Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Συρία -Ἰράν: " Ἀνθρώπινα" δικαιὠματα ἤ τηλεοπτικά;

Ἡ ἐξαγωγὴ «δημοκρατίας» ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτκῆς τῶν Νεωτέρων Χρόνων καὶ ὡς τέτοια παραμένει μέχρι σήμερα καὶ μὲ τὴν ἀμερικάνικη ἐκδοχή της. Σαφὴς ἐπιδίωξή της ἡ δημιουργία διεφθαρμένων διοικητικῶν μηχανισμῶν ( βλέπε τριτοκοσμισμὸς  ) πού στηρίζονται καὶ συντηροῦνται σὲ πεποιημένες «ἐθνικὲς» ἰδεολογίες πνευματικῆς καθυστέρησης. Τὸ καλύτερο παράδειγμα τριτοκοσμικοῦ μοντέλου, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐπιτυχία ἐφαρμογῆς του εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Ἡ νεοελληνικὴ νοοτροπία – γραικυλισμός, πού ἐπειδή δέν θέλει νά τήν ἀντιμετωπίσῃ, συστηματικὰ ἐπιμένει νὰ θεωρεῖ τὴν προσκόλληση στὴν τριτοκοσμικοποίηση ὡς «ἐθνικὴ» ἀνεξαρτησία, θυμίζει τήν στάση τῶν σοβιετικῶν δημοκρατιῶν μετά τήν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ. 

Σήμερα ὅμως θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράν. Εἰδικὰ τὸ τελευταῖο ἐπιδιώκει μὲ θαυμαστὴ προσήλωση καὶ ἐπιτυχία νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν τριτοκοσμικὴ τροχιά. Οἱ κανονιοφόροι καὶ οἱ ὠμὲς στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις, χωρὶς νὰ ἔχουν μπεῖ στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας πρὸς τὸ παρὸν ἀποσύρονται διακριτικὰ καὶ ἀφήνουν τὸ πάνω χέρι στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες ( βλέπε καὶ τὶς ἀναρτήσεις μὲ τὰ ἄρθρα τοῦ Γεράσιμου Κακλαμάνη μὲ τίτλο Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ( De la discussion jaillit la lumiere)  ) καί κυρίως στήν πλήρως ελεγχόμενη προπαγάνδα, πού διαμορφώνει καί ἀποσταθεροποιεῖ τίς μάζες ἐκ τῶν ἔσω. Στήν διάσταση τῆς προπαγάνδας σέ σχέση μέ τήν τελείως μονοδιάστατη «πληροφόρηση» σέ ὅτι ἐξελίσσεται στή Συρία καί τό Ἰράν, ἀναφέρονται τά ἄρθρα τῶν Graig Whitlock ( us-secretly-backed-syrian-opposition-groups-cables-released-by-wikileaks-show  ) καί Kourosh Ziabari ( what-the-american-public-shouldnt-know ) πού ἀποσπάσματά τους ἀκολουθοῦν καί περιέχονται στό τεῦχος 62 τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ( Τά τονισμένα γράμματα ἀποτελοῦν σχολιασμό τοῦ περιοδικοῦ). 

Χρονικό τοῦ πλανητικοῦ πολέμου: ἀπό τήν Συρία στο Ἰράν.


