Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

Παραδοσιακές μελωδίες

Πολλοί ἐρευνητές θεωροῦν πώς τά πολιτιστικά γνωρίσματα, πού ποικίλουν μεταξύ διαφορετικῶν ἀτόμων, μεταβιβάζονται ἀπό γενιά σέ γενιά ὡς προϊόν μίμησης ἤ ἄλλων μορφῶν μάθησης, μέσω ἐξελικτικῶν διαδικασιῶν παρόμοιων μέ ἐκεῖνες τῆς βιολογικῆς ἐξέλιξης. Ἡ πολιτιστική ἐξέλιξη μπορεῖ, σέ γενικές γραμμές, νά προχωρεῖ ἀνεξάρτητα ἀπό τή βιολογική ἐξέλιξη ἀλλά στίς περισσότερες περιπτώσεις, οἱ δύο διαδικασίες συνδέονται. Δεδομένου ὅτι τά πολιτιστικά γνωρίσματα ἐξελίσσονται, οἱ προκύπτουσες ἀλλαγές ἔχουν ἄμεσες ἐππτώσεις στήν ἐπιβίωση καί τήν ἀναπαραγωγή τῶν βιολογικῶν ὀργανισμῶν καί συλλογικά μπορεῖ ἐπίσης νά τροποποιοῦν τό περιβάλλον στό ὁποῖο ζεῖ κάποιος πληθυσμός. Κατά συνέπεια, οἱ πολιτιστικές μεταβολές ἐνδεχομένως νά ἐπηρεάζουν τή βιολογική ἐξέλιξη τῶν φυσικῶν χαρακτηριστικῶν καί ἡ μεταβίβαση γενετικῶν καί περιβαλλοντικῶν-πολιτιστικῶν ἀλλαγῶν τελικῶς μπορεῖ νά μεταβάλλει μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καί τήν συμπεριφορά τῶν ἀτόμων.

Ὁ πολιτισμός βέβαια δέν περιορίζεται στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες ἀλλά ἡ ὕπαρξή του μπορεῖ νά παρατηρηθεῖ καί σέ ἄλλα ζῶα. Γιά παράδειγμα στά ὡδικά πτηνά ὁ κοινωνικός περίγυρος διαδραματίζει βασικό ρόλο στήν διαδικασία μάθησης μέσω τῆς ὁποίας τά πτηνά άποκτοῦν πληροφορίες οἱ ὁποῖες καθορίζουν τή δομή τῶν μελωδιῶν τίς ὁποῖες παράγουν. Ἡ μελέτη τῶν σχημάτων πού διαμορφώνουν οἱ μελωδικές μεταβολές μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου στίς πολιτιστικές παραδόσεις τῶν ὡδικῶν πτηνῶν μπορεῖ νά βοηθήσει στήν ἀποκάλυψη μηχανισμῶν μέ τούς ὁποίους ἐξελίσσεται ἡ πολιτιστική παράδοση τῶν πτηνῶν καί νά παράσχει τήν δυνατότητα νά ἀποσαφηνιστοῦν οἱ ἀναπτυξιακοί κανόνες πού διαμορφώνουν τήν διαφοροποίηση τῶν μελωδιῶν μεταξύ διαφορετικῶν πληθυσμῶν. Μιά προσέγγιση γιά τήν ἀνίχνευση τῶν σχημάτων πολιτιστικῶν μεταβολῶν μετρᾶ τήν ποικιλομορφία, τή σχετική ἀφθονία, καί τή γεωγραφική κατανομή διαφορετικῶν τύπων μελωδιῶν καί συμπεραίνει ἀπό αὐτά τά στοιχεῖα τά ποσοστά καί τούς μηχανισμούς τῶν ἀλλαγῶν. Μιά ἐναλλακτική προσέγγιση μετρᾶ πολιτιστικές ἀλλαγές ἄμεσα, ἀκολουθώντας τύπους μελωδιῶν γιά μιά προσδιορισμένη χρονική περίοδο σέ ἕναν συγκεκριμένο πληθυσμό. Τέτοιου εἴδους μελέτες κατέληξαν στό συμπέρασμα πώς δύο ξεχωριστές διακριτές μεταξύ τους  “πολιτιστικές παραδόσεις” διαμορφώνουν δύο κατηγορίες μελωδιῶν, κάθε μιά μέ τίς δικές της ἰδιαίτερες μορφές μεταβολῶν στήν πάροδο τοῦ χρόνου. Οἱ μελωδίες πού παράγουν τά ὡδικά πτηνά καθορίζονται ἀπό τήν συνεξέλιξη τοῦ περιβάλλοντος καί τοῦ πολιτισμοῦ ἐντός τοῦ ὁποίου διαβιοῦν σέ συνδυασμό μέ αὐτή τῶν γονιδίων τους. Θά μποροῦσε κατά συνέπεια νά θεωρηθεῖ πώς οἱ μελωδίες τῶν ὡδικῶν πτηνῶν ἀντανακλοῦν τήν πολιτιστική τους παράδοση.

Κατ΄ἀντιστοιχίαν οἱ ἤχοι πού παράγουν οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες ἀντανακλοῦν καί τό ἐπίπεδο τοῦ πολιτισμοῦ τους. Εἶναι σαφές πώς ἐάν κανείς δουλεύει μὲ ἕναν ἐπιστάτη νὰ οὐρλιάζει μὲς στά αὐτιά του, δὲν ἔχει τὴν ψυχραιμία νὰ ἀφήσει τὴ σκέψη του νὰ περιπλανηθεῖ στὰ μονοπάτια τῆς Ἐπικούρειας θεωρίας καί εἶναι εἰς θέσιν νά παράξει μόνον ποδοσφαιρικές ἰαχές. Γιά νά διασωθεῖ ἀπό τά οὐρλιαχτά κλείνει τά αὐτιά του ὅπως ἔκανε κάποτε ὁ Ὁδυσσεύς. Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι προτιμοῦν νά ζοῦν μέ κλειστά αὐτιά σέ μεγάλα στρατόπεδα συγκέντρωσης, εἴτε αὐτά λέγονται ἐργασιακοί χῶροι, εἴτε κέντρα διασκέδασης, εἴτε εἶναι τό ψηφιακό σύμπαν καί τά κοινωνικά δίκτυα περιορίζοντας τήν πρόσληψη ἠχητικῶν ἐρεθισμάτων τελικῶς ἀδυνατώντας νά σκεφτοῦν αὐτό γιά τό ὁποῖο ἀξίζει νά ζεῖ κανείς αὐτή τή ζωή. Προφανῶς, ὁ καθένας εἶναι ἱκανός γιά ὅλα ἀλλά πρόσφατα ἔχουν πληθύνει τά παραδείγματα ἀνθρώπων πού ἔχουν μετατραπεῖ σέ βασανιστές, πληρωμένους δολοφόνους, διεφθαρμένους πολιτικούς πού δέν χάνουν εὐκαιρία νά προβάλλουν τήν κενή περιεχομένου αὐτοπεποίθησή τουςὑπενθυμίζοντας ὅτι τό ἀνθρώπινο εἶδος ἐξακολουθεῖ νά διαμορφώνει καί νά μεταβιβάζει στίς ἐπερχόμενες γενιές πολιτιστικές παραδόσεις οἱ ὁποῖες κυβερνῶνται ἀπό κατώτερα κίνητρα σέ ἀντίθεση μέ αὐτές τῶν ὡδικῶν πτηνῶν.

13 σχόλια:

 1. Tὸ ἀνθρώπινο εἶδος ἀναπαράγεται μἐ μιὰ ἕκτη αἴσθηση, μιὰ γλῶσσα σημάτων τηλεπαθητικῶν ποὺ τοῦ ἀνήκει καὶ κάνει οὔτως ὥστε οἱ γεννήτορες νὰ ἀλληλοαναγνωρίζονται. Προκειμένου νὰ ἀλληλοαναγνωριστοῦν, ὁ δέκτης εἶναι ποὺ ἔχει τὴν σημασία καὶ ὄχι ὀ πομπός. Ὁ παράνομος ῥαδιοφωνικὀς σταθμὸς τοῦ Ἔρωτα ἐκπέμπει ποδοσφαιρικὲς εἰδήσεις πίσω ἀπὸ τὶς ὁποῖες ξεχωρίζουν ὑπέρηχοι ἀθανασίας. Ὁ πολιτικὸς στριγγλίζει γιὰ νὰ ἀποτρέψηι τὴν ἀναπαραγωγὴ τοῦ εἶδους σὰν μωρὸ ποὺ ἔχει γεράσηι ἤ γέρος ποὺ ἔχει ξεμωραθῆι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ...τὀ λάθος ποὺ κάνουμε εἶναι νὰ ξεχωριζουμε τὴν ὑπέρκοσμη μελῳδία τῶν Ἀγγέλων ἀπὸ τὶς ἄναρθρες κραυγὲς τῶν κολασμένων. Καὶ αὐτοὶ εἶναι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἡ διαφοροποίησις πού ἐπιχειρεῖται ἐδῶ δέν εἶναι ὁ διαχωρισμός τῆς μελωδίας τῶν Ἀγγέλων ἀπό αὐτή τῶν κολασμένων. Ἔχουμε ἄλλωστε παραδείγματα κολασμένων οἱ ὁποῖοι παρήγαγαν ὑψηλῆς αἰσθητικῆς μελωδίες ὅπως ἐπίσης καί ἄλλες μορφές τέχνης. Ἡ ἀπόπειρα εἶναι νά καταδειχθεῖ ὅτι οἱ ἄναρθρες κραυγές εἴτε εἶναι ἀγγελικῆς ἤ σατανικῆς προελεύσεως δημιουργοῦν βιολογικά στίγματα τά ὁποῖα μεταβιβάζονται στίς ἐπόμενες γενιές ἐπηρεάζοντας ἀρνητικά συνολικῶς τήν αἰσθητική (καί ὄχι μόνο) τῆς ἀνθρωπότητος.

   Διαγραφή
 3. ..."ενα ρεπορταζ απο την "κολαση"...απο ερασιτεχνικη ληψη
  ενας αυτοσχεδιος δραματικος λογος-αμανες του "κολασμενου" Μπαμπη Σουτα
  [αξιζει να το δειτε ολοκληρο]...ενω μεσω αναρθρων-αρνητικων κραυγων...

  ...λιγουλακι ...φερνει[φυσιογνωμικως] ..καπως ..προς τον μουσουργο Δ.Μητροπουλο...ελαφρως!!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. https://www.youtube.com/watch?v=g0YViDW1eFk&index=229&list=PLU6MmuwT0kpNv70moWjxZLQYeajVuEES0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιὰ νὰ μὴν μεταβιβαστῆι πρέπει νὰ τὸ σεβαστῇς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @...μπορει να μεταβιβαστηι ...και αρκει ενας "κοκκος αμμου" ...να το μεταμορφωσει ...και να επηρεασει θετικα...αντι για αρνητικα την αισθητικη
  ...κανουμε κατι τετοια ...εμεις οι ανθρωποι!!

  @...να το σεβαστεις ? ακομα & να το ασπαστεις?
  πως το εννοεις το "σεβαστεις"?...ειναι μηπως σαν αυτο που γραφεις ως "......"
  [και προτεινεις?]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πολὺ ἁπλά μείνετε ἑκεῖ ποὺ βρίσκεστε καὶ διαβάζετε αὐτὲς τὶς γραμμὲς χωρὶς νὰ κουνηθῆτε ἕνα χιλιοστὸ τοῦ χιλιοστοῦ ἄν δὲν σᾶς σηκώσει κάτι ποὺ δὲν μπορεῖτε ἑσεῖς νὰ τὸ σταματήσετε.  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ...δλδ.. κατι ωσαν γιογκα {yoga }..να πουμε !!

   Διαγραφή
  2. ....καθως και τα οπιουχα { νομιμα η παρανομα } ..καθεπεκτασιν ..ημπορουν να συνδραμουν
   ...ως προς την επιτευξιν του ακουνητον.....αμιλητον ...αγελαστον
   η μηπως "μαυτα"....δεν λεετ?!

   Διαγραφή
 8. ..ενα θαυμα !!
  παραδοσιακες μελωδιες ~ παραδοσιακος καπνος

  πριν κατι μερες..βρεθηκα μεταξυ γνωστων και φιλων..και ξαφνου ενας εξ αυτων
  μουδωσε να καπνισω ενα τσιγαρο απο καπνο που καλλιεργει ο ιδιος...ποικιλιας
  "τσεμπελι"...και ..τι να σας πω !!...το να πω μερα με νυχτα..δεν μου φτανει
  ...για να σας μεταφερω αυτο το οποιο διαπιστωσα....γλυκοπιοτος σαν μελι καπνος...καμμια ενοχληση ..βηχας ..και βαρος στο στηθος κλπ...καπνισα το τσιγαρο με ευχαριστηση και μαλιστα με απουσια ενοχων....[αν και ημουνα παρανομος]...
  απο περιεργεια τον ερωτησα...πως γινεται και υπαρχει ενας τετοιος καπνος..
  και μου απαντησε...οτι δεν χρησιμοποιει φυτοφαρμακα...και το κυριοτερο..οτι αφηνει τον καπνο να στεγνωσει με τον ηλιο...στην ωρα του...και Ο Χ Ι οπως κανουν οι εταιρειες..οπου τον φουρνιζουν [με σκοπο την επιταχυνση της παραγωγης..για το διαολεμενο και απανθρωπο κερδος....γιαυτο και αγριως κυνηγουν και ανηλεητα τιμωρουν τους "ελευθερους" καπνοπαραγωγους και καπνιστες....{και παραλληλα συκοφαντουν το Φυτο του Καπνου }

  ΑπάντησηΔιαγραφή