Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Ὁ πλασματικός δείκτης τῶν ποσοστῶν

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι τοῦ Θύμιου Παπανικολάου ἀπό τό Ρεσάλτο καί βρίσκεται στήν παρακάτω ἱστοσελίδα μεταξύ ἄλλων σχολίων
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=3446


Ὁ πλασματικός δείκτης τῶν ποσοστῶν

Οἱ κομματικοί κομισάριοι καί τά ποικίλα παπαγαλάκια ξερνοῦν ὄγκους ἀνοησιῶν καί θριαμβολογιῶν γιά τούς «νικητές» καί «ἡττημένους». Ὁ καθένας δημαγωγεῖ πάνω στήν πτώση καί τήν ἥττα τοῦ ἀντιπάλου καί δέν κοιτάζει τό δικό του σπίτι. Δαιμονοποιεῖ τά δικά του ποσοστά, πετάει ἔξω τά πραγματικά μηνύματα τῶν ἐκλογῶν καί κομπάζει ὡς νικητής!

Οἱ ἐκλογικοί δεῖκτες εἶναι σάν τόν κυρτό καθρέφτη. Δείχνουν ἀλλοιωμένα τήν πραγματικότητα καί συρρικνωμένο τό μέγεθός της. Ἡ ἀξία τῶν ἐκλογικῶν δεικτῶν ἔγκειται στό γεγονός καί μόνο ὅτι καταγράφουν τίς ροπές τῶν κοινωνικῶν διεργασιῶν καί τάσεων.

Ἡ γενική καί καταλυτική ροπή εἶναι ἡ ἀποχή πού ἀναλύσαμε. Δηλαδή μία δυναμική τάση ἀπόρριψης τοῦ ἀστικοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ καί τῶν πρωταγωνιστῶν του.

Εὔκολα μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ κανείς πόσο πλασματικοί εἶναι καί οἱ εἰδικοί ἐκλογικοί δεῖκτες ὅταν τό 50%, περίπου, τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος γύρισε τήν πλάτη στά κόμματα καί τίς ἐκλογικές διαδικασίες τους. Τά ἐπιμέρους ποσοστά τους δέν ἀντανακλοῦν τήν πραγματική τους δύναμη, ἀλλά μία πλασματική τους δύναμη. Ἡ πολιτική τούς δύναμη καί ἐπιρροή στήν κοινωνία εἶναι ἀπείρως μικρότερη ἀπό αὐτό πού δείχνουν τά ποσοστά τους. Αὐτό ἀποδεικνύεται καί ἀπό τόν πραγματικό ἀριθμό τῶν ψήφων τους: κατά πολύ κάτω ἀπό προηγούμενες ἐκλογικές ἀναμετρήσεις.

Αὐτό τό εἰδικό, ἀλλά οὐσιαστικό στοιχεῖο, τό παρακάμπτουν τά κόμματα καί οἱ προπαγανδιστές τους, ὅπως καί τό γενικό, καταλυτικό στοιχεῖο τῆς ἀποχῆς, ἀποδείχνοντας γιά ἄλλη μία φορά ὅτι εἶναι νεκρά κόμματα, ἱκανά νά παράγουν μόνο παραπολιτική ἀπάτη.

Ἔτσι ξευτελίζονται ἀκόμα περισσότερα στά μάτια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ λαός τούς ἀπέρριψε καί ἄλλοι τούς ψήφισαν λόγω τοῦ νόμου τῆς ἀδράνειας, τῆς κομματικῆς χειραγώγησης καί τῆς ἀφηνιασμένης καθεστωτικῆς προπαγάνδας: Ὅλα τά κόμματα ἐπιχειροῦν νά συγκαλύψουν αὐτό τό πραγματικό γεγονός καί νά ἐμφανιστοῦν καί ὡς νικητές ἤ λιγότερο ἡττημένοι…

Ν.Δ.

Ἀναμφίβολα οἱ εἰδικοί δεῖκτες δείχνουν μία χειμαρρώδη καταδίκη της Ν.Δ. Αὐτό πού ἀποτυπώνουν γενικά τά ἐκλογικά ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ κατάρρευση τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ καί τοῦ κυβερνητικοῦ του οἰκοδομήματος. Αὐτό ἀποτυπώνεται καί εἰδικά στή γιγάντια καί καταλυτική πτώση τῆς κυβέρνησης.

Πάντα τήν πτώση μία γενικῆς πολιτικῆς ἀποσύνθεσης καί ἐκλογικῆς ἀπόρριψης τήν εἰσπράττει κατά κύριο λόγο ὁ κυβερνητικός διαχειριστής τῆς συγκυρίας.

Καί πάντα σέ τέτοιες συγκυρίες κατάρρευσης δημιουργοῦνται τά μεγάλα κοινωνικά καί πολιτικά ρεύματα ὅταν πραγματικά ὑπάρχει τό ἐναλλακτικό ἤ ἐπαναστατικό πολιτικό ὑποκείμενο.

Ὅταν δέν ὑπάρχει ζοῦμε αὐτό πού ζοῦμε τώρα. Οἱ λαϊκές μάζες νά στρέφονται στήν ἀηδία καί τήν ἀπόρριψη καί νά ἐκφράζονται μέσα ἀπό τήν ἀποχή. Ὅταν ὑπάρχει ἐναλλακτικός ἤ ἐπαναστατικός πολιτικός πόλος ἡ ἀποχή συρρικνώνεται σέ ἐλάχιστα ἐπίπεδα ἤ ἀκόμα καί ἐξαφανίζεται…

ΠΑΣΟΚ

Τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα δείχνουν ὁλοκάθαρα ὅτι τό ΠΑΣΟΚ δέν ἔδωσε καμία πειστική ἐναλλακτική λύση. Ἡ πραγματική του δύναμη ὄχι μόνο δέν αὐξήθηκε, ἀλλά καί μειώθηκε σημαντικά. Οἱ ἐκλογικoί δεῖκτες στήν πραγματική τους διάσταση δείχνουν ὅτι τό ΠΑΣΟΚ ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἀποσύνθεσης, βρίσκεται σέ ροπή κατάρρευσης, ἀνεξάρτητα ἄν πλασματικά βρίσκεται μπροστά ἀπό τήν Ν.Δ.

Τό ΠΑΣΟΚ ὄχι μόνο δέν ἀποτέλεσε συντελεστή συσπείρωσης καί καταλύτη πολιτικοῦ ρεύματος, ἀλλά οὔτε καί εἰσέπραξε ἕνα κάποιο σημαντικό ἐκλογικό μέγεθος ἀπό τή δυναμική της κυβερνητικῆς κατάρρευσης. Ἡ δυναμική της κατάρρευσης ἐκφράστηκε κεντρικά στήν ἀποχή καί πρός τά ἐκεῖ ἔχασε καί τό ἴδιο δυνάμεις.

Τό ΠΑΣΟΚ μπορεῖ νά φλυαρεῖ γιά νίκη καί νά καταναλώνει δημαγωγικές κορῶνες, ἀλλά εἶναι καί τό ἴδιο καταλυτικά ἡττημένο. Ἁπλῶς σάν ἀντιπολίτευση τό «μερίδιο» τῆς δικῆς του ἀποσύνθεσης καί κατάρρευσης ἀποτυπώνεται σέ μικρότερο βαθμό ἀπό τό κυβερνῶν κόμμα.

ΚΚΕ

Συντριπτικά ἡττημένο εἶναι καί τό ΚΚΕ. Ὅταν ἕνα κομμουνιστικό κόμμα δέν μπορεῖ νά εἰσπράξει τήν καθεστωτική κατάρρευση, ἀλλά ἀντίθετα συρρικνώνονται οἱ δυνάμεις του (ἡ πλασματικότητα τῶν ἐκλογικῶν δεικτῶν δέν τό δείχνουν, ἴσως, καθαρά, ἀλλά οἱ πραγματικές του δυνάμεις ἔχουν συρρικνωθεῖ θεαματικά), τότε αὐτό τό κόμμα βρίσκεται σέ πορεία τελικῆς ἀποσύνθεσης.

Καί μόνο αὐτό τό τεράστιο ποσοστό τῆς ἀποχῆς ἀποδείχνει περίτρανα ὅτι ἡ βασική ροπή τῶν τάσεων τῆς κοινωνίας γυρίζει καταλυτικά καί τελεσίδικα τήν πλάτη στό ΚΚΕ. Δέν νοεῖται παλιρροϊκό κύμα ἀποχῆς, ὅταν ἐνεργεῖ καί λειτουργεῖ ἕνα κόμμα ἐπαναστατικό πού καταπιάνεται πραγματικά μέ τά προβλήματα τοῦ λαοῦ.

Ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ βρίσκεται ἔξω ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνία, περιχαρακωμένη στά ξύλινα δόγματά της καί πηγμένη στό στερεοτυπεῖο τῆς πολιτικῆς ἀγκύλωσης.

Τόσα καυτά κοινωνικά καί ἐθνικά ζητήματα ταλανίζουν ἀπειλητικά τήν ἑλληνική κοινωνία καί τήν ἐργατική τάξη καί αὐτή πέρα βρέχει. Αὐτή ἀσχολεῖται μέ τήν ἀποκατάσταση τῶν σταλινικῶν βρικολάκων καί μέ τά τρομοκρατικά τελεσίγραφα ἐναντίον ἐκείνων πού ἐξεγείρονται ἀπό τόν ἐφιάλτη τῆς λαθρομετανάστευσης.

Ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ ἔχει ἀσπαστεῖ ἐνθέρμως τά νεοταξίτικα ἰδεολογήματα τῶν «ἀνοικτῶν συνόρων», τοῦ «ἀντιρατσισμοῦ» κ.λπ. Νομίζει ὅτι μέ τά γενικά κλισέ ἐναντίον τοῦ καπιταλισμοῦ καί τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ θά καλύψει αὐτά τά δραματικά πολιτικά της κενά καί τήν πρακτική ἐγκατάλειψη τῶν πραγματικῶν καί ζωτικῶν προβλημάτων. Ἰδιαίτερα ἡ πολιτική της πάνω στό ὕπ'ἀριθμόν ἕνα κοινωνικό καί ἐθνικό πρόβλημα πού εἶναι ὁ ἐφιάλτης τῆς ἀλλοδαπῆς εἰσβολῆς καί κατοχῆς δέν ἀφήνει ἁπλῶς μεγάλα περιθώρια ἀνάπτυξης τῆς ἀκροδεξιᾶς δημαγωγίας, δέν τρέφει καί συντηρεῖ ἁπλῶς τόν Καρατζαφέρη, ἀλλά μέ αὐτή τήν πολιτική ἔχει καί ὑπογράψει τελεσίδικα τή ληξιαρχική πράξη τοῦ θανάτου τοῦ ΚΚΕ.
Οἱ εὐρωεκλογές ἀποτυπώνουν καθαρά τήν κάθοδο τοῦ ΚΚΕ πρός τήν ἄβυσσο…

ΛΑ.Ο.Σ.

Αὐτό τό καιροσκοπικό κατασκεύασμα εἶναι τό μόνο πού μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ ὅτι νίκησε. Καί αὐτό εἶναι ὅμως πλασματικό. Ὄχι τόσο ἐπειδή οἱ πραγματικές του δυνάμεις φουσκώνουν ἀπό τά μεγάλα ποσοστά τῆς ἀποχῆς, ἀλλά γιατί χρησιμοποιήθηκε ἀπό τούς «νταβάδες» γιά τό διεμβολισμό τῆς Ν.Δ. καί μέσω αὐτῆς τῆς ἀφηνιασμένης προβολῆς καί μεθόδευσης κατόρθωσε νά εἰσπράξει κάποια ἐκλογικά ὀφέλη ἀπό τή Ν.Δ.

Ὅλη ἡ μεθοδευμένη στρατηγική καί προβολή τοῦ ΛΑ.Ο.Σ στηρίχτηκε στό στενό «μαρκάρισμα» τῆς Ν.Δ. καί στούς διαύλους πού ἔχει μέ αὐτήν. Αὐτό σηματοδοτοῦσε καί ἡ ἐπιλογή Τζαβέλλα: Στήν ἀπόσπαση «δεξιῶν» διαμαρτυρόμενων, στή συνεύρεση τῶν «συγγενῶν» καί στήν στήριξη τῶν «νταβάδων».

Ἀκόμα καί ἡ μεγάλη «γκάφα» τοῦ Καραμανλῆ νά τοποθετήσει τήν κ. Γιαννάκου πρώτη στό ψηφοδέλτιο μοιάζει νά ἦταν προσχεδιασμένη καί ἐπιβεβλημένη ἀπό τά οἰκονομικά κέντρα ἐξουσίας γιά νά στείλει ψηφοφόρους τῆς Ν.Δ. πρός τόν ΛΑ.Ο.Σ καί νά ἐπικαλύψει τά «χαρακτηριστικά» τῆς κ. Τζαβέλλα. Ὅλη ἡ προπαγάνδα ἐπικεντρώθηκε στήν Γιαννάκου καί συγκάλυψε τήν Τζαβέλλα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πολιτικό «πορτραῖτο» κατά πολύ χειρότερο ἀπό αὐτό τῆς Γαννάκου

Καμία δυναμική δέν ἀναπτύσσει ὁ ΛΑ.Ο.Σ. Ἁπλῶς δημοκοπεῖ πάνω στά «ἐθνικά» ἔνστικτα τῶν δεξιῶν συνδρόμων καί εἰσπράττει κάποια ἐκλογικά «ἀποφάγια». Εἶναι ἡ «τσόντα» τῶν νταβάδων γιά τήν ἀποδόμηση τῆς Ν.Δ. καί τήν ὁλοκληρωτική χειραγώγηση τοῦ νέου πολιτικοῦ σκηνικοῦ.

Τά συντριπτικά ποσοστά τῆς ἀποχῆς δείχνουν ὅτι ὁ ΛΑ.Ο.Σ δέν πείθει τήν ἑλληνική κοινωνία. Ὁ ἑλληνικός λαός διακρίνει τούς κάλπικους παράδες. Ἄν τήν ἔπειθε καί στό ἐλάχιστο τά ποσοστά τοῦ ΛΑ.Ο.Σ θά ἐκτοξευόντουσαν θεματικά…

ΣΥΡΙΖΑ

Ἐδῶ δέν χρειάζονται πολλά λόγια. Ὁ ἑλληνικός λαός ἔδωσε ἕνα ξεγυρισμένο χαστούκι σ' αὐτή τήν μακάβρια αἰχμή τῆς Νέας Τάξης καί στούς ἰδεολογικούς ἐκπροσώπους τῶν καθεστωτικῶν κουκουλοφόρικων ἐξεγέρσεων. Τώρα ὁδεύει στήν τελική διάλυσή του καί τήν ἀνοικτή ἐνσωμάτωσή του στόν ἡγεμονικό κορμό του: Τό ΠΑΣΟΚ. Ἴσως κάποιο κομμάτι του νά κοιτάξει καί πρός τό ΚΚΕ γιά μία νέα «ἀριστερή» μετάλλαξη ἀπάτης…

Οἰκολόγοι Πράσινοι

Τελικά, ὅπως ἀναμενόταν οἱ «νταβάδες» κατασκεύασαν ἀπό τό πουθενά τή νέα «τσόντα» τους. Μία χρηματιστηριακή φούσκα εἶναι πού γρήγορα θά σκάσει μόλις ὁ ἑλληνικός λαός γνωρίσει τό ἀποτρόπαιο πρόσωπο τῶν Οἰκολόγων. Ἡ ὀργιώδης πολιτική ἐπιδότηση ἦταν τόσο μεγάλη καί ὁ χρόνος τόσο ἐλάχιστος πού ἔγινε δυνατή ἡ ἐξαπάτηση κάποιων ἀηδιασμένων ἀπό τό πολιτικό σκηνικό. Τέτοιες φοῦσκες πού δέν ἔχουν καμία, ἀπολύτως καμία, κοινωνική δυναμική σκᾶνε σύντομα, ὅπως τό 18% πού δίνανε οἱ μηχανισμοί τῶν δημοσκοπικῶν βιομηχανιῶν στό ΣΥΡΙΖΑ.

Καί σέ αὐτές τίς ἐκλογές ἔλαμψε ἡ ἀπάτη αὐτῆς τῆς νταβατζίδικης βιομηχανίας τῶν διαμορφωτῶν τῆς κοινῆς γνώμης: Σέ ὅλα παραπλανοῦσαν. Εἰδικά τους οἰκολόγους τούς ἐμφάνιζαν μέχρι καί τήν τελευταία στιγμή σέ μεγάλα ὕψη…

Ὁ ἑλληνικός λαός ἔδωσε σέ ὅλους ἕνα καλό μάθημα…

11 σχόλια:

 1. Νάντια ὅσο ἔγρφες τό σχόλιο σου στό προηγούμενο, ἔκανα τήν τωρινή ἀνάρτηση καί δέν τό εἷδα, πάντως δές σοῦ ἔχω ἀπαντήσει ἐκεῖ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. To ειδα, αλλα δεν ειναι οτι δεν συζηταμε.
  Οταν τα αυτια μας και τα ματια μας ειναι ανοικτα , το οτι καταληγουμε αλλου, εχει να κανει με το τι ειναι η προτεραιοτητα για τον καθενα μας, κυριως .
  Για μενα , να κυβερνηθει η χωρα , αλλα σε καμια περιπτωση απο τη δεξια.
  Το οτι δεν καταφερε η κεντροαριστερα να ελθει σε μια συννενοηση , το χρεωνω εξ ισου σε ολους .Και στο πασοκ που στην προσπαθεια του να μετατραπει σε κομμα εξουσιας , λεηλατησε την αριστερα αλλά κυριως στους δυο πολους της που σταθηκαν κατωτεροι των περιστασεων (δες μονο τις μεταξυ τους σχεσεις).
  Το γραψα και στο φορουμ σημερα ,δεν θα μας κανει το χατηρι η Ιστορια οσο ζουμε , εχει εφεδρειες ο καπιταλισμος.Αλλά ας κανουμε οτι μπορουμε καλυτερο.
  Και εκτος απο τη σοσιαλδημοκρατια , δε βλεπω αλλη εφικτη λυση στον οριζοντα.

  Πολυ αιχμηρος ο Παπανικολαου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ρέ σεῖς τί γίνεται ἐδῶ;
  Μιά ὁ Πρωτ μέ τόν Σαρκοζί καί τήν Μέρκελ, τώρα ἐσύ μέ τήν σοσιαλδημοκρατία...
  Μάλλον πρέπει νά φωνάξω τόν usound νά βάλει μιά τάξη, ἤ μπάς καί αὐτός σᾶς ἔβαλε γιά νά κάνει τζέρτζελο; χαχαχαχα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τίποτα παραπάνω παρά η παντελής απώλεια της ελπίδας. Ολοι κλεισμένοι στο σπίτι μας στα δύο τετραγωνικά της ιδιωτικής μας ζωής προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα μονάχοι μας αφού είναι πιά ολοφάνερο πως καμμιά δραστηριότητα συλλογικού χαρακτήρα δε θα φέρει άλλο αποτέλεσμα παρά για άλλη μια φορά το ίδιο αποτέλεσμα. Ο αγώνας είναι στημένος. Τα όμορφα λόγια παρηγοριάς δεν έχουν κανένα νόημα παρά μόνο για μερικούς που θα βγούν στην τηλεόραση και θα παραστήσουν τους νικητές εναντίον όλων εμών των κατ΄εθισμόν ηττημένων. Τα πολιτικά κόμματα είναι γραφειοκρατικά κατασκευάσματα ελεγχόμενα από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουν παντελώς απωλέσει τη σύνδεσή τους με τους απλούς ανθρώπους και τις κοινότητές τους. Αντιτάσσονται σε οτι,δήποτε ενδυναμώνει πραγματικά τον άνθρωπο. Στο τέλος της εκλογικής αναμέτρησης παριστάνουν τους βαριά συλλογισμένους που δεν κατάλαβαν και καλά τι συνέβη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. FD

  Λές "Τα πολιτικά κόμματα είναι γραφειοκρατικά κατασκευάσματα ελεγχόμενα από τις μεγάλες επιχειρήσεις. "

  Βέβαια ἄν ἡ κριτική κατευθύνεται στόν κοινοβουλευτισμό, εἷμαι μαζί σου, ἀλλά αὐτό εἷναι ἄλλο θέμα.

  Γιά τά κόμματα ἐξουσίας συμφωνῶ καί ἐπαυξάνω. Γιά τά περισσότερα τῶν λοιπῶν ὄχι. Ἀπό αὐτά τά τελευταῖα κάποια σίγουρα δέν ἐλέγχονται, κάποια δέν εἷναι γραφειοκρατικά, κάποια, ἔστω καί μέ συμβολική παρουσία σέ ψήφους, δέν εἷναι οὔτε τό ἕνα οὔτε τό ἄλλο. Καί κάποια δέν ἔχουν χάσει τήν ἐπαφή τους μέ τούς ἁπλούς ἀνθρώπους.Νά μήν ξεχνᾶμε καί τήν ἀνευθυνότητα καί τόν φιλοτομαρισμό τῶν ἁπλῶν άνθρώπων πού καταδέχονται νά τούς ἀντιπροσωπεύουν ἀρκεῖ νά ἔχουν τό κεφαλάκι τους ἥσυχο.

  Ἄν θεωρεῖς πώς καμιά δραστηριότητα συλλογικοῦ χαρακτῆρα δέν ἔχει προοπτικές, οἱ κοινότητες τῶν ἁπλῶν ἄνθρώπων στίς ὁποῖες ἀναφέρεσαι πιό κάτω, καί ἄν κατάλαβα καλά τίς ὑποστηρίζεις, συλλογικοῦ χαρακτῆρα δέν εἷναι;

  Μονάχος του κανείς δέν τά βγάζει πέρα, ἐκτός ἄν ἀρκεῖται στήν σκέτη ἐπιβίωση, ἡ ὁποία δέν εἷναι καί κατάκτηση ἀφοῦ τήν ἐπιδιώκουν ἀπροκάλυπτα πλέον οἱ πάσης φύσεως ὑψηλά ἱστάμενοι ὁδηγώντας μας εἴτε στό περιθώριο εἴτε στόν ἰδιωτικό χῶρο τοῦ καθενός στόν ὁποῖο ἀναφέρεσαι.

  Ἡ ἀπώλεια τῆς ἐλπίδας εἷναι καλό πράγμα, ἀφοῦ σέ ἐπαναφέρει στό τώρα.

  Θά πῶ κάτι γιά τήν ἀποχή πού πολλοί ἔσπευσαν εἴτε νά τήν οἰκειοποιηθοῦν εἴτε νά τήν καταδικάσουν εἴτε νά τήν ἐξυμνήσουν.
  Οἱ περισσότεροι γνωστοί μου πού ἀπεῖχαν μάλλον δέν τό ἔκαναν ἀπό ἀντίδραση ἤ ἀπό ἀπογοήτευση. Τήν ἀποχή σάν ἀντίδραση τήν δέχομαι ὅταν παράλληλα ὁ ἀπέχων προβληματίζεται, ἀνησυχεῖ, ἀγωνιᾶ, ἀντιπαρατίθεται, δρᾶ στήν καθημερινότητά του καί παράλληλα δέν δυσανασχετεῖ. Ὅπως λέει καί ὁ ὑπέροχος Ἡράκλειτος " ὅποιος δέν ἀσχολεῖται μέ τήν πολιτική εἷναι καταδικασμένος να διοικεῖται ἀπό τούς κατωτέρους του"
  Ἄν ἁπλά ἀπέχει μέ τόν ἴδιο τρόπο πού μασάει μιά τσίχλα ἤ τρώει ἕνα χάμπουργκερ ὑπακούωντας στις διαφημιστικές προτάσεις, καί τό διαλαλεῖ μάλιστα, εἷναι ἀντίπαλός μου περισσότερο καί ἀπό αὐτόν πού ψηφίζει προβατίσια ἀλλά δέν τό διατυμπανίζει.
  Ἔχω τήν ἐντύπωση πώς οἱ περισσότεροι ἀπέχοντες, λευκοί, ἄκυροι τό ἔκαναν ἀκολουθῶντας πρότυπα πού μέ διάφορους τρόπους τά τελευταῖα χρόνια προβάλλονται καί ἐπιβάλλονται ὡς life style, ἀκόμα ἐπειδή μπορεῖ νά τό εἶπε μέχρι καί κάποια ἀρσενική μοδίστρα στήν τηλεόραση.


  Φυσικά ὁλα τά παραπάνω δέν σημαίνουν πώς μέ ἱκανοποιεῖ ὁ ξενόφερτος καί ἐπιβληθείς ἀπό τά πάνω κοινοβουλευτισμός τόν ὁποῖο θεωρῶ κακό καί ἀντιδημοκρατικό πολίτευμα. Θεωρῶ ὅμως πώς ἡ μή συμμετοχή ὅπως τήν περιέγραψα πιό πάνω τόν ἐνδυναμώνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συμφωνω με την Ναντια σε επιπεδο ιδεολογικο και αρχης.Δηλαδη πως ειναι αναγκαια μια πολιτικη αναδιανομης του πλουτου, στηριξης του κρατους προνοιας και ενισχυσης του δημοσιου χαρακτηρα κοινωνικων αγαθων(υγεια,παιδεια).Η Ναντια και ολοι μας εντασσουμε τους πολιτικους φορεις που πρεσβευουν τις παραπανω ιδεες, στην ευρυτερη σοσιαλδημοκρατια.
  Το κυριο ερωτημα μετα την ιδεολογικη τοποθετηση του ζητηματος "τι χρειαζεται η χωρα" και την απαντηση μια "σοσιαλδημοκρατικη κυβερνηση" ειναι:υπαρχει σοσιαλδημοκρατικο κομμα στην Ελλαδα.Δεν θελω να ανοιξουμε ατερμονη συζητηση, αλλα το ΠΑΣΟΚ απο Σημιτη και μετα εχει τοση σχεση με τη σοσιαλδημοκρατια οση και εγω με το χρηματιστηριο.Κατι ειδε, κατι ακουσε, κατι ξερει.Αν μιλαμε σε επιπεδο πραξεων, γιατι στα λογια...ναι!ειναι φουλ σοσιαλδημοκρατες.Τι να πρωτοθυμηθει κανεις;Σπραο, "απασχολησιμος"(=ορος του Σημιτη), προγραμματα στειτζ, χρηματιστηριο, απαξιωση του ΕΣΥ, διαλυση της παιδειας,Γιαννιτση, πολιτικη τροχονομου των μεγαλων καιφαλαιουχων,διευρυνση των ανισοτητων...Ειναι κοροιδια αναξια μας(των ελληνων πολιτων) να θεωρουμε την περιοδο 1996-2004 ως περιοδο διακυβερνησης των σοσιαλδημοκρατων. Και ειναι-κατα τη γνωμη μου-αφελεια να θεωρησουμε πως ο ΓΑΠ θα κυβερνησει με σοσιαλδημοκρατικη(αληθινη, οχι στα λογια αλα Σημιτη)πυξιδα.

  Ο Παπανικολαου ευστοχοτατος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συμφωνῶ Πρωτ

  "Δηλαδη πως ειναι αναγκαια μια πολιτικη αναδιανομης του πλουτου, στηριξης του κρατους προνοιας και ενισχυσης του δημοσιου χαρακτηρα κοινωνικων αγαθων(υγεια,παιδεια)."

  Ναί συμφωνοῦμε στό παραπάνω. Σάν ἐλάχιστο βέβαια, ἐξετάζοντας τήν τωρινή συγκυρία. Φυσικά ἄν στό παρελθόν κόμματα, σχηματισμοί ἀνήκοντα στόν σοσιαλδημοκρατικό χῶρο πέρα ἀπό τά λόγια, τηροῦσαν σέ ἕνα βαθμό καί στήν πράξη τά παραπάνω ( ἄσε πού καί σέ μεγάλο βαθμό θεωρῶ ὅτι ἔχουν τό σημαντικότερο μερίδιο εὐθύνης γιά τό σημερινό χάλι), ἐμένα τουλάχιστον δέν μέ καθησυχάζει ὅτι θά κάνουν τό ἴδιο καί τώρα. Ὁ ὅρος "σοσιαλδημοκρατία" βαρύνεται μέ πολλά. Ἄν τουλάχιστον οἱ ἐπίδοξοι σοσιαλδημοκράτες τοῦ σήμερα μᾶς λέγαν κάτι ἐπ'αὐτοῦ, μιά αὐτοκριτική βρέ ἀδελφέ. Αὐτοί στό ἐπίπεδο αὐτοκριτικῆς εἷναι χειρότεροι καί ἀπό τό ΚΚΕ. Πού ἄκουγα τελευταία, πρίν μερικά χρόνια στήν Γερμανία σοσιαλδημοκράτες καί χριστιανοδημοκράτες ( ἐκτός ἀπό τήν σημερινή ἀλληλοϋποστήριξη ) εἷχαν ἀπό κοινοῦ ὑποστηρίξει γιά πρόεδρο τῆς χώρας τόν Χένκελ -πρώην πρόεδρο τῶν Γερμανῶν βιομηχάνων, στόν ὁποῖο ἀναφερόταν καί τό προηγούμενο θέμα μέ τόν Καργόπουλο). Τήν στήριξη τους στούς νατοϊκούς βομβαρδισμούς δέν τήν ξεχνάω.

  Νά συμπληρώσω στίς διαπιστώσεις σου FD, καί στά προηγούμενα πού εἷπα.

  Ἅμα τό παιχνίδι εἷναι στημένο, καί εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ἐκ τῶν πραγμάτων να συμμετάσχουμε -φαντάζουμε πώς δέχεσαι πώς δέν εἷναι στημένες μόνο οἱ ἐκλογικές διαδικασίες, ἴσως αὐτό νά εἷναι τό λιγότερο -, νομίζω πρέπει νά ψάξουμε ποιός τό στήνει, καί ποιοί ἄλλοι πού συμμετέχουν σάν ἐμᾶς ἔχουν κάποιο λόγο νά ἀντιδράσουν. Σάν ἀρχή, καί βλέπουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καί νά μήν ξεχνᾶμε πώς τό ὅποιο κράτος πρόνοιας τοῦ παρελθόντος, κυρίως ἧταν προϊόν τῆς ὕπαρξης τῆς Ε.Σ.Σ.Δ ( σταλινικῆς καί μή ). ΄Πρέπει νά ἐκτιμηθεῖ καί αὐτό, σήμερα ὑπάρχει κάτι ἄντίστοιχο εἴτε σέ ἐπίπεδο ἐξουσίας, εἴτε σέ ἐπίπεδο συλλογικῶν δράσεων; Μᾶς ἔχουνε πρήξει μέ τίς Μ.Κ.Ο ( ὑποστηρικτές τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων) τίς ὁποῖες ἡ Ε.Ε. καί τά ἐπί μέρους κράτη ( δηλαδή ἔμεῖς ) ἐπιδοτοῦν. Καί βγάζουν καί ψηφίσματα καταδίκης τῶν πρώην κομμουνιστικῶν καθεστώτων. Καί ἡ σημερινή σοσιαλδημοκρατία σιγοντάρει.
  Δεῖτε τί γίνεται. Τούς σημερινούς ὑπερασπιστές -ὑποτίθεται- τῶν πολλῶν, τούς βάζουν νά χτυπᾶνε τίς παλιές ἰδεολογίες τοῦ ἀνατολικοῦ μπλόκ ( πού κουτσά στραβά, ἄν τό δεῖ κανείς ψύχραιμα, ἄν δέν ὑπῆρχαν, τήν σκηνή πού ἔβλεπα σήμερα στήν τηλεόραση νά κάνουν οὐρές στήν Ἀμερική γιά νά ἐξετασθεῖ ὁ κόσμος δωρεάν θά τήν βλέπαμε πολλές δεκαετίες πρίν)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν ηταν βεβαια αμιγως σοσιαλδημοκρατικη η κυβερνηση Σημιτη .
  Αλλου εκανε ενα βημα μπροστα ( τολμησε να αντιταχθει στον Χριστοδουλο ενω η δεξια συσσωμη -με φωτεινες εξαιρεσεις-εστειλε τον κοσμο στις εκκλησιες να υπογραψει τις διαμαρτυριες για τις ταυτοτητες ).
  Αλλου , βηματα πισω.
  Τον δημοσιο τομεα που απο εναν διαχειριστη θα περιμενες κατι , τον αφησε στο τελμα.
  Σε γενικες γραμμες, καλυτερη της τωρινης .

  Τωρα, για τον ΓΑΠ , μενει να το δουμε , δεν ειμαι αισιοδοξη .

  Για το κρατος προνοιας , απολυτως συμφωνω.

  Ένας στους εννέα Αμερικανούς κάνει χρήση των ομοσπονδιακών κουπονιών για την αγορά τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.
  Τα τελευταία 7 χρόνια 9 εκατομμύρια προστέθηκαν στους ανασφάλιστους, που είναι πλέον 47 εκατομμύρια, το 16% του πληθυσμού των ΗΠΑ.

  Μπροστα σ αυτο, η Ευρωπη , οαση φανταζει.
  Εβαλε το χερακι της και η σοσιαλδημοκρατια σ αυτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ωρα ειναι να μου πεις, οτι μια αλλεργια την εχεις και σ αυτη την λεξη .
  Σ αυτη την περιπτωση , θα εφευρω αλλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Νάντια τώρα ξανανοίγω τόν ὑπολογιστή, δέν πρόκειται περί γραψίματος πού δέν ἀπάντησα μέχρι τώρα. Τό λέω γιά ὅσους γράφουν, ὑπάρχουν μέρες πού λείπω καί δέν ἔχω τήν δυνατότητα σύνδεσης.

  Ἀλλεργικό σόκ παθαίνω, σοβαρά μιλᾶς; Καί μέ τήν λέξη καί μέ τό μέχρι τώρα περιεχόμενό της. Ὅτι καλό ἔκανε ἡ σοσιαλδημοκρατία μέχρι τώρα ἧταν λόγῳ τῆς ΕΣΣΔ γιά μείωση τῆς ἐπιρροῆς της. Γιά τά πολύ περισσότερα κακά ἄν δέν ἔχεις δεῖ δές τήν παλιότερη ἀνάρτηση

  Εἷναι ἡ σοσιαλδημοκρατία ἀξιόπιστη καί εἰλικρινής;


  Ποτέ δέν κάτάλαβα γιατί ἧταν θετική ἡ στάση τοῦ Σημίτη στό θέμα μέ τίς ταυτότητες. Σέ ἔνα στήν πραγματικότητα ἀνούσιο ζήτημα, ἔδειξε τήν ἀλαζονεία καί τήν ἀντιδημοκρατικότητά του, σέ πολλές δέ ἄλλες περιπτώσεις δέν δίστασε νά κρυφτεῖ πίσω ἀπό ἄλλους. Χρησιμοποίησε τήν φασιστική Ἀρχή τοῦ Δαφέρμου( οἱ ἀρχές τύπου προστασίας προσωπικῶν δεδομένων εἷναι φασιστικότατες ) γιά νά μᾶς φέρει μέ τό ἔτσι θέλω, στόν ἴσιο εὐρωπαϊκό καί φιλελεύθερο δρόμο. Ἐγώ τότε δέν εἷχα ὑπογράψει, τσίμπησα μέ τίς νεοφιλελεύθερες μαλακίες τοῦ μαλάκα. ( Συγγνώμη ἀπό ὅποιον θίγεται, βγάζω λίγο τό ἄχτι μου, ἔχω ἀπωθημένα ἀπό τό φόρουμ τοῦ κάπιταλ, ὅπου ὁποιαδήποτε ἐπικριτική ἀναφορά γιά τόν Σημίτη κατά 90% ἐπιφέρει μπαν.) Πρός τό παρόν δέν τό συνεχίζω, μπορῶ νά γράψω χιλιάδες πράγματα γιά αὐτήν τήν ἀσημαντότητα, μοῦ ἀνεβαίνει τό αἷμα στό κεφάλι μέ αὐτό τόν τύπο, τό νούμερο 2 πολιτικό κάθαρμα μετά τόν Μητσοτάκη στήν Ἑλλάδα.

  1000 φορές καλύτερος ὁ Γκούφη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή