Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Σπάνιαι γαῖαι


Περισσότερο ἀπό τήν ἀπώλεια τῆς ζωῆς των οἱ ἄνθρωποι φοβοῦνται τήν ἀπώλεια νοήματος. Τό νόημα στίς περισσότερες τῶν περιπτώσεων συντηρεῖται μέσω τῆς πεποιθήσεως ποῦ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι ὅτι προσφέρουν στό σύνολον κυρίως μέσω τῆς ἐργασίας των. Δέν ὑπῆρξε καί δέν ὑπάρχει ὅμως κανένας ἀντικειμενικός ὁρισμός τῆς ἐργασίας, καθώς πολλές πτυχές κοινωνικῶν δραστηριοτήτων πολλοί ἀποκαλοῦν ἐργασία καί ἄλλοι χασομέρι. Ἔτσι ὁ ὁρισμός τῆς ἐργασίας ἐξαρτᾶται ἀπό τίς συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις κάτω ἀπό τίς ὁποῖες διάφορες δραστηριότητες, ποῦ θά μποροῦσαν νά ἀποκληθοῦν ἐργασία, ἀναλαμβάνονται καί πῶς αὐτές οἱ περιστάσεις καί δραστηριότητες ἐρμηνεύονται ἀπό ἐκείνους οἱ ὁποῖοι σχετίζονται μέ αὐτές. Ἡ ἀνάπτυξις τοῦ καπιταλισμοῦ ἔχει καταστήσει τόν ὁρισμό τῆς ἐργασίας ἀκόμη ρευστότερο καί τόν διαχωρισμό μεταξύ ἐργασίας καί τεμπελιᾶς περισσότερο δυσδιάκριτο. Στήν καπιταλιστική παράνοια, ἡ ἐργασία ἔχει διαχωριστεῖ ἀπό αὐτό ποῦ κάνει κανείς γιά νά ἐξασφαλίσει τά πρός τό ζῆν. Ἐπιπλέον ἡ ἐπιβεβλημένη τεμπελιά τῆς ἀνεργίας ἔχει μετατρέψει τήν ἀεργία σέ ἐφιάλτη ἀναξιότητος. Οἱ ἐργαζόμενοι άποτελοῦν ἕνα μικρό “προνομιοῦχον” καί κατά κάποιον τρόπο “ἀνώτερον” μέρος τοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ ταυτοχρόνως τό μεγαλύτερο μέρος τῶν μελῶν μιᾶς σύγχρονης κοινωνίας εἶναι “χαραμοφάγηδες” τῶν ὁποίων αἱ ὑπηρεσίαι δέν εἶναι πλέον ἀναγκαῖαι. Πῶς εἶναι δυνατή ὅμως ἡ συντήρησις μιᾶς κοινωνίας τῆς ὁποῖας ἡ συντρηπτική πλειοψηφία τῶν μελῶν δέν κατέχει πλήρων νοήματος παραγωγικούς ρόλους; Πολλοί προτιμοῦν νά πεθάνουν μέ κάποιον εἶδος ἐπιβιώσεως, καί ἀρκετοί ἄλλοι ἐπιλέγουν ἕνα βίαιο τέλος.

Στή χημεία αἱ σπάνιαι γαῖαι ἀποτελοῦν μιάν ὁμάδα δεκαεπτά μετάλλων μέ μοναδικές φυσικές ἰδιότητες ποῦ ὑποδιαροῦνται σέ τρεῖς ὑποομάδες. Αἱ σπάνιαι γαῖαι ἦσαν πάντοτε παροῦσαι (καί καθόλου σπάνιαι) ἀλλά ἡ παρουσία των δέν ἦτο συνδεδεμένη μέ καμμία χρησιμότητα ποῦ θά ἀπέδιδε κέρδος καί κατά συνέπειαν, καθώς αἱ ὑπηρεσίαι των δέν ἦσαν ἀναγκαῖαι, ἡ ὕπαρξίς των δέν ἐξυπηρετοῦσε κανέναν σκοπόν, ἐστερεῖτο παντελῶς νοήματος. Αἱ τεχνολογικαί ἐξελίξεις τῶν δεκαετιῶν τοῦ '70 και τοῦ '80 ἀποσυνέδεσαν τάς σπανίους γαῖας (λανθάνιο) ἀπό τά ραδιενεργά στοιχεῖα (οὐράνιο καί θόριο). Αἱ ἐξαιρετικαί μαγνητικαί καί ἀγώγιμοι ἰδιότηται τῶν σπανίων γαιῶν ἐπέτρεψαν τήν σμίκρυνσιν τῶν ὑπολογιστῶν καί τῶν ἔξυπνων τηλεφώνων ἀλλά ταυτοχρόνως ἐπέβαλλαν καί μεταβολάς στά παγκόσμια πολιτικά, οἰκονομικά, καί κοινωνικά δίκτυα. Ἀναλυταί τῆς Ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως δηλώνουν πῶς ἡ διαθεσιμότης τῶν σπανίων γαιῶν εἶναι ἀπαραίτητος διά τήν διατήρησιν τοῦ βιοτικοῦ μας ἐπιπέδου (κινητά τηλέφωνα, ὀθόνες ὑγρῶν κρυστάλλων, ἠλεκτρονικά βιβλία) καί πιθανή μείωσις τῆς διαθεσιμότητός των θά εἶχε καταστρεπτικάς συνεπείας στίς δορυφορικές ἐπικοινωνίες, τήν ἐπιστημονική πρόοδο (μπαταρίες ὑβριδικῶν αὐτοκινήτων, λαμπτῆρες χαμηλῆς καταναλώσεως ποῦ χρησμοποιοῦν νεοδύμιο, λουτέσιο, δυσπρόσιο, εὐρώπιο καί τέρβιο) καί τήν ἐθνική ἀσφάλεια (πύραυλοι τύπου Κρούζ, τηλεκατευθυνόμενα βλήματα, ραντάρ, καί ὑψηλῆς τεχνολογίας συσκευαί ἀσφαλείας).

Ἡ θεωρία τῶν σπανίων γαιῶν στήν ἀστρονομία καί τήν ἀστροβιολογία, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἐμφάνισις καί συγκρότησις πολυκυτταρικῆς ζωῆς (καί κατά συνέπεια νοημοσύνης) ἀπαιτεῖ ἕναν πρακτικά ἀπίθανο συνδυασμό ἀστροφυσικῶν καί γεωλογικῶν συμπτώσεων ποῦ τυχαίνει νά ὑφίστανται στή γῆ. Μέ βάσι αὐτή τήν ὑπόθεσι ἡ συγκρότησις ἐξωγήϊνης ζωῆς ἀπαιτεῖ τήν ὕπαρξιν ἑνός πλανήτου στόν ὁποῖο ἐπικρατοῦν παρόμοιες μέ τίς γήϊνες συνθῆκες καί τέτοιοι πλανῆτες ἐάν ὑπάρχουν θά εἶναι ἐλάχιστοι. Ἡ ὑπόθεσις τῶν σπανίων γαιῶν εἶναι ἀντίθετη πρός τήν ἀρχή τῆς μετριότητος (γνωστή ἐπίσης ὡς ἀρχή τοῦ Κοπέρνικου) ἡ ὁποῖα διατείνεται ὅτι ἡ γῆ εἶναι ἕνας κοινός βραχώδης πλανήτης, ποῦ εἶναι κάτι σύνηθες σέ ἕνα κοινό πλανητικό σύστημα, καί ἔχει χαρακτηριστικά ποῦ εἶναι εὔκολο νά βρεθοῦν σέ ὁποιοδήποτε γαλαξία καί ὡς ἐκ τούτου τό σύμπαν εἶναι πλῆρες πλανητῶν ποῦ κατοικοῦνται ἀπό πολυκυτταρικούς ὀργανισμούς.

Θά ἀνέμενε κανείς, ὡς συνέπειαι τῆς ἀνθρώπινης νοημοσύνης, ἡ πρόοδος καί ἡ ἀνάπτυξις θά ἐπέτρεπον τήν εἰσαγωγήν σκοποῦ στήν σύντομον ἐπίσκεψίν μας στήν ὕπαρξιν, θά προσέδιδαν νόημα στό ἀνούσιον, θά ἀντικαθιστοῦσαν τήν ἀνθρώπινη δυστυχία μέ μιά ροή εὐχάριστων στιγμῶν. Ἐλέγετο στό παρελθόν πῶς ὁ πολιτισμός, ἀμβλύνοντας τήν γνῶσιν διά τό ἀναπόφευκτον τοῦ θανάτου, καθιστᾶ τήν ζωήν ὑποφερτήν καί βιώσιμον. Ἀντ’αὐτοῦ, στόν πλανήτη ἐτοῦτον, ἡ ἀνθρώπινη νοημοσύνη ἐπιδίδεται εἰς τήν ἐφαρμογήν μέτρων τά ὁποῖα συντείνουν εἰς τήν παραγωγήν καί τήν ἐξάπλωσιν ἀνθρώπινου σκουπιδαριοῦ, προϊόντος τοῦ μηδενιστικοῦ κτητικοῦ ἀτομικισμοῦ, ὁ ὁποῖος, ἄς ἐλπίσουμε προσωρινῶς,θεωρεῖται ταυτόσημος μέ τόν πολιτισμόν καί τήν πρόοδον.  

9 σχόλια:

 1. Ἡ ἔννοια τῆς ἐργασίας ἤ μᾶλλον ἡ ἐργασία μπορεῖ νὰ ὁριστεῖ σὰν πίστη στὶς σχέσεις αἰτίας καὶ ἀποτελέσματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἴσως γι'αὐτήν/όν ποῦ ἐκτελεῖ τήν ἐργασία κι ἕναν ἤ δύο φίλους των.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Nαἰ, ἐφόσον τὴν δικαιολογεῖ ὁ ἴδιος ἤ ἡ ἴδια σὰν ἀπόπειρα νὰ γίνει κάτι ἤ νὰ ἀποφευχθεῖ κάτι, ἤ καὶ οἱ φίλοι τους ὁμοίως. Δὲν σκέφτονται ὅμως ὅτι δὲν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα - κι ὅτι ἡ ἐργασία γίνεται παντοῦ καὶ πάντα ὅπως φυσάει ὁ ἀέρας, διότι κολλάει ἡ σκέψη τους.

  Ὅταν ἡ σκέψη ἔχει γίνει σὰν βάλτος τότε θεωρεῖ τὴν ἐργασία σὰν ξεκόλλημα τοῦ ἐγκλωβισμένου τρακτέρ ἀπὸ τὰ χώματα. Ὅμως ὁ κόπος προέρχεται ἀπὸ τὴ σκέψη, ὅχι ἀπὸ τὴν ἐργασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εργασία ή Δουλειά(δουλεία); Εδώ σας θέλω. Όλοι πλέον Δυτικώς των Ουραλίων και των νήσων Ιμίων/Καρντάκ λένε "δουλεύουμε", κανείς δεν λέγει "εργάζομαι" πλην ελαχίστων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σημαντικά στοιχεῖα στήν ἔρευνα εἶναι, πρῶτον ἡ ὕπαρξι συνφωνίας μεταξύ τῶν συμμετεχόντων ὅσον ἀφορᾶ τήν ἔννοια τῶν ὅρων ποῦ χρησιμοποιοῦνται (δουλειά, δουλεία, ἐργασία) καί δεύτερον ἡ ἐπιδίωξις τά φαινόμενα νά ἐξετάζονται ἀπό μία πτυχή ἡ ὁποῖα τά διαχωρίζει ἀπό τίς μεμονωμένες ἐκδηλώσεις τους. Ἐάν θελήσουμε νά παραβοῦμε αὐτούς τούς κανόνες καί ἐπιτρέψουμε γενικολογίες μέ κίνδυνο νά ἐκπέσουμε σέ καφενο-διάλογο, θά λέγαμε πῶς ἡ σημαντικότερη διαφορά μεταξύ τοῦ δυτικοῦ καί τοῦ μή δυτικοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ οἰκονομικός ἀντίκτυπος τῆς ὁποιασδήποτε δραστηριότητος. Ἔτσι, ὁ δυτικός ἄνθρωπος ἀφιερώνει χρόνο μόνο σέ δραστηριότητες οἱ ὁποῖες ἔχουν ὅρατὀ καί ὑπολογίσιμο ἀποτέλεσμα (συνήθως οἰκονομικοῦ περιεχομένου) καθώς θεωρεῖ ὅτι ὁποιαδἠποτε δραστηριότης στερούμενη ὑπολογίσιμου ἀποτελέσματος εἶναι στήν καλύτερη περίπτωσι χάσιμο χρόνου καί στήν χειρότερη τεμπελιά. Ὁ δυτικός ἄνθρωπος εἶναι πρόθυμος νά σέ δανείσει τό αὐτοκίνητό του, νά σέ δώσει τά κλειδιά τοῦ σπιτιοῦ του, τό ψυγεῖο του, τήν ὀμπρέλα του, τό μηχάνημα ποῦ κόβει τό γρασίδι τοῦ κήπου, ἀλλά σέ καμμιά περίπτωσι τόν προσωπικό του χρόνο. Ἀποπειραθεῑτε νά μεταφράσετε τούς στίχους τοῦ τραγουδιοῦ αὐτοῦ https://www.youtube.com/watch?v=Y9MYk3rwTy8 σέ κάποιον δυτικό ἄνθρωπο. Τό πιθανότερο εἶναι πῶς δέν θά σᾶς ἀπευθύνει ποτέ ξανά τόν λόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά Ιπτάμενε Δαίμονα. Με συγχωρείς φιλε τώρα είδα την απάντησή σου, είχα παντελώς εδώ και 1 μήνα ξεχάσει το παραπάνω σχόλιό μου και τελείως τυχαία το ανακάλυψα και πάλι.

   Διαγραφή
 6. Ὁ νεωτερισμὸς ποὺ ἐπιχειρῶ εἶναι ὅτι τὸ προσδωκόμενο ὄφελος εἶναι θεολογικοῦ χαρακτῆρα. Ἡ ἀμοιβὴ δὲν ἔρχεται ποτέ στὴν οὐσία. Ἡ πληρωμή ὄταν γίνεται δὲν γίνεται γιὰ ἐπιβράβευση τοῦ καταβληθέντος κόπου ἀλλὰ σὰν προϋπόθεση τῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν πιστῶν - τὸ χρῆμα ὄντας στὴν θέση τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακριβώς αυτή είναι η ουσία του Προτεσταντισμού Κωσταντή. Όπως το είπες. Ευλογημένος εστί ο πολλά έχων.

   Διαγραφή
 7. Αὐτή εἶναι μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα προσέγγισι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή