Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Ἡ ἀπολογία τοῦ Νίκου Μπελογιάννη

συνέχεια τῆς ἀνάρτησης http://katotokerdos.blogspot.com/2010/04/blog-post.html

Ὁ Μπελογιάννης ζεῖ!!!
Ὁ Τάσος Βουρνᾶς, στὸ βιβλίο του Ὑπόθεση Μπελογιάννη-ἐκδόσεις Τολίδη, ἐξιστορεῖ τὴν περιπέτεια ἀναζήτησης τῶν πρακτικῶν στὰ ἀρχεῖα τῆς Γενικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὰ ἀρχεῖα τοῦ Διαρκοῦς Στρατοδικείου Ἀθηνῶν. Ἀναφέρει ὅτι ἀπὸ τὸν φάκελο ἐκείνης τῆς δίκης παρέμειναν μόνο τὰ δακτυλογραφημένα καὶ κυρωμένα πρακτικά, ἐνῶ ὅλη ἡ ὑπόλοιπη δικογραφία καί τό περιεχόμενο ἐκείνου τοῦ ὀγκώδους φακέλου παραδόθηκε μὲ διαταγὴ τοῦ ΥΠ.ΕΘ.Α, τὸ 1978, στὴν κατὰ νόμον πυρά, πρὸς ἀποσυμφόρηση τῶν ραφιῶν τῶν ἀρχείων.

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ Α ΔΙΑΡΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1952, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.

( ἀπό το βιβλίο τοῦ Τάσου Βουρνᾶ «Ὑπόθεση Μπελογιάννη -ἐκδόσεις Τολίδη») 


«Ἡ δίκη αὐτὴ εἶναι μία, κατὰ τὴ γνώμη μου τουλάχιστο, καινούργια ἔκδοση τῆς προηγούμενης δίκης, ἔκδοση ὅμως βελτιωμένη καὶ ὀφείλει νὰ ὁμολογήσει κανείς, ἐπιτελικὰ ὀργανωμένη. Ἕνας κατηγορούμενος καὶ ὄχι μόνον κατηγορούμενος θὰ εἶχε νὰ κάνει μερικὲς παρατηρήσεις πάνω στὴ δίκη αὐτή. Ἡ πρώτη παρατήρηση εἶναι ὅτι ὀργανώθηκε βιαστικὰ καὶ δὲ δόθηκε καιρός νὰ δοῦμε τοὺς δικηγόρους μας ποὺ μᾶς ἐπισκέπτονταν μὲ τὸ δελτίο στὴν ἀσφάλεια, ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον. Ἀκόμα οὔτε νὰ συγκεντρώσουμε τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα δὲ μᾶς δόθηκε καιρός, τὰ ὁποία θὰ μᾶς ἔδιναν τὴν δυνατότητα νὰ ἀντικρούσουμε τοὺς μάρτυρες κατηγορίας. Ἡ σπουδὴ αὐτὴ εἶναι τελείως ἀνεξήγητη, ἐκτὸς ἂν πιστέψει κανεὶς σ’ αὐτὰ πού γράφει ὁ Παπανδρέου στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Ἑλλάδος», ὅτι χρειάστηκε ξένη θέληση γιὰ νὰ γίνει ἡ δίκη. Μία ἄλλη παρατήρηση ποὺ ἔχει νὰ κάνει ἕνας κατηγορούμενος εἶναι ἡ καταθλιπτικὴ ἀτμόσφαιρα μέσα στὴν ὁποία διοργανώθηκε καὶ διεξάγεται ἡ δίκη, ὄχι ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ διακστηρίου ἀλλὰ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ἡ προανάκριση ἀλλὰ καὶ ἡ τακτικὴ ἀνάκριση ἔγιναν μέσα ἀπὸ τὰ ἀπομονωτήρια τῆς Ἀσφάλειας. Καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀκόμα κρατοῦνται ἐκεῖ οἱ κατηγορούμενοι καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μεταφέρονται ἐδῶ, ποὺ εἶναι πολὺ θεαματικὸς καὶ τρομοκρατικός. Ἡ σύνθεση τοῦ ἀκροατηρίου ἔκανε καὶ τὶς ἐφημερίδες ἀκόμα νὰ διαμαρτύρονται. Ὅλα αὐτὰ πολλοὺς κατηγορούμενους τοὺς ἐμποδίζουν νὰ ἔχουν καὶ ἐλευθερία βούλησης καὶ σκέψης ἀκόμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἄσε τοὺς ἄλλους καὶ μίλα γιὰ τὸν ἑαυτό σου. Οἱ ἄλλοι δὲν παραπονέθηκαν γιὰ τέτοια πράγματα.

ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ἀφορᾶ καὶ ἐμὲ κ. Πρόεδρε. Ἔπειτα ἄλλη παρατήρηση εἶναι μία ἀπογοήτευση ποὺ ἔνοιωσαν πολλοὶ ποὺ περίμεναν τίποτα τρομερὲς καὶ φοβερὲς ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴ δίκη αὐτὴ καὶ ἀπὸ τὸ θόρυβο ποὺ ἔγινε, καὶ τελικὰ ἐπαλήθευσε τὸ ρητὸν «ὤδινεν ὅρος καὶ ἔτεκεν μῦν». Ἡ αὐτὴ ἀπογοήτευση ἐκδηλώνεται καὶ στὸν ἴδιο τὸν Τύπο, ὁ ὁποῖος ἄρχισε νὰ λέει ὅτι «ἀπεκρύβησαν», διάφορα σήματα, ὅτι «δὲν ἀνεκοινώθησαν» κ.λπ. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὑποχρεώνει νὰ γίνονται μία σειρὰ διαψεύσεις ὅτι τὰ κείμενα ἀφοροῦν τὴν ἀσφάλεια τοῦ κράτους, κατόπιν μία ἄλλη διάψευση ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄλλα κείμενα. Ἐννοεῖται ὅτι ὁ Τύπος ἐπιμένει ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλα, ἀκόμη καὶ χθές. Αὐτὸ δὲν ἀποδεικνύει ὅτι ἀποκρύφτηκαν σήματα, κάνει ὅμως τὸν καθένα νὰ ὑποθέσει ὅτι πρόκειται γιὰ μαγειρεῖο σημάτων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτω ἀπὸ τέτοια τρομοκρατία βρίσκεσαι ὥστε καὶ μπορεῖς καὶ παρακολουθεῖς αὐθημερὸν ὅλον τὸν Τύπον.

ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ἀπὸ 4 ἡμερῶν τὸν παρακολουθῶ. Ἐγὼ δὲν τρομοκρατοῦμαι καὶ δὲ μπορῶ νὰ πῶ ὅτι βρίσκομαι κάτω ἀπὸ τρομοκρατία. Ἄλλη παρατήρηση εἶναι μία πρωτοφανὴς ἀτμόσφαιρα προκατάληψης κυριώτατα ἀπὸ τοὺς μάρτυρες κατηγορίας καὶ εἰδικὰ ἡ σύνθεση τῶν μαρτύρων κατηγορίας. Οἱ μάρτυρες κατηγορίας εἶναι ὅλοι σχεδὸν οἱ ἀπὸ 25ετίας διῶκτες μας, ὅλοι οἱ διῶκτες τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ νομίζει κανεὶς ὅτι ἦλθαν ἐδῶ πέρα νὰ ξοφλήσουν ὅλους τους λογαριασμούς τους, ὄχι ὅμως μὲ τρόπο καλόπιστο καὶ εἰλικρινῆ. Ἄλλο παράδειγμα εἶναι ἡ διαπίστωση ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν περίφημη Τρίτη συνδιάσκεψη, ἰδίως τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα γιὰ τὸ ὁποῖο ἔγινε τόσος θόρυβος.

Ὁ πατριωτισμὸς κομμάτων καὶ ἀτόμων.

Νομίζω ὅτι ὑπάρχει ἀπόσταση ἀνάμεσα σ’ αὐτὰ ποὺ κατατέθηκαν ἐδῶ καὶ στὸ νόημα τῆς διακήρυξης αὐτῆς, ἀνεξάρτητα ἂν συμφωνάει κανεὶς μὲ τὸ πνεῦμα της καὶ μὲ τὸ νόημά της. Ἐπίσης κατατέθηκε ἐδῶ πέρα ὅτι κάθε κομμουνιστὴς εἶναι κατάσκοπος, ὅτι οἱ κομμουνιστὲς δὲν εἶναι Ἕλληνες, ὅτι τὸ Κ.Κ.Ἐ δὲν εἶναι ἑλληνικό. Νομίζω ὅτι ὁ πατριωτισμὸς ἑνὸς κόμματος δὲν κρίνεται ἀπ’ τὰ λόγια, σὲ περιόδους μάλιστα ποὺ ἔχουν στὸν ἀνώτατο βαθμὸ ὀξυνθεῖ τὰ πολιτικὰ πάθη στὸ ἐσωτερικὸ μιᾶς χώρας. Ὅπως συμβαίνει σήμερα στὴ χώρα μας, καὶ ὅταν ἰδίως ὁ κοινωνικὸς καὶ ταξικὸς ἀγώνας ἔχει φτάσει σὲ τέτοιο ὀξύτατο σημεῖο, τότε δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ κρίνει τὸν πατριωτισμὸ ἑνὸς κόμματος εἴτε καὶ τῶν ἀτόμων ἀκόμα, ἀπὸ τὶς συκοφαντίες καὶ τὶς ὑπερβολές. Στὴν περίπτωση αὐτὴ θὰ σᾶς πῶ τὴν φράση πού εἶπε ἕνας πολυεκατομυριοῦχος ἀμερικανός, ὁ Βαντερμπίλντ, στὸ δικαστήριο, ὅταν τὸν δίκασαν γιατί πλήρωσε μερικὲς δεκάδες χιλιάδες δολλάρια γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦν μερικοὶ κομμουνιστές. Εἶπε: σὲ τέτοιες στιγμὲς τὸ δικαστήριο μπορεῖ νὰ δείξει κατανόηση καὶ σὲ ἕνα ρεμάλι, ὅμως γιὰ ὅλους ὅσους ἔχουν ἀντίθετη ἰδεολογία, τοὺς χαρακτηρίζουν σὰν προδότες. Καὶ στὴ χώρα μας ὑπάρχει τέτοιο παράδειγμα ἂν πᾶμε λίγα χρόνια πίσω. Τὸ 1915-1917, ποὺ ὑπῆρχε ἐδῶ ὄξυνση πολιτικῶν παθῶν καὶ στὴν περίοδο αὐτὴ καὶ τὸν ἴδιο τὸν Μεταξὰ καὶ τὸν Κωνσταντῖνο τοὺς κατηγόρησαν γιὰ κατασκόπους τῶν Γερμανῶν. Νομίζω ὅτι ὁ πατριωτισμὸς ἑνὸς κόμματος ἢ καὶ ἀτόμων ἀκόμα κρίνεται ὅταν κινδυνεύει ἡ ἀνεξαρτησία, ἡ ἐλευθερία καὶ ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδας μας. Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ λυδία λίθος, αὐτὸ εἶναι τὸ κριτήριο γιὰ τὸν πατριωτισμὸ ἑνὸς κόμματος. Καὶ ἂν θελήσει κανεὶς μὲ τέτοια κριτήρια νὰ κρίνει τὸ Κ.Κ.Ε., θὰ δεῖ ὅτι δὲν εἶναι κόμμα προδοτικό, ἀλλὰ ἀντίθετα εἶναι καθαρὰ ἑλληνικὸ καὶ πατριωτικό. Καὶ ὑπάρχει τέτοιο παράδειγμα. Ὅταν κινδύνευσε ἡ ἀνεξαρτησία, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδας μας ἀπὸ τὴν ἐπίθεση τοῦ Μουσολίνι, ὁ Ζαχαριάδης μέσα ἀπὸ τὴ φυλακή, ἔγραψε ἐκεῖνο τὸ περίφημο γράμμα του ποὺ καλοῦσε ὅλους τους Ἕλληνες νὰ μετατρέψουν κάθε γιοφύρι καὶ χωριὸ σὲ κάστρο τοῦ ἀποελευθερωτικοῦ ἀγώνα. Καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μεταξᾶς ἀναγκάστηκε νὰ τὸ δημοσιεύσει στὶς ἐφημερίδες καὶ νὰ τὸ μεταδώσει καὶ στὸ μέτωπο ἀκόμα αὐτὴ τὴν ἐποχή. Καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ δοῦμε καὶ ἕνα ἄλλο σημεῖο. Ὅτι τὸ ΚΚΕ δὲν ἔκανε καμιὰ ὑποχώρηση στὴν τότε διεθνῆ κατάσταση. Τότε ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση εἶχε κάνει σύμφωνο μὲ τὴ Γερμανία γιατί δὲν ἤθελε νὰ βγάλει τὰ κάστανα ἀπὸ τὴ φωτιὰ γιὰ λογαριασμὸ ἄλλων καὶ ἤθελε νὰ προετοιμαστεῖ καλύτερα γιὰ τὴν σύγκρουση ποὺ ἐπέρχονταν. Θὰ μποροῦσε νὰ νομίσει κανεὶς ὅτι ἀλλιῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦνε ἀπὸ τὸν Ζαχαριάδη τὰ πράγματα. Δὲν ἔγινε ὅμως αὐτό.

Ἀγάπη πρὸς τὴν Ἑλλάδα.

Ὅταν ἡ Ἑλλάδα ὑποδουλώθηκε στοὺς γερμανὸ-ἰταλὸ-βουλγάρους φασίστες, μεῖς πολεμήσαμε νομίζω καὶ μὲ τὸ παραπάνω στὴν περίοδο αὐτὴ καὶ ὄχι μόνο τοὺς γερμανὸ-ἰταλοὺς φασίστες. Ἐμεῖς πολεμήσαμε καὶ τοὺς βουλγάρους φασίστες, πρῶτα πρῶτα μὲ τὸ ὅπλο στὴ Μακεδονία καὶ Θράκη καὶ ἔχουμε ἕνα σωρὸ θύματα ἐκτελεσμένων. Ἐνῶ ἀντίθετα μπορεῖ κανεὶς νὰ κάνει μία ἄλλη παρατήρηση: τὸν Φίλοφ πού ἦταν πρωθυπουργὸς ὅταν ἔγινε ἡ εἰσβολὴ στὴν Ἑλλάδα, τὸν εἶχαν ἀνακηρύξει ἐδῶ πέρα ἐπίτιμο καθηγητὴ Πανεπιστημίου. Ἐκτὸς ἀπ’ αὐτό, ὅταν οἱ Γερμανοὶ φασίστες ἔδωσαν ἄδεια στοὺς Βουλγάρους φασίστες νὰ κατεβοῦν στὴ Θεσσαλονίκη, τὴν ἴδια αὐτὴ περίοδο ἐμεῖς ὀργανώσαμε τὴν μεγάλη διαδήλωση, ποιὸς δὲν τὴ θυμᾶται, ποὺ τελικὰ ματαίωσε τὴν κάθοδο τῶν Βουλγάρων φασιστῶν στὴ Δυτικὴ Μακεδονία. Θὰ σᾶς φέρω καὶ ἀτομικὴ περίπτωση παρ’ ὅτι δὲ χρειάζεται νὰ περιαυτολογεῖ κανεὶς πάντοτε καὶ παντοῦ. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ὅτι ἐδῶ παρουσιάζονται πολλοὶ κατηγορούμενοι νὰ ἔχουν θύματα στὴν περίοδο αὐτή, ὁ Λαζαρίδης, ὁ Καλοφωλιᾶς, τοὺς ἴδιους τούς δικούς τους ,καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ὅτι καὶ τὸ δικό μου σπίτι ἔπαθε καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ὅτι καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος σύρθηκα στὰ γερμανὸ-ἰταλικὰ στρατόπεδα στὸν καιρὸ τῆς κατοχῆς, τὸν Ἀπρίλη τοῦ 1944 στὴ Λακωνία, τότε ποὺ ἦταν ἡ περίοδος ποὺ οἱ σύμμαχοι ἑτοίμαζαν τὴν ἀπόβαση στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη, τὸ δεύτερο μέτωπο, γιὰ νὰ παραπλανηθοῦν οἱ Γερμανοὶ ἔδωσε ἐντολὴ ἐδῶ πέρα τὸ Στρατηγεῖο τῆς Μ.Ἀνατολῆς, ἔδωσε ἐντολὴ στὸν ΕΛΑΣ, νὰ ἀρχίσει μία ἔντονη δράση κατὰ τῶν Γερμανῶν, μὲ σκοπὸ ἀκριβῶς αὐτοὶ νὰ παραπλανηθοῦν. Καὶ πραγματικὰ ἄρχισε αὐτὴ ἡ δράση. Οἱ Γερμανοὶ νόμισαν ὅτι μπορεῖ κάτι νὰ συμβεῖ ἐδῶ πέρα καὶ ἄρχισαν νὰ παίρνουν μέτρα καὶ εἰδικότερα στὴ Νότια Πελοπόννησο πιὸ πολύ. Ἐκείνη τὴν περίοδο ἀκριβῶς στὴ Λακωνία πῆρα μία πληροφορία ὅτι θὰ περάσει ἕνας Γερμανὸς στρατηγὸς μὲ τὸ ἐπιτελεῖο του καὶ ἕνα τμῆμα γερμανικὸ γιὰ νὰ ἐπιθεωρήσει τὰ ἔργα ποὺ γινόντουσαν στὴ Νότια Πελοπόννησο καὶ μὲ ρώτησαν οἱ Ἄγγλοι τί θὰ κάνουμε, θὰ τοὺς χτυπήσουμε ἢ ὄχι. Κσὶ ἡ ἐρώτηση αὐτὴ εἶχε τὸ νόημά της, γιατί ἕνα Γερμανὸ στρατηγὸ θὰ τὸν πληρώναμε πολὺ ἀκριβά.. Εἶχαν προηγηθεῖ ἄλλες περιπτώσεις. Στὸ Κούρνοβο ἀνατινάχτηκε μία ἁμαξοστοιχία καὶ ἐκτελέστηκαν 120 στελέχη τοῦ ΚΚΕ ποὺ εἶχαν κάνει καὶ στὴ Ἀκροναυπλία. Σὲ τέτοιες στιγμὲς χωροῦν δισταγμοὶ καὶ ἀδίσταχτα εἶπα, χτηπῆστε τους. Πέρασαν, δὲν ἔχω ἀκριβῶς τὴν ἐφημερίδα καὶ ξεχνῶ τὸ ὄνομα τοῦ στρατηγοῦ, τὸν χτύπησαν, σκοτώθηκαν ὀ Γερμανός, τὸ ἐπιτελεῖο του καὶ ἀρκετοὶ φαντάροι. Γιὰ ἀντίποινα οἱ Γερμανοὶ τουφέκισαν 200 στελέχη τοῦ κόμματος στὸ σκοπευτήριο τῆς Καισαριανῆς ἀπὸ τὸ Χαϊδάρι. Ἐπίσης τὴν ἴδια ἀκριβῶς περίοδο ἀνακοίνωσαν: «ὡς ἀντίποινα διὰ τὴν δολοφονίαν δύο Γερμανῶν Ἀξ/κῶν διαπραχθεῖσαν τὴν 25 Ἀπριλίου 1944 ἀνάνδρως ἐξ ἐνέδρας, διέταξα τὸν τυφεκισμὸν 110 κομμουνιστῶν ἐπὶ τόπου καὶ τὴν ριζικὴν καταστροφὴν τοῦ χωρίου Κυριάκη. Ὁ Ἀνώτατος Ἀρχηγὸς τῶν Ταγμάτων Ἀσφαλείας καὶ Ἀστυνομίας Ἑλλάδος», δηλαδὴ ὁ περιβόητος Σιμάνα. Αὐτὴ ἦταν ἡ δική μας δράση. Καὶ αὐτὲς τὶς ἑκατόμβες προσφέραμε.Ἔτσι ἀγαπᾶμε ἐμεῖς τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν καρδιά μας καὶ μὲ τὸ αἷμα μας. Ἄλλο εἶναι τὰ λόγια καὶ ἄλλο οἱ πράξεις, διότι αὐτὰ τὰ γεγονότα νομίζω ὅτι μποροῦν νὰ κολλήσουν κάθε συκοφάντη στὸν τοῖχο. Θὰ σᾶς ἀναφέρω καὶ ἄλλο στοιχεῖο. Ἂν διαβάσετε τὸ κείμενο τῆς ἀπόφασης τῆς 2ης Ὁλομέλειας τοῦ Ὀχτώβρη τοῦ 1951, θὰ δεῖτε ὅτι εἶναι ἕνα κείμενο καθαρὰ πατριωτικό. Ἕνα δεύτερο κριτήριο ἐὰν εἴμαστε προδότες εἶναι αὐτό: ἂν εἴμασταν προδότες στὸ τέλος δὲν θὰ εἴχαμε καμμιὰ ἐπιρροὴ στὸ λαὸ καὶ θὰ παύαμε νὰ ὑπάρχουμε σὰν κόμμα καὶ σὰν ὀργάνωση, ἐνῶ τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς συμβαίνει. Παρ’ ὅλους τους διωγμοὺς καὶ τὶς ἑκατόμβες δὲ σταματάει ἡ ἐπιρροή μας. Ἀντίθετα, πολιτικὰ τουλάχιστον, μεγαλώνει.

Ἔπειτα ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη περίπτωση, τὸ γεγονὸς ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν σὲ ἄλλες παρατάξεις καὶ κόμματα, δέχονται νὰ συνεργασθοῦν σὲ διάφορες δουλειὲς καὶ ὑποθέσεις μαζί μας. Αὐτὸ ἐν πάση περιπτώσει ἀποδείχνει ὅτι καὶ αὐτοὶ δὲν πιστεύουν στὴ γνώμη ὅτι εἴμαστε προδότες. Ἐγὼ θὰ σᾶς πῶ μερικὲς περιπτώσεις EN PASSANT.

Γνωστότατος Ἀθηναῖος καὶ στέλεχος τοῦ Ἑλληνικοῦ Συναγερμοῦ εἶχε καὶ ἔχει ἀκόμα σχέσεις οἰκονομικὲς καὶ δοσοληψίες σοβαρὲς μὲ τὴν ἐδῶ καθοδήγηση τοῦ ΚΚΕ. Ἐπίσης ἀνώτατος οἰκονομικὸς παράγοντας τοῦ τόπου γνωστότατος καὶ «ἀκράτου ἐθνικοφροσύνης», ἔχει ἔλθει ἐπανειλημμένα σὲ ἐπαφὴ μαζί μας γιὰ μία σειρὰ δουλειές. Ἄλλη περίπτωση. Στέλεχος ἐθνικόφρονος κόμματος μᾶς ἔδωσε πέρσι μία ἔκθεση ἐμπιστευτική τοῦ Μάϊνορ τῆς ἀμερικάνικης πρεσβείας πρὸς τὸ Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στὴν ὁποία ἀναφέρονταν ὅτι ὅλα τὰ κόμματα εἶναι ἀνίκανα καὶ διεφθαρμένα γιὰ νὰ δημοσιευθεῖ. Κατὰ τὴ γνώμη μου τουλάχιστον αὐτὸ δὲ μποροῦσε νὰ γίνει παρὰ μὲ τὴ συναίνεση τῆς ἀμερικάνικης πρεσβείας. Δὲν ἀναφέρω τέτοια παραδείγματα ἄλλα, διότι δὲν ἔχουν ἀξία ἐὰν δὲν ἀναφερθοῦν ὀνόματα, ὄχι πῶς δὲ μπορεῖ κανεὶς νὰ βρεῖ. Πάντως ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν μᾶς πιστεύουν γιὰ προδότες.

Ἡ δεύτερη δίκη

Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ γεγονὸς εἶναι τὸ ὅτι μᾶς δικάζουνε γιὰ μία ὑπόθεση γιὰ τὴν ὁποία οὐσιαστικὰ ἔχουμε ξαναδικαστεῖ. Στὴν προηγούμενη δίκη, γιὰ 20 περίπου κατηγορούμενους μοναδικὴ κατηγορία ἦταν ὅτι ἔδιναν πληροφορίες, ὅτι ἦταν μία ὁμάδα πληροφοριοδοτῶν οἱ Κανελλόπουλος, Παπαγεωργίου, ὁ περίφημος Βιστάκης, ὁ ἰδιαίτερος τοῦ Τσουδεροῦ, ἕνας ἄλλος Ζερβογιάννης τοῦ Ὑπουργείου Πληροφοριῶν καὶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ δὲ θυμᾶμαι τὰ ὀνόματά τους. Ἐπειδὴ ἡ πρώτη μέρα τῆς δίκης δὲν ἄφησε καλὲς ἐντυπώσεις καὶ στὸ Στρατοδικεῖο τὸ ἴδιο, γιατί ὁ κυριότερος μάρτυρας τῆς κατηγορίας δὲν εἶχε φέρει καθόλου ἀποδείξεις καὶ ἡ δίκη ἐξελισσόταν σὲ κωμωδία, τὴ δεύτερη ἡμέρα τῆς δίκης ὁ πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου ἐκάλεσε ξανὰ τὸν Ἀγγελόπουλο νὰ φέρει κι ἄλλες ἀποδείξεις καὶ προσκομίστηκε ἕνας φάκελος μὲ φωτοτυπίες οἱ ὁποῖες ἦταν δελτία πληροφοριῶν καὶ οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ προσκομιστοῦν ἐδῶ, πληροφορίες πάσης φύσεως πολιτικές, οἰκονομικὲς καὶ ὁρισμένες καὶ στρατιωτικές, ἂς τὶς ὀνομάσουμε ἔτσι. Ἀπὸ ποῦ προέρχονταν; Ἐδῶ λέει ὁ Κανελλόπουλος στὴν κατάθεσή του ὅτι αὐτοὶ ἦταν μία παλιὰ ὁμάδα ἡ ὁποία ἔδινε πληροφορίες ( δὲ μοῦ τὸ ἐπιτρέψατε ποτὲ ἄλλως θὰ τὸ διευκρίνιζα) καὶ τελικὰ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1950 ὁ Παπαγεωργίου πού ἦταν ἐπικεφαλῆς αὐτῆς τῆς ὁμάδας, λέει πώς ὁ Κανελλόπουλος προτείνει νὰ ξαναφτιάξουν αὐτὴ τὴν ὁμάδα.

Ὑπῆρχαν ἀντιρρήσεις καὶ δισταγμοὶ καὶ τελικὰ παρουσιάζεται κάποιος ἄλλος ὀνόματι Γεωργιάδης ὁ ὁποῖος προτείνει νὰ τὸν συνδέσει μὲ τὸ κόμμα. Ὁ Γεωργιάδης δὲν προσκομίστηκε οὔτε καὶ σ’ αὐτὴ τὴ δίκη ἔστω καὶ σὰ μάρτυρας τουλάχιστον κατηγορίας. Ὁ δὲ Γεωργιάδης ποὺ πρότεινε στὸν Κανελλόπουλο νὰ τὸν συνδέσει μὲ τὸ κόμμα, ἔπαιρνε τὰ σημειώματα καὶ τὰ φωτογράφιζε ὕστερα ἡ Ἀσφάλεια. Καὶ δικάζομαι δεύτερη φορὰ γι’ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση τῆς ὁμάδας, γιὰ τὴν ὁποία δὲν φέρνω καμμία εὐθύνη στὸ κάτω κάτω. Ἐπίσης τὸ πόρισμα μιλάει ξεκάθαρα ὅτι αὐτοὶ ἀποτελοῦσαν ὁμάδα κατασκοπείας. Ὁ προηγούμενος ἐπίτροπος τῆς ἄλλης δίκης στὸ κατηγορητήριό του τὸ κύριο σημεῖο τῆς κατηγορίας τοῦ τὸ στήριξε σ’ αὐτὴ τὴν περίφημη πληροφορία καὶ μάλιστα ἔκανε ὑπαινιγμὸ ὄχι μόνο γιὰ ὕπαρξη ἀσυρμάτων ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ὅτι πολὺ σύντομα θὰ καθήσουν καὶ αὐτοὶ πού ἔχουν τοὺς ἀσυρμάτους στὸ σκαμνί, διότι ἦταν δυὸ τρεῖς ἡμέρες προτοῦ ἀνακαλυφθοῦν οἱ ἀσύρματοι.

Καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ ἀναφέρθηκαν ἐδῶ, περὶ σχολίων κ.λπ., ὑπῆρχαν καὶ στὴν ἄλλη δίκη, ὥστε δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ νεώτερο ποὺ παρουσιάστηκε τώρα.

Κατέθεσαν ἐδῶ γιὰ παράνομο μηχανισμό. Εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι τὸ ΚΚΕ ἔχει παράνομο μηχανισμό. Ὡς ἀρχὴ τοῦ κόμματος αὐτὸ ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 1903, ὅταν τὸν πρωτόφτιαξε ὁ Λένιν καὶ μίλησε γιὰ συνδυασμὸ νόμιμης καὶ παράνομης δουλειᾶς. Ὁ παράνομος μηχανισμὸς εἶναι μία κατάσταση νόμιμης ἄμυνας, ὅταν ὑπάρχουν νόμοι 509 καὶ ἄλλα, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ διατηρηθεῖ τὸ κόμμα πού βρίσκεται στὴν παρανομία. Τὸ ΚΚΕ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀπὸ τὸ 1925 στὴν παρανομία, ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Παγκάλου, καὶ ἔχει σκοπὸ ὁ παράνομος μηχανισμὸς νὰ ἀναπτύξει τὶς νόμιμες ὀργανώσεις, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ὀργανώσουν τὸ σκοπό τους καὶ σκοπὸς τους εἶναι ἡ πάλη τοῦ λαοῦ γιὰ τὸ ψωμὶ καὶ γιὰ τὴ λευτεριά του. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ἡ μεγάλη μάχη δίνεται γιὰ τὸν παράνομο μηχανισμὸ καὶ οἱ ἀντίπαλοί μας προσπαθοῦν νὰ τρομοκρατήσουν ὅσους δουλεύουν στὸν παράνομο μηχανισμό. Ἐγὼ δὲν ἀρνοῦμαι ὅτι ἦρθα στὴν Ἑλλάδα ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἐφαρμόσω τὴν γραμμὴ τοῦ κόμματος. Στὸ ἐξωτερικὸ ἄλλωστε ἔμεινα 3-4 μῆνες ὅλους ὅλους, πάντοτε ἤμουν ἐδῶ. Τὸ ζήτημα εἶναι ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ πολιτικὴ διότι ἐδῶ καὶ ἀπὸ τὶς δυὸ πλευρὲς ὑπάρχει ἀντίθεση καὶ παρεξήγηση. Δὲ θὰ ἀρχίσω νὰ ἀνατρέχω στὸ παρελθὸν διότι δὲν εἶναι οἱ ἀντίπαλοί μας οἱ ἀναμάρτητοι πού μποροῦν νὰ βάλουν τὸ λίθο ἐναντίον μας καὶ ξέρουμε καλὰ πῶς προκλήθηκε καὶ ὁ Δεκέμβριος καὶ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος καὶ δὲν εἶναι μὲ τὸ μέρος μας τὸ λάθος, τὸ ἁμάρτημα. Ἐν πάση περιπτώσει ἐμεῖς σταματήσαμε, ὑποχρεωθήκαμε νὰ σταματήσωμε τὸν ἐμφύλιο πόλεμο καὶ διακηρύξαμε ὅτι ἀπὸ δῶ καὶ πέρα μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις θὰ ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὸ ψωμί, γιὰ ἐλευθερίες, δικαιοσύνη καὶ γενικὴ ἀμνηστία. Μὰ ὑπάρχουν πρόσφυγες ἔξω καὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦν ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τί θὰ γίνει; Οἱ πρόσφυγες εἶναι ἀναγκαστικὰ ἔξω. Πρῶτα πρῶτα δὲν εἶναι σωστὸ ὅτι ἐκπαιδεύονται καὶ γυμνάζονται στρατιωτικά. Ἐὰν πάρετε τὰ ἴδια τὰ «Στρατιωτικὰ Νέα», τὸ φύλλο τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ἐπανειλημμένα ἔχει γράψει ὅτι δουλεύουν «σὰν εἵλωτες» στὰ διάφορα ἐργοστάσια, κολχόζ, κ.λπ. Ἑπομένως εἶναι καινούργιο φασούλι τὸ ὅτι γυμνάζονται γιὰ νὰ ἔρθουν στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ξενητειὰ εἶναι πικρὸ πράγμα καὶ ὁ καθένας ἀπ’ αὐτοὺς νοσταλγεῖ καὶ θέλει νὰ ἔρθει στὴν Ἑλλάδα. Ὅλα αὐτὰ πού λέγονται εἶναι συκοφαντίες καὶ ψέμματα καὶ θὰ σᾶς φέρω ἕνα παράδειγμα. Δημοσιεύθηκαν μερικὲς φωτογραφίες ἀπὸ Ἑλληνόπουλα πού εἶχαν ὁρισμένα πηλίκια στὶς σχολὲς πού δουλεύουν, σχολὲς τεχνικές. Γράφουν οἱ ἐφημερίδες ὅτι αὐτὰ ἐκπαιδεύονται στρατιωτικά. Ἕνα σχόλιο ὅμως στὸν Ἐθνικκὸ Κήρυκα μὲ τίτλο: Τὰ Ἑλληνόπουλα, λέει « Ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῶν συμμοριτῶν μεταδίδει ὅτι παρεχαράχθησαν οἱ φωτογραφίαι τῶν Ἑλληνοπαίδων πού ἐδημοσιεύθησαν εἰς τονημερήσιον Τύπον μὲ στολάς στρατιωτικάς ἀπὸ τὰ σχολεῖα τῆς Κομινφόρμ. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιά, μεταδίδει ὁ σταθμός, εὑρίσκεται πράγματι εἰς Τσεχοσλοβακίαν, ἡ στολὴ ὅμως τὴν ὁποίαν φέρει δὲν εἶναι στρατιωτικὴ ἀλλὰ στολὴ ἀνθρακωρύχου ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς δύο ἀξίνες χιαστὶ πού ὑπάρχουν εἰς τὸ πηλίκιόν του. Τὰ Ἑλληνόπουλα λοιπὸν πού εὑρίσκονται εἰς τὰς χώρας τοῦ παραπετάσματος ὁμολογοῦν οἱ ἴδιοι ὅτι τὰ ἔχουν καὶ ἐργάζονται κατὰ τὸν πλέον σκληρὸν τρόπον καὶ νεαραὶ ἀκόμα ὑπάρξεις γίνονται ἀνθρακωρύχοι διὰ νὰ δουλέψουν διὰ τὸν κόκκινον φασισμόν. Παραδέχονται λοιπὸν ὅτι συμβαίνει ἕνα τέτοιο πράγμα.»

Ἐν πάση περιτώσει τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι οὔτε ἑτοιμάζουμε καμιὰ ἐπίθεση στὴν Ἑλλάδα οὔτε ποτὲ διακηρύξαμε τέτοια πράγματα εἴτε φανερὰ εἴτε κρυφά. Οἱ πρόσφυγες ἔξω δουλεύουν γιὰ νὰ ζήσουν. Ὅλοι θέλουν νὰ ἔρθουν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ παιδιὰ καὶ οἱ μεγάλοι, φθάνει φυσικὰ νὰ ὑπάρξουν οἱ κατάλληλες συνθῆκες καὶ τὸ κλῖμα πού συνίσταται στὴν ἄμβλυνση τῶν παθῶν, ὅταν σταματήσουν οἱ ἔμποροι τοῦ μίσους νὰ ἀναπτύσσουν ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ μίσος.

Ἡ πολιτικὴ τοῦ ΚΚΕ.

Ἕνα ἄλλο σημεῖο ἀφορᾶ τὶς σχέσεις μὲ τὶς διάφορες χῶρες καὶ εἰδικὰ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση. Κάθε κόμμα ἔχει τὴ δική του πολιτικὴ καὶ τὰ ἀστικὰ κόμματα δὲν εἶναι ἀπολύτως σύμφωνα στὴν ἐξωτερική τους πολιτική, ἄλλα προσεγγίζουν πρὸς τὴν Ἀμερικὴ καὶ ἄλλα ἀμφιταλαντεύονται μεταξὺ Ἀμερικῆς καὶ Ἀγγλίας. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς ἔχουμε τὴν ἐξωτερική μας πολιτική. Πιστεύουμε ὅτι ἂν ἡ Ἑλλάδα παρασυρθεῖ σὲ ἕνα νέο πόλεμο, ὁ πόλεμος αὐτὸς μόνο καταστροφὲς μπορεῖ νὰ τῆς φέρει καὶ συνεπῶς ἡ θέση της εἶναι νὰ παραμείνει ἔξω ἀπὸ κάθε περιπέτεια. Πιστεύουμε ἐπίσης ὅτι ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ τὴν Ἀμερική, ὄχι μόνο θὰ βλάψει τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ θίγει καὶ τὴν ἀνεξαρτησία της. Νὰ σᾶς φέρω ἕνα παράδειγμα. Προχθὲς περιμέναμε ὅλοι νὰ δοῦμε τί θὰ πεῖ ὁ Πιουριφόϊ σὲ τέτοιο μάλιστα βαθμὸ ποὺ καὶ ὁ ἴδιος ἀναγκάστηκε νὰ κάνει δηλώσεις καὶ νὰ πεῖ: ( Γράφουν οἱ ἐφημερίδες) «…Οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ πάψουν νὰ ἐρωτοῦν περὶ τῶν προθέσεων τῆς ἀμερικάνικης πρεσβείας, καὶ ν’ ἀποφασίσουν οἱ ἴδιοι ἐὰν θέλουν ἢ ὄχι τὴν κυβέρνησιν των» ( Βῆμα 23/2). Νομίζω ὅτι δὲ χρειάζεται σὲ τέτοιο βαθμὸ νὰ δένεται ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ μία μεγάλη δύναμη γιατί ἀσφαλῶς θίγει τὴν ἀνεξαρτησία της. Ἐπίσης ἕνας καινούργιος πόλεμος δὲν πρέπει νὰ βρεῖ τὴν Ἑλλάδα ἀντίθετη στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση, μὲ τὴν ὁποία δὲ μᾶς χωρίζει τίποτα καὶ στὸ κάτω κάτω τῆς χρωστοῦμε καὶ τὴ λευτεριά μας, γιατί ἂν δεκαπέντε ἑκατομμύρια Σοβιετικοὶ ἐργάτες δὲ θυσιάζονταν στὸν πόλεμο ἴσως ἡ Εὐρώπη νὰ στέναζε κάτω ἀπὸ τὴ μπότα τῶν Γερμανῶν. Αὐτὴ εἶναι ἡ πολιτικὴ ποὺ πιστεύουμε ὅτι πρέπει νὰ ἀκολουθήσει ἡ Ἑλλάδα. Καὶ ποιὸς πιστεύει ὅτι ἡ πολιτικὴ αὐτὴ εἶναι προδοτική; Μέσα στὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς αὐτῆς πού ἐξυπηρετεῖ τὴν Ἑλλάδα παρακολουθοῦμε ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς χώρας, καὶ μᾶς ἐνδιαφέρουν ὅλοι οἱ τομεῖς της καὶ ὁ πολιτικὸς καὶ ὁ κοινωνικὸς καὶ φυσικὰ καὶ κάθε ἐνδεχόμενο πολεμικῆς προετοιμασίας ποὺ κάνει ἡ χώρα. Γενικά μᾶς ἐνδιαφέρουν ὅλα τὰ παρασκήνια τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τῆς χώρας. Ἕνας ἄλλος πολιτικὸς πού κυκλοφορεῖ ἐλεύθερα μπορεῖ νὰ πάει στοῦ Ζαχαράτου ἢ στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς καὶ νὰ μαθαίνει ὅλα αὐτά. Ἐμεῖς πού ζοῦμε παράνομα πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε ἀναγκαστικὰ ἄλλους τρόπους γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ μάθουμε ὅτι εἶναι δυνατὸ νὰ μάθουμε καὶ ἀπ’ αὐτὸ προέρχεται καὶ τὸ ἐνδιαφέορν μας νὰ μαζεύουμε διάφορες πληροφορίες ὅπως ἀνέφερα καὶ στὴν προηγούμενη δίκη, πού ἔδινε πληροφορίες καὶ ὁ ἰδιαίτερος τοῦ Τσουδεροῦ καὶ τοῦ Ὑπουργείου Τύπου κ.λπ. Ἀπὸ τοῦ σημείου ὅμως αὐτοῦ μέχρι τοῦ νὰ μᾶς κατηγοροῦν γιὰ κατασκοπεία ὑπάρχει μεγάλη ἀπόσταση. Ἔχω ἕνα ἀπόκομμα τοῦ Ἔθνους πού λέει τὰ ἑξῆς: «Ν.ΥΟΡΚΗ 18.2.52. Κατὰ τηλεγράφημα τῶν Τάϊμς ἐκ Λευκωσίας Κύπρου θὰ κατασκευασθεῖ εἰς τὴν νῆσον αὐτὴν μεγάλη ἀμερικανικὴ ἀεροπορικὴ βάσις, δυναμένη νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὰ καλύτερα τῶν ἀμερικανικῶν βομβαρδιστικῶν τὰ ἑξακινητήρια «Β 36». Προσωπικόν ἐκ 3000 ἀμερικανῶν θὰ ἐγκατασταθεῖ εἰς Κύπρον».

Τὰ σήματα

Ἔρχομαι τώρα σ’ ἕνα ἄλλο σημεῖο. Ἀπὸ τὴν προηγούμενη δίκη ὡς τὴν σημερινὴ ποιὰ νέα στοιχεῖα προέκυψαν γιὰ νὰ μᾶς πραπέμψουν πάλι. Ἕνα στοιχεῖο εἶναι οἱ ἀσύρματοι καὶ συγκεκριμένα ὅτι ἐγὼ εἶχα τοὺς ἀσυρμάτους. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα γιὰ νὰ καθοδηγεῖ κανεὶς τοὺς ἀσυρμάτους προϋποθέτει μία ἔπισκεψη σ’ αὐτούς. Ἡ Καλλιθέα δὲ λέει τίποτα. Λέει μόνο ὁ Ἀργυριάδης ὅτι πέρασα ἐγὼ κάποτε ἀπὸ ἐκεῖ ἀλλὰ μὲ ἀναγνώρισε ἀργότερα ὅταν εἶδε τὶς φωτογραφίες στοὺς τοίχους. Μὲ τὸν Ἀργυριάδη καθήσαμε ἀρκετὸ καιρὸ στὴ φυλακὴ στὴν Ἀκροναυπλία. Δὲν νομίζω ὅτι ἦταν ἀνάγκη νὰ μὲ δεῖ στὶς φωτογραφίες γιὰ νὰ μὲ γνωρίσει. Ἴσως νὰ ὀφείλεται κι αὐτὸ στὴν δειλία τοῦ Ἀργυριάδη καὶ τοῦ ἀδελφοῦ του, ὅπως ἄλλωστε κατατέθηκε.

Ἕνα ἄλλο εἶναι τὰ ἴδια σήματα πού «διεβιβάζοντο» στὴν ἡγεσία τοῦ κόμματος ὅπως κατατέθηκε. Αὐτὰ τὰ πιάσανε στὸν ἀέρα καὶ ὕστερα ἀποκρυπτογραφήθηκαν. Καὶ ἐδῶ μένουν πολλὰ ἐρωτήματα καὶ ἐρωτηματικά. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ τὴν ἀλήθεια αὐτῶν τῶν σημάτων πού δὲν ὑπάρχει ἀπόδειξη ὅτι εἶναι πραγματικά; Μὰ παρουσιάζουν ἀληθοφάνεια. Γιατί ὁ Βαβούδης δὲν ἔκαψε τὸν κώδικα; Ἀλλὰ ἂς δοῦμε τώρα τί ἀληθοφάνεια ἔχουν τὰ σήματα. Ἀπὸ ὅλα ὅσα ἀνακοινώθηκαν δὲν ὑπάρχει περίπτωση πού τὸ ἴδιο σῆμα νὰ ἀποκαλύψει κάποιο γεγονός. Καὶ ἡ περίπτωση τοῦ Μπάτση καὶ σειρὰ ἄλλων γεγονότων, ὅλα αὐτὰ εἶχαν ἀποκαλυφθεῖ καὶ εἶχαν γραφεῖ στὶς ἐφημερίδες. Ἐπίσης ὑπάρχουν καὶ ἀνακρίβειες μέσα. Θὰ ἀναφέρω τοῦτο. Ἀναφέρθηκε ὅτι « ὁ 21 μετεφέρθη στὶς ἀρχὲς Αὐγούστου στὶς φυλακὲς καὶ ἀπὸ κεῖ μᾶς ἔστειλε εἰδοποίηση νὰ τὸν βάλουμε ὑποψήφιο». Ἐγὼ δὲ μεταφέρθηκα ποτὲ στὶς φυλακές. Ἤμουν ἀπομονωμένος στὴν Ἀσφάλεια. Ἂς κάνουμε τὴν ὑπόθεση ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ σήματα εἶναι αὐθεντικά, γνήσια. Γιὰ νὰ δοῦμε πού μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ ἡ κατηγορία περὶ κατασκοπείας. Τὸ γεγονὸς ὅτι στέλνονταν στὴν ἡγεσία τοῦ κόμματος, αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ στοιχεῖο. Θὰ σᾶς διαβάσω τὸ ἑξῆς ἀπὸ τὴν «Καθημερινή». « Ὁ ἡγέτης τοῦ Γαλλικοῦ Κόμματος Μορὶς Τορέζ, ὁ ὁποῖος μετέβη πρὸ ἔτους καὶ πλέον εἰς τὴν Ρωσίαν διὰ νὰ ὑποβληθεῖ εἰς θεραπείαν διὰ προσβολὴν παραλύσεως, κατευθύνει τὴν δράσιν τοῦ κόμματός του εἰς τὴν Γαλλίαν ἀπὸ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωσιν». « Ἡ “Οὐμανιτὲ” ἐδημοσίευσεν εἰς τὴν πρώτη σελίδα της μία συνέντευξιν τοῦ Τορὲζ μὲ τὸν γραμματέα τοῦ κόμματος Ὠγκύστ Λεκαὶρ ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι ἡ γενικὴ κατάστασις τοῦ Μορὶς τοῦ ἐπιτρέπει νὰ λαμβάνει ἐνεργὸν μέρος εἰς τὴν καθοδήγησιν τοῦ κόμματός μας». Ἔπειτα σὲ ἑκατοντάδες σήματα πού ὑπάρχουν τὴν περίοδο πού ἤμουν ἐγὼ ἐλεύθερος μόνον δύο ἀναφέρονται σὲ στρατιωτικὲς πληροφορίες καὶ ἐλάχιστα ἄλλα ὅταν πιὰ ἐγὼ δὲν ἤμουν ἔξω. Σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἀναφέρεται ὅτι σὲ ἕνα ξερονήσι γίνονται ἔργα καὶ σὲ συνέχεια ἀναφέρει ὅτι ἕνας ὅρος τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς συμμαχίας εἶναι νὰ μὴν προβάλλει ἡ Ἑλλάδα ἀξιώσεις γιὰ τὴν Κύπρο καὶ γενικὰ ἀναφέρεται στὶς σχέσεις μας μὲ τὴν Τουρκία. Ἂν λογαριάσει κανεὶς ὅτι πρὶν λίγες μέρες σὲ τουρκικὴ ἐφημερίδα δημοσιεύθηκε σχετικὸ ἄρθρο γιὰ τὴν Κύπρο καὶ τὰ Δωδεκάνησα, δὲ νομίζω ὅτι πρόκειται περὶ πληροφορίας ἡ ὁποία ἔχει στρατιωτικὴ ἀξία. Σὲ παρόμοιες πληροφορίες σωστὸ θὰ ἦταν νὰ ἀναφέρονται καὶ συντεταγμένες διότι ἄλλως δὲν ἔχουν ἔννοια. Μία δεύτερη πληροφορία εἶναι ἐκείνη πού λέει ὅτι στὸν Ἀχλαδόκαμπο γίνονται ὀχυρά. Τί ὀχυρὰ νὰ γίνουν ἐκεῖ; Μήπως κάναν κανένα κτίριο γιὰ νὰ μείνουν οἱ χωροφύλακες; Μπορεῖ κανεὶς νὰ διαπιστώσει ἂν ἐκεῖ γίνονταν ὀχυρά. Αὐτὲς εἶναι ὅλες οἱ πληροφορίες πού ὑποθέτω ὅτι δόθηκαν αὐτὴ τὴν περίοδο. Στὴν προηγούμενη δίκη ὑπῆρχαν περισσότερες πληροφορίες στρατιωτικῆς φύσης. Αὐτὴ εἶναι ἡ κατασκοπεία πού τόση ἐκμετάλλευση ἔγινε ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικὸ Τύπο.

Τὰ χρήματα.

Ἔρχομαι τώρα σὲ ἕνα ἄλλο θέμα, τὸ θέμα τῶν χρημάτων. Καὶ ἂν ὑποθέσει κανεὶς ὅτι ὅλα αὐτὰ πού λέει ὁ Μπάτσης εἶναι τελείως ἀκριβῆ πρόκειται περὶ ἑνὸς ποσοῦ τὸ ὁποῖον νομίζω ὅτι τὸ πολὺ πολὺ δὲν περνάει τὰ τετρακόσια ἑκατομμύρια σὲ περίοδο ἑνάμισι χρόνου. Ἂν κάνει κανεὶς ἕναν ὑπολογισμό καί συγκεκριμένα ἂν τὰ συγκρίνει μὲ τὰ ἔξοδα τὰ ὁποῖα ἔχουν τὰ ἄλλα κόμματα θὰ διαπιστώσει ὅτι δὲν πρόκειται περὶ μεγάλου ποσοῦ. Σὰν παράδειγμα σᾶς ἀναφέρω τὰ ἔξοδα τοῦ Πλαστήρα κατὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο καὶ τὰ ἔξοδα τοῦ Συναγερμοῦ κατὰ τὴν περιοδεία τοῦ Παπάγου στὴν Πελοπόννησο πού ἀνῆλθαν σὲ δύο δισεκατομμύρια δραχμές. Πρόκειται περὶ μεγάλου ποσοῦ ὅταν ἀπ’ αὐτὸ διατέθηκαν τόσα χρήματα διὰ νὰ συντηρηθοῦν ἄνθρωποι ἐξόριστοι καὶ φυλακισμένοι, οἰκογένειες ἐξορίστων, καὶ γιὰ τόσην ἄλλην παράνομη δουλειά, ἔντυπο ὑλικό, προκηρύξεις κ.λπ.; Εἶναι μία σταγόνα στὸν ὠκεανό. Τώρα ἀπὸ πού προέρχονται αὐτά τὰ χρήματα μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ ξέρει. Ἀπὸ ἐράνους στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, ὅπως στὴ Γαλλία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες. Μπορούσαμε δὲ νὰ βροῦμε καὶ περισσότερα χρήματα καὶ θὰ σᾶς ἀναφέρω τὸ ἑξῆς: Στὸ ἐξωτερικὸ δουλεύουν τριάντα χιλιάδες πρόσφυγες. Αὐτοὶ ἂν κάνουν ἕναν ἔρανο καὶ διαθέσουν ἕνα μεροκάματό τους, θὰ μαζευτοῦν τεσσεράμισι ἑκατομμύρια χρυσὲς λίρες πού θὰ μποροῦσε νὰ ἐνισχυθεῖ τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα. Δὲν ἔχω νὰ προσθέσω περισσότερα.

Τὸ δίδαγμα.

Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν εἶπε ὅτι ἡ δίκη αὐτὴ θὰ εἶναι πολὺ διδαχτική. Κατὰ τὴ γνώμη μου θὰ εἶναι πραγματικὰ διδαχτική. Τὸ δίδαγμα πού θὰ βγεῖ εἶναι ὅτι τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα δὲ χτυπιέται μὲ τέτοια μέσα. Ὅπως ἀπόδειξε ἡ ἱστορία του ὡς τὰ τώρα, ἔχει βαθιὲς ρίζες ἀκατάλυτες, ποτισμένες μὲ αἷμα πού ἔχυσε στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Ἐμεῖς πιστεύουμε στὴν πιὸ σωστὴ θεωρία, πού διανοήθηκαν τὰ πιὸ προοδευτικὰ μυαλὰ τῆς ἀνθρωπότητας. Καὶ ἡ προσπάθειά μας, ὁ ἀγώνας μας εἶναι νὰ γίνει ἡ θεωρία αὐτὴ πραγματικότητα γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὸν κόσμο ὁλόκληρο! Ἀγαπᾶμε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ λαὸ της περισσότερο ἀπό τούς κατηγόρους μας. Τὸ δείξαμε ὅταν ἐκινδύνευε ἡ ἐλευθερία, ἡ ἀνεξαρτησία καὶ ἡ ἀκεραιότητά της καὶ ἀκριβῶς ἀγωνιζόμαστε γιὰ νὰ ξημερώσουν στὴ χώρα μας καλύτερες μέρες χωρὶς πείνα καὶ πόλεμο. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἀγωνιζόμαστε καὶ ὅταν χρειαστεῖ θυσιάζουμε καὶ τὴ ζωή μας. Πιστεύω ὅτι δικάζοντάς μας σήμερα, δικάζετε τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν εἰρήνη, δικάζετε τὴν Ἑλλάδα. Δὲν ἔχω τίποτα ἄλλο νὰ προσθέσω».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου