶς, ὁ Γιαννόπουλος εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Zαρα,
  τωρα που γυρισα και τα διαβασα ολα,κατεληξα πως η συγκεκριμενη αναρτηση μαζι με τις παραπομπες που υπαρχουν στα σχολια πρεπει να ειναι απο τις πλεον πληρεις για το εργο,την κοσμοθεωρια και τις ιδεες του Π.Γιαννοπουλου.Ευγε!
  Μου αρεσε πολυ το αρθρο του Κιτσικη.
  Πριν πολλα χρονια ειχα διαβασει πως η μυθιστορηματικου τυπου αυτοκτονια του(εφιππος μεσα στην θαλασσα) ειχε να κανει και με συναισθηματικου τυπου απογοητευση.Εχεις κατι υπ'οψη σου;
  Τελος εχω να σου προτεινω μια σειρα προσωπων στα οποια αξιζει να κανεις αναρτησεις-αφιερωματα οπως αυτη,που βγηκε τοσο ωραια:Π.Δελτα, Ιων Δραγουμης, Καπεταν Τελος-Αγρας, Αρης, Γερμανος Καραβαγγελης, Χρυσοστομος Σμυρνης, Κομνηνος Πυρομαγλου κ.α
  (σημ.:κοιτα τα πμ σου στο capital)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Kαι χωρις να θελω να ανοιξω θεματα που εχουν ξανασυζητηθει,απλα θα πω πως ενα απο τα ελαχιστα σημεια που δεν με εκφραζουν στον κοσμο του Γιαννοπουλου ειναι η επιθεση στον Ψυχαρη και τους δημοτικιστες. Αλλωστε τα θεματα αυτα εχουν απο χρονια λυθει ευτυχως,ενω οι υπολοιπες επισημανσεις του Γ. εχουν δυστυχως διαχρονικη αξια, μια που οι νοσηρες συμπεριφορες και αντιληψεις απεκτησαν στην Ελλαδα ενδημικο χαρακτηρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Γειά σου Πρωτ.

  Για ὅτι προηγήθηκε τῆς αὐτοκτονίας δεν γνωρίζω. Ἡ συναισθηματικοῦ τύπου ἀπογοήτευση δεν ἀποκλείεται, ἄν ὅμως δεν ὑπάρχουν ἄλλα στοιχεῖα πιθανώτερο εἶναι να πρόκειται για ἰσχυρισμό τῶν κουτσομπολῶν τῆς ἐποχῆς.

  Χαχαχαχα δέν θές νά ἀνοίξεις θέματα ἀλλά τά ἀνοίγεις καί ἐγώ ὡς γνωστόν τσιμπάω. Πάντως ὡραία συζήτηση εἷχε γίνει στό Θωρηκτό Δελμοῦζος-( Ἀλή Μπαμπά). Κοίτα δέν ἐπιτίθεται μόνο στόν Ψυχάρη ἀλλά καί στόν Μιστριώτη ( Αὐτάρεσκος Βλακοκατεργάρης ὁ ἕνας, Βλακοδιδασκαλικός Μπαμπούλας ὁ ἄλλος). Τέλος πάντων, γιά μένα εἷναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἴδιου νομίσματος, ἔχω ξανααναφερθεῖ (Π.χ. γιά τόν Ψυχάρη δές ἐδῶ καί ἐδῶ )

  Ὁ χωρισμός σε δημοτική και καθαρεύουσα με βρίσκει ἀντίθετο, οἱ διαστάσεις τοῦ λεγομένου «γλωσσικοῦ» εἶναι ἄλλες - θά κάνω ἕνα ἅλμα καί θά πῶ μοιάζει μέ τό σημερινό δίδυμο ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΟΣ ἐπί πολιτικοῦ ἐπιπέδου, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν βέβαια.
  Καί στούς κολλημένους στήν ἀρχαιολατρεία προγονόπληκτους δασκάλους τἀ ψέλνει ο Γιαννόπουλος ( θά μοῦ πεῖς καί σέ ποιόν δέν τά ψέλνει) - δές τήν ἀνάρτηση πού θά ἀκολουθήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Eσυ Ζαρα, δεν τσιμπας απλα...Εισαι η χαρα του πωλητη δολωματος.Δεν αφηνεις τιποτα να περασει στο ντουκου.Θα πω και εγω τα δικα μου.
  Προ μηνων οι Αλημπαμπαδες ειχαν την καλωσυνη να φιλοξενησουν αναρτηση μου για τον Χορν.Εκει παρεθεσα και την αποψη του λαμπρου ηθοποιου για το γλωσσικο.Την ξαναβαζω γιατι την θεωρω λιτη,πληρη και με τετραγωνη λογικη:

  "-Η γλώσσα που καθιέρωσε το ΕΙΡΤ θα λέγαμε πως είναι η Νεοελληνική. Πολλοί αντέδρασαν σ’ αυτή την απόφαση ,με τον ισχυρισμό ότι ,η Δημοτική γλώσσα δεν έχει θέση σ’ έναν επίσημο Οργανισμό. Βέβαια, το θέμα της γλώσσας είναι τεράστιο κι ο τόπος έχει πολλά υποφέρει από τις μάχες που δόθηκαν κατά καιρούς για το γλωσσικό. Με αυτήν την ευκαιρία, θεωρώ υποχρέωσή μου να εκθέσω μερικές σκέψεις.
  Φρονώ πως είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι μια παράταξη αποφάσισε να δωρίσει τη Δημοτική γλώσσα σε κάποια άλλη παράταξη
  Η Δημοτική γλώσσα δεν είναι περιουσία κανενός. Με ποιο δικαίωμα ,χάρισαν τα Δημοτικά μας τραγούδια, τον Σολωμό, τον Παλαμά και όλους τους μεγάλους Έλληνες ποιητές και λογοτέχνες σε μια συγκεκριμένη παράταξη που υπηρετεί μια ακόμη πιο συγκεκριμένη ιδεολογία και με ποιο δικαίωμα το δώρο έγινε δεκτό;
  Θα παρατηρήσω, επίσης, ότι οι πολέμιοι της Δημοτικής παρουσιάζουν μια αντίφαση. Ο Σοφοκλής, ο Αισχύλος, ο Ευριπίδης ερμηνεύονται στο θέατρο στη Δημοτική γλώσσα. Ο Σαίξπηρ, κι αυτός, μεταφράζεται στη Δημοτική. Απέχουν από τις παραστάσεις οι αντιδημοτικιστές ή δεν τους ενοχλεί να ακούν τον Οιδίποδα, τους Πέρσες, την Εκάβη τον Βασιλέα Ληρ ή τον Άμλετ στη Δημοτική γλώσσα και τους ενοχλεί σ΄ ένα σύντομο, εφήμερο δελτίο ειδήσεων; Ή μήπως η επικαιρότητα οφείλει να μεταχειρίζεται πιο επίσημη γλώσσα από την γλώσσα του Εθνικού μας Ύμνου; Ευχής έργον θα ήταν να είχε λυθεί στον τόπο μας το πρόβλημα της Παιδείας κι ο κάθε Έλληνας να είχε την δυνατότητα να κατέχει όλες τις γλώσσες που του προσφέρουν τα ελληνικά κείμενα που μας άφησε η καθαρεύουσα, αρχίζοντας από τον Κάλβο, τον Παπαδιαμάντη και τον Παπαρρηγόπουλο. Με αυτές τις γνώσεις, θα ανακάλυπτε τις ρίζες της Δημοτικής γλώσσας.
  Σύμφωνο θα με βρούνε όλοι στο ότι δεν πρέπει την γλώσσα είτε Καθαρεύουσα είναι αυτή είτε Δημοτική να την κακομεταχειρίζονται, να την εκχυδαΐζουν. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν αγράμματοι δημοτικιστές και αγράμματοι καθαρευουσιάνοι. Κι όπως είπε ο Λορέντζος Μαβίλης, δεν υπάρχουν χυδαίες γλώσσες υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι."

  (Βρε γκαντεμη,προ ημερων εκανες αναφορα θετικη στον Αχμαντινετζαντ και του στησαν "βελουδινη" επανασταση λιγες μερες μετα.Τον εφαγες τον ανθρωπο...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ναί, καί ὁ Χόρν, μέ τίς κάλλιστες τῶν προθέσεων, κάνει ἐν ἀγνοία του τό βασικό λάθος νά ἀναφέρεται σέ δημοτική , καθαρεύουσα, σέ ξεχωριστές γλῶσσες. Δέν ὑπάρχουν τέτοια πράγματα, καί σίγουρα ὅσοι ἀντιπαρατίθενται μένοντας σέ αὐτό τό δίπολο, στήν καλύτερη περίπτωση σκιαμαχοῦν. Τελείωσα ,τά πάντα ὅλα..., πολύ μεγάλο ἀγκίστρι ἔβαλες ρέ Πρωτ.

  Καλά ὁ Ἀχμαντινετζάντ εἷναι καί γαμῶ τά παιδιά -ἐννοεῖς τό σχόλιο πού εἷχα κάνει στό θέμα γιά τήν ὁμοφυλοφιλία -. Καλά σοβαρολογεῖς, γκαντεμιά τό λές νίκη μέ διαφορά 11 ἑκατομμύρια ψήφους; Σέ λίγο καιρό τόν βλέπω τόν Μουσαβί νά μεταναστεύει σέ τίποτα Λονδῖνο, Παρίσι... ( ὁ κύριος "μετριοπαθής" κατά τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν ΜΜΕ -ἐ ρέ προπαγάνδα τοῦ κ...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Συμφωνω στην οπτικη της "σκιαμαχιας".Αυτοι ομως που επι δεκαετιες τσιριζουν(μην πω αιωνα,σκεπτομενος τα "ευαγγελικα")ειναι οι γλωσσοαμυντορες της καθαρευουσας.Τον φουκαρα τον Καβαφη λχ τον ειχαν αρχικα στη γωνια λογω γλωσσας.Τελος παντων.

  Εβλεπα προχτες στο Sky news το λογο του Χαμενει.Τους εσκισε."Ποια νοθεια ρε με 11 εκ.διαφορα ψηφων;"
  Αλλα αυτοι υποκινουμενοι απο τους δυτικους πατρωνες εφτιαξαν "βελουδινο" σκηνικο.Για να δουμε θα τους περασει;Ειναι το Ιραν Σερβια,Ουκρανια κλπ ή θα κρατησει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή