Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

ἈλλοδύνηΣτίς σύγχρονες κοινωνίες ὑπάρχει μιά πολιτικοπολιτιστική μονοπολικότητα, ἕνας πόλος ἐγκυρότητος ὁ ὁποῖος καθορίζει τί εἶναι σωστό καί τί λάθος καί ἐπιβάλλει τήν συμμόρφωση σέ μιά ὁμοιομορφία ἡ ὁποῖα ἀδιαφορεῖ γιά τήν φυσική ποικιλομορφία ἤ τήν ἀτομικότητα ἀλλά καί τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τοῦ ἑαυτοῦ. Στίς σύγχρονες “ἀνεπτυγμένες” κοινωνίες μάλιστα ἡ ὁμοιομορφία τῆς συμπεριφορᾶς εἶναι τόσο σημαντική πού ἡ χρήση φαρμάκων γιά τήν ἐπιβολή “φυσιολογικῆς” συμπεριφορᾶς τῶν παιδιῶν στό σχολεῖο ἔχει ἐφαρμοστεῖ πρίν ἀπό πολλά χρόνια. Ἡ συνιστώμενη θεραπεία -πού εἶναι γνωστή ὡς Ritalin- ρυθμίζει τή λειτουργία τοῦ μυαλοῦ καί οἱ προσπάθειες ρύθμισης τῆς λειτουργίας τῆς κοινωνίας περιορίζονται στήν χημική καταστολή κοινωνικῶν ζητημάτων καί στήν ἔρευνα γιά τήν ἀνακάλυψη νέων νευροδιαταραχῶν καί νέων φαρμάκων γιά τήν ἀντιμετώπισή τους.

Τίς προάλλες ἔπεσα πάνω σέ μιά γνωστή πού μέ ρώτησε ἐάν εἶχα μάθει τά νέα τῆς Ἀγγελικῆς. "Ἔχει ἕναν ὄγκο στόν κροταφικό λοβό πού εἶναι ἀδύνατο νά ἐγχειριστεῖ. Οἱ γιατροί λένε ὅτι ἔχει τέσσερις μῆνες ζωῆς. Ἴσως νά θέλεις νά περάσεις νά πεῖς ἕνα γειά." "Ναί..., ἀλλά δέν τήν ξέρω καλά..." δίστασα. "Λέγαμε ἕνα γειά στούς διαδρόμους καί τά κυλικεῖα ἀλλά δέν τήν ξέρω... Δέν νομίζω πώς μιλήσαμε ποτέ γιά πάνω ἀπό πέντε λεπτά." “Δέν πειράζει” εἶπε. “Δέν ἔχει τίποτα ἄλλο νά κάνει παρά νά δέχεται ἐπισκέψεις." Κοιτάζοντας ἐπίμονα τό πάτωμα καί χωρίς νά σηκώσει τό κεφάλι της μιλοῦσε γιά τήν Ἀγγελική πού ἦταν στενή της φίλη. Εἶχε τηλεφωνήσει πρίν ἀπό ἕνα μῆνα γιά νά τήν πεῖ ὅτι εἶχε διαγνωσθεῖ μέ ὄγκο στόν κροταφικό λοβό τοῦ ἐγκεφάλου. Ὁ κροταφικός λοβός –ἐξήγησε- εἶναι ὑπεύθυνος γιά τήν ἀκοή, τήν ἀντίληψη σύνθετων εἰκόνων, τήν κατανόηση τῆς ὀμιλίας καθώς καί γιά τή διαμόρφωση συναισθημάτων.  Οἱ γιατροί τήν εἶπαν ὅτι θά ἔχανε βαθμιαῖα τή μνήμη της --ὄχι τήν δυνατότητά της νά διαμορφώνει νέες μνῆμες, ἀλλά τήν δυνατότητά της νά ἀνακαλεῖ τίς παλιές... ἐν ὁλίγοις, νά καταλαβαίνει ποιά ἦταν." Μέ ἔδωσε τό τηλέφωνό της καί μέ συμβούλεψε νά τηλεφωνήσω πρίν πάω νά τή δῶ γιατί εἶναι μέ τίς μέρες της.

Ἡ Ἀγγελική ἦταν ἕνας ἀπό ἐκείνους τούς ἀνθρώπους πού ὅλοι ἔχουν στή ζωή τους. Μιά εὐχάριστη παρουσία, κάποια πού εἶχα βγεῖ κάποιες φορές γιά φαγητό μαζί μέ μιά μεγάλη ὁμάδα ἀπό ἄλλους ἀλλά ποτέ οἱ δυό μας. Ἡ αἴσθηση ἀπό τήν ἀλληλεπίδρασή μου μέ τήν Ἀγγελική ἦταν αὐτή πού ἀποκομίζει κανείς μιλώντας μέ κάποιον ἄμεσο, εὐθύ καί εἰλικρινή ἄνθρωπο, σχεδόν σέ βαθμό πού ἔδινε τήν αἴσθηση πώς ἔπασχε ἀπό κάποια μορφή ἀλλοδύνης. Ἡ ὁποιοδήποτε ἀβλαβής δραστηριότητα ὅπως τό νά ἀκούει ἐπώδυνες ἱστορίες, ἡ χειραψία, τό ἄγγιγμα, ὁ ἐναγκαλισμός μέ κοντινούς της ἀνθρώπους ἔδινε τήν  ἐντύπωση πώς προκαλοῦσε κάποια μορφή  πόνου στήν Ἀγγελική.

"Δέν ξέρω ἄν σᾶς εἶπε κάποιος" ἄρχισε σχεδόν εὔθυμα, "ἔχω ἕναν ὄγκο στόν ἐγκέφαλο πού ἔχει ἐπηρρεάσει τή μνήμη μου". Ἔγνεψα καταφατικά. "Παρακαλῶ συγχωρεῖστε με γι αὐτή τήν ἐρώτηση, ἀλλά τήν κάνω σέ ὅλους. Θά μπορούσατε νά μοῦ ὑπενθυμίσετε τό ὄνομά σας καί ἀπό πού σᾶς ξέρω;" "… τό ὄνομά μου εἶναι Κώστας. Ἤμασταν στήν ἴδια σχολή καί ἐργαζόμασταν γιά λίγο καιρό μαζί..."

"Ἤμασταν λοιπόν συμφοιτητές. Ὑποθέτω αὐτό θά ἦταν πρίν ἀπό πολλά χρόνια. Διατηρήσαμε ἐπαφή ἀργότερα; Ἤμασταν φίλοι; "Τήν κοίταξα χωρίς νά ἀπαντήσω. Θά ἦταν ἀγενές νά πῶ ὅτι δέν σκέφτηκα ποτέ πώς ἤμασταν φίλοι. Ἐννοῶ, ἐάν ἕνα άτομο θεωρεῖ κάποιον φίλο, καί ὁ ἀλλος τό ἀρνηθεῖ, αὐτό θά ἦταν μᾶλλον ἐπώδυνο.  Ἀλλά ἡ Ἀγγελική δέν εἶχε καμμιά μνήμη ἔτσι κι ἀλλοιῶς. Καθώς τά σκεφτόμουν ὅλα αὐτά  ἄρχισε νά μιλᾶ. "Ἐντάξει... Συμβαίνει συχνά αὐτό... ὑπάρχουν γκρίζες περιοχές στίς ἀνθρώπινες σχέσεις, ἔτσι δέν εἶναι; Συναντᾶμε ἀνθρώπους, τούς βλέπουμε καθημερινά στό τραῖνο ἤ στή δουλειά, τούς λέμε γειά, ἀλλά δέν τούς ξέρουμε πραγματικά. Λέμε εἶναι φίλοι μας, ἀλλά δέν μπορεῖ νά εἶναι κανείς φίλος μέ ἑκατοντάδες ἀνθρώπους πού συναντᾶ καθημερινά. Εἶναι ἀρκετό ὅτι εἴχαμε κοινή ἱστορία. Ἤμασταν ἕνα μικρό μέρος ὁ ἕνας στήν ἱστορία τοῦ ἄλλου." 

Ἀκολούθησε μιά μικρή παύση καί μετά συνέχισε: "Σᾶς εὐχαριστῶ πάντως πού κάνατε τόν κόπο νά ἔρθετε. Ἐκτιμῶ τίς ἐπισκέψεις ἀνθρώπων πού γνώρισα στό παρελθόν. Ξέρετε ἡ ἀπώλεια τῆς μνήμης ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἀπώλεια ὁλόκληρης τῆς αἴσθησης τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἡ αἴσθηση τοῦ ἑαυτοῦ ἀπαιτεῖ τήν παρουσία ἄλλων, μιᾶς κοινότητας, ὄχι μόνο γιά νά παρέχει μιά γλῶσσα, ἀλλά γιά νά παρέχει τίς κοινωνικές ἔννοιες τῆς ἀτομικότητας οἱ ὁποῖες βοηθοῦν στήν ἄρθρωση τῆς ἐρμηνείας τοῦ ἑαυτοῦ. Ὁ καθένας ἔχει ἕνα παρελθόν καί ἡ  ἀποκοπή  ἀπό  ἐκεῖνο τό παρελθόν παραμορφώνει τίς σχέσεις του, ἀλλοιώνει τήν ἐρμηνεία τοῦ ἑαυτοῦ του." 

Θεωρώντας πώς τά σχόλιά μου θά κατάφερναν νά ἀπαλύνουν τήν αἰχμηρότητα τῶν παρατηρήσεών της ὑπέδειξα πώς κατά πάσα πιθανότητα ὑπερτονίζει τή σημασία τῆς σχέσης μεταξύ μνήμης-κροταφικοῦ λοβοῦ καί ἀτομικῆς ταυτότητας. "Κροταφικός λοβός ἤ ὄχι σοῦ ἀρέσουν τά ἴδια πράγματα, οἱ αἰσθήσεις δέν ἀλλάζουν. Τά βασικά γνωρίσματα τῆς προσωπικότητας δέν ἐπηρρεάζονται ἀπό τόν κροταφικό λοβό." Ἡ Ἀγγελική παρέμεινε  ἀτάραχη. "Πολλοί ἀπό μᾶς ἀδυνατοῦν νά κατανοήσουν τή σύνδεση μεταξύ τῆς μνήμης καί τοῦ ἑαυτοῦ"ἀπάντησε. "Αὐτό πού εἶναι κάποιος εἶναι τό σύνολο τῶν ἐμπειριῶν του. Τό πού πῆγε σχολεῖο, ποιοί ἦταν οἱ φίλοι του, ὅλα ὅσα ἔχει κάνει καί ἐξίσου σημαντικά ὅλα αὐτά πού εἶχε ἐλπίσει πώς θά κάνει. Τό ἄν προτιμῶ παγωτό βανίλια ἤ σοκολάτα, ταινίες δράσης ἤ κωμωδίες, ὅλα ἀνήκουν στήν ἱστορία, ἀλλά ἡ δυνατότητά μου νά γνωρίζω αὐτές μου τίς προτιμήσεις μέσω τῆς συσσωρευμένης μνήμης εἶναι αὐτό πού μέ καθορίζει ὡς πρόσωπο. Εἶμαι ὄχι μόνο κάποια πού τῆς ἀρέσει τό παγωτό σοκολάτα, εἶμαι κάποια πού γνωρίζει, πού θυμᾶται πώς τῆς ἀρέσει τό παγωτό σοκολάτα. Καί θυμᾶται καί τά μέρη πού προτιμοῦσε νά τό ἀγοράζει καί τούς ἀνθρώπους μέ τούς ὁποίους τό ἔτρωγε."

Ἡ καλοσύνη δέν ἔχει πολλές παραστάσεις. Δέν εἶναι μιά ἀπό τίς θεολογικές ἀρετές -πίστη, ἐλπίδα  ἤ  φιλανθρωπία. Οὔτε ἔχει καμμιά σχέση μέ τίς βασικές ἀρχές -δύναμη, φρόνηση, σύνεση, μετριοπάθεια. Τό τί εἶναι ἡ καλοσύνη παραμένει μυστήριο. Ἡ καλοσύνη εἶναι ἄχρηστη. Τουλάχιστον, δέν ἀνήκει στόν κόσμο τῆς χρησιμότητας. Εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό χριστιανική, εἶναι ὀρθόδοξη, εἶναι ἀναρχική. Ἡ καλοσύνη κατοικεῖ στήν ἐξτρεμιστική καρδιά, τό ξίφος της ἀνυψώνεται ἐναντίον τῶν νεωτερισμῶν, τοῦ φιλελευθερισμοῦ, τῆς "δημοκρατίας", τοῦ σοσιαλισμοῦ, τῆς δεξιᾶς, τῶν δωροδοκιῶν... Ἡ καλοσύνη λέγουν πολλοί ἀνήκει στή φαντασία. Μερικοί αὐτό τό ἀποκαλοῦν προσωπικότητα, ἄλλοι τό λένε "ψυχή". Ὅταν εἶδα τήν Ἀγγελική ἡ καλοσύνη της ἦταν ἀκόμα ἐκεῖ. Ὅπως καί νά τό πεῖ κάποιος ὁ ὄγκος πῆρε τή μνήμη τῆς Ἀγγελικῆς ἀλλά αὐτό τό πράγμα δέν τό ἄγγιξε.30 σχόλια:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=yESi8y-j-9E&list=PLU6MmuwT0kpNv70moWjxZLQYeajVuEES0&index=261

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "πολιτικοπολιτιστική μονοπολικότητα" εἶναι ἡ ἐσωτερικευμένη ὑλικὴ ἀνταλλαγή. Αὐτὴ λέει ὁ Κωσταντῆς πὼς εἶναι ἡ κίνηση. Δηλαδὴ δὲν εἶναι ἕνα φαινόμενο τοῦ καιροῦ μας. Εἶναι προπατορικό. Τὀ κομμάτι τῆς ψυχῆς ποὺ μένει ἀλώβητο εἶναι τὸ ἀνθρώπινο - προσοχὴ ὅχι τὸ θεϊκό-στοιχεῖο. Ἑκεῖνο ποὺ ὑπόκειται σὲ φθορὰ εἶναι τὸ στοιχεῖο ποὺ συγκρούεται μὲ τὸ ἀνθρώπινο. Ἡ άνταλλαγὴ εἶναι ἕνα παρεπόμενο, ἐκεῖνου ποὺ λέγεται ἔλλειψη. Τώρα, ἡ ἔλλειψη δὲν θὰ ἦταν πρόβλημα ἄν ἤξερε κανεὶς ὅτι θὰ ἀναπληρωθῆι πλήρως στὸ μέλλον. Ἡ "μονοπολικότητα" εἶναι μιὰ συστράτευση τῶν ἀνθρώπων ποὺ ὑπολογίζουν ὅτι ΔΕΝ θὰ ἀναπληρωθῆι καὶ δὲν τὸ ῥισκάρουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ...δηλαδὴ ἡ συστράτευση αὐτὴ -ἡ "μονοπολικότητα" εἶναι ἡ συστράτευση ἐκείνων ποὺ δὲν πιστεύουν στὴν ἀφθαρσία. Ἑπειδὴ ὅμως δὲν μποροῦν νὰ λειτουργήσουν χωρἰς ἀφθαρσία, τί κάνουν - ἐπιτίθενται συλλογικὰ σὲ ἐκείνους ποὺ πιστεύουν σὲ αὐτήν ἤ τἠν ἐπιδιώκουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ...ὅταν τέτοιοι ἄνθρωποι ἐπισκέπτονται ἀσθενεῖς εἶναι σὰν κάποιος νὰ μπαίνει στὸ δωμάτιο τοῦ νοσοκομείου μὲ ἕνα ὁπλοπολυβόλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ...τὰ συγχαρητήριά μου ξανά, τέτοια κείμενα βγαίνουν πολὺ σπάνια πλέον. Ἑγὼ προσωπικὰ ἔχω νὰ διαβάσω τέτοιο πολλὰ χρόνια. Ὅλος ὁ κόσμος προσπαθεῖ νὰ ἀποδείξηι ὅτι ἡ καλωσύνη ταυτίζεται μὲ τὴν αὐτοκαταστολή. Καὶ ἐπιτέλους γράφει κάποιος ποὺ κατάλαβε ὅτι αὐτὸ δὲν ἱσχύει. Ὅλος ὁ κόσμος νομίζει πὼς ἡ καλωσύνη εἶναι δουλεία. Δὲν εἶναι δουλεία, οὔτε ἐλευθερία, εἶναι ὀ Θεός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ...καὶ νὰ θἐσω καὶ ἕνα ἐρώτημα ἐπὶ τοῦ προκειμένου. Κάποιες φορὲς ὁ ἀσθενὴς ἔχει φάηι μιὰ φάπα ἀνθρώπινη καὶ τὸ προσωπικὸ προσπαθεῖ νὰ τὸν πείσηι πὼς ἡ φάπα ἦτο ἐκ Θεοῦ. Εἴμεθα σιγουροι πὼς δὲν συμβαίνει αὐτὸ μὲ τὴν Ἀγγελική;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Οἱ φάπες εἶναι συνήθως ἀνθρώπινης προελεύσεως, φαντάζομαι καί στήν περίπτωση τῆς Ἀγγελικῆς συνέβη τό ἴδιο, χωρίς νά γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Mπορεῖ νὰ φανῆι ἄσχετο. Ἁλλὰ ὑπῆρχε ἕνα θέμα στοὺς πρώτους Χριστιανοὐς ποὺ τὸν Ἀγουρίδη ποὺ τὸ ἀνέσυρε τὸν λένε ἐδῶι προτεστάντη καὶ ὄχι Ὀρθόδοξο. Λέγανε οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ δὲν μποροῦμε νὰ λατρεύσουμε τὸν Αὐτοκράτορα. Ὅταν ὅμως ὀ ἴδιος Αὐτοκράτορας -δηλαδὴ ἡ νομιμοποιημένη φάπα - μᾶς ἀναγνωρίζει, τί κάνουμε; Μήπως ἡ φάπα τοῦ Αὐτοκράτορος εἶναι καὶ αὐτὴ ἐκ Θεοῦ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κανείς μας δέν εἶναι αὐτό πού νομίζει ἤ πού θά ἤθελε οἱ ἄλλοι νά νομίζουν γι' αὐτόν/ήν. Εἴμαστε ὅ,τι οἱ ἄλλοι ἀντιλαμβάνονται καί νομίζουν γιά μᾶς. Μέ βάση αὐτή τή λογική ὁ αὐτοκράτορας δέν ἀντλεῖ τήν ἐξουσία του ἀπό τόν θεό. Τήν ἐξουσία τοῦ τήν ἐκχωροῦν ἐκεῖνοι πού τόν ἀντιλαμβάνονται ὡς θεό. Ἡ φάπα τοῦ αὐτοκράτορος δέν εἶναι ἐκ θεοῦ εἶναι αὐτοκαρπαζιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ...καὶ νὰ τρέξουν οἰ ἄλλοι νὰ τὸν σώσουν,εἶναι παγίδα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δέν ἔχει νόημα νά τρέξουν ἄλλοι νά τόν σώσουν. Γιά νά σωθεῖ κάποιος πρέπει ὁ ἴδιος νά ἐπιθυμεῖ τήν "σωτηρία" του καί νά τήν ἀναζητήσει συνεχῶς διερωτώμενος γιά τίς πεποιθήσεις του. Ἡ "σωτηρία", ἐάν ὑποτεθεῖ πώς θά ἔρθει κάποτε, θά προκύψει ὡς ἀποτέλεσμα ἔρευνας, ἐρωτήσεων, κριτικῆς διάθεσης ἔναντι ὅλων ὅσων ἀκούει καί βλέπει κανείς γύρω του καί αὐτό δέν προσφέρεται, δέν ἀγοράζεται, δέν μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ σέ κάποιον ἀπέξω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ἅρα δὲν μπορεῖ νὰ πῆι "πρέπει νὰ τὸν σώσω" ἤ "δὲν πρέπει" κ.λπ. κ.λπ. Οὔτε μπορεῖ νὰ πῆι "κατοικεῖ στὴν Ἐκκλησία ὁ Κύριος" ἤ "δὲν κατοικεῖ", χοντρικὰ πρέπει νὰ μὴν ὑπάρχει σὲ αὐτὰ τὰ ζητήματα μιὰ ἔτοιμη κοινωνικὴ ἀπάντηση καὶ ἄς προσφέρονται ἐπιμέρους ἀπαντήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἡ ἄποψίς μου εἶναι πώς ἡ "σωτηρία" εἶναι μιά πολύ προσωπική ὑπόθεση. Ἡ δική μου "σωτηρία" πολύ ἀμφιβάλλω πώς θά σώσει καί σᾶς, ὅπως καί ὁ δικός σας τρόπος νά τήν ἐπιτυγχάνεται δέν νομίζω πώς κάτ' ἀνάγκην θά δουλέψει καί στή δική μου περίπτωση. Ἐπίσης δέν κατοικεῖ σέ κάποιο συγκεκριμένο μέρος ὅπου μπορεῖ κανείς νά τήν βρεῖ νά τόν περιμένει. Ἡ ἀναζήτησή της εἶναι μιά πολύ ἐπίπονη διαδικασία.

   Διαγραφή
 15. Ἡ "σωτηρία", ἐάν ὑποτεθεῖ πώς θά ἔρθει κάποτε, θά προκύψει ὡς ἀποτέλεσμα ἔρευνας, ἐρωτήσεων, κριτικῆς διάθεσης ἔναντι ὅλων ὅσων ἀκούει καί βλέπει κανείς γύρω του καί αὐτό δέν προσφέρεται, δέν ἀγοράζεται, δέν μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ σέ κάποιον ἀπέξω.
  ...καπως ετσι οριζω και νοιωθω.."αυτο"..που καλειται ερωτας...
  ωραιο το τραγουδακι των γαβαλα - κουρτη

  οπως εχω "φανταστει"...την Αγγελικη...της προσφερω ενα τραγουδακι...που μου αρεσει πολυ...και ανακαλυψα προσφατως
  Στο τραγούδι η Κυρια Μαρία Μαστρογιωργάκη - Χλειουνάκη ..η οποια εκτος απο εξαιρετικη τραγουδιστρια...ειναι και ταλαντουχος υφαντρα..!!σε συνοδεια με το βιολι του Πεδουλαυτη...Περσιδης κιθαρα...Σταυρακακης μαντολινο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ. Μήπως ὑπάρχει κάποιος σύνδεσμος πού θά διευκόλυνε τήν ἀνεύρεση τοῦ τραγουδιοῦ ἐάν βέβαια ὑπάρχει στό διαδίκτυο;

   Διαγραφή
 16. ...συμπαθαμε..ξεχαστηκα...
  https://www.youtube.com/watch?v=26qvjeAwPCw&index=256&t=0s&list=PLU6MmuwT0kpNv70moWjxZLQYeajVuEES0

  και απο συμπτωση ...με ενα [ιδιας στοφας] τραγουδακι συνοδευω μια φωτογραφια [πουκανα πριν δυο χρονια]...αν θελετε δειτε τα
  [οι αλλες 5 φωτο ειναι της συλλογης μου]
  προσωπικα εκφραζομαι πιο ανετα με την "γλωσσα της εικονας ..και ιδιως της φωτογραφιας...και ευχης εργον θατανε ..στον ιστοτοπο σας [π.χ] να "ελεγα"
  με φωτογραφιες

  http://photoleke.ning.com/photo/3325868:Photo:525684?context=user

  το τραγουδακι αφιερωνεται σε σενα και στον κωνσταντη
  τελευταια το ακουω συχνα....μαρεσει η φωνη της Κας Χλειουνακη
  την "βρισκω...."Ερωτευσιμη....πολυ θαθελα να δω και τα υφαντα της...
  ....για τον Ερωτα χρειαζεται η τεχνη...του καθενος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Λίαν εὐχαριστῶμεν διὰ τὰς μερακλίδικας μουσικὰς ποὺ καὶ ἀλλωδίνες ἡμερεύουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ...νὰ σᾶς προτείνουμε καὶ ἑμεῖς ἕνα κομμᾶτι κάπως νοσοκομειακό. Ἕχω τοὺς συνειρμούς μου μὲ βάση καὶ τοῦς ὁποίους σὰν σκηνοθέτης ἐπιχειρῶ νὰ γιατρέψω, ὅπως ὀ Σωτήρης Σπαθάρης τὸ ἐπιχειροῦσε ἐπὶ Ἀλβανικοῦ πολέμου. https://www.youtube.com/watch?v=OyEc3Pfjwyc

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ..και πως το επιχειρεις..η θα το επιχειρισεις ?
   [εχουν αλλαξει πολλα απο την εποχη του Σωτηρη Σπαθαρη...]
   [στην "αλλαγη" αυτην πρωτοστατησε ....ο υιοθετημενος γυιος του ευγενιος]

   Διαγραφή
 19. ...δεν ξερω τι θα μου γινει ...και πως θαρθει...η μεταλαβια ...εννοω το μοιραιο...δεν θαθελα...να παρει η ευχη....ναρθει καποιος και να μου πει οτι εχω αλλους 4 μηνες ζωη ...η οσοδηποτε αυτος κρινει...ιατρικα...οτι μου απομενεικλπ

  ελεγε η γιαγια μου η Ευανθια Ευαγγελου απο τους Χιονιαδες Κονιτσης Ηπειρου
  μαλλον [σε μια ειδικη περισταση] μου τραγουδαγε...σας γραφω οτι θυμαμαι

  ΣΤΡΑΤΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΩΡΕ ΠΑΙΔΙΑ
  ΚΙ ΟΠΟΙΟΝ ΕΥΡΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ...ΟΛΟΙ ΘΑ ΤΟΝ ΚΛΑΨΟΥΜΕ ΜΩΡΕ ΠΑΙΔΙΑ

  ΑΠΟ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΤΟΠΕ...ΜΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΑΞΕΧΑΣΤΟ
  ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΟ ΤΟ "ΚΡΥΟ" ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ...ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ...ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΠΩ ΚΑΠΩΣ
  .....ΜΕ ΖΕΣΤΑΝΑΝ

  ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ...ΤΟΚΑΝΕ ΣΑΝ ΝΑΤΑΝ ....[ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ]...ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ-ΗΘΟΠΟΙΟΣ
  ΕΤΣΙ ΤΟ ΛΟΓΙΖΩ....ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Πεντατονικὲς κλίμακες ἔχουν οἰ Ἡπειρῶτες σὰν τοὺς Κινέζους. Καὶ τοὺς Οὔγγρους (Μπἐλα Μπάρτοκ). Οἰ Ῥωμαῖοι τοὺς Οὔγγρους τοὺς ἔλεγαν Τούρκους. Ἴσως λοιπὸν - ἴσως - οἰ Ἡπειρῶτες νὰ ἔχουν κάποια μακρινὴ σχέση μὲ τοὺς Οὔγγρους, ὅπως ὀ πρόσφατα μακαρίτης Ἰταλὸς Μάριο - γιατὶ νὰ μὴν ἀκολουθήσουμε τὴν σωστὴ λογικὴ τοῦ φιλοσόφου τοῦ Μυστρᾶ - Μάριος Ἀλινέης ἔχει ὑποθέσῃ γιὰ τοὺς Ἐτρούσκους (Τυρρηνοί-Τοῦρκοι).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. https://www.youtube.com/watch?v=yTpoUD5La5I&index=147&list=PLU6MmuwT0kpNv70moWjxZLQYeajVuEES0

   Διαγραφή
  2. https://www.youtube.com/watch?v=oH18PEkPegc&list=PLU6MmuwT0kpNv70moWjxZLQYeajVuEES0&index=146

   Διαγραφή
 21. ...οι προσωπικες στιγμες ...τα προσωπικα δεδομενα....τα δικαιωματα...τα μυστικα
  οταν μεσω της τεχνης δημοσιοποιουνται...και δειχνονται προς τα "εξω"...
  ..ετσι "κατι"..θα ξεκινησει να "αλλαξει"
  Ας δειξουμε .."εμεις"..οι απλοι..οι ασημοι...την προσωπικοτητα μας...
  ..αντι να βλεπουμε συνεχως τις μαπες των επαγγελματιων ηθοποιων [ασχημα εργαλεια των καπιταλιστικων εταιρειων]....επαγγελματιων καλλιτεχνων

  το επιχειρω δια της Φωτογραφιας

  ..της ουσιαστικης τεχνης αρεσει....η παρεα των ερασιτεχνων !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ..ενθουσιαστηκα ..με την αναρτηση....και με το κειμενο...δε λεω
  αλλο πιο πολυ με την μερικη καταγραφη του διαλογου
  περιπου το ιδιο κανω καιγω μεσω της φωτογραφιας...
  δεσανθες

  http://photoleke.ning.com/photo/photo/listForContributor?screenName=0hxbqjbxxqdlx

  μελετω για ναρθει ο καιρος και να φτιαξω {η να συνεργαστω με οποιον τον ενδιαφερει}..να κινηματογραψω..{με φωτογραφιες και ηχους} τετοιους διαλογους
  ...διαλογους της αλλοδυνης [αλλωδινης]
  στο φωτολεκε δειχνω και φαινεται η δουλεια μου [καθε μερα θα προσθετω και αλλη μια φωτο]
  .... οι φωτογραφιες εγιναν..εν μεσω παρομοιων διαλογων

  εν ολιγοις...
  πως θαταν η αναρτηση της αλλοδυνης ...να εκφραζοταν κινηματογραφικως [οπως το εννοω] !?!


  αλλα ας βαλουμε και ενα τραγουδακι [μου το συστησε ο Γιωργος Ζουκας ουσιαστικος εμπορος βιβλιων [ας επιτραπει η διαφημιση του]απο αυτον προμηθευτηκα μεταξυ των αλλων ...και τα βιβλια του Γ.Κακλαμανη..ισως τον ξερετε....
  https://vivlioanihneftis.wordpress.com/
  ----------------------------------------------------------------------------
  το τραγουδακι
  https://www.youtube.com/watch?v=KVfEEdspAQE&t=0s&index=161&list=PLU6MmuwT0kpNv70moWjxZLQYeajVuEES0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Flying Demon
   Σπύρος Σπυρόπουλος

   Κωσταντῆς Λοῦκος-Γεωργοπουλάκης
   ...πως σας φαινεται η ιδεα μιας συνεντευξης ...οπως αναφερω ?

   Διαγραφή