Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Διαρκής πόλεμος γιά διαρκῆ εἰρήνη ( περί ἐπιθετικότητας)

Στό βιβλίο τοῦ Gore Vidal, «Διαρκής πόλεμος γιά διαρκῆ εἰρήνη. Πῶς καταφέραμε να γίνουμε τόσο μισητοί-Perpetual War for Perpetual Peace. How We Got to Be so Hated» ( σέ μετάφραση Νεκτάριου Καλαϊτζῆ ἀπό τίς ἐκδόσεις Scripta) ὑπάρχει ἕνας πολύ ἐνδιαφέρων καί παραστατικός πίνακας, μέ τίς ἐπίσημες στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις καί ἐπεμβάσεις τῶν ΗΠΑ ἀνά τήν ὑφήλιο, τό διάστημα 1948-1999.

Στόν πίνακα δέν περιλαμβάνονται οἱ ἐπεμβάσεις καί οἱ ἐπιχειρήσεις μετά τό 1999 σέ Ἰράκ, Ἀφγανιστάν οἱ ὁποῖες εἶναι σέ ἐξέλιξη, μέχρι νά ἀποκατασταθεῖ ἐπί τόπου ἡ «δημοκρατία».

Καλό εἶναι να σημειωθεῖ πώς οἱ ἐπιχειρήσεις μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου, τό ὄργιο ἐπιθέσεων τῶν ΗΠΑ καί τῶν άκολούθων τους σέ Ίράκ καί Ἀφγανιστάν, συνδυάστηκε καί μέ μία ἐπίθεση κατά τῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν στήν ἐσωτερική νομοθεσία τῶν διαφόρων χωρῶν πού πῆρε πιό ἔντονο ἀστυνομικό χαρακτῆρα.Τό ἐκτελεστικό ὄργανο Τζόρτζ Μπούς, ἔχοντας στό μυαλό του ἀνάλογες περιπτώσεις τῶν προκατόχων του, ὑποστήριξε ὅτι οἱ ΗΠΑ καί ὁ «ἐλεύθερος» κόσμος δέχθηκε ἐπίθεση καί κήρυξε τόν πόλεμο στόν ἀόρατο ἐχθρό. Ἐννοεῖται ὅτι θεωρῶ τά γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, μέσα στό γενικώτερο πλαίσιο πού ἀκολούθησε τον Ψυχρό Πόλεμο, ἀναπόφευκτη καί καθαρά ἀμυντική ἐνέργεια ἐκ μέρους τῶν Ἀράβων ἐκτελεστῶν ὡς ἐκπροσώπων τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος ἔτρωγε τό ἕνα χτύπημα μετά τό ἄλλο, καί τό κυριώτερο ένέργεια ἐπιδιωχθεῖσα ἀπό τίς ΗΠΑ, δηλαδή ἕνα δεύτερο Πέρλ Χάρμπορ. Οἱ πρό τοῦ 1948 ἐπεμβάσεις καί ἀνατροπή κυβερνήσεων ἀπουσιάζουν ἀπό τόν πίνακα ( κυρίως σέ Λατινική Ἀμερική, Φιλιππίνες). Δέν περιλαμβάνονται ἡ συμμετοχή τῶν ΗΠΑ σέ γενοκτονίες πραγματοποιηθεῖσες ἀπό κυβερνήσεις-ἀνδρείκελα τίς ὁποῖες ὑπεστήριζαν τροφοδοτώντας τις ἀφειδῶς μέ ὁπλισμό ( π.χ. πραξικόπημα Σουχάρτο στην Ἰνδονησία τό 1965 με 500000 νεκρούς, γενοκτονία τοῦ Ἀνατολικοῦ Τιμόρ ἀπό την Ἰνδονησία τήν δεκαετία τοῦ 1970 μέ μετριοπαθεῖς ὑπολογισμούς 200000 νεκρῶν, σφαγές στήν ἴδια περιοχή τήν δεκαετία τοῦ 1990), ἐξοπλισμός καί ὑποστήριξη τῶν Κόντρας, δέν περιλαμβάνονται βέτο σέ ψηφίσματα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ πού καταδίκαζαν Τουρκία, χοῦντες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Δέν περιλαμβάνεται ἡ ὑποστήριξη καί συνεργασία μέ πρόσωπα καί καθεστῶτα πού ὅσο ἐξυπηρετοῦσαν τά ἀμερικάνικα συμφέροντα ἦταν ἅγιοι καί ὅταν ἐκδήλωσαν ἀνυπακοή μετετράπησαν σέ χασάπηδες καί προσωποποίηση τοῦ Σατανᾶ( Νοριέγκα, Μιλόσεβιτς, Σαντάμ, Μπίν Λάντεν…). Καί ὁ Στάλιν ἐμπίπτει σέ αὐτή τήν κατηγορία. Σημασία ἔχει κατά πόσο ἡ δράση τῶν ἄλλων μᾶς ἐξυπηρετεῖ σε συνδυασμό με την ὀφειλόμενη ὑπακοή τους. Ἡ ἀνυπακοή τιμωρεῖται καί ὄχι ἡ διάπραξη ἐγκλημάτων, μέ τά ὁποῖα ἐμεῖς οἱ «πολιτισμένοι» δἐν ἐνοχλούμαστε ἀφοῦ ἀντικειμενικά στό ἄθλημα αὐτό ἔχουμε τήν πρωτοκαθεδρία. Καί φυσικά δέν περιλαμβάνεται στόν πίνακα ἡ μέ κάθε τρόπο στήριξη στήν τρομοκρατία τοῦ Ἰσραήλ, στήριξη στρατιωτική, πολιτική, διπλωματική.

Στό δέ διάστημα στό ὁποῖο ὁ πίνακας ἀναφέρεται δέν περιλαμβάνονται μυστικές ἐπιχειρήσεις τῆς CIA καί τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στό ἐξωτερικό τῶν ΗΠΑ ( στό ἐσωτερικό τούς ἀρκεῖ τό FBI καί ἡ χούντα τοῦ Πενταγώνου). Αὐτές εἶχαν σάν στόχο εἴτε τήν ἀνατροπή νόμιμα ἐκλεγμένων κυβερνήσεων (πχ. πραξικοπήματα σέ Χιλή, Ἑλλάδα, μία παρόμοια προσπάθεια ἔγινε καί τό 1948 στήν Ἰταλία μετά τόν πόλεμο), εἴτε στήν σύνδεσή τους μέ τρομοκρατικές πράξεις. Δολοφονίες ἤ ἀπόπειρες δολοφονιῶν ἡγετῶν ὅπως ὁ Κάστρο, ὁ Λουμούμπα, ὁ Ἀλλιέντε, κ.λπ.

Γιά τίς Εὐρωπαϊκές χῶρες καθοριστικό ρόλο ἔπαιξε τό νατοϊκό δίκτυο Stay Behind καί τά τοπικά παρακλάδια του ἀνά τήν Εὐρώπη ( πχ ἐπιχείρηση Gladio στήν Ἰταλία, Κόκκινη Προβιά στήν Ἑλλάδα…). Τό δίκτυο αὐτό εἶχε συσταθεῖ ἀπό τίς ἀμερικάνικες καί βρετανικές μυστικές ὑπηρεσίες γιά τήν ἀναχαίτιση τοῦ κομμουνιστικοῦ κινδύνου στήν Δ.Εὐρώπη, ἐν ὄψει τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Ἀντί γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀνύπαρκτου προσχήματος, τό δίκτυο ἀναμίχθηκε σέ τρομοκρατικές καί βομβιστικές ἐπιθέσεις ( Δεκέμβρης τοῦ 44 στήν Ἑλλάδα, βόμβες σέ τρένα καί ἀγορές στήν Ἰταλία, βασανιστήρια ἀντιφρονούντων στήν Τουρκία, ἐξολόθρευση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης σέ Πορτογαλία καί Ἱσπανία καί γενικά δραστηριοποιήθηκε σέ ὅλες τίς εὐρωπαϊκές χῶρες). Λεπτομερής παρουσίαση τοῦ δικτύου Stay Behind καί τῆς εὐρωπαϊκῆς δράσης του ὑπάρχει στό βιβλίο «Οἱ μυστικοί στρατοί τοῦ ΝΑΤΟ.Ἡ ἐπιχείρηση Gladio καί ἡ τρομοκρατία στή Δυτική Εὐρώπη-NATO’s Secret Armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe» τοῦ Ἑλβετοῦ Daniele Ganser – πρόλογος καί ἐπιμέλεια τοῦ Κλεάνθη Γρίβα). Κατά τόν συγγραφέα, ἡ πλειονότης αὐτῶν τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιχειρήσεων ἀποδόθηκαν ἐντέχνως στούς κομμουνιστές γιά νά κλονιστεῖ τό κῦρος τῆς Ἀριστερᾶς.

Δέν περιλαμβάνεται το, ἰσάξιο τρομοκρατίας, ἐμπάργκο κατά τῆς Κούβας, τό ὁποῖο συνεχίζεται ἐδῶ καί 20 χρόνια πού ὁ ὑποτιθέμενος σοβιετικός κίνδυνος ἐξέλιπε.Καί μία ἀκόμη ὑπόμνηση. Φυσικά δέν περιλαμβάνεται στόν πίνακα καί ἡ ἰδεολογική τρομοκρατία-προπαγάνδα πού ὁ ἀντικειμενικός της στόχος συνοψίζεται, αἰῶνες τώρα, στήν καταλήστευση τοῦ παραγόμενου ἀπό τούς πολλούς πλούτου, ὑπέρ τῶν ὀλίγων.Κλείνοντας την σημερινή ἀνάρτηση βἀζω τήν διεύθυνση
http://www.globalsecurity.org/military/ops/index.html ὅπου μποροῦν νά βρεθοῦν ἐπί πλέον τῶν παρακάτω ἐπιχειρήσεων καί ὅσες τίς ἀκολούθησαν μέχρι τις μέρες μας.

Γράφει λοιπόν ὁ Gore Vidal προλογίζοντας τόν πίνακα ( παραθέτω καί τό ἀγγλικό κείμενο)

"...Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς νίκης μας ἐπί τῆς Ἰαπωνίας, τό 1945, καί τό τέλος τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου, ἔχουμε ἀποδυθεῖ σέ ὅτι ὁ ἱστορικός Τσάρλς Α. Μπίρντ ( Charles A. Beard ) ὀνόμασε «διαρκῆ πόλεμο γιά διαρκή εἰρήνη». Ἔχω κατά καιρούς ἀναφερθεῖ στό προσφιλές μας κλάμπ «ὁ ἐχθρός τοῦ μήνα»: κάθε μήνα βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ ἕναν νέο ἀποτρόπαιο ἐχθρό, τόν ὁποῖο πρέπει νά χτυπήσουμε προτοῦ μᾶς καταστρέψει. Ἔχω κατηγορηθεῖ γιά ὑπερβολή. Ἰδού λοιπόν ὁ πίνακας τῶν ἐπιδόσεών μας ἀπό τό Κοσσυφοπέδιο (1999) ὡς πίσω, τήν Ἀερογέφυρα τοῦ Βερολίνου (1948-49). Θά παρατηρήσετε ὅτι οἱ συντάκτες, ἡ Ὁμοσπονδία τῶν Ἀμερικανῶν Ἐπιστημόνων ( Federation of American Scientists), καταγράφουν ἕναν ἀριθμό πολέμων μας ὡς εὐρισκομένων «σέ ἐξέλιξη», παρότι πολλοί ἐξ ἠμῶν ἔχουμε λησμονήσει τήν ὕπαρξή τους. Στήν πρώτη στήλη τοῦ καταλόγου μᾶς δίνονται πολλοί εὐφάνταστοι τίτλοι, ἐπινοήματα τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας, ὅπως τό Ἐπίμονο Μένος, πού σήμαινε τήν ἐπίθεση τοῦ Ρέιγκαν ( Reagan) στό νησί τῆς Γρενάδα, μία καλπουζανιά πού διάρκεσε ἕνα μήνα καί πού ὁ δόλιος στρατηγός Χέιγκ ( Haig) δήλωσε ὅτι θά τήν εἶχε χειριστεῖ πιό ἀποτελεσματικά τό ἀστυνομικό τμῆμα τοῦ Προβινστάουν ( Τά ἐρωτηματικά προέρχονται ἀπό τούς συντάκτες)..."
Στούς πραγματικά εὐφάνταστους τίτλους στους ὁποίους ἀναφέρεται ὁ συγγραφέας, νά συμπεριλάβω καί τήν ὀνομασία τῆς ἐπιχείρησης τοῦ 1978 στο Ζαῒρ, μέ τήν ἐπωνυμία Red Bean-Κόκκινο φασόλι. Ὁ ἀνάδοχός της ἴσως νά ἤθελε νά τονίσει τήν διεισδυτικότητα τοῦ κόκκινου μικροβίου στά ὄσπρια.

Καί καταλήγει ὁ Vidal: «…Σέ αὐτές τίς ἑκατοντάδες πολέμων πού ἔγιναν γιά τήν πάταξη τοῦ κομμουνισμοῦ, τῆς τρομοκρατίας, τῶν ναρκωτικῶν, ἤ ἐνίοτε γιά ψύλλου πήδημα, στό διάστημα πού μεσολάβησε ἀπό τό Πέρλ Χάρμπορ ὡς τήν 11η Σεπτεμβρίου 2001, εἴχαμε τήν τάση νά δίνουμε ἐμεῖς τό πρῶτο χτύπημα. Ἀλλ’ ὅμως εἴμαστε οἱ καλοί, σωστά; Σωστά.»
"...Since V- Day 1945 ("Victory over Japan" and the end of World War II), we have been engaged in what the historian Charles A. Beard called "perpetual war for perpetual peace." I have occasionally referred to our "enemy of the month club": each month we are confronted by a new horrendous enemy at whom we must strike before he destroys us. I have been accused of exaggeration, so here's the Scoreboard from Kosovo (1999) back to Berlin Airlift (1948-49). You will note that the compilers, Federation of American Scientists, record a number of our wars as "ongoing," even though many of us have forgotten about them. We are given, under "Name," many fanciful Defense Department titles like Urgent Fury, which was Reagan's attack on the island of Grenada, a month-long caper that General Haig disloyally said could have been handled more efficiently by the Provincetown police department. (Question marks are from compilers.)..."

…...In these several hundred wars against Communism, terrorism, drugs, or sometimes nothing much, between Pearl Harbor and Tuesday, September 11, 2001, we tended to strike the first blow. But then we're the good guys, right? Right.

CURRENT OPERATIONS

Name             Locale          Dates          U.S. Forces Involved
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joint Guardian        Kosovo          11 Jun 1999-TDB         200?
Allied Force/         Kosovo          23 Mar 1999-10 Jun 1999
Noble Anvil
Determined Force       Kosovo          08 Oct 1998-23 Mar 1999
Cobalt Flash         Kosovo
Shining Hope         Kosovo
Sustain Hope/         Kosovo
Allied Harbour
Provide Refuge        Kosovo          05 Apr 1999-Fall 1999
Open Arms           Kosovo
Eagle Eye           Kosovo          16 Oct 1998-24 Mar 1999
Determined Falcon       Kosovo & Albania     15 Jun 1998-16 Jun 1998
Determined Effort       Bosnia-Herzegovina    Jul 1995-Dec 1995
Joint Endeavor        Bosnia-Herzegovina    Dec 1995-Dec 1996
Joint Guard          Bosnia-Herzegovina    Dec 1996-20 Jun 1998
Joint Forge          Bosnia-Herzegovina    20 Junel998-Present       6,900

DELIBERATE FORCE       Bosnian Serbs       29 Aug 1995-21 Sep 1995
Quick Lift          Croatia          Jul 1995-1 lAug 1995
Nomad Vigil          Albania          01 Jul 1995-05 Nov 1996
Nomad Endeavor        Taszar, Hungary      Mar 1996-Present
Able Sentry          Serbia-(FYROM)      05 Jul 1994-Present
Deny Flight          Bosnia-Herzegovina    12 Apr 1993-20 Dec 1995     2,000
Decisive Endeavor       Bosnia-Herzegovina    Jan 1996-Dec 1996        ??
Decisive Edge
Decisive Guard/        Bosnia-Herzegovina    Dec 1996-20 Jun 1998      ??
Deliberate Guard
Deliberate Forge       Bosnia-Herzegovina    20 Jun 1998-Present
Sky Monitor          Bosnia-Herzegovina    16 Oct 1992-Present
Maritime Monitor       Adriatic Sea       16 Jul 1992-22 Nov 1992     ??
Maritime Guard        Adriatic Sea       22 Nov 1992-15 Jun 1993     ??
Sharp Guard          Adriatic Sea       15 Jun 1993-Dec 1995      11,700
Decisive           Adriatic Sea       Dec 1995-19 Jun 1996 
Enhancement
Determined Guard       Adriatic Sea       12/1996-Present         ??
Provide Promise        Bosnia          03 Jul 1992-Mar 1996      1,000


SOUTHWEST ASIA

Name             Locale          Dates          U.S. Forces Involved
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[none] (air strike)      Iraq           26 Jun 1993-13 Jan 1993
[none]            Iraq           13 Jan 1993-1 7 Jan 1993
(cruise missile strike)
[none]            Iraq           17 Jan 1993-26 Jun 1993
(cruise missile strike)
DESERT STRIKE         Iraq           03 Sep 1996-04 Sep 1996
DESERT THUNDER        Iraq           Feb 1998-16 Dec 1998
DESERT FOX          Iraq           16 Dec 1998-20 Dec 1998
Shining Presence       Iraq           Dec 1998-Dec 1998
Phoenix Scorpion IV      Iraq           Dec 1998-Dec 1998
Phoenix Scorpion III     Iraq           Nov 1998-Nov 1998
Phoenix Scorpion II      Iraq           Feb 1998-Feb 1998
Phoenix Scorpion I      Iraq           Nov 1997-Nov 1997
Desert Focus         Saudi Arabia       Jul 1996-Present
Vigilant Warrior       Kuwait          Oct 1994-Nov 1994
Vigilant Sentinel       Kuwait          Aug 1995-15 Feb 1997
Intrinsic Action       Kuwait          01 Dec 1995-01 Oct 1999
Desert Spring         Kuwait          01 Oct 1999-Present
Iris Gold           SW Asia          ??1993-Present
Pacific Haven/        Iraq > Guam        15 Sep 1996-16 Dec 1996
Quick Transit
Provide Comfort        Kurdistan         05 Apr 1991-Dec 1994      42,500
Provide Comfort II      Kurdistan         24 Jul 1991-31 Dec 1996     ??
Northern Watch        Kurdistan         31 Dec 1996-Present       1100
Southern Watch        Southwest Asia/Iraq    1991-Present          14,000
Desert Falcon         Saudi Arabia       1991-Present


OTHER OPERATIONS

Name             Locale          Dates          U.S. Forces Involved
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Korea             Korea           Ongoing
New Horizons         Central America      Ongoing
Sierra Leone NEO       Sierra Leone       May 2000
MONUC [UN PKO]        DR Congo         Feb 2000-Ongoing
Resolute Response       Africa          Aug 1998-Present
Gatekeeper          California        1995-Present
Hold-the-Line         Texas           1995-Present
Safeguard           Arizona          1995-Present
Golden Pheasant        Honduras         Mar 1988-Present
Alliance           U.S. southern border   1986-Present
Provide Hope I        Former Soviet Union    10 Feb 1992-26 Feb 1992
Provide Hope II        Former Soviet Union    15 Apr 1992-29 Jul 1992
Provide Hope III       Former Soviet Union    1993?-1993?
Provide Hope IV        Former Soviet Union    10 Jan 1994-19 Dec 1994
Provide Hope V        Former Soviet Union    06 Nov 1998-10 May 1999

COUNTERDRUG OPERATIONS

Name             Locale          Dates          U.S. Forces Involved
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coronet Nighthawk       Central/South America   1991 -Present
Coronet Oak          Central/South America   Oct 1977-17 Feb 1999
Selva Verde          Colombia         1995-Present
Badge             Kentucky         1990-Present?
Ghost Dancer         Oregon          1990-Present?
Greensweep          California        Jul 1990-Aug 1990
Grizzly            California        1990-Present?
Wipeout            Hawaii          1990-Present
Ghost Zone          Bolivia          Mar 1990-1993?
Constant Vigil        Bolivia          199?-??
Support Justice        South America       1991-1994
Steady State         South America       1994~Apr 1996
Green Clover         South America       199?-199?
Laser Strike         South America       Apr 1996-Present
Agate Path          CONUS           1989-???
Enhanced Ops         CONUS           ???-Present


COMPLETED OPERATIONS

Name             Locale          Dates          U.S. Forces Involved
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silent Promise        Mozambique/South Africa  Feb 2000-? Apr 2000
Fundamental Response     Venezuela         20 Dec 1999-Early 2000
Stabilize           Timor           11 Sep 1999-Nov 1999
Avid Response         Turkey          18 Aug 1999-Sep 1999
Strong Support        Central America      Oct 1998-10 Feb 1999      5,700
[Fuerte Apoyo]
Infinite Reach        Sudan/ Afghanistan    20 Aug 1998-20 Aug 1998
Shepherd Venture       Guinea-Bissau       10 Jun 1998-17 Jun 1998     130
[none]            Asmara, Eritrea NEO    05 Jun 1998-06 Jun 1998     130
Noble Response        Kenya           21 Jan 1998-25 Mar 1998
Bevel Edge          Cambodia         Jul 1997-Jul 1997
Noble Obelisk         Sierra Leone       May 1997-Jun 1997
Guardian Retrieval      Congo (formerly Zaire)  Mar 1997-Jun 1997
Silver Wake          Albania          14 Mar 1997-26 Mar 1997
Guardian Assistance      Zaire/Rwanda/Uganda    15 Nov 1996-27 Dec 1996
Assurance/Phoenix Tusk    Zaire/Rwanda/Uganda    15 Nov 1996-27 Dec 1996
Quick Response        Central African Republic May 1996-Aug 1996
Assured Response       Liberia          Apr 1996-Aug 1996
Zorro II           Mexico          Dec 1995-02 May 1996
Third Taiwan         Taiwan Strait       21 Jul 1995-23 Mar 1996
Straits Crisis


COMPLETED OPERATIONS

Name             Locale          Date          U.S. Forces Involved
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Safe Border          Peru/Ecuador       1995-30 Jun 1999
United Shield         Somalia          03 Jan 1995-25 Mar 1995    4000
Uphold/            Haiti           19 Sep 1994-31 Mar 1995    21,000
Restore Democracy
Quiet Resolve/        Rwanda          22 Jul 1994-30 Sep 1994    2,592
Support Hope
Safe Haven/          Cuba > Panama       06 Sep 1994-01 Mar 1995
Safe Passage
Sea Signal/JTF-160      Haiti>Guantanamo, Cuba  18 May 1994-Feb 1996
Distant Runner        Rwanda NEO        09 Apr 1994-15 Apr 1994
Korean Nuclear Crisis     North Korea        10 Feb 1993-Jun 1994
[none]            Liberian NEO       22 Oct 1992-25 Oct 1992
Provide Relief        Somalia          14 Aug 1992-08 Dec 1992    ??
Restore Hope         Somalia          04 Dec 1992-04 May 1993    26,000
Continue Hope         Somalia          04 May 1993-Dec 1993     ??
Provide Transition      Angola          03 Aug 1992-09 Oct 1992
Garden Plot          Los Angeles, Α      May 92            4,500
Silver Anvil         Sierra Leone NEO     02 May 1992-05 May 1992
GTMO             Haiti>Guantanamo, Cuba  23 Nov-91
Safe Harbor          Haiti>Guantanamo, Cuba  1992
Quick Lift          Zaire           24 Sep 1991-07 Oct 1991
Victor Squared        Haiti NEO         Sep 91
Fiery Vigil          Philippines NEO      Jun 91
Productive Effort/      Bangladesh        May 1991-Jun 1991
Sea Angel
Eastern Exit         Somalia          02 Jan 1991-11 Jan 1991
DESERT STORM         Southwest Asia                     555,000
Desert Shield         Southwest Asia      02 Aug 1990-1 7 Jan 1991
Imminent Thunder       Southwest Asia      Nov 1990-Nov 1990
Proven Force         Southwest Asia      17 Jan 1991-28 Feb 1991
DESERT SWORD/         Southwest Asia      24 Feb 1991-28 Feb 1991
DESERT SABRE
Desert Calm          Southwest Asia      01 Mar 1991-01 Jan 1992
Desert Farewell        Southwest Asia      01 Jan 1992-1992?
Steel Box/Golden Python    Johnston Island      26 Jul 1990-18 Nov 1990
Sharp Edge          Liberia          May 1990-08 Jan 1991


COLD WAR ERA

Name             Locale          Dates          U.S. Forces Involved
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classic Resolve        Philippines        Nov 1989-Dec 1989
Hawkeye            U.S. Virgin Islands    20 Sep 1989-17 Nov 1989
Nimrod Dancer         Panama          May 1989-20 Dec 1989
JUST CAUSE          Panama          20 Dec 1989-31 Jan 1990
Promote Liberty        Panama          31 Jan 1990-??
ERNEST WILL          Persian Gulf       24 Jul 1987-02 Aug 1990
PRAYING MANTIS        Persian Gulf       17 Apr 1988-19 Apr 1988
Blast Furnace         Bolivia          Jul 1986-Nov 1986
EL DORADO CANYON       Libya           12 Apr 1986-17 Apr 1986
Attain Document        Libya           26 Jan 1986-29 Mar 1986
Achille Lauro         Mediterranean       07 Oct 1985-11 Oct 1985
Intense Look         Red Sea/Gulf of Suez   Jul 1984-Jul 1984
URGENT FURY          Grenada          23 Oct 1983-21 Nov 1983
Arid Farmer          Chad/Sudan        Aug 1983-Aug 1983
Early Call          Egypt/Sudan        18 Mar 1983-Aug 1983
U.S. Multinational      Lebanon          25 Aug 1982-01 Dec 1987
Force [USMNF]
Bright Star          Egypt           06 Oct 1981-Nov 1981
Gulf of Sidra         Libya / Mediterranean   18 Aug 1981-18 Aug 1981
RMT              Colorado         Aug 1981-Sep 1981
(Rocky Mountain Transfer)
Central America        El Salvador/Nicaragua   01 Jan 1981-01 Feb 1992
Creek Sentry         Poland          Dec 1980-1981
SETCON II           Colorado May       1980-Jun 1980
EAGLE CLAW/Desert One     Iran           25 Apr-80
ROK Park           Korea           26 Oct 1979-28 Jun 1980
Succession Crisis
Elf One            Saudi Arabia       Mar 1979-15 Apr 1989
Yemen             Iran/Yemen/Indian Ocean  06 Dec 1978-06 Jan 1979
Red Bean           Zaire           May 1978-Jun 1978
Ogaden Crisis         Somalia/Ethiopia     Feb 1978-23 Mar 1978
SETCON I           Colorado         1978-1978
Paul Bunyan/         Korea           18 Aug 1976-21 Aug 1976
Tree Incident
Mayaguez Operation      Cambodia         15 May-75
New Life           Vietnam NEO        Apr-75
Frequent Wind         Evacuation of Saigon   29 Apr 1975-30 Apr 1975
Eagle Pull          Cambodia         11 Apr 1975-13 Apr 1975
Nickel Grass         Mideast          06 Oct 19 73-1 7 Nov 1973
Garden Plot          USA Domestic       30 Apr 1972-04 May 1972
Red Hat            Johnston Island      Jan 1971-Sep 1971
Ivory Coast/Kingpin      Son Tay, Vietnam     20 Nov 1970-21 Nov 1970
Graphic Hand         US Domestic        1970-1970
Red Fox            Korea theater       23 Jan 1968-05 Feb 1969
[Pueblo incident]
Six Day War          Mideast          13 May 1967-10 Jun 1967
CHASE             various          1967-1970
Powerpack           Dominican Republic    28 Apr 1965-21 Sep 1966
Red Dragon          Congo           23 Nov 1964-27 Nov 1964
[NONE]            Chinese nuclear      15 Oct 1963-Oct 1964
               facilities
Cuban Missile Crisis     Cuba, Worldwide      24 Oct 1962-01 Jun 1963
Vietnam War          Vietnam          15 Mar 1962-28 Jan 1973
Operation Ranch Hand     Vietnam Jan        1962-1971
Opr'n Rolling Thunder     Vietnam          24 Feb 1965-Oct 1968
Opr'n Arc Light        Southeast Asia      18 Jun 1965-Apr 1970
Opr'n Freedom Train      North Vietnam       06 Apr 1972-10 May 1972
Opr'n Pocket Money      North Vietnam       09 May 1972-23 Oct 1972
Opr'n Linebacker I      North Vietnam       10 May 1972-23 Oct 1972
Opr'n Linebacker II      North Vietnam       18 Dec 1972-29 Dec 1972
Opr'n Endsweep        North Vietnam       27 Jan 1972-27 Jul 1973
Opr'n Ivory Coast/      North Vietnam       21 Nov 1970-21 Nov 1970
Kingpin
Opr'n Tailwind        Laos           1970-1970
Berlin            Berlin          14 Aug 1961-01 Jun 1963
Laos             Laos           19 Apr 1961-07 Oct 1962
Congo             Congo           14 Jul 1960-01 Sep 1962
Taiwan Straits        Taiwan Straits      23 Aug 1958-01 Jan 1959
Taiwan Straits        Quemroy & Matsu islands  23 Aug 1958-01 Jun 1963
Blue Bat           Lebanon          Jul 1958-20 Oct 1958
Suez Crisis          Egypt           26Jul 1956-15 Nov 1956
Taiwan Straits        Taiwan Straits      11 Aug 1954-01 May 1955
Korean War          Korea           27 Jun 1950-27 July 1953
Berlin Airlift        Berlin          26 Jun 1948-30 Sep 1949 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου