Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Ἡ εὐγονική ὡς ἀγγλοσαξωνική διαστροφή

Ὅσοι ἔχουν ἀναλάβει τήν στήριξη τοῦ εὐρωμονόδρομου μέσῳ τῆς συνθηματολογίας, ἐπικαλοῦνται τόν ρατσισμό ἤ τόν φασισμό ὡς φόβητρο, καὶ ἐναγωνίως προσπαθοῦν νὰ κολλήσουν πάνω στὴν νεοελληνικὴ κοινωνία τήν ρατσιστικὴ στάμπα.  Λέγοντας μισές ἀλήθειες, καί μέ ἀντίτιμο τίς ἄλλες μισές πού κρύβουν, ἀποκτοῦν λόγο ὕπαρξης καί κρατιοῦνται στήν ἐπιφάνεια ὡς δημοσιολόγοι καριέρας. Ὅμως κάποια ἀποφθέγματα μεγάλων εὐρωπαίων φιλοσόφων ( Βολταῖρος, Λώκ, Κάντ …) εἶναι πολύ ἐνδιαφέροντα καί ἐξόχως διαφωτιστικά…
Ὅποιος δέν βλέπει ὅτι ὑπάρχει ρατσισμὸς στὴν Ἑλλάδα  -εἴτε σάν ἀντισημιτισμὸς ἢ σὰν ἐθνικισμός μέ τό προσωπεῖο τοῦ πατριωτισμοῦ - εἶναι στραβός ἤ δόλιος. Τό ἴδιο εἶναι καί ὅποιος παραγνωρίζει  - ξεπλένοντάς την - τήν μήτρα τοῦ ρατσισμοῦ, δηλαδή τήν εὐρωπαϊκή ἰδεολογία. Οἱ πρώην ἀντίπαλοι τοῦ καπιταλισμοῦ καί νῦν συμφιλιωμένοι μέ τίς δυτικές ἀξίες δέν εἶναι ἀναγκασμένοι νά ἔχουν τόν ἀγκυλωτό σταυρό στό μπράτσο, ἴσα ἴσα μπορεῖ ἐπιφανειακά νά τόν "καταδικάζουν", γιά ξεκάρφωμα. Παράλληλα ὅμως, ἀφήνοντας τήν ἀντικαπιταλιστική κριτική κατά μέρος, παραχώρησαν χῶρο στούς ἐθνικιστές νά έμφανίζονται ὡς ἐχθροί τοῦ συστήματος. Τήν ἴδια στιγμή, ἡ μετανοημένη ρὸζ ἀριστερὰ καὶ ἡ σοσιαλδημοκρατία, μαζί μέ τά " ἀντιρατσιστικά" νομοσχέδια στρώνουν τό ἔδαφος στίς περικοπές κοινωνικῶν καί εργασιακῶν δικαιωμάτων. Αὐτός ὁ "ἀριστερός προοδευτισμός" εἶναι ὁ ἕνας πόλος τῆς ἑλλαδικῆς πολιτικάντικης φαρσοκωμωδίας. Ὁ δεύτερος πόλος εἶναι ἡ πατροπαράδοτη δεξιὰ μὲ τὶς ἐθνικιστικὲς παραφυάδες της, ταυτισμένη μέ κάθε πνευματική καθυστέρηση καί ἰδεολογική λοβιτούρα. Αὐτὸ τὸ δίπολο, ὑπό τήν διεύθυνση τῆς ὑποτελοῦς διανόησης, συντηρεῖ τὴν ἀμάθεια. 

Τῆς ἀμάθειας εἶναι κυρίως προϊὸν ὁ ρατσισμὸς καὶ δευτερευόντως ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Τῆς ἀμάθειας, καὶ τῆς πλαστῆς δυτικόφερτης ἐθνικῆς ταυτότητας πού ἐπιβάλλεται ὡς γνήσια. Γιὰ νὰ τελειώνουμε ὅμως. Ἕλληνες εἶναι ὅσοι υἱοθετοῦν τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό ὡς στάση ζωῆς, ἀσχέτως καταγωγῆς, σύστασης αἵματος, ἢ συνταγματικῶν διατάξεων. Οἱ ἑλλαδικὲς ἢ εὐρωπαϊκὲς ἰδεοληψίες εἶναι ἀντικείμενο τῶν διανοουμένων καριέρας καί τῶν πολιτικάντηδων. Οἱ ράτσες, ἡ αἱματολογικὴ ἢ φυλετικὴ καθαρότης ἄν δέν εἶναι ἀντικείμενο τῶν κτηνιάτρων, εἶναι ὁπωσδήποτε τῶν κρετίνων…
Σέ παλιότερη ἀνάρτηση εἴδαμε μὲ τήν ματιά τοῦ Γεράσιμου Κακλαμάνη, πῶς ὁ ρατσισμὸς ἐξυπηρέτησε τὶς βλέψεις καὶ τὶς προσπάθειες τῶν εὐρωπαίων ὥστε νὰ ἐλέγξουν τὴν διαλυμένη Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καί νά βάλουν χέρι στά πλούτη τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Σήμερα, ὁ φασισμὸς καὶ ὁ ρατσισμὸς γίνονται πάλι ὅπλα στὰ χέρια τῆς Δύσης. Χρησιμοποιῶντας τὰ ρατσιστικὰ καὶ φασιστικὰ ὑπολείμματα ( π.χ. Χρυσῆ Αὐγὴ ), πού ἡ ἴδια στὸ παρελθὸν ἐξέθρεψε ἰδεολογικά, σήμερα ὡς νέος Ταρτοῦφος λασπώνει, κατηγορεῖ καὶ ἐνοχοποιεῖ ὅσους στέκονται ἐμπόδια, ἢ ἁπλά διαφοροποιοῦνται ἀπὸ τὶς ἐπιλογές της.
Ἀκολουθεῖ ἄρθρο τοῦ καθηγητῆ Δημήτρη Κιτσίκη, δημοσιευμένο στὸ περιοδικὸ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ ( τεῦχος 189 ). Θὰ διαπιστώσουμε ξανά τὴν δυτικὴ ὑποκρισία, αὐτή τήν φορά στὸν χῶρο τῆς «ἐπιστήμης» - τεχνολογίας. Θὰ δοῦμε ὅτι ἡ κορύφωση τοῦ ρατσισμοῦ  - μέσῳ καὶ τῆς εὐγονικῆς -, ὅπως καὶ τὰ ἐγκλήματα τῆς  χιτλερικῆς Γερμανίας εἶναι καρποὶ καπιταλιστικῆς καὶ ἀγγλοσαξωνικῆς σπορᾶς. Παράλληλα βλέπουμε, ἀνατρέχοντας τὴν διαδρομὴ ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα, πῶς ἔννοιες ὅπως φυλὴ καὶ εὐζωῒα διαστρεβλώθηκαν στό ἰδεολογικό ἔκτρωμα τοῦ φυλετισμοῦ καί τό τεχνολογικό ἔκτρωμα τῆς εὐγονικῆς. Μέσῳ τῆς ἀποπνευματοποιημένης ἐπιστήμης κάθε μορφή ζωῆς ὑποβιβάζεται σέ ἐργαστηριακή διαδικασία, ὁ δέ ἄνθρωπος σέ κτῆνος πρός ἐκμετάλλευση.
Η ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΩΣ ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ( τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, περιοδικό ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ τεῦχος 189 )
Ἀρχαία Σπάρτη καί Εὐγονική
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Προμηθέως!
Ὁ σύγχρονος κεκαλυμμένος θρίαμβος τῆς Εὐγονικῆς.
Α) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ
Στὴν Ἀρχαιότητα ἡ λέξη εὐγονία καὶ εὔγονος ἀνεφέρετο σὲ μία φυσικὴ κατάσταση - τὴν δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ γεννᾶ μὲ καλὰ ἀποτελέσματα. Ἡ λέξη εὐγονικὴ ἦταν ἄγνωστη. Οἱ προγονοί μας δὲν ἐσκέφθησαν ποτὲ νὰ χρησιμοποιήσουν τεχνητὰ μέσα, δηλαδὴ τεχνολογία, γιὰ νὰ ἐπηρεάσουν τὴν γέννηση τῶν παιδιῶν. Ἡ ἐπιστήμη τους ἦταν βασισμένη στὸν σεβασμὸ τῆς φύσεως, διότι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέρος τῆς φύσεως καί δὲν νοεῖται νὰ διαταράξη τήν ἁρμονία καὶ τὴν φυσικὴ ἰσορροπία τοῦ οἰκοσυσυστήματος, δηλαδὴ τὸ σύνολο τῶν ζωντανῶν ὀργανισμῶν (βιοκοινότητα) μέσα στὸ σύνολο τοῦ περιβάλλοντος (βιοτόπου).
1. Τὸ πρῶτο μικρόβιο πού εἰσεχώρησε πολὺ ἀργότερα, μὲ τὴν ἄνοδο τῆς Δύσεως, στὸ φαινόμενο τῆς εὐγονίας, ἦταν ἡ ἠθικολογία πού ἀντεκατέστησε τὸ ἦθος, ἰδίως δὲ εἰς τοὺς Ἀγγλοσάξωνες. Καὶ ἔτσι, μὲ τὴν ἄνοδο τῆς δυτικῆς τεχνολογίας - διὰ τῆς ὁποίας ὄχι μόνον ἀπεμακρύνθη ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν φύση ἀλλά  καὶ τὴν ἐβίασε ὡς βάρβαρος- ἐνεφανίσθη ἡ εὐγονικὴ "ἐπιστήμη", δηλαδὴ μία τεχνολογία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐξ ἴσου τεχνικὴ "δυσγονική". Τὸ ἦθος, συνδεδεμένο μὲ τὴν ἀρετή, προέρχεται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο πού συνδέεται μὲ τὴν παράδοση τοῦ γένους καὶ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ἐνῷ ἡ ἠθικὴ (ὡς ἠθικολογία) ἐπιβάλλεται ἀπ’ ἔξω στὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ τὴν κοινωνία καὶ ἀπὸ τὴν θρησκεία.
Χαρακτηριστικό τῆς ἐπιρροῆς τῆς δυτικῆς ἠθικολογίας στοὺς Νεοέλληνες εἶναι τὸ ἑξῆς: στὸ ἔργο τοῦ Πλουτάρχου (46-120 μ.Χ.) Βίοι παράλληλοι, τὸ ὁποῖο ἀπέδωσε στὴν συντηρητικὴ νεοελληνική, τὸ 1864, ὁ Ἀ. Ῥ. Ῥαγκαβῆς, ὁ τελευταῖος κάνει ἕνα κάπως περίεργο σχόλιο σὲ μία φράση τοῦ Πλουτάρχου, στὸν βίο τοῦ Λυκούργου: «Ἡ ἔποψις αὔτη, ἡ ἀφομιοῦσα τοὺς ἀνθρώπους πρὸς τὰ ζῶα, ἦτον τοῦ Λυκούργου, ἐλπίζομεν ὅμως ὅτι ὄχι καὶ τοῦ ἠθικοῦ Πλουτάρχου». Ὁ Πλούταρχος λέγει πράγματι ὅτι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες, ἐκτός τῶν Σπαρτιατῶν, εἶναι ἄφρονες, διότι ἐνῷ θέλουν τὰ σκυλιά τους καὶ τὰ ἄλογά τους νὰ εἶναι καθαρόαιμα, γιὰ τὶς γυναῖκες τους ἐπιμένουν νὰ τὶς κρατᾶνε κλεισμένες στὰ σπίτια γιὰ νὰ μὴν κινδυνεύσουν νὰ κάνουν παιδιὰ μὲ ἄλλους ἄνδρες, πιὸ ὑγιεῖς καὶ πιὸ ἔξυπνους ἀπό τους συζύγους των.
Τὸ σχόλιο ὅμως τοῦ Ῥαγκαβῆ εἶναι ἁπλῶς ἀντιγραφὴ τοῦ Γάλλου μεταφραστοῦ τοῦ ἰδίου κειμένου πού ἐδημοσιεύθη στὸ Παρίσι τὸ 1830, τοῦ D.Ricard, ὁ ὁποῖος γράφει: «Τὸ νὰ δίδης ὡς παράδειγμα [στοὺς ἀνθρώπους] τὰ ζῶα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπιλέγουμε τὶς καλύτερες ράτσες, ὅταν θέλουμε νὰ τὰ πολλαπλασιάσουμε, εἶναι καταστροφικὸ γιὰ τὴν ἠθικὴ» ( Les vies des homes illustres de Plutarque, tome 5, Paris, 1830).
Ἀμερικανική εὐγονική, 1913.
Ὁ Πλούταρχος δὲν ἀναφέρεται σὲ θανάτωση παραμορφωμένων παιδιῶν. Λέγει ὅτι τὰ ἐναπόθεταν σὲ μία τοποθεσία πού ὀνομάζει Ἀποθέτες. Ἐκεῖ ἀπεβίωναν ἀπὸ μόνα τους ἤ, ὅπως ἄλλες πηγὲς λένε, περισυλλέγοντo ἀπὸ περαστικοὺς πού τὰ ἐμεγάλωναν καὶ τὰ χρησιμοποιοῦσαν ὡς "θρεπτούς δούλους". Ὁ Πλούταρχος παρατηρεῖ ὅτι δὲν ἦταν συμφέρον οὔτε γιὰ τὸ παιδί, οὔτε γιὰ τὴν πόλη νὰ ἐπιβιώση κάποιος πού δὲν θὰ ἦτο σὲ θέση νὰ μεγαλώση μέσα στὴν κοινωνία. «Γι’ αὐτό καὶ οἱ γυναῖκες δέν ἔλουαν τὰ βρέφη μὲ νερό, ἀλλά  μὲ κρασὶ γιὰ νὰ δοκιμάσουν τὴν ἀντοχή τους. Διότι, λέγεται ὅτι τὰ ἐπιληπτικὰ καὶ νοσώδη δὲν ἀντέχουσι πρὸς τὸν ἄκρατον οἶνον, ἀλλ' ἀποκάμνοντα ἀποθνήσκουσιν, ἐν ᾦ τὰ ὑγιεινὰ μᾶλλον ἐνδυναμοῦνται καὶ ἀποσκληρύνονται».
Γερμανική εὐγονική, 1940..
Ἀντιθέτως, γνωρίζουμε ἀπὸ τὸν Θουκυδίδη ὅτι στὴν τοποθεσία "Καιάδας" (πού ἴσως διέφερε ἀπό τους Ἀποθέτες) ἔρριχναν τοὺς ἐγκληματίες καὶ αἰχμαλώτους πολέμου. Ἄλλωστε ὁ Στράβων γράφει ὅτι ὁ Καιάδας ἦταν «δεσμωτήριον τὸ παρὰ Λακεδαιμονίους σπήλαιο τι». Γι' αὐτό καὶ δὲν εὑρέθησαν ἐκεῖ σκελετοὶ παιδιῶν παρὰ μόνον ἀνδρῶν.
2. Τὸ δεύτερο μικρόβιο πού εἰσεχώρησε στὸ μυαλὸ τῶν Δυτικῶν, καθὼς διάβαζαν τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, εἶναι ὁ ῥατσισμός, ἔννοια πού διαφέρει ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ φυλετισμὸ τοῦ ὁμαίμου.
Πράγματι, ἡ προέλευση τῶν πόλεων-κρατῶν ἦταν ἡ ἀρχικὴ συσπείρωση τῶν φυλῶν. Οἱ φυλὲς αὐτὲς δὲν ὠργάνωσαν ἕνα καὶ μοναδικὸ ἑλληνικὸ κράτος, ἀλλά  πολλὲς πόλεις. Βάσει αὐτοῦ ὁ Ἡρόδοτος ὁ Ἀλικαρνασσεὺς στὴν Ἱστορία του (Ἱστορίαι - Οὐρανία, Η', 144,2) ἔγραψε: « αἶτις δὲ τὸ Ἑλληνικόν, ἐόν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον, καί θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα» (τὸ ἑλληνικόν, τὸ ὁποῖο εἶναι ὅμαιμον καὶ ὁμόγλωσσο καὶ ἔχει κοινοὺς τόπους ἱδρυθέντες γιὰ τοὺς θεοὺς καί θυσίες καί παρόμοια ἤθη). Τὸ ἔγραψε δὲ γιὰ νὰ κατακρίνη, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὸν ἰσχυρισμὸ τῶν Ἰώνων-κατοίκων τῶν δώδεκα πόλεων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πώς εἶναι περισσότερο Ἴωνες ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους.
Ὁ Ἡρόδοτος λοιπὸν ἀναφέρει τὰ διάφορα ἔθνη μὲ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀναμιχθῆ οἱ Ἴωνες: Ἄβαντες τῆς Εὐβοίας, Μινύες ἀπὸ τόν Ὀρχομενό, Κάδμειοι, Δρύοπες, Φωκαεῖς, Μολοσσοί, Πελασγοὶ ἀπὸ τὴν Ἀρκαδία, Δωριεῖς ἀπὸ τὴν Ἐπίδαυρο καὶ πολλὰ ἀλλά  ἔθνη δηλαδή φυλές. Οἱ Ἴωνες «ξεκίνησαν ἀπὸ τό πρυτανεῖο τῶν Ἀθηνῶν, νομίζοντας πώς ἔχουν τὴν πλέον εὐγενικὴ καταγωγή, ὅμως δὲν ἐπῆραν γυναῖκες μαζί τους, στὴν ἀποικία, ἀλλά  ἐπῆραν γυναῖκες ἀπὸ τὴν Καρία, ἀφοῦ ἐφόνευσαν τούς γονεῖς τους» ( Ἱστορίαι - Κλειώ, Α', 146). Καταλήγει δὲ μὲ εἰρωνεία πώς « ἐφ’ ὅσον χρησιμοποιοῦν τὸ ὄνομα αὐτὸ περισσότερο ἀπό τούς ἄλλους Ἴωνες, ἂς εἶναι λοιπὸν Ἴωνες μὲ καθαρὴ καταγωγὴ» (Α' 147).
Συνεπῶς ὁ Ἡρόδοτος, μὲ τὸ ὅμαιμον, δὲν ἐννοεῖ καθαρὴ βιολογικὴ φυλὴ ἀλλά  τὴν ἴδια κράση ἀνθρώπων, τὴν ἴδια ἰδιοσυγκρασία, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὸ "αἷμα" τῆς κοινῆς ἀγωγῆς. Πρὸς ἐπιβεβαίωσιν τῆς ἄνω ἑρμηνείας, ὁ Ἡρόδοτος προσθέτει ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος εἶχε τὴν ἴδια γλῶσσα, ἀπεσχίσθη ἀπὸ τούς Πελασγοὺς καὶ ἐξελίχθη μὲ τὴν προσθήκη καὶ ἄλλων βαρβαρικῶν ἐθνῶν (« καὶ ἄλλων ἐθνέων βαρβάρων ») ( Α' 58)
Ὁ Ἕλλην διεμορφώθη τελικῶς ὄχι μέσῳ βιολογικῆς ἐπιλογῆς "καθαροῦ αἵματος", ἀλλά μέσῳ τῆς ἀγωγῆς του, πού τὸν ἔκαμε δημιουργό του πλανητικοῦ πολιτισμοῦ, γιὰ να φθάσουμε στὴν κραυγὴ τοῦ Ἄγγλου ποιητοῦ στὸν ΙΘ'( 19ο) αἰῶνα, Percy Shelley, « We are all Greeks! - εἴμεθα ὅλοι Ἕλληνες!», κάτι πού ἐπιβεβαιώνει ὁ Ἰσοκράτης ὁ Ἀθηναῖος, ὅταν λέγει, πιθανῶς στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, τὰ ἑξῆς: «Καὶ ἔκανε τὸ ὄνομα τῶν Ἑλλήνων νὰ μὴν δηλώνει πλέον τὴν καταγωγή ἀλλά  τὴν διανόηση, καὶ περισσότερο νά καλοῦνται Ἕλληνες αὐτοὶ πού μετέχουν στὴν ἰδικὴ μας παιδεία παρὰ στὴν κοινὴ φύση» (Πανηγυρικός, 50).
Συνεπῶς, οὔτε οἱ Ἀθηναῖοι, οὔτε οἱ Σπαρτιᾶτες ἦσαν ρατσιστὲς μὲ τὴν δυτικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, διότι καὶ οἱ δύο ἐβασίζοντο στὴν ἀγωγή, τὴν φυσικὴ καὶ τὴν διανοητική, ἕνας ὑγιής νοῦς σὲ ἕνα ὑγιὲς σῶμα. Ὁ Ἕλλην ἦταν ἐπίκτητος διὰ φυσικῶν μέσων καὶ ὄχι κατασκεύασμα τεχνολογικῶν ἐπεμβάσεων... αὐτὸ δηλαδή πού λέμε σήμερα στὴν ἔγγυο γυναίκα, νὰ μὴν καπνίζη, νὰ μὴν πίνη οἰνόπνευμα καὶ νὰ ἀκούη κλασσικὴ μουσικὴ γιὰ νὰ γεννηθῆ τὸ παιδί της ὑγιὲς καὶ εὐφυές. Ὁ Ἕλλην δὲν κατέφευγε στὴν εὐγονική.
Β) ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟ ΗΘΟΣ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΡ0ΜΗΘΕΪΣΜΟ
 Τὸ δυτικὸ πνεῦμα εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ διεφθαρμένο ἀπὸ τὴν παράλογη, θρησκευτικοῦ τύπου, πίστη του πρὸς τὴν τεχνολογία. Ἡ ὑπερύψωση τῆς τεχνολογίας στὸν κολοφώνα τῶν ἀνθρωπίνων ἐπιδιώξεων, καὶ συγχεομένη μὲ τὴν ἐπιστήμη, ἐνεφάνη στὴν ἀκραία μορφὴ αὐτῆς τῆς διαστροφῆς, στὴν ἵδρυση τῆς ἀποκαλούμενης Ἐκκλησίας τοῦ Προμηθέως, στὶς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 2000, ἀπὸ τὸν Δρ. Matt Nuenke καὶ δέκα μελλοντολόγους. Πρόκειται γιὰ «λαϊκὴ θρησκεία πού δὲν εἶναι βασισμένη στὸν μῦθο, στὸν ἰσοτισμό καὶ τὴν δεισιδαιμονία, ἀλλά  ἀντιθέτως στὰ γεγονότα, στὴν ἐπιστήμη, στὴν λογική, στὴν ἀντικειμενικότητα, στὴν πνευματικότητα καί στὸν ἐμπειρισμὸ καὶ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Προμηθέα».
Ὁ προμηθεϊσμὸς βασίζεται στὴν εὐγονική, τὴν "γενετικὴ μηχανικὴ" καὶ σὲ οἱαδήποτε τεχνολογία πού θὰ ἀναπτύξη βιολογικὰ τὸν ἄνθρωπο σὲ ὑπεράνθρωπο, μὲ τὴν ἰδέα νὰ δημιουργηθῆ ἕνα περιούσιο ἔθνος - ἀντίστοιχο μὲ αὐτὸ τῶν Ἑβραίων- καί σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν "δυσγονική" τοῦ ἰσοτισμοῦ πού « δέν ἐπιτρέπει στὸν δυτικὸ πολιτισμὸ νὰ προχώρηση σὲ ἀνώτερο στάδιο» (βλ. τὴν ἱστοσελίδα τοῦ Προμηθεϊσμοῦ, Creative Conscious Evolution).
Sir Francis Galton (1822-1911), ὁ ἱδρυτής τῆς εὐγονικῆς
Ὅσο περιθωριακὴ καὶ ἂν φαίνεται ἡ κίνηση αὐτή, οἱ ἀρχὲς της ταυτίζονται ἀπολύτως μὲ τὴν περαιτέρω ἐξάπλωση τῆς παγκοσμίας δικτατορίας τοῦ καπιταλισμοῦ πού χρησιμοποιεῖ τό ὅπλο τῆς τεχνολογίας γιὰ νὰ πολλαπλασιάζη ἀπεριόριστα τὰ χρηματικά του κέρδη. Τὸ χάσμα μεταξὺ μίας ὅλο καὶ πλουσιότερης ἀφρόκρεμας ὑπερανθρώπων καὶ μίας ὅλο καὶ πιὸ πλατιᾶς βάσεως ὑποβαθμισμένου προλεταριάτου βασίζεται στὴν ἰδεολογία τοῦ τεχνολογικὰ κατασκευασμένου ὑπερανθρώπου. Ὁ τελευταῖος δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν ἰδέα τοῦ νιτσεϊκοῦ ὑπερανθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄσχετος καί μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς τεχνολογίας καὶ μὲ τὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ σύστημα τοῦ καπιταλισμοῦ.
Οἱ ἀρχὲς τοῦ προμηθεϊσμοῦ, πού κατετέθησαν τὸ 2003, ἐδημιουργήθησαν γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν πολυεθνικῶν ἐπιχειρήσεων οἱ ὁποῖες, ὡς νομάδες, δὲν ἔχουν πατρίδα ἀλλά  περιφέρονται ἀπ’ ἄκρον εἰς ἄκρον τοῦ πλανήτου εἰς ἀναζήτησιν ὅλο καὶ μεγαλυτέρων κερδῶν, ἐνῷ καλύπτονται μὲ τὸν μανδύα μίας παγκοσμίας θρησκείας ἑνὸς παγκοσμίου ἔθνους. Ποτὲ ἴσως ἡ μαρξιστικὴ διαπίστωση ὅτι οἱ ἰδεολογίες εἶναι ἐπιφαινόμενα πού κατασκευάζονται γιὰ νὰ δικαιολογήσουν ταξικὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα, δὲν ἦταν τόσο ἐμφανὴς ὅσο στὴν καπιταλιστικὴ ἰδεολογία τοῦ προμηθεϊσμοῦ.
Τό ἐργαστήριο τοῦ Γκάλτον, τό 1884. Τό πρῶτο ἀνθρωπομετρικό ἐργαστήριο
• Ἡ πρώτη ἀρχὴ τοῦ προμηθεϊσμοῦ λέγει: Εἴμεθα ἕνα ἔθνος καὶ μία θρησκεία τῆς διασπορᾶς. Γιὰ τὴν ἐπιβίωση μας πρέπει συνεχῶς νὰ ἐξαπλωνώμεθα καὶ νὰ καλυτερεύουμε τὸ γένος μας, τῶν ὑπερανθρώπων. Δὲν πρέπει νὰ παραμένουμε στάσιμοι ἀλλά  συνεχῶς νὰ ἀναπτυσσόμεθα καὶ νὰ καταλαμβάνουμε καινούργια ἐδάφη γιὰ τοὺς ἑαυτούς μας, δημιουργῶντας ἀρχιπελάγη συμμαχιῶν ὅλο καὶ περισσοτέρων "ἐθνῶν". Γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουμε πρέπει νὰ μεταλλασσόμεθα γενετικῶς μέσῳ τῆς εὐγονικῆς, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πού μεταλλάσσουμε συνάμα τοὺς γενετικὰ τροποποιημένους ὀργανισμοὺς τῆς βιοτεχνολογίας τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν. Αὐτὰ τὰ ἐδάφη πρέπει νὰ συνεχίσουμε νὰ τὰ κατακτοῦμε καὶ ἐκτός τοῦ πλανήτου μας, στὸ διάστημα. Λέγει ἡ πρώτη ἀρχὴ τοῦ προμηθεϊσμοῦ: «Νὰ φαντασθοῦμε ἕναν γαλαξία ἐποικισμένο ἀπὸ χιλιάδες ὑπερανθρώπους γενετικὰ μεταλλαγμένων καὶ τρισεκατομμυρίων νέων γενετικὰ μεταλλαγμένων εἰδῶν φυτῶν καὶ ζώων».
• Ἡ δεύτερη ἀρχὴ τοῦ προμηθεϊσμοῦ εἶναι ὅτι ἡ τεχνολογία μᾶς ὁδηγεῖ καὶ ἔχει ξεπεράσει τὸν ἀνθρώπινο νοῦ. Συνεπῶς, μὲ ὅπλο τὴν εὐγονική, πρέπει νὰ τρέξουμε ὀπίσω ἀπὸ τὴν τεχνολογία γιὰ νὰ τὴν προφθάσουμε.
• Ἡ τρίτη ἀρχὴ συνίσταται στὸ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὶς παγκόσμιες δυσγενικὲς τάσεις τοῦ ἰσοτισμοῦ καί τοῦ σοσιαλισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς.
• Ἡ τετάρτη ἀρχὴ μᾶς ἐπιβάλλει νὰ ἀντικαταστήσουμε τὴν φυσικὴ ἐπιλογὴ τῶν καλύτερων προσηρμοσμένων ἀτόμων, τῆς ἐπιβιώσεως δηλαδὴ τοῦ ἱκανωτέρου (δαρβινισμός), μὲ τὴν τεχνητὴ ἐπιλογή, ὥστε νὰ πάρουμε τὴν ἀνάπτυξη τοῦ σύμπαντος στὰ χέρια μας καί νὰ τὴν κατευθύνουμε πρὸς τὸν ἐπιθυμητὸ σκοπό.
• Ἡ πέμπτη ἀρχὴ λέγει ὅτι πρέπει νὰ ἀγνοήσουμε τοὺς ἀποτυχημένους τῆς ἀνθρωπότητος καὶ νὰ ἀσχοληθοῦμε μόνον μὲ τὸν ἑαυτό μας, πλησιάζοντας τὴν θεϊκὴ οὐσία, καὶ νὰ ἀμυνθοῦμε κατὰ ἄλλων ἐχθρικῶν πρὸς ἐμᾶς ὁμάδων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ πόλεμος δὲν πρέπει νὰ ἐξαλειφθῆ.
• Τέλος, «δηλώνουμε ὅτι τὸ DNA καὶ τὸ γενετικὸ ὑλικὸ εἶναι τὸ πλέον ἀξιόλογο κεφάλαιο τοῦ σύμπαντος, περισσότερο πολύτιμο ἀπὸ τὴν ἰδιοκτησία γῆς»...
Ἡ Ἀμερικανίδα φεμινίστρια καί ἀγωνίστρια ὑπέρ τοῦ ἐλέγχου τῶν γεννήσεων Margaret Sanger ( 1879-1966), ὁμιλεῖ σέ μέλη τοῦ ρατσιστικοῦ Κού Κλούξ Κλάν.
 
Ἡ μεγάλη διαφορὰ μὲ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ ἰδέα, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ἄμεση δημοκρατία ἐβασίζετο στὴν σοφία τοῦ φιλοσόφου ὡς ἐκλεκτοῦ, συνίσταται στὸ ὅτι ἐδῶ πρόκειται γιὰ Ἀγγλοσάξωνες ὑπερανθρώπους, ὡς τεχνολογικὰ κατασκευάσματα τύπου... Φράνκεσταϊν. Οἱ προμηθεϊστὲς λέγουν ὅτι πρέπει νὰ ἐνοικιάζωνται λεχῶνες διότι ἡ καπιταλιστικὴ κοινωνία χρειάζεται πρωτίστως ἀποδοτικότητα καὶ δὲν συμφέρει νὰ καθηλώνεται μία γυναίκα στὴν γέννα καὶ τὴν ἀνατροφὴ παιδιῶν. Οἱ ὑπεράνθρωποι πρέπει νὰ εἶναι ἐξ ἴσου γυναῖκες. Τὸ καπιταλιστικὸ σύνθημα παραμένει: εἰδίκευση ἴσον ἀποτελεσματικότητα.
Σύμφωνα μέ τήν ὀπτική τῆς Margaret Sanger καί τῶν ἀπανταχοῦ εὐγονιστῶν, μιά ἀκόμη περίπτωση ἀπορριπτέου ἀνθρωπίνου ὄντος θά ἦταν ὁ ἅγιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ (= ὁ νέγρος)…
 
Ἡ ἰδέα τῆς φυλετικῆς καθαρότητος δὲν προωθεῖται ἀπό τους προμηθεϊστές. Ἡ ρατσιστικὴ καί ἀντισημιτικὴ θέση τοῦ Χίτλερ ἦταν ἰδεολογικὴ καὶ συνεπῶς μὴ ἀποδοτικὴ (counterproductive),  διότι μένει ἀχρησιμοποίητος ὁ μαῦρος ὀλυμπιονίκης ἤ ὁ Ἑβραῖος τραπεζίτης. Ἀντίθετα, προωθεῖται συστηματικὰ ἡ ὁμοιομορφία μέσῳ τῆς κλωνοποιήσεως. Δηλώνουν ὅτι «ἡ μοναδικὴ βάσιμη ἔννοια εἶναι ἡ ὁμαδικὴ συνεκτικότης. Θέλομε νὰ εἴμεθα μὲ ἀνθρώπους πού εἶναι σὰν καὶ ἐμᾶς, πού σημαίνει ὅτι ἡ ὁμοιότης τοῦ φαινοτύπου [τῶν σωματικῶν χαρακτηριστικῶν, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ γενότυπο] ἑνώνει τὸ κοινωνικὸ σύνολο, ὄχι ἡ φυλετικὴ καθαρότης».
Ἡ Sanger γράφει: « Δέν θέλουμε νά μαθευτῆ ὅτι σχεδιάζουμε να ἐξαλείψουμε τόν πληθυσμό τῶν νέγρων»
Ὁ κλωνοποιημένος προμηθεϊστὴς γνωρίζει μόνον τὸν πατριωτισμὸ τῆς ὁμάδος του, δηλαδὴ τῶν καπιταλιστικῶν συμφερόντων, πού εἶναι ὑπεράνω θρησκείας καὶ πατρίδος. Σὲξ καὶ ἀναπαραγωγὴ εἶναι χωριστὲς πράξεις. Χρειάζεται συστηματικὸς ἔλεγχος γεννήσεων μὲ στόχο τὴν ἐλαχιστοποίηση τῆς ἀναπαραγωγῆς.Τὸ κάθε παιδὶ ἐπιβάλλεται νὰ κλωνοποιεῖται βάσει τοῦ καθορισμένου προτύπου του ὑπεράνθρωπου.
Ὁ κλωνοποιημένος προμηθεϊστὴς προσπαθεῖ νὰ πλησιάση τὸ πνευματικὸ μοντέλο, πού εἶναι ὁ ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστής: «Τὸ μυαλό εἶναι ἡ μόνη μηχανὴ πού εἶναι πραγματικὰ σημαντικὴ»! Ὁ πόλεμος θὰ συνεχισθῆ νὰ καθίσταται ἀπαραίτητος [ ἐφ’ ὅσον εἶναι ταξικὸς καὶ ἐπιφέρει χρηματικὰ κέρδη] διότι χάριν σ' αὐτὸν ὁ ὑπάνθρωπος ἀναρριχᾶται στὸ ἐπίπεδο τοῦ homo sapiens καὶ μὲ τὴν σειρὰ του ὁ τελευταῖος αὐτὸς φθάνει στὸ ἐπίπεδο τοῦ ὑπερανθρώπου. « Ἐμεῖς οἱ εὐγονιστές θὰ ὑποστοῦμε ἐπιθέσεις καὶ πάντοτε θὰ εἴμεθα ἐξ ὁρισμοῦ ὀλιγώτεροι. Τὸ [ἠλεκτρονικό μας] μυαλὸ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἀντὶ στρατοῦ ὁπλιτῶν», ὅπως αὐτὸ ἔγινε στὴν ἐπίθεση τοῦ ΝΑΤΟ κατὰ τῆς Γιουγκοσλαυίας, τοῦ Ἀφγανιστάν καί τοῦ Ἰράκ.
Γ) Η ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
 Ἡ λέξη eugenics (εὐγονικὴ) εἰσήχθη στὸ ἀγγλικὸ λεξιλόγιο ἀπὸ τὸν Sir Francis Galton (1822-1911), τὸ 1883, ὁ ὁποῖος καὶ τὴν ὥρισε ὡς "μελέτη ὅλων τῶν μέσων ὑπό ἀνθρώπινο ἔλεγχο, πού δύνανται νὰ καλυτερεύσουν ἤ νὰ καταστρέψουν τὴν φυλετικὴ ποιότητα τῶν μελλοντικῶν γενεῶν". (Edwin Black, War against the Weak: Eugenics and Americas Campaign to create a Master Race, Four Walls Eight Windows, 2003 , σελ. 18).
Ἡ χρησιμοποίηση τῆς εὐγονικῆς ἀπὸ τὸν Χίτλερ γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς οὐτοπίας τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, τῆς δημιουργίας καθαρῆς φυλῆς, ἐπεσκίασε τελείως τό γεγονός ὅτι ἡ ἰδέα καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀνθρωπίνης αὐτῆς... κτηνοτροφίας ὑπῆρξε ἐξ ὁλοκλήρου καπιταλιστικὴ καὶ ἀγγλοσαξωνική.
Ἀμερικανική ἀφίσα πού λέγει: « Μερικοί ἄνθρωποι εἶναι γεννημένοι γιά νά γίνουν βάρος στούς ὑπολοίπους»! ( Ὡστόσο δέν θά ἔβλαπτε ἄν –χωρίς καμμία διάθεση εὐγονικῆς –βλέπαμε μερικές τέτοιες ἀφίσες σε ἑλληνικούς δρόμους…ΤΜ)
Βασίζεται στέρεα στήν πλέον ἀνελεύθερη σκέψη πού ἐγνώρισε ποτέ ὁ πλανήτης: τήν ἀγγλοσαξωνική ἀτομικιστική σκέψη, μέ πυλῶνες τῆς καπιταλιστικῆς λογικῆς τόν Ἄγγλο Θωμᾶ Μάλθους ( 1766 -1834), πατέρα τοῦ μαλθουσιανισμοῦ (ὑπὲρ τοῦ ἐλέγχου τῶν γεννήσεων καὶ κατὰ τῆς πολυτεκνίας) καὶ τὸν ἐπίσης Ἄγγλο, Κάρολο Δαρβῖνο (1809-1882), πατέρα τοῦ δαρβινισμοῦ, δηλαδὴ τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ ἱκανωτέρου κτήνους καὶ κατ' ἐπέκτασιν τοῦ ἱκανωτέρου καπιταλιστοῦ.
Τό γνωστό ὅσο καί αἰνιγματικό μνημεῖο στή Γεωργία τῶν ΗΠΑ, πού διακηρύσσει τή μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ μέχρι τις πεντακόσιες χιλιάδες ἀνθρώπων! Ἄν καί οἱ δημιουργοί του παραμένουν ἄγνωστοι μέχρι σήμερα, εἶναι φανερό ὅτι προπαγανδίζει ἕνα εἶδος εὐγονικῆς, ἀφοῦ αὐτές οἱ πεντακόσιες χιλιάδες θά ἀποτελοῦνται ἀπό « τούς καλύτερους τοῦ εἴδους μας»…
Ὁ Ἄγγλος Φραγκῖσκος Γκάλτον ἦταν μάλιστα ἐξάδελφος τοῦ Δαρβίνου. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι προήρχετο ἀπὸ οἰκογένεια προτεσταντῶν κουακέρων. Οἱ Κουάκεροι, ὡς μετανάστες στὴν Πεννσυλβανία, τὸν ΙΖ' ( 17ο) αἰῶνα, ὑπῆρξαν θεμελιωτὲς τοῦ ἀμερικανικοῦ καπιταλισμοῦ.
Ναί μὲν ὁ Γκάλτον ἀπέρριψε τὴν θρησκεία τῶν γονέων του, ἡ ὁποία τὸν "εἶχε καταστρέψει", ὅπως ἔγραφε σὲ ἐπιστολή του πρὸς τόν Δαρβῖνο, ἀλλά  τὸ πνεῦμα παρέμεινε... ἐπενόησε τὸ 1883, στὴν μελέτη του " Ἔρευνες στὸ ἀνθρώπινο δυναμικό, τὴν λέξη εὐγονική, ὡς ἐπιστήμη γιὰ τὴν βελτίωση τῆς ἀνθρωποκτηνοτροφίας, δίδοντας « στὶς πλὲον κατάλληλες φυλὲς ἤ στὰ ἐξ αἵματος ἀνθρώπινα γενεαλογικὰ δένδρα, μία καλὺτερη δυνατότητα νὰ ἐπικρατήσουν τάχιστα ἀντί τῶν ὀλιγωτέρων ἱκανῶν». Ὅταν ἀπεβίωσε, τὸ 1911, ἱδρύθη στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου ἕδρα εὐγονικῆς.
Τὸ συμπέρασμα τοῦ Γκάλτον ἦταν πώς «ἠδύνατο νὰ ἐπιτευχθῆ ἡ δημιουργία μίας προικισμένης φυλῆς ἀνθρώπων, μὲ ἐπιλεγμὲνους γάμους στὴν διάρκεια μερικῶν γενεῶν». Βεβαίως οἱ Δυτικοὶ ἠθέλησαν νὰ μετρήσουν τὴν νοημοσύνη μὲ ποσοτικὰ καὶ ὄχι ποιοτικὰ μέτρα.
Τό IQ, τό περίφημο « πηλίκον νοημοσύνης» γιά τήν διαβάθμιση τῶν διανοητικά καθυστερημένων, ἀπό ἠλιθίους μέχρι μωρούς. Ὡστόσο ὑπάρχει καί ἄλλος «τρόπος ἀξιολόγησης»: Ἡ ὁσία Ξένη, μία ἀπό τούς πολλούς διά Χριστόν σαλούς ἁγίους. Ἄστεγη, τήν ἡμέρα γυρνοῦσε στούς δρόμους τῆς Ἁγίας Πετρούπολης ντυμένη χειμῶνα – καλοκαίρι μέ τά ἴδια παλιόρουχα καί τίς παγωμένες νύχτες προσευχόταν γονατιστή στά γύρω χωράφια!
Ἀλλὰ τὸ περίφημο
intelligence quotient ( IQ: τὸ πηλίκον νοημοσύνης) ἐφαρμοζόμενο στὸν Σωκράτη θὰ τὸν εἶχε μᾶλλον κατατάξει μεταξὺ τῶν... ἀνωμάλων (60 καὶ κάτω στὴν κλίμακα IQ), ὅταν στοὺς λίαν εὐφυεῖς δίδει ἄνω τῶν 130 βαθμῶν) καὶ συνεπῶς δὲν θὰ τοῦ εἶχαν ἐπιτρέψει νὰ γεννηθῆ, ἐνῷ ὁ λογιστὴς-πρωθυπουργὸς πού κατέστρεψε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία τῶν ἀρχῶν τοῦ ΚΑ' (21ου) αἰῶνος, σίγουρα θὰ ξεπερνοῦσε τὰ ἑκατὸ καὶ θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα ὑπάρξεως...
Δ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΥΓΟΝΙΚΗ, ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
 Ὁ διάδοχος τοῦ Γκάλτον, ὁ ἐπίσης Ἄγγλος Κάρολος Πήαρσον (Karl Pearson) -πρῶτος καθηγητὴς τῆς (προαναφερθείσης) ἕδρας εὐγονικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου- ὑπεστήριξε ὅτι ἡ πολυτεκνία τῶν πτωχοτέρων τάξεων ἀπετέλει ἀπειλή γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ πὼς οἱ ἀνώτερες τάξεις εἶχαν τὴν ὑποχρέωση νὰ ἐκτοπίσουν τὶς κατώτερες τάξεις. Ἡ διδασκαλία αὐτὴ τοῦ Πήαρσον διέσχισε τὸν Ἀτλαντικὸ καὶ τὸ 1926 ἱδρύθη ἡ Ἀμερικανικὴ Ἑταιρεία Εὐγονικῆς, ἡ ὁποία ὑπεστήριξε τὴν ἀνωτερότητα τῶν λευκῶν ἔναντι τῶν ἐγχρώμων καὶ τὴν ὑπεροχὴ τῶν Βορείων ἔναντι τῶν Νοτίων. Χρησιμοποιῶντας τὸν δείκτη νοημοσύνης IQ, ἐπαρουσίασε τοὺς Ἕλληνες μετανάστες καὶ γενικά τούς δῆθεν κοινωνικὰ καθυστερημένους μετανάστες τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Νοτίου Εὐρώπης, ὡς διανοητικὰ καθυστερημένους καὶ μὲ τάσεις ἐγκληματικές!
Ἡ ὁσία Ξένη τιμᾶται ἰσάξια δίπλα στούς εὐφυέστερους τῶν ἁγίων, ἐνῷ σύμφωνα μέ την εὐγονική θά ἦταν ἐντελῶς ἀπορριπτέα ὡς ἀνθρώπινο ὄν…
Ἀλλὰ πιὸ συγκεκριμένα, ποῖος ἦταν ὁ Karl Pearson (1857-1936); Ὑπῆρξε ὁ Βρεταννὸς ὁ ὁποῖος μετελαμπάδευσε τὴν εὐγονικὴ ἀπὸ τὴν Ἀγγλία στὴν Γερμανία. Ἀπὸ πατέρα καὶ μητέρα Βρεταννούς, γεννημένος στὸ Λονδίνο μὲ τὸ ὄνομα Carl, μετέτρεψε τὴν γραφὴ τοῦ ὀνόματός του σὲ Karl -πρὸς τὸ γερμανικώτερο- ὅταν εἰσήχθη γιὰ σπουδές, τὸ 1879, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χαϊδελβέργης (Heidelberg), στὴν Γερμανία. Τελικὰ ἔγινε διάσημος μὲ τὰ ἀρχικὰ ΚΡ. Τὴν δεκαετία τοῦ 1880 ἔτα-ξίδευε συχνὰ στὴν Χαϊδελβέργη, τὸ Βερολ[iνο, τὴν Βιέννη, τὸ Lenzkirch - Saig τῆς Γερμανίας καὶ στὸ Brixlegg, τῆς Αὐστρίας καὶ κατέληξε νὰ γίνη γερμανόπληκτος, δίδοντας μάλιστα γερμανικὰ ὀνόματα στὰ παιδιά του, Sigrid, Helga, καὶ Egon.
Μὴ δυνάμενος νὰ διακρίνη τὴν ποσοτικὴ ἔννοια ἀπὸ τὴν ποιοτική, ὑπέπεσε στὴν χαρακτηριστικὴ δυτικὴ διαστροφὴ τοῦ ποσοτισμοῦ τῆς στατιστικολογίας, εἰδικευμένος συνάμα στὰ μαθηματικά, τὴν φυσική, τὴν μηχανική, τὴν μεταφυσική, τὴν φυσιολογία τοῦ Δαρβινισμοῦ, τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο, τὴν γερμανικὴ λογοτεχνία καὶ τελικὰ τὴν εὐγονική. Ὁ ἴδιος ἐξήγησε τὴν πολυπλοκότητα τῆς παιδείας του, πού τὸν ἔφερε τελικὰ στὴν δυτικὴ διαστροφή: «Τρέχω ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη στὴν φιλοσοφία καὶ ἀπὸ τὴν φιλοσοφία στοὺς παλαιούς μας φίλους τούς ποιητὲς» (Κarl Pearson, The New Werther, 1880).
Βιβλίο μέ πρόλογο ἐπισκόπου καί τίτλο, The Laws of Sex Life and Heredity or Eugenics – Marietta, Ohio, S.A. Mullikin Co., 1914.
  Ὅταν ἀπεβίωσε ὁ Γκάλτον τὸ 1911, ὁ Κὰρλ Πήαρσον ἐβάλθη νὰ γράψη τρίτομη βιογραφία τοῦ μέντορά του πού ἐδημοσιεύθη διαδοχικὰ τὸ 1914, 1924 καὶ 1930. Ὁ Γκάλτον εἶχε ἀφήσει μέρος τῆς περιουσίας του γιὰ τὴν ἵδρυση στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου ἕδρας Εὐγονικῆς, ἐπονομαζόμενης, The Galton Chair of Eugenics πού μετωνομάσθη ἀργότερα σὲ Galton Chair of Genetics, τὴν ὁποία κατέλαβε ὁ Πήαρσον κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου τοῦ Γκάλτον.
Τὴν ἐποχὴ πού ἀνέτειλε ὁ Χίτλερ στὴν Γερμανία καὶ πρὸ αὐτοῦ, ὁ Πήαρσον ἐκήρυττε ἀνοικτά, κατὰ τὴν ἰδία του τὴν ἔκφραση, «πόλεμο κατὰ τῶν κατωτέρων φυλῶν», ἰσχυριζόμενος μάλιστα ὅτι ἡ θέση του αὐτὴ ἦταν ἐπιστημονικὴ καὶ συνεπῶς ἀντικειμενική. Ἔγραφε συγκεκριμένα: «Ἡ θέση μου ἡ ὁποία δύναται νὰ χαρακτηρισθῆ ἡ ἐπιστημονικὴ θέση ἑνὸς ἔθνους, εἶναι αὐτὴ μίας συγκροτημένης ἑνότητος πού παραμένει σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἐσωτερικῆς ἀποδόσεως ἐξασφαλίζοντας ὅτι τὰ μέλη της ἐπιλέγονται ἰδίως ἀπὸ τὰ καλύτερα θρέμματα καὶ συντηρῶνται σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἐξωτερικῆς ἀποδοτικότητος μέσῳ ἀνταγωνισμοῦ, ἰδίως μὲ πόλεμο κατὰ τῶν κατωτέρων φυλῶν (inferior races)».
Βασιζόμενος στὶς μελέτες τοῦ Γερμανοῦ, Αὐγούστου Βάϊσμαν (August Weismann, 1834-1914), ὀπαδοῦ τοῦ Δαρβίνου πού τὸ 1908 εἶχε λάβει τὸ μετάλλιο Δαρβίνου, συνεπέραινε ὅτι δὲν ἠδύνατο νὰ ὑπάρξουν ἐπίκτητα χαρακτηριστικὰ κληρονομικότητος στοὺς ἀνθρώπους καὶ συνεπῶς ὅσο καὶ νὰ ἐξεπαίδευε κανεὶς ἕναν κατώτερο πνευματικὰ ἤ σωματικὰ ἄνθρωπο, ποτὲ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ ἔφθανε στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἀνωτέρου. Συνεπῶς τὰ κράτη δὲν ἔπρεπε νὰ σπαταλοῦν τὰ χρήματα τους ἐκπαιδεύοντας τὶς κατώτερες φυλές! (Karl Pearson, The Grammar of Science (1892), London, Dover Publications, 2004).
Ἔπαιρνε σαφῆ θέση ὑπὲρ τῶν Ἀρίων καί κατὰ τῶν κατωτέρων φυλῶν γράφοντας: « Ἡ Ἱστορία μοῦ διδάσκει μόνον ἕναν δρόμο στὸν ὁποῖο ἕνα ὑψηλὸ ἐπίπεδο πολιτισμοῦ ἐπαράχθη, δηλαδὴ ὁ ἀγών μίας φυλῆς κατὰ ἄλλης καὶ ἡ ἐπιβίωση τῆς πλέον προσηρμοσμένης ἀπὸ φυσικὴ καὶ πνευματικὴ ἄποψη φυλῆς. Ἅμα θέλετε νὰ γνωρίζετε ἐὰν εἶναι δυνατὸν οἱ κατώτερες φυλὲς νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ ἀνώτερες, φοβᾶμαι ὅτι ὁ μόνος τρόπος εἶναι νὰ τὶς ἀφήσουμε νὰ τὰ βγάλουν πέρα ἡ μία κατὰ τῆς ἄλλης...». ( Karl Pearson, National Life from the Standpoint of Science, London, A. & C. Black, 1901).
Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι οἱ φυλετιστικὲς ἰδέες ἐθεωροῦντο... ἀριστερὲς καί Πήαρσον ἦταν γνωστός, ὅλην του τὴν ζωήν, ὡς ἐλεύθερο μυαλὸ καὶ σοσιαλιστής. Ὑπεστήριξε τὴν ἰσότητα τῶν γυναικῶν καὶ τὸν μαρξισμό. Μάλιστα οἱ σοσιαλιστικές του πεποιθήσεις τὸν ὤθησαν νὰ μὴν ἀποδεχθῆ τὸ μετάλλιο τοῦ Τάγματος τῆς Βρεταννικῆς Αὐτοκρατορίας (ΟΒΕ) τὸ 1920 καὶ τὸ 1935 δὲν ἀπεδέχθη τὴν ἀνάδειξή του ὡς ἱππότης μὲ τὸν τίτλο τοῦ Sir. Ὡς ἐπιστήμων ὅμως, τὸ 1896 εἶχε ἀποδεχθῆ τὴν εἴσοδό του ὡς μέλος τῆς Βασιλικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μεγάλης Βρεταννίας.
Ἡ βρεταννικὴ εὐγονικὴ ἐπέρασε τὸν Ἀτλαντικὸ καὶ ἐμόλυνε τὸν ἀμερικανὸ Ἀγγλοσάξωνα 'ἐξάδελφο'. Τὸ 2003, τὸ βιβλίο τοῦ Ἑβραιοαμερικανοῦ δημοσιογράφου Edwin Black, ( War Against the Weak: Eugenics and American Campaign to Create a Master Race, New York, Basic Books, 2003) περιεῖχε τὴν ἑξῆς φράση: « Ἄρχισε στὸ Long Island τῶν ΗΠΑ καὶ κατέληξε στὸ Ἄουσβιτζ». Καί ποῖοι στὴν ἀρχὴ τοῦ Κ' (20ου) αἰῶνος ἐξαπέλυσαν μία ἐκστρατεία ἐθνοκαθάρσεως στὴν Ἀμερική; Οἱ ἀμερικανικὲς φιλανθρωπικὲς ὀργανώσεις, ἀποκαλύπτοντας γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν ἐγγενῆ ὑποκρισία τῆς ἀμερικανικῆς κουλτούρας!
Πιστοποιητικό εὐγονικῆς
Τὰ ἱδρύματα
Carnegie καὶ Rockefeller, ἡ ἑταιρεία σιδηροδρόμων Harriman, σὲ συνεργασία μὲ τους μεγαλύτερους ἐπιστήμονες τῶν σπουδαιότερων πανεπιστημίων τῶν ΗΠΑ, Harvard, Gale  καὶ Ρrinceton, χρηματοδοτῶντας ἕνα κέντρο ἐρευνῶν στὸ Cold Spring Harbor τοῦ Long Island τὸ 1904, τὸ ὁποῖο συνηργάζετο μὲ τὸ ἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας, τὸ State Department, τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ πολλὲς ἄλλες κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, ἐσχεδίασαν τὴν νόμιμη στείρωση τῶν "κατωτέρων φυλῶν" τῶν ΗΠΑ, δηλαδὴ τὴν γενοκτονία τους, ἐφ' ὅσον ἡ λέξη αὐτὴ δὲν σημαίνει ἁπλῶς σφαγὴ ἀλλὰ προσπάθεια ἐξαφανίσεως φυλῶν διὰ μεθόδων μὴ ἀναπαραγωγῆς τους. (Βλέπε τὸ ἄρθρο μου "Ἡ Γενοκτονία" στὸ Τρίτο Μάτι, τ. 177, Φεβρουάριος 2010).
«Πρέπει νά ἔχεις πιστοποιητικό εὐγονικῆς!» λέγει ἡ γυναῖκα στόν γονατιστό ἄνδρα ( γελοιογραφία τῶν τελῶν τοῦ 19ου αἰῶνος)
Ὁ πουριτανὸς Ἀμερικανός, Charles Davenport (1866-1944) εἶχε λάβει τὸ διδακτορικό του τὸ 1892 ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο Harvard ὅπου καί ἀργότερα ἐδίδαξε ὡς καθηγητὴς Ζωολογίας καὶ ὅπου ἀνεδείχθη ἕνας τῶν πλέον σπουδαίων Ἀμερικανῶν βιολόγων τῆς ἐποχῆς του, προωθῶντας τὶς ποσοτικὲς μεθόδους τῆς ταξινομίας, τὴν βιομετρία τῆς ἐξελίξεως καὶ τὴν ἀνθρωπομετρία τῶν Galton καὶ Pearson, συνειργάζετο δὲ μὲ τὸ περιοδικὸ τοῦ Πήαρσον, Biometrika. Τὸ 1910 ὁ Davenport ἔγινε διευθυντὴς τοῦ κέντρου ἐρευνῶν Cold Spring Harbor ὅπου καὶ ἵδρυσε τὸ Eugenics Record Office. Τὸ 1929, μὲ τὸ βιβλίο του Race Crossing in Jamaica προσεπάθησε νὰ ἀποδείξη ὅτι οἱ γάμοι μεταξὺ λευκῶν καὶ μαύρων στὴν νῆσο Ἰαμαϊκή (Τζαμάϊκα) εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὸν βιολογικὸ καὶ πολιτιστικὸ ξεπεσμὸ τοῦ πληθυσμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ ἀναδειχθῆ σὲ πρότυπο ἐπιστημονικοῦ ρατσισμοῦ. Ἔτσι ὁ Davenport κατέταξε μέρος τοῦ ἀμερικανικοῦ πληθυσμοῦ ὡς ἐκφυλισμένο.
Ὅταν ὁ Χίτλερ ἀνῆλθε στὴν ἐξουσία, ὁ Davenport εἶχε ἐπαφὴ μὲ διάφορες ναζιστικὲς ὑπηρεσίες καὶ διάφορα περιοδικὰ ἔντυπα, πρὸ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συμβουλεύοντας τὴν ρατσιστικὴ πολιτικὴ τοῦ Γ' Ράιχ. Μεταξὺ τῶν ἐξαγγελθέντων πιστεύω τοῦ Davenport ὑπῆρχε καὶ ὁ ὅρκος ὁ κάθε ἀνώτερος ἄνθρωπος νὰ προστατεύση τὸ σπέρμα του ( germ plasm, ἔκφραση τοῦ Γερμανοῦ δαρβινιστοῦ Αὐγούστου Βάϊσμαν) ἀπὸ κάθε ἐκφυλισμό.
Τὸ 1932, τὸν Davenport διεδέχθη ὁ Ἐλβετὸς Ernst Rudin, ἱδρυτὴς τῆς Γερμανικῆς Ἑταιρείας Φυλετιστικῆς Ὑγιεινῆς.
Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ στειρωθοῦν 60.000 Ἀμερικανοὶ "κατωτέρας ποιότητος" καὶ μάλιστα χωρὶς οἱ παθόντες νὰ τὸ γνωρίζουν! Μεταξὺ τῶν πλέον "προοδευτικῶν" ἀμερικανικῶν προσωπικοτήτων πού ὑπεστήριξαν τὸ εὐγονικό αὐτὸ πρόγραμμα, συγκαταλέγονται ὁ... πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Woodrow Wilson (1913-1921), πού ἔλαβε τὸ 1919 τὸ βραβεῖο Νόμπελ τῆς Εἰρήνης, ἡ φεμινίστρια Margaret Sanger (1879-1966) καὶ ὁ δικαστὴς τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935) ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε φυλετιστὴς καὶ ἀκραῖος ὀπαδὸς τῆς εὐγονικῆς πού ὑπεστήριζε ὄχι μόνον τὴν στείρωση ἀλλά  καὶ τὴν θανάτωση προβληματικῶν μωρῶν!
Ε) Η ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΕΥΓΟΝΙΚΗ
Ὁ Χίτλερ καὶ τὸ καθεστὼς του ὑπῆρξαν ἁπλῶς μαθητὲς τῶν Ἀγγλοσαξώνων ἐπιστημόνων καὶ αὐτὸ ἐξηγεῖ τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Γερμανὸς ἡγέτης ἐπίστευε στὴν βασικὴ φυλετικὴ συγγένεια Γερμανῶν καὶ Ἀγγλων, Ἀρίων. Γιὰ πολλοὺς πρώην ναζιστές, οἱ σημερινοὶ Ἀμερικανοὶ εἶναι οἱ φυλετικοὶ συνεχιστὲς τῶν Γερμανῶν. Οἱ ἀγγλικὲς καταβολὲς τοῦ γερμανικοῦ φυλετισμοῦ ἀναγνωρίζονται εὐκρινῶς καὶ στὴν ἐπιρροὴ πού ἐξήσκησε ἐπὶ τοῦ Χίτλερ ὁ Βρεταννὸς διανοούμενος, Houston Stewart Chamberlain (1855-1927).
Ποῖος ἦτο ὁ Τσάμπερλαιν; Ἦταν αὐτὸς πού ὡς Ἀγγλος καὶ Γερμανὸς συγγραφεὺς (ἐπῆρε τὴν γερμανικὴ ὑπηκοότητα τὸ 1916) προσεπάθησε νὰ πραγματώση τὸ ὅραμα τῆς ἀγγλογερμανικῆς φυλετικῆς ταυτότητος. Εἶχε νυμφευθῆ τὴν Εὕα, τὴν κόρη τοῦ Ριχάρδου Βάγνερ, μερικὰ χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ μεγάλου μουσικοσυνθέτου πού τόσο πολὺ ἐθαύμαζε. Τὸ 1899, ἐδημοσίευσε στὰ γερμανικὰ τὸ δίτομο ἔργο του, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (Οἱ βάσεις τοῦ Δεκάτου Ἐνάτου Αἰῶνος) τὸ ὁποῖο καθιερώθη ὡς ἡ βίβλος τοῦ πανγερμανικοῦ κινήματος καὶ ἀργότερα τῆς ναζιστικῆς λαϊκιστικῆς φυλετιστικῆς φιλοσοφίας, βασικὸ ἔργο ἀναφορᾶς γιὰ τὸν Χίτλερ.
Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες φυλετιστιστικοὺς ποσοτιστὲς τοῦ βιολογικοῦ ρατσισμοῦ, ὁ Τσάμπερλαιν ἀνέπτυξε τὸν πνευματικὸ φυλετισμὸ τῶν Ἀρίων, μέσῳ τῆς μαγικῆς μουσικῆς τοῦ Βάγνερ καὶ τῆς φιλοσοφίας τῶν ἑλληνιστῶν, Ἀρθούρου τοῦ Γκομπινώ (Arthur de Gobineau) καὶ Φρειδερίκου Νῖτσε. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κατετάγη ὑπὲρ τῆς "ρομαντικῆς Γερμανίας" καὶ κατὰ τῆς "καπιταλιστικῆς Ἀγγλίας".
/span>
Τὸ βιβλίο του γιὰ τὶς βάσεις τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνος ὑπῆρξε ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ στοιχεῖα τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ ναζισμοῦ στὴν Γερμανία ἀποδεικνύοντας ἀπερίφραστα ὅτι ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς χρωστᾶ τὰ μέγιστα στὴν ἀγγλοσαξωνική διανόηση. Ὁ Χίτλερ μὲ τὸν Γκέμπελς τὸν ἐπεσκέπτοντο πρὶν ἀπό τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας καὶ συγκεκριμένα τὸ 1923 καὶ τὸ 1926. Ὁ Τσάμπερλαιν ἔγραφε στὸν Χίτλερ τὸ 1923: «Σεβαστέ μου καί ἀγαπητὲ Χίτλερ... ὅτι ἡ Γερμανία, τὴν ὥρα τῆς μεγαλυτέρας ἀνάγκης φέρνει στὸ προσκήνιο ἕναν Χίτλερ, αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξη τῆς ζωτικοτητός της... Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς προστατεύη!»
Μάλιστα ὁ Τσάμπερλαιν ἔγινε μέλος τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος πρὸ τοῦ θανάτου του τό 1927. Ἡ ἐφημερίδα τοῦ κόμματος, τὸ Völkischer Beobachter εἶχε ἀφιερώσει πέντε στῆλες γιὰ τὰ 70στα του γενέθλια, στὶς 9 Σεπτεμβρίου 1925, παρουσιάζοντας τὸ περίφημο ββλίο του ὡς "τὴν βίβλο τοῦ ναζιστικοῦ κινήματος". Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1927, ὁ Χίτλερ καί πολλοί ἀξιωματοῦχοι τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος ἠκολούθησαν τὴν σορὸ τοῦ Τσάμπερλαιν στὴν κηδεία του. Ἀργότερα τὸ ἔργο του ἐνέπνευσε τὸν φιλόσοφό τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος, τὸν Ἀλφρέδο Ῥόζενμπεργκ καὶ τὸ βιβλίο πού ἐδημοσίευσε τὸ 1930, Ὁ μῦθος τοῦ 20ουαἰῶνος./span>
Μετά τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ἡ γνωστὴ ἀγγλοσαξωνική ὑποκρισία ἔφορε ἀποκλειστικὰ στοὺς ὤμους τοῦ Χίτλερ τήν εὐθύνη τριῶν πρακτικῶν, πού στὴν πραγματικότητα εἶχαν ἐπινοήσει οἱ Δυτικοευρωπαῖοι πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐγκαθίδρυση, τό 1933, τοῦ Γ Ράιχ:
Τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, πού πρῶτοι οἱ Ἄγγλοι εἶχαν χρησιμοποιήσει στὴν ἀρχή τοῦ Κ' (20οῦ) αἰῶνος στὴν Νότιο Ἀφρική,
Τὴν εὐγονικὴ διὰ τῆς στειρώσεως, πού στὶς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 1847, στὸ ἡμερολόγιό του ( Carnets) ὁ σπουδαῖος Γάλλος ἀναρχικός Προυντόν (1809-1865) ἀπήτει «τήν ἔξωση τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὴν Γαλλία, ἐκτός τῶν νυμφευμένων μὲ Γαλλίδες... Αὐτή ἡ φυλή πρέπει νὰ ἐκδιωχθῆ ὀπίσω στὴν Ἀσία καί νά ἐξοντωθῆ ... πρέπει ὁ Ἑβραῖος νὰ ἐξαφανισθῆ. Νὰ ἀνεχθοῦμε τούς γέρους πού δέν κάνουν πλέον παιδιά».
Τὰ κρεματόρια. « Τὰ κρεματόρια, δηλαδή οἱ ἀποτεφρωτῆρες γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν, εἶχαν γιὰ πρώχη φορᾶ τεθῆ σὲ χρήση τό 187474, στὸ Μπρέσλαου τῆς Γερμανίας. Στὶς @@@ τοῦ 1930, πρὶν ἀπὸ τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία τῶν Γερμανῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν, τά κρεματόρια  αὐτὰ  ἐχρησιμοποιοῦντο κυρίως στὴν Εὐρώπη καὶ ἐλειτούργουν μὲ ἀέριο. Ἡ καύση τοῦ  πτώματος ἐπετυγχάνετο μέσα σὲ μία ὥρα». (Δ. Κιτσίκης, Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, 2η ἔκδ., Ἑστία, 1998, σελ. 123). Ἡ... πρωτοτυπία τοῦ Χἰτλερ εἶναι ὅτι συνεδύασε στὸν ἴδιο χῶρο τά τρία αὐτά στοιχεῖα προσθέτοντας καὶ τὴν καύση ζωντανῶν. Στὴν Νυρεμβέργη, τὸ 1945, οἱ Γερμανοὶ ἐδικάσθησαν ἐπειδὴ ἐφήρμοσαν τὴν ἀγγλοσαξωνική εὐγονική...
« Δέν εἴμεθα οἱ μόνοι», διαφημίζει γερμανική ἀφίσα τοῦ 1936, πού δείχνει τίς πολλές ἄλλες σημαῖες χωρῶν πού ἐφαρμόζουν τήν εὐγονική, μεταξύ τῶν ὁποίων οἱ ΗΠΑ, ἡ Ἀγγλία καί ἡ Ἑλβετία. Ἐπάνω στό γερμανικό οἰκόσημο ἀναγράφεται ἡ ἡμερομηνία 14 Ἰουλίου 1933 τοῦ γερμανικοῦ νόμου εὐγονικῆς στειρώσεως.
Στὶς 14 Ἰουλίου 1933, 26 χρόνια μετὰ ἀπὸ ἀντίστοιχο ἀμερικανικὸ νόμο στὴν Ἰνδιάνα (τὸ 1907), ἡ Γερμανία ἐψήφισε τὸν λεγόμενο νόμο εὐγονικῆς στειρώσεως πού προέβλεπε τὴν στείρωση οἱουδήποτε ἔφερε κληρονομικὰ ἐλαττώματα ὅπως διανοητικὴ καθυστέρηση, σχιζοφρένεια, ἐπιληψία καί τοξικομανία. Τὸ γερμανικὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἐξήγησε ὡς ἑξῆς τὸν νόμο στοὺς ξένους δημοσιογράφους: «Θέλουμε νὰ ἀποφύγουμε μία δηλητηρίαση τῆς φυλῆς». Ὁ ἰατρὸς Joseph S. Dejarnette, γιὰ νὰ πείση τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση νὰ σκληρήνη τὸν νόμο εὐγονικῆς στειρώσεως πού ἐφήρμοζε, ἐδήλωσε: " The Germans are beating us at our own game". ("Οἱ Γερμανοὶ μᾶς νικοῦν στὸ δικό μας παιχνίδι")...
Οἱ Ἀγγλοι εἰδικοί, τὸ ἴδιο ἔτος, ἐδήλωναν πώς «ἡ κορυφὴ τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι καὶ βιολογικὴ κορυφή. Σήμερα ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ δοθῆ σημασία στὴν ἀναπαραγωγὴ καὶ στὸν ἐλεγχό της». Ἀλλὰ καὶ ἡ Σουηδία, ἡ Νορβηγία, ἡ Ἐλβετία στὸν μεσοπόλεμο, ἐφήρμοζαν τὴν εὐγονική. Ὁ Καναδᾶς, λόγῳ εὐγονικῆς πολιτικῆς, ἐδέχθη στὴν δεκαετία τοῦ 1930 μόνον 5.000 Ἑβραίους μετανάστες.
Ὁ Δρ. Ἰωσήφ Μένγκελε ( 1911-1979), ὁ τρομερός « ἄγγελος θανάτου» τοῦ Ἄουσβιτς, μαθητής τῶν Ἀγγλοσαξώνων εἰδικῶν. Τά πορίσματα τῶν «ἐργασιῶν» του ἐπί ἀνθρωπίνων πειραματοζώων ἐξαφανίστηκαν μυστηριωδῶς καί παραμένει ἄγνωστο μέχρι σήμερα, τό ποῦ βρίσκονται.

Ὁ ἴδιος ὁ περιβόητος Δρ. Ἰωσὴφ Μὲνγκελε (1911-1979), πού ἀπεκαλέσθη "ἄγγελος θανάτου" ἐπειδὴ ἐχρησιμοποίει ἀνθρώπους ὡς πειραματόζωα γιὰ τὶς ἔρευνές του στὸ στρατόπεδο τοῦ Ἄουσβιτς, ὑπῆρξε μαθητὴς τῆς ἀμερικανικῆς εὐγονικῆς καὶ ἐχρηματοδοτήθη ἀπὸ τὸν ἀμερικανικὸ καπιταλισμό. Συγκεκριμένα, «ἕνας ἀπὸ τοὺς ἰατροὺς τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Αὐτοκράτορος Γουλιέλμου, στὸ πρόγραμμα πού ἐχρηματοδοτεῖτο ἀπὸ ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Ῥοκφέλλερ ἦταν καὶ ὁ Ἰωσὴφ Μένγκελε... Μετὰ τὸν πόλεμο τὸ ἀμερικανικὸ κίνημα εὐγονικῆς μετωνομάσθη ἀνθρώπινη γενετικὴ (human genetics)». ( Edwin Black, War against the Weak).
Τὸ Kaiser Wilhelm Institute of Antropology, Human Heredity and Eugenics εἶχε ἱδρυθῆ στὴν Γερμανία, τὸ 1927. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τὸ Ἰνστιτοῦτο ἐλάβαινε ἀνθρώπινα ὄργανα, ὅπως ὀφθαλμοὺς καὶ κρανία, γιὰ μελέτες, πού τοῦ ἔστελνε Μένγκελε ἀπὸ τὸ Ἄουσβιτς. Μετὰ τὸ 1945, τὰ ἀρχεῖα τοῦ Ἰνστιτούτου, χιλιάδων φακέλων καὶ ἐργαστηριακοῦ ὑλικοῦ μετεφέρθησαν σὲ ἄγνωστο μέρος καὶ παραμένουν ἀκόμη σήμερα ἄφαντα καὶ ἔτσι ἀποτρέπεται συγκεκριμένη ἐνοχοποίηση τῶν ἀμερικανῶν "φιλάνθρωπων"... ( Stefan Kuhl, The Nazi Connection: Eugenics, American Racism and German National Socialism, Oxford University Press, 1994).
ΣΤ) Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΓΟΝ1ΚΗΣ
Νόμος εὐγονικῆς τῆς Ἰνδιάνα τῶν ΗΠΑ, 1907.
Οἱ gentlemen farmers, αὐτοὶ οἱ Ἄγγλοι γαιοκτήμονες πού κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ΙΗ' (18ου ) καὶ ΙΘ'(19ου) αἰῶνος ἠσχολήθησαν μὲ πάθος στὰ τσιφλίκια τους τῆς ἀγγλικῆς ὑπαίθρου μὲ τὴν ὑβριδοποίηση φυτῶν καὶ ζώων, φυσικὸ ἦταν νὰ ἐπεκτείνουν τὰ πειράματά τους στὶς βιολογικὲς διασταυρώσεις καὶ μεταξύ τοῦ ἀνθρωπίνου κοπαδιοῦ, ἐφὅσον γιαὐτούς ἄνθρωπος δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὸ πλέον ἐξελιγμένο ζῶο. « Γκάλτον, ὅπως Δαρβῖνος, εἶχε θαυμάσει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἱ κηπουροὶ ἐβελτίωναν τὰ φυτά τους καὶ οἱ κτηνοτρόφοι τὰ κοπάδια τους. Ἤθελε νὰ ἱδρύση μία νέα ἐπιστήμη πού θὰ ἠδύνατο νὰ βελτιώση μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὰ ἀνθρώπινα εἴδη ὥστε, ὅπως ἴδιος ἔλεγε, νὰ δώση στὶς ράτσες καὶ στὰ ἀνθρώπινα εἴδη τὰ πλέον προσηρμοσμένα, περισσότερη δυνατότητα νὰ ἐπιβληθοῦν σὲ σχέση μὲ τὰ ὀλιγώτερο προσηρμοσμένα». (Jacques Dufresne, La reproduction humaine industrialisee  (" ἀνθρώπινη βιομηχανοποιημένη ἀναπαραγωγή"), Institut Quebecois de recherche sur la Culture, 1986,  σελ. 40 ).
Στὸν μεσοπόλεμο, στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ καί εἰδικὰ στὸν Καναδᾶ, καθολικὴ Ἐκκλησία διεφοροποιήθη ἀπὸ τὶς Προτεσταντικὲς στὸ θέμα τῆς εὐγονικῆς στειρώσεως. Πράγματι, πρωτοβουλία τῆς πολιτικῆς τῆς εὐγονικῆς προῆλθε ἀποκλειστικὰ ἀπό τούς προτεσταντικοὺς κύκλους καὶ αὐτοί εἶναι πού ἐπέβαλαν καὶ στὶς δύο χῶρες τοὺς νόμους τῆς εὐγονικῆς. Εἶναι πρὸς τιμὴν τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Καναδᾶ ὅτι κατεδίκασε τὴν ἐπίσημη εὐγονικὴ πολιτικὴ τῆς Ὀττάβας, προτεσταντικῆς ἐμπνεύσεως, στὸν μεσοπόλεμο.
Κρατική στείρωση στήν Βόρειο Καρολίνα ἀπό τό 1933.
Μία μελέτη Γαλλοκαναδοῦ ἱερέως, δρα Θεολογίας, πού ἐδημοσιεύθη στὴν Μοντρεάλη τὸ 1942, μὲ τὴν ἐπίσημη ὑποστήριξη τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας δηλώνει: « εὐγονικὴ στείρωση ὁποία ἐπεβλήθη με πρωτοβουλία καὶ ὑπευθυνότητα τοῦ κράτους, παραμένει ἠθικὰ ἀθέμιτη. Παραβιάζει τά βασικὰ δικαιώματα τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος γιὰ ἀναπαραγωγὴ καὶ γιὰ σωματικὴ ἀκεραιότητα... Οἱ ἀρχὲς αὐτὲς παραμένουν ἀναλλοίωτες ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση τῶν διανοητικῶς καθυστερημένων». (Herve Blais,  Les tendances eugenistes au Canada, Montreal, L’ Institut Familial, 1942, σελ. 120).
Ζ) Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μία πρώτη ματιὰ στὴν ὀργάνωση τῆς καθημερινῆς ζωῆς στὶς δυτικὲς πόλεις θὰ ἔδιδε τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ εἶναι τὸ πρωταρχικὸ μέλημα τοῦ παγκοσμισμοῦ. Λ.χ. στοὺς χώρους σταθμεύσεως, στοὺς κοινοὺς χώρους, στὰ μέσα μεταφορᾶς, στὶς τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ὑπάρχει πρωταρχικὴ μέριμνα γιὰ τὸν πολίτη μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
Συνάμα ὅμως ἡ ἐπισημοποίηση τοῦ φεμινισμοῦ, τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῆς λατρείας τοῦ κορμιοῦ καὶ τῆς διαιτολογίας, τῆς ἐμπορευματοποιήσεως τοῦ ἀθλητισμοῦ καὶ τῶν σπόρ, τῶν μεταμοσχεύσεων καὶ τῆς ἐμπορίας τῶν ὀργάνων, τῆς ὁλοσχεροῦς περιφρονήσεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἐμβρύου καὶ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἔλεγχου τῶν γεννήσεων, τῆς κλωνοποιήσεως καὶ τῶν γενετικὰ μεταλλαγμένων προϊόντων (GMO), τῆς εὐθανασίας, τῆς ἀποδοχῆς τῆς βιοτεχνολογίας, τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ μύθου τῶν ἐξωγηῒνων μέσα σὲ ἕνα περιβάλλον πλήρους διαλύσεως τῆς οἰκογενειακῆς καὶ κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, τῆς παρατάσεως τῆς ζωῆς ἑνὸς ἀποπνευματοποιημένου κορμιοῦ πού τὸ μόνο πού ἐπιδιώκει εἶναι νὰ μὴν πονᾶ, ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύουν ὄχι μόνον τὴν ἀναγέννηση τῆς εὐγονικῆς, ἀλλά  τὸ ξεπέρασμα τοῦ φαινομένου σὲ ἐπίπεδα πού τὸ ναζιστικὸ καθεστὼς δὲν ἠδύνατο κἄν νὰ φαντασθῆ!
Ὁ φόβος τοῦ πόνου εἶναι χαρακτηριστικὸ τῶν κοινωνιῶν χωρὶς Θεὸ καὶ ἡ ἄρνηση τοῦ θανάτου τὸ πρωταρχικό τους μέλημα, ἐνῷ ὁ θάνατος θὰ ἔπρεπε νὰ συνοδεύη τὸν χριστιανὸ καθημερινῶς, σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς του, ὥστε νὰ ἐξοικειώνεται μαζί του καὶ νὰ μαθαίνη νὰ μὴν τὸν φοβᾶται.
Φόβος καὶ ἄρνηση τοῦ θανάτου φέρνουν τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, αὐτὸ τῆς ἐπιδιώξεως τῆς εὐθανασίας, ἡ ὁποία ἔχει ἀπὸ τὴν μιά, ἀνεβάσει στὰ ὕψη τὴν φαρμακοβιομηχανία τοῦ παυσίπονου, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν δραστηριότητα τῶν ἰατρῶν - ἐμπόρων θανάτου, πού ἀκολουθοῦν τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀμερικανοῦ Δρὸς Τζὰκ Κεβορκιάν, ὁ ὁποῖος ἐβοήθησε νὰ αὐτοκτονήσουν ἄνω τῶν 130 ἀτόμων! Στὴν Αὐστραλία, ὁ ἰατρός Philip Nitschke, τὰ τελευταῖα χρόνια παραδίδει μαθήματα γιὰ νὰ βοηθήση ὅσους θέλουν νὰ αὐτοκτονήσουν, νὰ τὸ κάνουν μὲ τὸν τρόπο πού προτιμοῦν. Ἔχει ἀνοίξει κλινικὲς γιὰ ὑγιεῖς ἀνθρώπους πού ὅμως θέλουν νὰ μάθουν τὸν καλύτερο τρόπο νὰ αὐτοκτονήσουν ἐὰν κάποτε τὸ θελήσουν. Ἔτσι διαφημίζει θανατηφόρα χάπια πολλῶν εἰδῶν... Στὴν Αὐστραλία ὑπάρχει ἀπὸ δεκάδες χρόνια μία Ἑταιρεία Ἐθελοντικῆς Εὐθανασίας! Ἔχουν δὲ συγκροτηθῆ στὴν Δύση ἑταιρεῖες πού ὀνομάζονται ἡδονιστικές(!) καὶ ἔχουν ὡς μοναδικὸ στόχο νὰ προσφέρουν στὰ μέλη τους, χάριν τῆς τεχνοβιολογίας, καταστάσεις... μονίμου εὐτυχίας.
Ὁ Πυθαγόρας, ἐκφράζοντας τὸ ἑλληνικὸ πλανητικὸ πνεῦμα, στὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ὁ ἀνίδεος μυστηρίων καὶ τελευταῖος στὴν τάξη δυτικὸς πολιτισμὸς διαπράττει παραμορφώνοντας το, τὰ τερατουργήματά του, ἔλεγε: «Ἡ ἀλήθεια εἶναι τόσο τέλεια ὥστε ἐὰν ὁ Θεὸς ἤθελε νὰ φανῆ στοὺς ἀνθρώπους, θὰ ἐπέλεγε τὸ φῶς γιὰ σῶμα καὶ τὴν ἀλήθεια γιὰ ψυχή του».
Οἱ δυτικοὶ ὅμως ἐπιστήμονες πού ἠσχολήθησαν μὲ τὰ μαθηματικὰ καί τὴν κοινωνία καὶ πού διετείνοντο ὅπως ὁ Γκάλτον καὶ ὁ Πήαρσον, ὅτι ἠκολούθουν τὸν μαθηματικὸ καὶ θρησκευτικὸ ἡγέτη Πυθαγόρα, μονίμως ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τοῦ κινουμένου κτήνους τοῦ καπιταλισμοῦ, χθὲς τοῦ στρατιωτικο-βιομηχανικοῦ συμπλέγματος ἐξουσίας καί σήμερα τοῦ γενετικο-βιομηχανικοῦ συμπλέγματος. Πρὸς χάριν τοῦ χρήματος, τὰ διαπλεκόμενα αὐτὰ συμφέροντα ἀσελγοῦν ἐπάνω στὸ θεῖο δῶρο τῆς ζωῆς.
Ἡ ἐμπορευματοποίηση τῶν σπόρων εὐγονικῆς στις ΗΠΑ
Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ ΙΘ'(19ου) αἰῶνος, οἱ ἐπιχειρηματίες ἔβαλαν χέρι στοὺς μηχανισμοὺς τῆς ζωῆς γιὰ νὰ τοὺς ἐμπορευθοῦν. Αὐτοὶ οἱ μηχανισμοὶ εἶναι δύο εἰδῶν: 1. Ἀναπαραγωγὴ τοῦ ζῶντος πού διατηρεῖ τὰ χαρακτηριστικά του καὶ πολλαπλασιάζεται, ὅπως τὰ σπαρτὰ στὴν γεωργία. 2. Ἐξέλιξη τῶν ζώντων πού ἀλλάζουν χαρακτηριστικά, μεταλλάσσονται διὰ μέσου της ἐπιλογῆς τῶν ἱκανωτέρων εἰδῶν. Οἱ ἐπιχειρηματίες ἀπεφάσισαν νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὴν ζωή, δηλαδὴ τὸν σπόρο τῶν φυτῶν καὶ τὸ σπέρμα τῶν ζώων, ὥστε νὰ μὴν ἠμπορεῖ πλέον ἡ ζωὴ νὰ ἀναπαραχθῆ οὔτε νὰ ἐξελιχθῆ μὲ φυσικὸ τρόπο, ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν πληρώση γιὰ νὰ ἀγοράση ἀπὸ τράπεζες σπέρματος ἤ σπόρων τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς! Ἡ καπιταλιστικὴ κοινωνία, στὴν τελευταία της φάση, γίνεται κοινωνία-Φράνκεσταϊν ὄχι πρὸς χάριν τῆς ἐπιστήμης, ἀλλά  πρὸς χάριν τοῦ χρήματος.
Τὸν Μάρτιο τοῦ 1998, ἡ ἀγροτικὴ γενετικὴ ἐπέτυχε(;) νὰ ἐγκλωβίση τὴν ζωὴ στὰ δίκτυα τῶν καπιταλιστών. Ἕνα δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας μὲ τὸ ὄνομα terminator (κατaστροφεὺς) περιῆλθε στὴν ἰδιοκτησία τῆς ἑταιρείας Delta and Pine Land Co. Συνίστατο στὴν εἰσαγωγὴ ξένου γενετικοῦ ὕλικου - ἄκρως καρκινογόνου- δηλαδὴ ξένου γονιδίου, μεταγονιδίου ( transgene ) δολοφόνου πού ἀποτρέπει τὴν ἀνάπτυξη τοῦ σπόρου τῶν καρπῶν τῆς ἀγροτικῆς συγκομιδῆς. Δηλαδὴ τὸ φυτὸ ἀναπτύσσεται μὲν κανονικά, πλὴν ὅμως μετὰ τὴν πρώτη σοδειά, ὁ καρπὸς εἶναι στεῖρος. Εἶναι δηλαδὴ σὰν τὸ παίδι πού θὰ γεννηθῆ ἀπὸ τὸ σπέρμα τοῦ πατέρα του, νὰ εἶναι στεῖρο καὶ νὰ μὴν ἠμπορῆ μὲ τὴν σειρά του νὰ γέννηση παιδί, ὅποτε ὑποχρεώνεται νὰ ἀγοράση σπέρμα ἀπὸ τὸν ἐπιχειρηματία πού κατέχει τὴν τράπεζα σπέρματος!
ἰλιγγιώδης καὶ ἠθελημένη ἄνοδος τῆς στειρότητος τοῦ "πολιτισμένου" ἀνθρώπου τοῦ 21ου αἰῶνος (πού ἐπέρχεται μεθοδευμένα κυρίως μὲ τὴ διάδοση τῶν μεταλλαγμένων τροφίμων, ἀλλὰ καὶ μὲ ἄλλους τρόπους) σύντομα θὰ ἐπεκτείνη καὶ σ’ αὐτὸν τὴν ἤδη ὑπάρχουσα κατάσταση πού ἔχει δημιουργηθῆ στὴν γεωργία, δηλαδὴ θὰ ὑποχρεώνεται νὰ πληρώση γιὰ νὰ κάνη παιδί, τὸ ὁποῖο θὰ ἔχη τὰ χαρακτηριστικὰ Φράνκενστάΐν τῆς καπιταλιστικῆς ὁμοιομορφίας καὶ δὲν θὰ ἠμπορῆ νὰ γίνη οὔτε Σωκράτης οὔτε Λένιν!
Τὸν Μάϊο τοῦ 1998, γνωστὴ μεγάλη πολυεθνικὴ ἐταιρία πού δραστηριοποιεῖται στὸν χῶρο τῶν τροφίμων ἠγόρασε ἀπὸ τὴν Delta τὴν πατέντα terminator, ἡ ὁποία κατετέθη σὲ 87 χῶρες γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς. Πωλεῖ δηλαδὴ στὸν ἀγρότη τὸν μεταλλαγμένο σπόρο, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν στιγμὴ πού ἐδέχθη νὰ τὸν σπείρη, ἐγκλωβίζεται στὰ δίκτυα τῆς ἑταιρείας καὶ ἐξαρτᾶται πλέον ἀπὸ αὐτήν. Ἔκτοτε οἱ ἀγρότες προσλαμβάνονται ἀπὸ καρκίνο καὶ πέφτουν στὸν θάνατο σὰν μῦγες...
Ἡ διάδοση τῶν μεταλλαγμένων προϊόντων, καλυμμένοι ὑπὸ μία ἐνορχηστρωμένη ψευδῆ προπαγάνδα ὅσων τὴν ὑποστηρίζουν, ἔχει τὴν ἴδια λογικὴ μὲ τὴν διάδοση τῶν ναρκωτικῶν: νὰ ἐξαρτηθῆ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν ἔμπορο. Ἔτσι ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἡ ἀμερικανική ἐκστρατεία γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν ναρκωτικῶν εἶναι σκέτο θέατρο, διότι ὁ παγκοσμισμός, σὲ αὐτὸ τὸ τελευταῖο στάδιο τοῦ καπιταλισμοῦ, εἶναι μαφιοκρατία βασισμένη στὴν λογικὴ τῶν ναρκωτικῶν...
Ὁ ἀγώνας κατὰ τῶν μεταλλαγμένων προϊόντων εἶναι πολὺ πιὸ σημαντικὸς ἀπ’ ὅτι πιστεύεται, διότι αὐτὰ ἔχουν ἤδη ἀνοίξει τὸν δρόμο στὰ γενετικῶς τροποποιημένα ἔμβρυα τῶν ἀνθρώπων. Ἀντ’ αὐτοῦ ὁ ἀνίδεος χάσκει μὲ θαυμασμὸ στὴν προοπτικὴ νὰ γεννηθῇ παιδί ἀπὸ δύο μητέρες καὶ ἕναν πατέρα... Χαρακτηριστικὸ τῶν ἐγκλημάτων κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος τῶν καπιταλιστικῶν ἑταιρειῶν εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι παρήχθη τὸ ζιζανιοκτόνο "πορτοκαλὶ προϊὸν" (orange agent) στὸν πόλεμο τοῦ Βιετνὰμ γιὰ νὰ ἀποψιλώση τεράστιες ἐκτάσεις δασῶν, κάτι πού θὰ ἐπέτρεπε στὸν ἀμερικανικὸ στρατὸ νὰ ξετρυπώση τοὺς Βιετκὸνγκ ἀντάρτες καὶ νὰ καταστρέψη τίς σοδειές τους. Ἐπρόκειτο γιὰ ἐγκληματικὸ χημικὸ πόλεμο πού διεξήχθη τὸ 1961-1971, μὲ ρίψη 80 ἑκατομμυρίων λίτρων πού ἐδηλητηρίασαν 400.000 ἑκτάρια ἀγροτικῆς γὴς καὶ 20% τῶν δασῶν τοῦ νοτίου Βιετνὰμ ( Franz. J. Broswimmer, Ecoside: A Short History of Mass Extinction of Species,           Pluto Press, 2002).
Οἱ ΗΠΑ σὲ ὅλην τὴν χρονικὴ διάρκεια ἀπὸ τὸ 1932 ἐπὶ τοῦ         Ῥοῦσβελτ, μέχρι καὶ τὴν δεκαετία τοῦ 1970, ἐχρησιμοποίουν ἀνθρώπινα πειραματόζωα στὸν Καναδᾶ, στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Γουατεμάλα, πού ὁδηγοῦσαν συχνὰ στὸν θάνατο στὴν παράνοια.
Συγκεκριμένα, τὴν 1η Ὀκτωβρίου 2010, πρόεδρος Ὀμπάμα, ἄνθρωπος τοῦ πολέμου τοῦ Ἀφγανιστάν καὶ τῶν ἐπεμβάσεων στὴν Λιβύη, ἐζήτησε συγγνώμην (τὸ ἴδιο ἔκαμε καὶ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Χίλλαρυ Κλίντον) ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Γουατεμάλας, ἐπειδὴ στὴν δεκαετία τοῦ 1940, καὶ μάλιστα μετὰ τὸ τέλος τοῦ δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξὺ 1946 καὶ 1948 (δηλαδὴ τὴν ἐποχὴ πού κατεδικάζετο ναζιστικὴ εὐγονικὴ) ἑκατοντάδες Γουατεμάλιοι εἶχαν μολυνθῆ ἐσκεμμένα προκαλῶντας καὶ τὸν θάνατο, ἀπό τους Ἀμερικανοὺς ἰατρούς, μὲ σεξουαλικὰ μεταδιδόμενες ἀσθένειες, ὅπως τὴν σύφιλη.
Ἀμερικανὸς ἰατρὸς Τζὸν Κάτλερ ( Jon. C. Cutler, 1915-2003) κατεῖχε τὴν θέση τοῦ ἀρχιχειρουργοῦ (δηλαδὴ senior surgeon) σεξουαλικῶν νοσημάτων τῆς Δημοσίας Ὑγείας τῶν ΗΠΑ. Ἦταν φανατικὸς ὀπαδὸς τῆς εὐγονικῆς καὶ τοῦ πληθυσμιακοῦ μαλθουσιανισμοῦ. Ὁ Κάτλερ ἐχρησιμοποίησε ὡς πειραματόζωα 1.500 πολίτες τῆς Γουατεμάλας στοὺς ὁποίους μετέδωσε σκόπιμα σύφιλη καὶ βλεννόρροια, γιὰ νὰ διαπιστώση κατὰ πόσον ἡ πενικιλίνη εἶχε θεραπευτικὴ ἀξία. Ἐπίσης, μὲ τὸ λεγόμενο "πείραμα τοῦ Τάσκεγκι" ὁ Κάτλερ, ἀπὸ τὸ 1932 ὡς τὸ 1972, ἄφησε ἑκατοντάδες Ἀφροαμερικανοὺς μὲ σύφιλη χωρὶς φάρμακα μέχρι τὸ τελικὸ στάδιο.
Η) ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ: ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝ0ΡΩΠΟΥ
Δελτίο Εὐγονικῆς ἀπό τίς ἀρχές τῆς πολιτείας τῆς Βιρτζίνια, Μάρτιος 1924.
Ὁ Ἀμερικανὸς βιολογικὸς φονταμενταλιστής καὶ οἰκονομολόγος Jeremy Rifkin, ἤδη τὸ 1977 εἶχε διαδηλώσει ὁμαδικὰ ἐνώπιόν τῆς Ἐθνικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῶν ΗΠΑ, κρατῶντας πανώ καὶ φωνάζοντας πώς "δὲν θὰ κλωνοποιηθοῦμε". Ἡ ὀργάνωση του μάλιστα εἶχε ἐπιτύχει προσωρινὰ νὰ πείση 180 ἡγέτες 80 διαφορετικῶν δογμάτων νὰ ὑπογράψουν κοινὴ δήλωση πού ἐζήτει νὰ ἀπαγορευθῆ ἡ ἰδιωτικοποίηση τῶν μορφῶν τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὴν ἰδιοποίησή τους ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις μὲ τὴν ἀγορὰ σχετικῶν διπλωμάτων εὑρεσιτεχνίας γιὰ γενετικὰ μεταλλαγμένα ζῶα, ἀνθρώπινα ὄργανα, κύτταρα καὶ γονίδια. Ὁ Ῥίφκιν ἐδήλωνε: «Περιεφράξαμε τὸ ἔδαφος, τὸ μετετρέψαμε σὲ ἐμπόρευμα ἀνταλλάξιμο στὴν ἀγορά. Μετὰ περιεφράξαμε τὴν θάλασσα σὲ χωρικὰ ὕδατα. Τὸ 38% τῶν ὑδάτων ἀνήκει κάπου». Καὶ ἡ ἁλυσίδα περιφράξεων, προσθέτει ὁ Ῥίφκιν, συνεχίζεται. Τὸ ἑπόμενο κομμάτι πού περιεφράξαμε ἦταν ὁ οὐρανὸς καὶ μετὰ τὸ ἠλεκτρομαγνητικό πεδίο: τὸ περιεφράξαμε σὲ συχνότητες καὶ τὶς ρίξαμε στὴν ἀγορά. Τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰῶνος ἡ ἀπληστία μας ἐστράφη πρὸς τὰ γονίδια: δὺνασαι σήμερα νὰ πατεντάρης μικρόβια, δὺνασαι νὰ πατεντάρης ζῶα, δύνασαι νὰ πατεντάρης φυτά, δύνασαι μὲ ἀλλά  λόγια νὰ περιφράξης οἱοδήποτε κομμάτι τῆς κοινῆς βιολογικῆς ἰδιοκτησίας τοῦ πλανήτου.
ΚΕΡΔΟΣ, ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ, ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ, ΥΓΕΙΑ … ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΓΟΝΙΚΗ
Σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν εὐγονικὴ τῶν Σπαρτιατῶν, ἡ σύγχρονη – καὶ εἰδικὰ ἡ ἀγγλοσαξωνικῆς ἐμπνεύσεως – εὐγονική, οἰκοδομεῖ ἕνα πλάσμα πού ἀπέχει καὶ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀπὸ τὰ ἀλλά  ζῶα. Τὸ πλάσμα αὐτὸ δὲν εἶναι οὔτε καν ὁ ὑπεράνθρωπος φυσικῆς ἐπιλογῆς, ἀλλὰ εἶναι ἕνα τεχνητὸ κατασκεύασμα ρομποτικῆς, ἕνα πλάσμα Φρανκεστάϊν, οὔτε ἄνδρας οὔτε γυναίκα, τελείως ξεκομμένο ἀπὸ τὴν φύση καὶ τὴν κοινωνία.
Αὐτὸ τὸ πλάσμα ἐξ ἄλλου, ἀκολουθεῖ, χωρὶς ἦθος οὔτε ἠθική, τὸν ἀποκλειστικὸ στόχο τοῦ χρηματικοῦ κέρδους, ἐπισημοποιῶντας οἱαδήποτε ἀτομικὴ προτίμηση μέσῳ τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τοῦ φεμινισμοῦ καὶ τῆς καταστροφῆς τῆς οἰκογενείας. Ἐδῶ πλέον δὲν ὁμιλοῦμε γιὰ τὸ δικαίωμα στὴν ὅποια - ἀπολύτως σεβαστὴ – σεξουαλικὴ ἤ κοινωνικὴ προτίμηση ἀνθρώπων, ἀλλὰ γιά προπαγανδισμὸ συγκεκριμένων προτιμήσεων μὲ σκοπὸ τὸ κέρδος ( χρηματικὸ ἤ ἄλλου εἴδους).
Τὰ  ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τὴν πολυδιαφημισμένη δυνατότητα ἐξάλειψης γενετικῶν ἀσθενειῶν διὰ τῆς εὐγονικῆς. Αὐτὸς ὁ εὐγενὴς σκοπός, στὴν συγκεκριμένη καπιταλιστικὴ εὐγονικὴ δὲν ἔχει ὡς στόχο μία καλύτερη ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου στὴν κοινωνία καὶ στὸ περιβάλλον, δηλαδὴ δὲν προσφέρει κανένα κοινωνφελὲς ἔργο, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος καθίσταται ἕνα παλαιὸ αὐτοκίνητο πού μπαινοβγαίνοντας στὸ συνεργεῖο ὅπου τοῦ ἀλλάζουν συνεχῶς τὰ ἐξαρτήματα, ἐπιμηκύνεται ἡ χρήση του.
 
Ὁ μῦθος τοῦ ἐξωγήϊνου καὶ τοῦ ὑπερανθρώπου χρησιμοποιεῖται ἐπίσης ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸ γιὰ τὶς ὑλικές του ἐπιδιώξεις, διότι σὲ τί θὰ ἐχρησίμευε ἕνα τέλειο πλάσμα- κουρδισμένο πορτοκάλι καὶ ἀθάνατο πού νὰ  μὴν πονᾶ, νὰ μὴν ἀγαπᾶ, νὰ μὴν προσφέρεται στοὺς συνανθρώπους του; Ἀκόμη καὶ ἡ Ἑλληνίδα Σάβιτρι Ντέβι, θαυμάστρια τῆς ὁμηρικῆς ἐποχῆς τῶν ἡρώων καὶ τῆς Γερμανίας τοῦ Χίτλερ, ὑπεστήριζε τὴν οἰκολογία, τὴν ἀγάπη τῶν ζώων καὶ τὴν χορτοφαγία γιὰ νὰ γεννιέται καὶ νὰ πεθαίνη ὁ ἄνθρωπος ὅπως ὅλα τὰ ἀλλά  ζῶα, ὡς μέρος δηλαδὴ ἑνὸς κοσμικοῦ συνόλου προσηρμοσμένου στὴν φύση καὶ τὴν κοινωνία.

1 σχόλιο:

  1. Τα συγχαρητηρια μου για το πληρες εμπεριστατωμενο αρθρο σας

    ΑπάντησηΔιαγραφή