Οἱ δημοσιογράφοι στήν ὑπηρεσία τοῦ καπιταλισμοῦ
Παρὰ τὶς χιλιάδες τῶν ἐπιστημονικῶν συγγραμμάτων τῆς τελευταίας ἐκατονταετίας πού ἐξηγοῦν καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι οὐδεὶς δημοσιογράφος τῶν ΜΜΕ δύναται νὰ ἐπιζήσῃ ἐπαγγελματικὰ γιὰ πολὺ χρονικὸ διάστημα ἐάν δὲν ὑπηρέτησῃ τά συμφέροντα τοῦ καπιταλισμοῦ, παρὰ τὶς ἐξηγήσεις τῶν εἰδικῶν ὅτι γιὰ νὰ γίνουν πιστευτοὶ οἱ ψεῦτες δημοσιογράφοι πρέπει νὰ λένε καὶ ἀλήθειες, νὰ ἐπαναλαμβάνουν δὲ μονότονα ὅτι "δὲν εἶναι ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι οἱ ἴδιοι" προφέροντας τὴν ἴδια στιγμὴ ἀκόμα μεγαλύτερο ψέμα ὅτι "ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἀδέκαστη" καὶ ὅτι "ἡ δημοκρατία, ἡ ἐλευθερία καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα" εἶναι βασικὲς ἀρχὲς τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας, παρὰ τὴν παραπλανητικὴ φράση τοῦ Τσώρτσιλ ὅτι δημοκρατία εἶναι ὅταν κτυπᾶνε τὴν πόρτα σου νωρὶς τὸ πρωΐ καὶ εἶναι ἁπλῶς ὁ γαλατάς, διότι σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου εἶναι ὁ γαλατὰς ὅταν ὑπακοῦς στὸ κατεστημένο" παρὰ λοιπὸν τὴν ὁλικὴ αὐτὴ πλύση ἐγκεφάλου, ἡ ἀλήθεια παραμένει ὅτι ὁ καπιταλισμός, καὶ δὴ ὁ ἀγγλοσαξωνικός, εἶναι τὸ πλέον ἀνελεύθερο καὶ καταπιεστικὸ σύστημα πού ἐνεφανίσθη ποτὲ στὴν γῆ, ἀκόμα πιὸ ἀνελεύθερο καὶ ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ βόρειο Κορέα [βλέπε σχετικὴ ἐξήγηση στὴν σ.17]. Παρακάτω δημοσιεύουμε δύο ἄρθρα πού σχετίζονται μὲ τὴν ἀμερικανικὴ προπαγάνδα, τὸ πρῶτο μὲ θέμα τὴν Συρία, τὸ δεύτερο μὲ θέμα τὸ Ἰράν) 

Α - Οἱ ΗΠΑ κατεσκεύασαν τὴν κρίση στὴν Συρία  
(17 Ἀπριλίου 2011 Graig Whitlock)

Τὸ ἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐχρηματοδότησε κρυφὰ πολιτικὲς ἀντιπολιτευόμενες ὁμάδες καὶ συναφῆ προγράμματα ὅπως ἕναν δορυφορικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ πού διαδίδει ἀντικυβερνητικὰ προγράμματα μέσα στὴν χώρα. Τὸ δορυφορικὸ κανάλι πού ἐκπέμπει ἀπὸ τὸ Λονδίνο, τὸ Barada ΊV, ξεκίνησε νὰ μεταδίδῃ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2009 ἀλλά ἐνέτεινε τὴν δραστηριότητά του γιὰ νὰ καλύψῃ τὶς μαζικὲς διαδηλώσεις στὴν Συρία πού ἐντάσσονται σὲ μία ἐκστρατεία μακρᾶς διαρκείας μὲ στόχο τὴν ἀνατροπὴ τοῦ ἀπολυταρχικοῦ ἡγέτου τῆς χώρας, Μπάσαρ ἀλ-Ἄσσαντ. Ὁμάδες ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐδήλωναν ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι ἐσκοτώθησαν ἀπὸ τὶς δυνάμεις ἀσφαλείας τοῦ Ἄσσαντ, ἀπὸ τότε πού ἤρχισαν οἱ διαδηλώσεις στὶς 18 Μαρτίου 2011. Ἡ Συρία ἐχαρακτήρισε ὑπεύθυνες τῆς βίας, ἔνοπλες συμμορίες. 

Ἡ Barada TV εἶναι στενὰ συνδεδεμένη μὲ τὸ Κίνημα Δικαιοσύνης καὶ Ἀναπτύξεως, μία ὁμάδα Συρίων ἐξόριστων ἐγκατεστημένοι στὸ Λονδῖνο. Μυστικὰ ἀμερικανικὰ διπλωματικὰ ἔγγραφα δείχνουν ὅτι τὸ State Department ἔδωσε ἔξι ἑκατομμύρια δολλάρια στὴν προαναφερθεῖσα ὁμάδα ἀπὸ τὸ 2006 γιὰ νὰ λειτουργήσῃ τὸ τηλεοπτικὸ αὐτὸ κανάλι καὶ νὰ χρηματοδoτήσῃ ἄλλες δραστηριότητες ἐντὸς Συρίας. Ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς ἐπῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸν ποταμὸ Μπαραντὰ πού περνᾷ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆς Δαμασκοῦ, τὴν πρωτεύουσα τῆς Συρίας. 

Τὸ ἀμερικανικὸ χρῆμα γιὰ τὴν συριακὴ ἀντιπολίτευση ἤρχισε νὰ ρέει ἐπὶ Γεωργίου Μποὺς τοῦ νεωτέρου, ὅταν ἐπάγωσε τὶς σχέσεις του μὲ τὴν Δαμασκό, τὸ 2005. Συνεχίσθηκε δὲ καὶ ἐπὶ προεδρίας Ὄμπαμα παράλληλα μὲ κάποια προσπάθεια νὰ ἐπαναφέρῃ τὶς σχέσεις τῶν ΗΠΑ μὲ τὸν Ἄσσαντ. Τὸ Ἰανουάριο τοῦ 2011, ὁ Λευκὸς Οἶκος διώρισε πρέσβυ στὴν Δαμασκὸ μετὰ ἀπουσία ἕξι ἐτῶν. 

Τὰ μηνύματα πού ἐδημοσιοποιήθησαν μετὰ τὶς διαρροὲς τῶν Wikileaks, δείχνουν ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ ὑπάλληλοι τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας ἤρχισαν νὰ ἀνησυχοῦν τὸ 2009 ὅταν ἔμαθαν ὅτι σύριοι πράκτορες ἀπέρριπταν τὰ ἀμερικανικὰ προγράμματα. Μερικοί της πρεσβείας ἐπρότειναν τὸ State Department νὰ ἀναθεωρήσῃ τὴν ἀνάμιξή του στὰ ἐσωτερικά τῆς Συρίας γιὰ νὰ μὴν διαταρραχθοῦν οἱ σχέσεις μὲ τὴν χώρα αὐτή. 

Οἱ συριακὲς ἀρχὲς "θὰ ἀντιμετώπιζαν σίγουρα κάθε εἰσφορὰ ἀμερικανικοῦ χρήματος στὰ ταμεῖα παρανόμων πολιτικῶν ὁμάδων, ὡς ὑποστήριξη σὲ μία προσπάθεια ἀλλαγῆς καθεστῶτος", ἔλεγε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2009 ἕνα μήνυμα τοῦ ἐπιτετραμμένου τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας στὴν Δαμασκό. "Ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμεθα πιὸ προσεκτικοὶ". 

Ἡ Tamara Wittes ἀμερικανίδα ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν ὑπεύθυνη γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὴν δημοκρατία στὸ τμῆμα Ὑποθέσεων Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, ἐδήλωνε ὅτι τὸ State Department δὲν ὑπεστήριξε πολιτικὰ κόμματα ἢ κινήματα παρὰ μόνον μία σειρὰ ἀρχῶν: "Στὴν Συρία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες ὑπάρχουν πολλὲς ὀργανώσεις πού ζητοῦν ἀλλαγές ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τους. Ἔμεϊς πιστεύουμε στὴν ὀρθότητα αὐτῶν τῶν ἀλλαγῶν καὶ τὶς ὑποστηρίζουμε". Ἔτσι τὸ State Department χρηματοδοτεῖ συχνὰ προγράμματα παντοῦ στὸν κόσμο, προφασίζοντας ὅτι ὑποστηρίζει δημοκρατικὰ ἰδανικὰ καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀλλὰ πού στὴν οὐσία δίδει χρήματα σὲ πολιτικὲς ἀντικαθεστωτικὲς ὁμάδες.

Στό ἴντερνετ οὐδείς γνωρίζει ὅτι εἶσαι σκύλος
Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2006, ὅταν οἱ σχέσεις μὲ τὴν Δαμασκὸ ηὑρίσκοντο στὸ ναδίρ, ἡ κυβέρνηση Μποὺς ἀνήγγειλε ὅτι θὰ προσέφερε 5 ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ "νὰ ἐπιταχύνη τὴν δουλειὰ τῶν μεταρρυθμιστῶν στὴν Συρία". Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι οὐδεὶς ἐντός της Συρίας ἦτο διατεθειμένος νὰ δεχθῇ τὰ χρήματα, ἀπὸ φόβο ὅτι θὰ τὸν συνέλαμβαναν ἤ καὶ θὰ τὸν ἐκτελοῦσαν γιὰ προδοσία, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἔγγραφο τοῦ 2006 τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας στὴν Δαμασκό, πού λέγει: "κανείς, καλῇ τῇ πίστει, μέλος τῆς ἀντιπολιτεύσεως δὲν θὰ ἔχη ἀρκετὸ κουράγιο γιὰ νὰ ἀποδεχθῇ χρηματοδότηση". 

Τὴν ἴδια περίπου στιγμή, σύριοι ἐξόριστοι στὴν Εὐρώπη ἵδρυαν τὸ "Κίνημα γιὰ Δικαιοσύνη καὶ Ἀνάπτυξη". Αὐτὴ ἡ ὁμάδα πού ἔχει ἀπαγορευθῆ στὴν Συρία, ἐπῆρε θέση ἀνοικτὰ ὑπὲρ τῆς ἀνατροπῆς τοῦ Ἄσσαντ. Τὰ ἀμερικανικὰ ἔγγραφα παρουσιάζουν τοὺς ἡγέτες τους ὡς "φιλελεύθερους καὶ μετριοπαθεῖς ἰσλαμιστὲς" πού εἶναι πρώην μέλη τῆς Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητος. 

Ἔγγραφο Ἀπριλίου 2009 τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας στὴν Δαμασκὸ ὑπογραμμίζει ὅτι τὸ "Συμβούλιο τῆς Δημοκρατίας" ἔλαβε 6,3 ἑκατομμύρια δολλάρια ἀπὸ τὸ State Department, γιὰ νὰ ἐφαρμόσῃ ἕνα συριακὸ πρόγραμμα. Ὁ Edgar Vasquez, ἐκπρόσωπος τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν ἐδήλωνε ὅτι τὸ Middle East Partnership Initiative εἶχε δώσει 7,5 ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ συριακὰ προγράμματα ἀπὸ τὸ 2005. Ἔγγραφο ὅμως ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία στὴν Δαμασκὸ ἔδινε ἕνα πολὺ μεγαλύτερο ποσό, κάπου 12 ἑκατομμύρια δολλάρια μεταξὺ 2005 καὶ 2010. Τὰ ἔγγραφα ἐπαναλαμβάνουν τὸν μόνιμο φόβο τῶν ἀμερικανῶν διπλωματῶν ὅτι τὰ ὄργανα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ συριακοῦ κράτους ἐiχαν ἀνακαλύψει τὴν ὁδὸ διοχετεύσεως τοῦ χρήματος ἀπὸ τὴν Οὐασιγκτῶνα. 

"Δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς ὥς ποῖο σημεῖο οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες [τῆς Συρίας] γνωρίζουν μὲ ποῖον τρόπο τὰ χρήματα τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως διοχετεύονται στὴν Συρία καὶ μέσῳ ποίων ὀργανώσεων", ὑπογραμμίζει ἀμερικανικὸ ἔγγραφο τοῦ Σεπτεμβρίου 2009. "Αὐτὸ ὅμως πού εἶναι σίγουρο εἶναι ὅτι μυστικοὶ πράκτορες [τῆς Συρίας] ἐρευνοῦν ὅλο καὶ πιὸ προσεκτικὰ αὐτὸ τὸ θέμα". Οἱ ἀμερικανοὶ διπλωμάτες ἐπίσης προειδοποιοῦσαν ὅτι σύριοι πράκτορες πρέπει νὰ εἶχαν διεισδύσει στὸ Κίνημα Δικαιοσύνης καὶ Ἀναπτύξεως ὑποκλέπτοντας τὴν ἀλληλογραφία του. Ἔγγραφο τοῦ Ἰουνίου 2009 ἐξέφραζε αὐτὲς τὶς ἀνησυχίες, τιτλοφορῶντας τις "Κίνημα Δικαιοσύνης καὶ Ἀναπτύξεως: ἕνα πλοῖο πού κάνει νερά;" Προσέθετε ὅτι αἀτή ἡ ὀργάνωση προσεπάθη νὰ ἐπεκτείνῃ τὴν ἐπιρροή της στὴν Συρία ἀλλά "ἐξ ἀρχῆς δὲν ὑπῆρξε ἀρκετὰ προσεκτικὴ στὴν ἀπόκρυψη τῶν πληροφοριῶν της, κουβεντιάζοντας συχνὰ μὲ ἀνοικτὸ τρόπο γιὰ ἄκρως ἀπόρρητο ὑλικό". 

Τὸ ἔγγραφο ἐπαρουσίαζε τὴν ἀπόδειξη ὅτι οἱ συριακὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες εἶχαν γνώση τῆς σχέσεως μεταξύ τῆς ὁμάδος τῶν ἐξορίστων τοῦ Λονδίνου καὶ τοῦ "Συμβουλίου τῆς Δημοκρατίας" στὸ Λὸς Ἄντζελες. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν οἳ ἀξιωματοῦχοι τῆς πρεσβείας νὰ φοβοῦνται ὅτι ὁλόκληρο τὸ πρόγραμμα βοηθείας πρὸς τὴν Συριακὴ ἀντιπολίτευση θὰ κινδυνεύσῃ.     


(Ἔκτοτε οἱ ἀμερικανικὲς ὑπηρεσίες ἐπέρασαν στὴν "λιβυκὴ φάση" εἰσόδου στὴν Συρία ἀνταρτῶν μισθοφόρων πληρωμένων ἀπὸ τὶς ΗΠΑ πού σφάζουν ἀνυπεράσπιστους πολίτες τῆς Συρίας κατηγορῶντας τὴν συριακὴ κυβέρνηση ὅτι αὐτὴ τοὺς σφάζει!

Β – Οἱ ΗΠΑ κατεσκεύασαν τὴν κρίση στὸ Ἰράν.
(11 Ἰουνίου 2011 Kourosh Ziabari)

 Πολλοὶ ἄνθρωποι ἀνὰ τὸν κόσμο, ἴσως μὲ ἀφέλεια, νὰ ἔπεσαν στὴν παγίδα νὰ πιστεύσουν τὶς δηλώσεις τῶν ἀμερικανῶν πολιτικῶν ὅτι ἡ χώρα τους εἶναι "φάρος ἐλευθερίας καί σκαπανεὺς τῆς δημοκρατίας".

Εἶναι μία θλιβερὴ πραγματικότητα ὅτι πολλοὶ ἐξ ἠμῶν ἡττήθησαν καὶ ἔπεσαν θύματα τῆς προπαγάνδας τῶν κυρίων ἀμερικανικῶν ΜΜΕ πού συνεχῶς προσπαθοῦν νὰ σὲ κάνουν νὰ πιστεύσῃς ὅτι ἡ δημοκρατία καὶ ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀμερικανικὲς ἄξιες πού δὲν δύνανται νὰ εὑρεθοῦν πουθενὰ ἀλλοῦ ἐπὶ προσώπου γῆς, ὅτι ὅλα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου χρειάζονται τὶς ΗΠΑ γιὰ νὰ ἀποκτήσουν αὐτὲς τὶς ἀξίες καὶ ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὑποχρεοῦνται νὰ πάρουν ὅλα τὰ μέτρα στὴν διάθεσή τους γιὰ νὰ ἐξάγουν αὐτὲς τὶς ἀμερικανικὲς ἀξίες στὸν ὑπόλοιπο κόσμο, ἀκόμη καὶ μὲ συχνὲς στρατιωτικὲς ἐκστρατεῖες. 

Ἀλλὰ ποία εἶναι ἡ πραγματικότης ἐπὶ τόπου; Ποῖος πραγματικὰ γνωρίζει τί τεκταίνεται παρασκηνιακῶς; Πόση διαφορὰ ὑπάρχει μεταξὺ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν πού παρουσιάζονται μὲ καθησυχαστικὸ καὶ ἀκίνδυνο πρόσωπο ἐνώπιον τῆς διεθνοῦς κοινότητος καὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν πού ἀνηλεῶς καὶ χωρὶς προφάσεις ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν λαὸ τους τὸ δικαίωμα τῆς ἐνημερώσεως τῶν τελευταίων ἐξελίξεων στὸν κόσμο; 

Εἶναι ἢ δὲν εἶναι εἰρωνικό, ὅτι οἱ ἴδιες οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῶν ὁποίων οἳ ἡγέτες πάντοτε ὑπερηφανεύονται γιὰ τὴν δημοκρατία, τὴν ἐλευθερία καὶ τὶς ἴσες εὐκαιρίες, νὰ ἐγκαθιστοῦν ΜΜΕ γιὰ νὰ κατευθύνουν μαύρη προπαγάνδα κατὰ χωρῶν ὅπως τὸ Ἰράν, ἐνῷ ἐμποδίζουν τὸν λαό τους νὰ ἔχουν πρόσβαση στὸ περιεχόμενο αὐτῶν τῶν ΜΜΕ. 

Ἐὰν εἶσθε συνηθισμένοι μὲ τὴν παραδοσιακὴ διπλοπροσωπία καὶ ὑποκρισία τῶν Ἀμερικανῶν, πρέπει νὰ ἔχετε ἀκούσει γιὰ τὸν ἀμερικανικὸ νόμο πού φέρει τὸν τίτλο "Νόμος περὶ πληροφοριῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν ἀνταλλαγῶν" (Information and Educational Exchange Act) τοῦ 1948, γνωστὸς καὶ ὡς ὁ νόμος Smith - Mundt. 

Αὐτὸς ὁ νόμος πού ἐπιβάλλει διακρίσεις καὶ δύσκολα δικαιολογεῖται καὶ πού ἐτέθη σὲ ἰσχὺ μὲ ὑπογραφὴ τοῦ προέδρου Χάρρυ Σ. Τρούμαν στὶς 27 Ἰανουαρίου 1948, μετὰ ἀπὸ τὴν ψήφισή του ἀπὸ τὸ 80o Κογγρέσο τῶν ΗΠΑ, εἶναι ἐν περιλήψει ἕνας κανονισμὸς πού ἐπιτρέπει στὴν Οὐασιγκτῶνα νὰ ἱδρύσῃ καὶ νὰ ἀναπτύξῃ κέντρα ἐκπομπῶν ΜΜΕ πού στοχεύουν ξένα ἀκροατήρια μὴ ἀμερικανικὰ γιὰ νὰ ἐξυπηρετἠσῃτηση τὰ διπλωματικὰ καὶ πολιτικὰ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ στὸ ἐξωτερικό. Ἀλλὰ αὐτὲς οἱ ραδιοτηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς δὲν εἶναι προσιτὲς στοὺς ἀμερικανοὺς πολίτες καὶ τοὺς ἀπαγορεύεται νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ ΜΜΕ. 

Ἡ νομοθεσία πού εἰσήχθη στὴν Ἐπιτροπὴ Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ State Department, ἐπιτρέπει στὸ τελευταῖο νὰ μεταφέρῃ "πληροφορίες" σὲ ξένα ἀκροατήρια, ἐκτός τῶν ὁρίων τῶν ΗΠΑ, μέσῳ ἐκπομπῶν, προσωπικῶν ἐπαφῶν, ἀνταλλαγῶν, on line σχέσεων, δημοσιεύσεων βιβλίων, περιοδικῶν καὶ ἄλλων μέσων ἐπικοινωνίας καὶ ἐπαφῶν.Ἡ χρηματοδότηση αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν προέρχεται ἀπὸ ἄλλη νομοθεσία ψηφισμένη ἀπὸ τὸ Κογγρέσο, ὡς "appropriations". 

Βάσει αὐτοῦ τοῦ νόμου τὸ ὑλικὸ πού προορίζεται νὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ τὸ ἐξωτερικό, δὲν δύναται καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δημοσιοποιηθῇ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ΗΠΑ ὅπου δύνανται νὰ λάβουν γνώση αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ μόνον τὰ μέλη τοῦ Κογγρέσου καὶ καθηγητὲς Πανεπιστημίων. Τελικὰ ὁ νόμος αὐτὸς ἐτροποποιήθη γιὰ νὰ διαβάζεται ὡς ἑξῆς: "Οἱοδήποτε ὑλικὸ πού ἠτοιμάσθη ἀπὸ τὸ United States Information Agency δὲν δύναται νὰ διανεμηθῇ ἐντὸς τῶν ΗΠΑ". 

Εἶναι ὅμως ἐνδιαφέρον νὰ γνωρίζῃ κανεὶς ὅτι τὴν ἐποχὴ πού ἠτοιμάζετο ὁ νόμος Smith - Mundt, σκληρὴ ἀντιπαράθεση εἶχε ξεσπάσει μεταξὺ τῶν μελῶν τοῦ Κογγρέσου καὶ μάλιστα μία ἀντιδικία γύρω ἀπὸ τὸν τρόπο νὰ "ἐξαλειφθῇ τὸ στῖγμα τῆς προπαγάνδας" ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ νόμο ἐπειδὴ ἀκόμα καὶ οἱ ἀμερικανοὶ νομοθέτες εἶχαν φθάσει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ πιστὴ ἀντιγραφὴ τοῦ συστήματος προπαγάνδας τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καὶ τοῦ Γ' Ράιχ. 

Ἑπτὰ ραδιοτηλεοπτικοὶ σταθμοὶ καλύπτονται ἀπὸ τὸν νόμο αὐτό, δύο ἐξ αὐτῶν ἀποκλειστικῶς ἀφιερωμένων στὸ Ἰράν: τὸ Radio Farda καὶ τὸ Voice of America. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ ἀμερικανοὶ πολίτες δὲν δύνανται νὰ παρακολουθήσουν τὰ τηλεοπτικὰ προγράμματα πού ἡ VOA (Φωνὴ τῆς Ἀμερικῆς) ἐκπέμπει ὡς καὶ τοῦ Radio Farda. Αὐτὸ δεικνύει καθαρά ὅτι οἱ ἀμερικανοὶ πολιτικοὶ ἔχουν προγραμματίσει σχέδια γιὰ πολίτες τοῦ Ἰράν καὶ ὅτι πρόθεση τους εἶναι νὰ διαιρέσουν τὶς διάφορες ὁμάδες τοῦ ἰρανικοῦ ἔθνους ξεσηκώνοντας τὴν μία κατὰ τῆς ἄλλης μὲ ἀβάσιμα ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα εἶναι καθαρὴ προπαγάνδα ψευδολογιῶν. 

Μία ἔστω καὶ γρήγορη ἐπισκόπηση ΜΜΕ ὅπως ἡ VOA καί ἡ Radio Farda μᾶς ἐπιτρέπει νὰ καταλάβουμε τὴν προσπάθεια νὰ κάνουν τοὺς Ἰρανοὺς νὰ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν πορεία τῆς χώρας, διαδίδοντας ἀνακρίβειες σχετικὰ μὲ τὰ γεγονότα καὶ διαφημίζοντας τὴν πολιτικὴ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ τοῦ ἰσραηλινοῦ καθεστῶτος ὡς πρὸς τὸ Ἰράν. Πρόκειται γιὰ τὸν κύριο σκοπὸ αὐτῶν τῶν ΜΜΕ πλουσιοπάροχα χρηματοδοτούμενων ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση. 

Βάσει τῶν στατιστικῶν πού ἐδημοσίευσε ἡ Washington Post, τὸ ἀμερικανικὸ Κογγρέσο ἔχει ψηφίσει ἐτήσιο προυπολογισμὸ ἑπτὰ ἑκατομμυρίων δολλαρίων γιὰ τὸ Radio Farda καὶ χάρις σὲ αὐτὰ τὰ xρήματα αὐτὴ ἢ "μαλακὴ" πολεμικὴ μηχανὴ βομβαρδίζει ἀνελλιπῶς τὸ ἰρανικὸ ἔθνος μὲ προπαγανδιστικὲς ψευδολογίες. 

Ἴσως, καλὰ θὰ ἦτο ὁ λαὸς τῶν ΗΠΑ νὰ ἐγνώριζε πού πηγαίνουν τὰ χρήματα τῶν φόρων πού πληρώνουν καὶ πῶς οἱ κυβερνήσεις του ξοδεύουν γιὰ τοὺς συνεχεῖς πολέμους των ἐναντίον τῶν χωρῶν πού δὲν ὑπόκεινται στὴν ἀμερικανικὴ ἡγεμονία. 

Ὁ ἀμερικανικὸς λαὸς στερεῖται μὲν τῆς δυνατότητος νὰ ἀκούῃ τὴν προπαγάνδα τοΰ Radio Farda kαὶ τῆς VOA. Παρὰ ταῦτα, εἶναι ζωτικὸ γi’ αὐτοὺς νὰ γνωρίζουν ὅτι ἡ κυβέρνησή τους δὲν ἀντιπροσωπεύει ἕναν "φάρο ἐλευθερίας", ὅτι δὲν ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ ἑνὸς "σκαπανέοως τῆς δημοκρατίας", ἀλλὰ εἶναι μία προπαγανδιστικὴ μηχανὴ προγραμματισμένη γιὰ πολέμους καὶ ἀπόκτηση κερδῶν. 

Ἀφγανιστάν: Ἕνας πόλεμος πού δέν θά κερδηθῇ ποτέ ἀπό τίς ΗΠΑ, ἀλλά πού ὑπῆρξε ἀπαραίτητος γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ καπιταλισμοῦ.
(Τὰ παραπάνω δύο ἄρθρα ἀσχολοῦνται μόνον μὲ τὴν χρηματοδότηση τῆς προπαγάνδας στὰ ΜΜΕ ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ State Department. Δὲν ἀναφέρουν τὰ πολὺ περισσότερα χρήματα πού δίδουν πολλοὶ ἄλλοι ἀμερικανικοὶ κυβερνητικοὶ ὀργανισμοὶ ὅπως ἡ CIA καὶ οἱ ὑπηρεσίες τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ, ὄχι μόνον γιὰ τὴν προπαγάνδα ἀλλὰ γιὰ τὴν ὀργάνωση τρομοκρατίας, τὴν δολοφονία προσωπικοτήτων, τὴν συγκρότηση ντόπιων μισθοφόρων γιὰ τὴν ἀνατροπὴ καθεστώτων, τὸν χρηματισμὸ ὀργανώσεων γιὰ προώθηση "ἔγχρωμων" ἐπαναστάσεων καὶ "ἀνοίξεων", ἀκόμη καὶ γιὰ χρηματισμὸ οἰκολόγων καὶ ὀργανώσεων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ὑπονόμευση ἀγανακτησμένων στὶς πλατεῖες τοΰ κόσμου. Ὅλη αὐτὴ ἡ τεραστία ἀμερικανικὴ κυβερνητικὴ ψυχολογικὴ μηχανὴ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ παγκόσμιος καπιταλισμὸς δὲν δύναται νὰ ἐπιζήσῃ χωρὶς πόλεμο. Ὅταν δὲν ἔχει ἐχθρούς τούς κατασκευάζει ὅπως κατεσκεύασε τὴν Ἂλ Κάϊντα καὶ τὸν ἰσλαμικὸ φανατισμό. Ὅταν ὁ οἰκονομικὸς ἀνταγωνιστὴς στὰ πλαίσια τοῦ καπιταλισμοῦ γίνεται ἀπειλητικὸς τὸν τραυματίζει ὅπως οἱ ΗΠΑ ἔπραξαν κατὰ τῆς Ἰαπωνίας στὴν δεκαετία τοῦ 1990 καὶ ὅπως πράττει σήμερα κατὰ τοῦ εὐρώ Τὴν σημασία τοῦ ἐσωτερικοῦ πολέμου τοῦ καπιταλισμοῦ τὴν ἐξήγησε μὲ πολὺ σαφήνεια ὁ Στάλιν, προβλέποντας σωστὰ ὅτι πόλεμος μεταξὺ καπιταλιστὼν εἶναι πιὸ πιθανὸς παρὰ πόλεμος μεταξύ τοῦ καπιταλιστικοῦ καὶ τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου. Ὁ πλανητικὸς πόλεμος πού μαίνεται σὲ ὅλην τὴν ὑφήλιο ἀπὸ τὸ 1999 δὲν ἀφορᾷ πρωτίστως τὸν ταξικὸ πόλεμο, ἀλλά πόλεμο συμφερόντων μεταξὺ καπιταλιστών. Μιλόσεβιτς, Μπὶν Λάντεν, Σαντάμ, Καντάφι, ὑπῆρξαν φίλοι καὶ συνεργάτες τῆς Ἀμερικῆς ἀλλὰ ἐθυσιάσθησαν ἀπὸ αὐτήν. Τὸ χρῆμα δὲν κερδίζεται παρὰ μόνον μὲ αἷμα).

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ τεῦχος 62 ( σελίδες 11-17)

1 σχόλιο:

  1. Η πλειονότης της ανθρωπότητας θα πρέπει να εφεύρει νέους τρόπους αναπνοής αφού επίκειται η ιδιωτικοποίηση και του ατμοσφαιρικού οξυγόνου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή