Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Ἰσχύς, πάθος καί πύργος τῆς Βαβέλ

τοῦ καθηγητῆ Δημήτρη Κιτσίκη (περιοδικό Ἐνδιάμεση Περιοχή, τεύχη 43,51)

Ἀπό καταβολῆς κόσμου, ὁ ἄνθρωπος ἐξεμεταλλεύθη τόν συνάνθρωπό του. Συνεπῶς, ἡ σημερινή ταξική ἐκμετάλλευση δέν ἔχει τίποτα τό καινούργιο. Ὅμως, ἀπό ὅλες τίς ταξικές κοινωνίες τῆς Ἱστορίας, ἡ καπιταλιστική πού ἐπεβλήθη στήν Δύση μετά τήν Ἀναγέννηση τοῦ ΙΕ αἰῶνος, εἶναι ἡ πλέον σκληρή, πολύ πιό ἀπάνθρωπη ἀπό τήν δουλοκτητική ἤ τήν φεουδαρχική.
α) Τό πάθος τῆς τεχνολογίας.
Ἀρχικά ὁ ἄνθρωπος ἦτο ξαπλωμένος στήν κλίνη τοῦ Θεοῦ, τόν ἔβλεπε καθημερινά καί συνομιλοῦσε μαζί του μέ τήν ἁπλή γλώσσα τῆς παντογνωσίας. Ἦταν παντοδύναμος καί διέμενε στήν χώρα τῶν θαυμάτων. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἦταν ἰδικός του λόγος, ἕνας καί μοναδικός, ἑλληνικός. Ἀφοῦ ἦτο γυμνός, στήν ἀπόλυτη ἰσορροπία τῆς φύσεως, σέ πλήρη ἁρμονία μέ αὐτήν, χωρίς ἀκραῖες καιρικές συνθῆκες, χωρίς νά τρώη τίς σάρκες τῶν ἄλλων ζώων, χωρίς χρήματα, οἱ κλέφτες ἦταν ἄγνωστοι, συνεπῶς καί οἱ δολοφόνοι, ἐφ’ ὅσον δέν ὑπῆρχε τίποτα νά κλέψουν καί συνεπῶς νά θανατώσουν γιά λίγα λεπτά. Τεχνολογία καί ἐμπόριο δέν εἶχαν λόγο ὑπάρξεως. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔχασαν τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἤρχισαν νά τρέφουν τήν ψευδαίσθηση ὅτι ἐκινοῦντο πρός τά ἐπάνω, αὐτό πού ὠνόμασαν πρόοδο καί ἀντικατέστησαν τήν θεϊκή χάρη μέ τήν τεχνολογία. Ἡ ἁπλή γνώση δέν τούς ἱκανοποιοῦσε πλέον. Ἥ ἔκφρασή τους ἔγινε ὅλο καί πιό πολύπλοκη καί ὅσο περισσότερο ἐχρησιμοποίουν συρρικνωμένη γλώσσα, τήν ἀποκαλουμένη ἐξειδικευμένη ἤ τεχνική,τόσο ὀλιγώτερο ἠδύναντο νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους. Οἱ σοφοί τῆς Ἀρχαιότητος τά ἤξεραν σχεδόν ὅλα καί ἐξεφράζοντο μέ τόν ἁπλό λόγο τοῦ Θεοῦ. Μετά τήν δυτική Ἀναγέννηση ὅμως καί τήν ἄνοδο τοῦ καπιταλισμοῦ ἐπολλαπλασιάσθησαν οἱ εἰδικοί, σέ σημεῖο σήμερα ὁ ἕνας νά γνωρίζη νά χειρουργῆ τό ἀριστερό νεφρό, χωρίς νά τολμᾶ νά χειρουργῆ τό στομάχι, εἰδικότητα ἄλλου ἰατροῦ.

Ἠ σύγχυση τῶν γλωσσῶν τοῦ Gustav Dore ( 1865)

Καί τότε ἡ ἀρχική κοινή γλώσσα τοῦ Θεοῦ, τά ἑλληνικά, μέσα ἀπό τήν ὁποία μποροῦσες νά ἐκφράσεις ὅλην τήν πραγματικότητα, διεμελίσθη σέ ἄπειρες εἰδικές γλῶσσες καί ὁ ἕνας τεχνικός πού ἔκτιζε τήν ἀριστερή πλευρά τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ, δέν ἠδύνατο νά καταλάβη τί τί τοῦ ἔλεγε ὁ τεχνικός πού ἔκτιζε τήν δεξιά πλευρά. Αὐτό ὠνομάσθη ἀρχικά τεχνολογία, καί κατόπιν καταχρηστικῶς ἐπιστήμη, ἐνῶ ἀντιθέτως, ὁ κινεζικός βελονισμός ἠδύνατο οὐσιαστικά νά θεωρηθῆ ἐπιστήμη, ἐφ’ ὅσον χωρίς τεχνολογία καί ἐργαλεῖα πέραν τῆς ἁπλῆς βελόνης, ἠδύνατο ὁ βελονιστής νά ἐπέμβη σέ ὅλα τά μέρη τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου καί νά ἐπαναφέρη τήν ἰσορροπία του, δηλαδή τήν ἁρμονία τοῦ σώματος πού ὀνομάζουμε ὑγεία.

β) Τό πάθος τοῦ ἐμπορίου
Ἔχοντας χάσει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος ἔψαξε νά γεμίση τήν κενότητά του μέ τήν ψευδαίσθηση τοῦ χρήματος. Ἡ ἰσχύς μέσω τοῦ χρήματος. Ἤθελε νά φαίνεται ἐφ’ ὅσον δέν ἦτο πλέον καί εἶχε νεκρωθῆ. Ἠδύνατο νά λαδώση τούς πάντες, νά ἐξαγοράση ἀκόμη καί τούς ἔχοντες ντοκτορά. Ἐνόμισε πώς ἠδύνατο νά ἐξαγοράση ἀκόμη καί τόν Θεό, δίδοντας μεγάλα ποσά στίς ἐκκλησίες καί τά μοναστήρια. Ἦταν φιλάνθρωπος καί ὁ κόσμος τόν εὐγνωμονοῦσε. Εἶχε οἰκοδομήσει μάλιστα καί εἰδική θρησκεία γεμάτη ἠθικολογία, τόν προτεσταντισμό, καί ἐξαγγελίες περί δημοκρατίας, ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου, προσωπικά δεδομένα, κατακεραυνώνοντας τούς ἀντιφρονοῦντες γιά βαρβαρότητα, ὀπισθοδρομισμό, ἀπομονωτισμό, δικτατορία, μεσαιωνισμό, μισογυνισμό, διότι αὐτός ἐπίστευε στήν πρόοδο πού τόν ἔκαμε πλούσιο, « μέ ρόλεξ στά χέρια καί γοῦνες στούς ὤμους» ( κατά Χάρυ Κλύν) καί τό κοστούμι αὐτό τοῦ ἐπήγαινε γάντι.

Γιατί ἔπρεπε, ἄλλοτε ἡ Σοβιετική Ἕνωση, τό Ἅγιον Ὅρος καί σήμερα ἡ Βόρειος Κορέα νά εἶναι ἀπομονωμένοι καί νά μήν χαίρονται τά ἀγαθά τῆς καπιταλιστικῆς ἐλευθερίας; Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ τό 1842, Τζών Κουίνσυ Ἀνταμς ( 1767-1848), γιά νά δικαιολογήση μέ χριστιανική ἐπιχειρηματολογία τόν πόλεμο τοῦ ὀπίου κατά τῆς Κίνας, ἐδήλωνε: Ἡ ἠθική ὑποχρέωση νά συνάπτονται ἐμπορικές συναλλαγές ἀνάμεσα στά ἔθνη, στηρίζεται ὁλοκληρωτικά, ἀποκλειστικά, στήν χριστιανική διδασκαλία, πού μᾶς ζητᾶ νά ἀγαποῦμε τόν πλησίον μας ὅπως τόν ἑαυτό μας. Ἀλλά στήν Κίνα, ἐπειδή δέν εἶναι χριστιανικό ἔθνος, οἱ κάτοικοί της δέν αἰσθάνονται δεμένοι μέ τήν χριστιανική διδασκαλία…Ἡ βασική ἀρχή τῆς κινέζικης αὐτοκρατορίας εἶναι ἀντιεμπορική. Δέν ἀναγνωρίζη τήν ὑποχρέωση νά κάμη ἐμπορικές συναλλαγές μέ ἄλλες χῶρες. Εἶναι καιρός νά βάλουμε τέρμα σέ αὐτήν τήν πελωρία προσβολή στά δικαιώματα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί στήν βασική ἀρχή τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ἐπάνω στό χαρτονόμισμα τοῦ ἀμερικανικοῦ δολλαρίου προσετέθη ἡ ἐπιγραφή: « Ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στόν Θεό»!

γ)Τό πάθος τῆς ἰσχύος

Ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἡ τεραστία κοροϊδία τῆς θρησκευτικῆς ἠθικολογίας, πού σωστά ἔκαμαν τούς μαρξιστές – λενινιστές νά ἀναφωνήσουν πώς ἡ θρησκεία εἶναι τό ὄπιο τοῦ λαοῦ ( ἐνῶ ἡ Ὀρθοδοξία ὅπως γνωρίζουν οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δέν εἶναι θρησκεία ἀλλά θέωση), ἡ ἄφθαστη κυνικότητα τοῦ ἀνθρώπου μέ χρήματα, νά μήν σέβεται τήν γνώση καί νά ἰσχυρίζεται ὅτι δύναται νά ἐξαγοράση ὅλον τόν πλανήτη, ἐπειδή « κερδίζω σέ ἕνα λεπτό αὐτό πού ἐσύ κερδίζεις σέ ἕνα χρόνο», ἐτύφλωσαν μέ μῖσος τόν ἄνθρωπο, ἐνώπιον τῆς ἀποδοχῆς τῆς τεραστίας αὐτῆς ἀδικίας ἀπό τό κατεστημένο τῶν ἐμπόρων.

Ἡ ἐκδίκηση θολώνει τό πνεῦμα τῶν «κολασμένων τῆς γῆς» καί ἐπιζητεῖ τό ὅπλο, τήν ἰσχύ. Ἤδη ἀπό τήν ἑπομένη τῆς μεγάλης ἠρωϊκῆς μπολσεβικικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1917, πού ἤθελε νά βάλη τέλος στήν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἄνθρωπο καί ἐφ’ ὅσον οἱ ἐπαναστατικές δυνάμεις δέν ἐπέτυχαν νά θανατώσουν ἀμέσως σέ ὅλον τόν πλανήτη τό τέρας τοῦ καπιταλισμοῦ, ἐνεφανίσθη τό σύνθημα νά «ξεπεράσουμε σέ τόσα χρόνια τήν ἰσχύ τοῦ καπιταλισμοῦ». Ἀκόμη καί ὁ Μάο τό 1958, ἔρριχνε τό σύνθημα στόν λαό του «νά ξεπεράσουμε τήν (καπιταλιστική) Μεγάλη Βρεταννία σέ 15 χρόνια».

Ἀλλά γιά νά ἐπιτευχθῆ αὐτό ἐχρειάσθη τελικά οἱ κομμουνιστικές χῶρες νά χρησιμοποιήσουν τίς μεθόδους τοῦ καπιταλιστικοῦ ἐχθροῦ τους καί ἔτσι ὁ κολασμένος ἐκολάσθη κυριολεκτικά καί ἔγινε ὁμοίωμα τοῦ διαφθορέως του, ἐπιτυγχάνοντας ὅμως νά οἰκοδομήση ἰσχύ. Τυπικό παράδειγμα ἡ Κίνα μέ τήν σημερινή « καπιταλιστική οἰκονομία καί κομμουνιστική διακυβέρνηση». Μέ αὐτήν τήν λογική, σωστά ἡ Βόρειος Κορέα κατασκευάζει πυρηνική ἰσχύ ἐφ’ ὅσον ὁ ταξικός ἐχθρός στήν διεθνῆ κονίστρα, εἶναι κάτοχος πυρηνικῆς ἰσχύος.
Φθάνουμε λοιπόν στόν τεραγωνισμό τοῦ κύκλου.Ἐάν ἀκολουθήσωμε τήν συμβουλή τοῦ Χριστοῦ νά δώσωμε καί τό ἕτερο μάγουλο στόν κόλαφο τοῦ ἐχθροῦ, θά σώσωμε τήν ψυχή μας ἀλλά θά διαιωνίσωμε τήν ἐκμετάλλευση. Ἐάν πάλι ἀντιδράσωμε βιαίως καί ἐπιδιώξωμε τήν ἰσχύ, θά γίνωμε ὅμοιοι του δημίου μας. ( Γιά τήν λύση τοῦ τεραστίου αὐτοῦ προβλήματος βλέπε, πιό πέρα τήν μελέτη τοῦ Κυριάκου Δουνέτα).

δ) ΗΠΑ – Κίνα: Καπιταλιστικός πύργος κατά κομμουνιστικοῦ πύργου. Ἡ τρελλή διαδρομή πρός τήν ἀπόκτηση ἰσχύος.
Ἡ ρώσικη αὐτή ρουλέτα ξεκίνησε στό καπιταλιστικό Παρίσι, ὅταν ὁ Γουσταῦος Ἀϊφφελ ἀνήγειρε, τό 1887-1889, τόν 300 μέτρων μεταλλικό πύργο καί τό 1886 προσέφερε στόν ἀμερικανικό καπιταλισμό, τό ἄγαλμα τῆς ἐλευθερίας στήν Νέα Ὑόρκη.


Καπιταλισμός: Τεχνολογία καί ἐλεύθερη ἀγορά

Ἔκτοτε, τό σύνθημα ὑπῆρξε «ὅλο καί πιό ψηλά» καί, ἐν ὄψει τῆς τελικῆς πολεμικῆς ἀναμετρήσεως μεταξύ τῆς καπιταλιστικῆς Ἀμερικῆς καί τῆς σοσιαλιστικῆς Κίνας, οἱ δύο χῶρες συνεχίζουν νά ἐπιδίδονται στό ἐπικίνδυνο παιχνίδι τοῦ ὕψους, ἴσως πιό ἐπικίνδυνο ἀκόμη, πνευματικά τουλάχιστον, ἀπό τόν ἀγώνα δρόμου γιά τήν πυρηνική ἐπικράτηση.

Τό δράμα κτυπᾶ πρωτίστως τήν Κίνα διότι, πρός χάριν τοῦ ἀνταγωνισμοῦ μέ τίς ΗΠΑ, ἐθυσίασε ὄχι ἁπλῶς τόν μαοϊκό ἰδιότυπο κομμουνισμό της πού τήν εἶχε μετατρέψει στίς δεκαετίες τοῦ 1950, 1960, καί 1970, σέ πόλο ἐπαναστατικῆς ἕλξεως ὁλοκλήρου τῆς νεολαίας τοῦ πλανήτου, ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν τρισχιλιετῆ κονφουκιανικό πολιτισμό της πού τῆς εἶχε διδάξη νά κτίζη σέ ἁρμονική σχέση μέ τό περιβάλλον τῶν λόφων πού περιστοίχιζαν τίς ἐξαίσιες παγόδες. Ἡ Κίνα ἠκολούθη ἀκριβῶς τήν ἴδια ἁρμονία κτιστοῦ καί περιβάλλοντος τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ναῶν, ἐφ’ ὅσον παγόδες καί παρθενῶνες εἶχαν τόν ἴδιο θρησκευτικό προορισμό.
Ἀρχιτεκτονική καί γεωγραφία ὑπόκειντο στήν ἱερά γεωμετρία. Ὁ Παρθενών ἦταν κτισμένος σύμφωνα μέ τήν ἱερά γεωμετρία. Ἀκόμη σήμερα, ἡ κινεζική παράδοση βασίζεται στούς ἱερούς ἀριθμούς πού σέβονται τήν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν φύση καί ὄχι στά ποσοτικά μαθηματικά.
ε) οἱ ΗΠΑ ξεκινοῦν τήν τρελλή σκυταλοδρομία.

Στίς 22 Ἰανουαρίου 1930, ἐνῶ μόλις εἶχε ξεσπάσει ἡ παγκόσμια οἰκονομική κρίση, ἡ Ἀμερική μόνη της, χωρίς ἀνταγωνιστές, θέλοντας νά ξεχασθῆ τό ἐπίτευγμα τῶν Γάλλων τοῦ 1889 μέ τόν πύργο τοῦ Ἄϊφφελ, ξεκίνησε τήν ἀνύψωση τοῦ πρώτου πύργου τῆς Βαβέλ στόν Νέο Κόσμο, στήν Νέα Ὑόρκη, πού ὠνομάσθη Empire State Building ( 102 ὄροφοι, 443 μέτρα ὕψος). Ἐνεκαινιάσθη τήν 1η Μαῒου 1931, διότι κατεσκευάσθη σέ μόλις 410 ἡμέρες, μέ τόν ἱδρώτα μεταναστῶν πού ἐθύμιζαν τούς δούλους πού εἶχαν κτίσει τίς πυραμίδες. 3400 ἐργάτες μετανάστες καί Ἀμερινδιάνοι ἀπό τόν Καναδά ἠργάσθησαν ὑπό σκληρές συνθῆκες καί ἐπισήμως πέντε ἀπό αὐτούς εὐρῆκαν τόν θάνατο.

Στίς 28 Ἰουλίου 1945, ἕνα ἀμερικανικό βομβαρδιστικό ἔπεσε ἐπάνω στόν πύργο, διαπερνώντας τον μεταξύ τοῦ 79ου καί 80ου ὀρόφου, σκοτώνοντας 14 ἀνθρώπους.
Ὅμως, γιά τά ἑπόμενα 41 χρόνια παρέμεινε τό ὑψηλότερο κτίριο στόν κόσμο ( χωρίς τήν κεραία) μέχρι πού ἐκτίσθη, τό 1972, ὁ βόρειος πύργος τοῦ World Trade Center στήν Νέα Ὑόρκη. Μετά τήν καταστροφή τῶν Διδύμων Πύργων τήν 11η Σεπτεμβρίου 2001, παρέμεινε δεύτερος σέ ὕψος στήν Ἀμερική μετά τόν πύργο Sears τοῦ Σικάγου.
Πράγματι, τό 1969, ὁ τότε μεγαλύτερος μεταπράτης στόν κόσμο, ἡ ἑταιρεία Sears, Roebuck & Co., εἶχε στήν ὑπηρεσία του 350.000 ὑπαλλήλους. Ἀπεφάσισε λοιπόν νά παραγγείλη τόν μεγαλύτερο οὐρανοξύστη στόν κόσμο γιά νά ἐγκαταστήση τά κεντρικά του γραφεῖα στό Σικάγο. Ὁ πύργος ἐκτίσθη ἀπό τό 1971 ἕως τό 1973. Τό ὁλικό ὕψος μέ τίς κεραῖες ἔφθασε τά 527 μέτρα, μέ 108 ὀρόφους. Ὑπῆρξε ἀπό τό 1973 μέχρι τό 1998 τό ὑψηλότερο κτίριο στόν κόσμο.
Empire State Building
Νέα Ὑόρκη, 1931, 443 μέτρα, 102 ὄροφοι


Sears Towers, Σικάγο
1973, 527 μέτρα, 108 ὄροφοι

Τό World Trade Center ( WTC ἤ Twin Towers), δηλαδή οἱ δίδυμοι πύργοι τῆς Νέας Ὑόρκης ἄρχισαν νά κτίζονται τό 1966. Ὁ βόρειος πύργος ὠλοκληρώθη τό 1972 και ὁ νότιος πύργος τό 1973. Καί οἱ δύο πύργοι εἶχαν 110 ὀρόφους καί ὁλικό ὕψος ( μέ τήν κεραία), 526 μέτρα. Σέ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ὑπάρξεως των μέχρι τήν καταστροφή τους τό 2001, παρέμειναν τό σύμβολο τῆς ἀμερικανικῆς ἰσχύος στόν πλανήτη, μαζί μέ τό ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας, κάτι πού ἐξηγεῖ γιατί ἔγινε στόχος τῶν τρομοκρατῶν. Ἤδη στίς 26 Φεβρουαρίου 1993, ἕνα φορτηγό μέ 680 κιλά ἐκρηκτικῶν ἀνετινάχθη μέσα σέ ἕνα ὑπόγειο πάρκιν τοῦ βορείου πύργου, σκοτώνοντας 6 ἀνθρώπους καί τραυματίζοντας ἄλλους 1042. Ὡς ὑπεύθυνοι τῆς τρομοκρατικῆς ἐνεργείας εἶχαν καταδικασθῆ σέ ἰσόβια, 6 ἰσλαμιστές.

World Trade Center
Νέα Ὑόρκη,1972-73, 526 μέτρα,110 ὄροφοι
Chicago Spire, Σικάγο,
2007-2012, 610 μέτρα,
150 ὄροφοι

Τέλη Ἰουλίου 2001, δηλαδή ἐνάμισυ μήνα πρό τῆς ὁλικῆς καταστροφῆς, οἱ δίδυμοι πύργοι ἠγοράσθησαν γιά 99 χρόνια ἀπό τόν ἐβραιοαμερικανό ἐπιχειρηματία ὑποστηρικτή τοῦ Βενιαμίν Νετανιάχου καί ἑνός Ἰσραήλ ἀκραίου καπιταλισμοῦ, Larry Silverstein, ὁ ὁποῖος καί τά ἠσφάλισε ἀμέσως γιά πολλά δισεκατομμύρια δολλάρια.
Ἡ πλέον πρόσφατη ἀμερικανική πρωτοβουλία γιά νά ὑπερκεράση τόν κινέζικο ἀντίπαλο ὑπῆρξε ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ 2007, στό Σικάγο, γιά τήν ἀνέγερση ἀκόμη ὑψηλοτέρου πύργου, τοῦ Fordham Spire, ἀπό τόν ἰσπανό ἀρχιτέκτονα Santiago Calatrava. Ἡ πρόβλεψη ἦταν νά ὁλοκληρωθῆ τό 2012 ἀλλά λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως οἱ ἐργασίες ἐσταμάτησαν τό 2008 καί ὁ Καλατράβα ἐδήλωσε ὅτι ὁ ἐργολάβος τοῦ χρωστᾶ ἀκόμη πάνω ἀπό 11 ἑκατομμύρια δολλάρια. Ἄν καί ὅταν τελειώση ἡ ἀνέγερσή του θά εἶναι ὕψους 610 μέτρων καί θά συμπεριλαμβάνη 150 ὀρόφους, δηλαδή θά ξεπεράση ὅλους τους ἄλλους ἀμερικανικούς πύργους.

Γιά νά ἀντικατασταθοῦν οἱ κατεστραμένοι δίδυμοι πύργοι, ἤρχισε τό 2006, στήν ἴδια τοποθεσία, στό Μανχάτταν τῆς Νέας Ὑόρκης, ἡ ἀνέγερση τοῦ «πύργου τῆς ἐλευθερίας» ( Freedom Tower) πού ἤδη ἔχει μετονομασθῆ σέ One World Trade Center. Ἡ πρόβλεψη ὁλοκληρώσεως τοῦ ἔργου εἶναι γιά τό 2013-2014 καί ὁ νέος πύργος θά ἔχει ὕψος 541 μέτρα καί 108 ὀρόφους.


One World Trade Center( Freedom Tower)
Νέα Ὑόρκη, 2006 ἕως 2014, 541 μέτρα, 108 ὄροφοι


στ) Ἡ Κίνα ὑπερέχει ἤδη στόν ἀγώνα δρόμου.

Ἕνα χρόνο μετά τόν θάνατο, τό 1997, τοῦ ἐκσυγχρονιστοῦ τῆς Κίνας, Ντένγκ Σιάο Πίνγκ, ξεκίνησε, πολύ ἀργότερα ἀπό τίς ΗΠΑ, ἡ κούρσα γιά τήν κατάκτηση τῆς πρώτης θέσεως στήν κατασκευή τοῦ ὑψηλοτέρου πύργου στόν κόσμο καί ἤδη ἡ Κίνα προχωρεῖ ἀκατάπαυστα. Τό 1998 λοιπόν, γιά πρώτη φορά ξεφύτρωσε στήν Σανγκάη ὁ Jin Mao Dasha, 421 μέτρων μέ 88 ὀρόφους, ὁ ὁποῖος παρέμεινε μέχρι τίς 14 Σεπτεμβρίου 2007, τό ὑψηλότερο κτίριο τῆς Κίνας, ὅταν ἐξεπεράσθη ἀπό τόν διπλανό σ’ αὐτόν πύργο
τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Κέντρου ( 492 μέτρων καί 101 ὀρόφων).

Ὁ Jin Mao ηταν μία ἀρχή καί εἶχε σχεδιασθῆ ἀπό ἀμερικανική ἑταιρεία. Ἐπί πλέον, εἶχε ἀκόμη κάποια χαρακτηριστικά παγόδας καί οἱ 88 ὄροφοι ὡς καί οἱ διαστάσεις του εἶχαν ὑπολογισθῆ μέ βάση τόν ἀριθμό 8 γιά νά ἱκανοποιήσουν τήν κινεζική παράδοση στήν ὁποία ὁ ἀριθμός αὐτός ἀντιπροσωπεύει τήν εὐημερία. Στίς 29 Νοεμβρίου 2008, ἐνῷ ἡ οἰκονομική κρίση, μεγέθους τοῦ 1929, ἔσπαζε τά πλευρά τῶν ΗΠΑ, ἡ Κίνα ξεκινοῦσε τήν ἀνέγερση νέου τεραστίου πύργου στήν Σανγκάη, πού προβλέπει νά ὁλοκληρώση τό 2014, μέ τήν ὀνομασία ἁπλῶς «πύργος τῆς Σαγκάης» ( Shanghai zhongxin). Ἀρχιτέκτονες εἶναι οἱ ἀμερικανοί Gensler πού ἔχουν τήν μεγαλύτερη ἐπιχείρηση ἀρχιτεκτονικῆς στόν κόσμο. Προβλέπονται 128 ὄροφοι καί ὕψος 632 μέτρων, δηλαδή τό διπλό του πύργου τοῦ Ἄϊφφελ.


3 Κινέζικοι πύργοι τῆς Βαβέλ στήν Σαγκάη . Ἀπό ἀριστερά:
α) Παγκόσμιο Οίκονομικό Κέντρο, 2007, 492 μέτρα, 101 ὄροφοι
β) Jin Mao Dasha, 1998, 421 μέτρα, 88 ὄροφοι
γ) Πύργος τῆς Σαγκάης, 2014, 632 μέτρα, 128 ὄροφοι

Ὅμως ἡ κινεζική πρόκληση γιά τήν παγκόσμια ἐπικράτηση δέν σταματᾶ ἐδῶ. Νέοι ἀπίθανοι πύργοι ἀνεγείρονται. Στήν Καντώνη, δίδυμοι πύργοι ἔχοντας τό σχῆμα τῆς ζωῆς, δηλαδή τήν μορφή διπλοῦ ἕλικος τοῦ DNA κατασκευάζονται ἀπό τόν Γάλλο ἀρχιτέκτονα Herve Tordjman καί προβλέπεται νά παραδοθοῦν μέσα στό 2010, μέ τόν καθένα 514,8 μέτρα καί 131 ὀρόφους.

Guangzhou Twin Towers, 2010, 514,8 μέτρα, 131 ὄροφοι

Στήν Σανγκάη καί πάλι προβλέπεται νά κτισθῆ μέχρι τό 2020, μία «κάθετη πόλη» 100.000 κατοίκων: ὁ βιονικός πύργος ( Bionic Tower), 1228 μέτρων ὕψους καί 300 ὄροφοι, ἰσπανῶν ἀρχιτεκτόνων, γιά 15 δις. δολλάρια. Οἱ κινέζοι ἡγέτες ὀνειρεύονται νά ἀφήσουν στήν ἱστορία μία γιγαντιαία κατασκευή ἐφάμιλλη του σινικοῦ τείχους. Μέ τήν διαφορά ὅτι τό τεῖχος εἶχε κτισθῆ κατά τῶν βαρβάρων ἀπό τόν κινέζικο πολιτισμό τοποθετώντας τόν ἄνθρωπο σέ ἁρμονία μέ τήν φύση, γι’ αὐτό καί ὑπάρχει ἀκόμη σήμερα, μαζί μέ τόν κινεζικό πολιτισμό. Ἐνῶ μία κάθετη πόλις πού φθάνει στόν οὐρανό, ἀπομονώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν φύση καί προειωνίζει φοβερές καταστροφές. Παρά τό διακηρυγμένο σύστημα ἀσφαλείας κατά τῶν
σεισμῶν καί πυρκαϊῶν, τί θά συνέβαινε ἐάν, παρ’ ὅλες τίς προβλέψεις, ἐξεδηλώνετο τεραστία φωτιά ἐγκλωβίζοντας μέσα στόν πύργο 100.000 ἄτομα;
Σίγουρα θά ἦτο πολύ μεγαλύτερη καταστροφή ἀπό τίς 9/11 τοῦ 2001!


Bionic Tower,2020,100000 ἄτομα, 1228 μέτρα, 300 ὄροφοι

Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΙΝΑΣΦύση; Θεός; Ὅποιος τούς παρακούει ὑποχρεωτικά χάνει τόν κῆπο. Τό ψάρι βρωμᾶ ἀπό τό κεφάλι. Οἱ πρόγονοί μας ἐμεγαλούργησαν ἐπειδή ἔτρωγαν ἄφθονο ψάρι μέ φωσφόρο καί σήμερα παρακμάζουμε τρώγοντας σάπιο ψάρι μέ δηλητήριο ἑωσφόρο. Μέγας παρήκοος ὁ Προμηθεύς. Διότι κάμνοντας σύγχυση μεταξύ φωτός καί πυρός, παρέδωσε τήν φωτιά στούς ἀνθρώπους ἀποκόπτωντας την ἀπό τό φῶς. Τό φῶς φωτίζει τίς καρδιές χωρίς νά τίς καίη. Ἡ φωτιά πυρακτώνει καί καταλήγει σέ στάχτη. Ὁ Θεός εἶναι φῶς. Ὁ Σατανᾶς φωτιά. Ὁ φωσφόρος δημιουργεῖ φῶς μέσα στό σκότος ὅταν ἀνασαίνει ὁ Θεός. Ἡ πυρά στό κέντρο τοῦ Ἅδη κατακαίη τίς ψυχές ὅταν ἀνασαίνη ὁ Σατανᾶς. Τό γιάνγκ εἶναι οὐρανός καί φῶς, τό γίν εἶναι γῆ, καί ὑπό τήν γῆ φωτιά τοῦ Ἡφαίστου ἔναντι τοῦ φωτός τοῦ Ἀπόλλωνος. Ἐπί χιλιάδες χρόνια τό φῶς τοῦ τάο, τοῦ κονφουκιανισμοῦ καί τοῦ βουδισμοῦ ἐφώτιζε τό κινέζικο πνεῦμα. Ἀπό τό 1978, ὁ Ντένγκ Σιάοπινγκ παραμέρισε τό φῶς καί ἐγκαθίδρυσε τήν φωτιά. Καί ἡ φωτιά κατεσπάραξε τήν Κίνα. Λέμε, «φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ», ἔναντι τοῦ «πῦρ τό ἐξώτερον». Ὁ Προμηθεύς ἀπέκοψε τό πῦρ ἀπό τόν ἔλεγχο τοῦ θεϊκοῦ φωτός καί τό παρέδωσε σατανοποιημένο ( δηλαδή ἀποκομμένο ἀπό τόν Θεό), στούς ἀνθρώπους. Ἔκτοτε οἱ πόλεμοι κατακαίουν τούς ἀνθρώπους, ἡ πυρηνική δύναμη φέρει τήν ἰσχύ τῆς καταστροφῆς. Ἡ Κίνα βαδίζει ὁλοταχῶς γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς πρώτης θέσεως ἐπί τοῦ πλανήτου, διεκδικώντας τό ὑπέρτατο προνόμιο νά τόν ἀνατινάξη στόν ἀέρα καί νά τόν στείλει στό πῦρ τό ἐξώτερον. Τό φῶς ἐναρμονίζεται μέ τήν φύση. Εἶναι ὁ δρόμος τοῦ τάο, ἡ σοφία τοῦ κονφουκιανισμοῦ, ἡ φώτιση τοῦ βουδισμοῦ. Ἡ φωτιά στά χέρια τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἰσχύς πού πολλαπλασιάζει τά ἐργαστήρια ἐρευνῶν γιά τήν ἀέναη ἐξάπλωση τῆς ἰσχύος. Ἰσχύς καί πλοῦτος. Οἱ κινέζικοι πύργοι τῆς Βαβέλ πολλαπλασιάζονται σάν μανιτάρια: Τό Jin Mao Tower, 421 μέτρα ὕψος στήν Σγγάη, μέ 88 ὀρόφους πού κατεσκευάσθη τό 1998. Ὁ πύργος τῆς Σαγγάης μέ 101 ὀρόφους, ὕψους 492, ἕτοιμος ἐφέτος. Οἱ διπλοί πύργοι τῆς Σαγγάης μέ 131 ὀρόφους καί 514,8 μέτρα ὕψος, πού θά ἔχουν ἀποπερατωθῆ τό 2010. Ὁ βιονικός πύργος, χωρητικότητας 10.000 ἀτόμων, στήν Σαγγάη, μέ 300 ὀρόφους καί 1228 μέτρα ὕψος, ὁ ὁποῖος προβλέπεται ὅτι θά λειτουργήση τό 2020.Ὁ Μάο ὑπεστήριζε ὅτι «ὅσο περισσότεροι, τόσο δυνατότεροι εἴμεθα». Ἐπίστευε ὅτι ὁ μύθος τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ καί ὁ μαλθουσιανισμός ἤσαν ἐφευρήματα τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν 200 τελευταίων ἐτῶν μέ στόχο τήν μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους καί τήν ἀποφυγή κοινωνικῶν ἐξεγέρσεων. Μετά τόν θάνατο ὅμως τοῦ Μάο τό 1976, ὁ Ντένγκ Σιάοπινγκ, ἀπό τό 1978 πού ἦρθε στήν ἐξουσία, ἠρμήνευσε μέ τόν τρόπο του τόν Μάρξ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἰσχυρισθῆ πώς δέν ἠδύνατο μιά κοινωνία νά οἰκοδομήση τόν σοσιαλισμό ἐάν προηγουμένως δέν εἶχε συσσωρεύσει κεφάλαια μέσω μίας καπιταλιστικῆς μεταβατικῆς περιόδου. Καί αὐτή ἡ συσσώρευση, ἐπίστευε ὁ Ντένγκ, ἦταν ἀδύνατο νά ἐπιτευχθῆ μέ ραγδαία αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ. Βασικά ὅμως εἶχε ὑποπέσει στό κοινό αἴσθημα μίσους ὅλων τῶν ἀποικισμένων λαῶν τῆς γῆς κατά τῆς ἐγκληματικῆς Δύσεως πού εἶχε καταστρέψει καί ἐξευτελίσει τήν Κίνα μετά τό 1840. Ἤθελε νά ἐκδικηθῆ, νά γίνη ἡ Κίνα ἡ πλέον ἰσχυρή δύναμις τοῦ κόσμου, ἀντιγράφοντας τίς δυτικές μεθόδους ἰσχύος, γιά νά καταστρέψη τήν Δύση. Δηλαδή, ὑπέπεσε στό σφάλμα μαχαιρώνοντας τόν Σατανᾶ νά ξεβάψη ὁ Σατανᾶς ἐπάνω του. Ἀπό τό 1979, ἐσχεδίασε τήν πολιτική ἐλέγχου τῶν γεννήσεων, ἀπαγορεύοντας, ἐκτός ἐξαιρέσεων, καί μέ ἐπιβολή προστίμων, νά ἔχη μία οἰκογένεια περισσότερο ἀπό ἕνα παιδί. Τό στατιστικό ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι χωρίς τό μέτρο αὐτό ὁ σημερινός πληθυσμός τῆς Κίνας τοῦ ἑνός δισεκατομμυρίου 300 ἑκατομμυρίων κατοίκων, θά εἶχε 300 ἑκατομμύρια περισσότερους κατοίκους. Τό κοινωνικό ἀποτέλεσμα ὅμως ἦταν καταστροφικό. Ἡ κινέζικη προτίμηση υἱοῦ ἀντί κόρης, ὅπως καί σέ ὅλες τίς παραδοσιακές κοινωνίες, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν συστηματική ἔκτρωση τῶν θηλυκῶν ἐμβρύων, τόν πνιγμό τῶν θηλυκῶν βρεφῶν ἐάν φτάσουν μέχρι τήν γέννηση, τήν ἐγκατάλειψη τῶν κοριτσιῶν ἀργότερα. Προβλέπεται ὅτι μέχρι τό 2020, θά ὑπάρξουν 40 ἑκατομμύρια περισσότεροι ἄνδρες σέ ἡλικία γάμου στήν Κίνα ἀπό γυναῖκες. Τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι ἡ αὔξηση τῆς ἐπιθετικότητας τῶν Κινέζων πού θά ξεχυθοῦν στά πέρατα τῆς γής, πρός ἀναζήτηση καί βιασμό ξένων γυναικών ὅπως ἔκαμαν οἱ νομάδες πού κατακτοῦσαν τούς ἑδραίους πληθυσμούς, πρός ἀναζήτησιν χορταρικῶν, φρούτων καί γυναικών. Ἔτσι ἡ νέα αὐτή ψυχική ἀνισορροπία τῶν Κινέζων θά πολλαπλασιάση τήν παγκόσμια ἀνισορροπία.

1 σχόλιο:

 1. ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ: www.idkf.gr
  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: http://www.intermediateregion.com/

  Σας αποστέλλω για ανάρτηση στο ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ:

  Καπιταλισμὸς καὶ περιβάλλον:Τὸ ὀξύμωρον -Ἀπάτη καὶ ἠθική
  ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΟΥΝΕΤΑ
  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΤΟΣ ΙΔ, Τεύχος 54

  http://www.intermediateregion.com/current.php?view=19&lang=el

  ΑπάντησηΔιαγραφή