Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Ὁμιλία τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου στήν Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων
Ἡ ὁμιλία τῆς Προέδρου τῆς Βουλῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου στίς 2/9/2015, στήν 4η Παγκόσμια Διάσκεψη τῶν Προέδρων Κοινοβουλίων στόν Ο.Η.Ε.
Κυρίες καὶ Κύριοι,
Πρόεδροι τῶν Κοινοβουλίων τοῦ κόσμου,

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 70ης ἐπετείου ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ ΟΗΕ, πού συμπίπτει μὲ τὴν 70η ἐπέτειο ἀπὸ τὴ λήξη τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,

Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Ἕνωσης (IPU), μὲ θέμα τὴν τοποθέτηση τῆς Δημοκρατίας στὴν ὑπηρεσία τῆς εἰρήνης, τῆς βιώσιμης ἀνάπτυξης καὶ τῆς οἰκοδόμησης τοῦ κόσμου πού θέλουν οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ λαοί, στέκομαι ἐνώπιόν σας καὶ ἀνάμεσά σας, ὡς Πρόεδρος τῆς προσφάτως διαλυθείσας Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, γιὰ νὰ σᾶς ἀπευθύνω ἔκκληση ἀλληλεγγύης πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα, τὴ χώρα ὅπου γεννήθηκε ἡ Δημοκρατία καὶ ὅπου σήμερα ὑφίσταται ἐπίθεση καὶ καταλύεται.

Ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ λαὸς της θυματοποιήθηκαν τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια ἀπὸ πολιτικὲς πού εἶχαν δῆθεν στόχο νὰ δώσουν μία βιώσιμη λύση γιὰ τὴν ὑπερχρέωση τῆς χώρας καὶ διέξοδο ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση.

Οἱ πολιτικὲς αὐτές, πού περιλαμβάνονται σὲ συμφωνίες πού ὀνομάζονται «Μνημόνια Κατανόησης» καὶ συνήφθησαν ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις καὶ τρεῖς διεθνεῖς ἀρχὲς (τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα) γνωστὲς ὡς ἡ «Τρόικα», πού λειτουργοῦν ὡς πιστωτὲς τῆς Ἑλλάδας, κατέληξαν σὲ βαριὲς παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἰδίως τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων, τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν καὶ καθεαυτοῦ τοῦ κράτους δικαίου.

Αὐτὰ πού παρουσιάστηκαν ὡς δανειακὲς συμβάσεις «διάσωσης» εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴ δυστυχία, τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀνεργίας σὲ ποσοστὰ ρεκὸρ (72% στὶς νέες γυναῖκες καὶ 60% στοὺς νέους ἄνδρες), ὁδήγησαν στὴ μετανάστευση ἑκατοντάδων χιλιάδων νέων ἀνθρώπων, σὲ ἔκρηξη τῶν αὐτοκτονιῶν, στὴν περιθωριοποίηση τῶν νέων, τῶν ἡλικιωμένων, τῶν ἀδυνάμων, τῶν φτωχῶν, τῶν μεταναστῶν, τῶν προσφύγων, μὲ τὰ μισὰ παιδιὰ τῆς χώρας νὰ ζοῦν κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας, σὲ συνθῆκες ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, πού τεκμηριώνεται στὶς ἐκθέσεις καὶ τὶς δημόσιες δηλώσεις τῶν Ἀνεξάρτητων Ἐμπειρογνωμόνων τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὶς συνέπειες τοῦ δημοσίου χρέους στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, καθὼς καὶ σὲ μία σειρὰ διεθνῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων καὶ πορισμάτων.

Στὶς 25 Ἰανουαρίου 2015, μόλις πρὶν ἀπὸ ἑπτὰ μῆνες, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μέσῳ ἐθνικῶν ἐκλογῶν ἔδωσε μία ξεκάθαρη καὶ ἀπερίφραστη ἐντολὴ στὴν Κυβέρνηση καὶ τὴ Βουλὴ νὰ καταργήσουν αὐτὲς τὶς κοινωνιοκτόνες πολιτικές. Ἄρχισαν οἱ διαπραγματεύσεις.

Συγκροτήθηκε Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Κοινοβουλίου, ἡ «Ἐπιτροπὴ Ἀλήθειας Δημοσίου Χρέους», γιὰ νὰ διενεργήσει λογιστικὸ καὶ νομικὸ ἔλεγχο τοῦ χρέους. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐξέδωσε τὸ Προκαταρκτικό της Πόρισμα τὸν περασμένο Ἰούνιο. Τὸ Προκαταρκτικὸ Πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀλήθειας Δημοσίου Χρέους καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο χρέος εἶναι παράνομο, ἀθέμιτο, ἀπεχθές, ἐπονείδιστο καὶ μὴ βιώσιμο. Ὅτι δημιουργήθηκε καὶ μέσα ἀπὸ διαδικασίες πού παραβίασαν κατάφωρα τὸ συνταγματικὸ δίκαιο, τοὺς κοινοβουλευτικοὺς κανόνες καὶ θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες κατοχυρωμένες ἀπὸ τὸ διεθνὲς δίκαιο, νομιμοποιῶντας ἔτσι τὴν ἀποκήρυξή του.

Ὅτι οἱ πιστωτὲς ἐνεργοῦσαν κακόπιστα, διότι ἐν γνώσει τους ἐπιβάρυναν τὴ χώρα μὲ ἕνα χρέος πού δὲν εἶναι βιώσιμο, μὲ στόχο τὴ διάσωση τῶν γερμανικῶν, τῶν γαλλικῶν καὶ τῶν ἑλληνικῶν ἰδιωτικῶν τραπεζῶν.

Παρὰ τὰ συγκεκριμένα εὐρήματα, οἱ δανειστὲς τῆς Ἑλλάδας ἐπέμειναν νὰ ἀγνοηθεῖ ἡ ἐντολὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Στὶς 25 Ἰουνίου, ἀπηύθυναν 48ωρο τελεσίγραφο στὴν ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ζητῶντας της νὰ δεχθεῖ ἀντίθετα μὲ τὴ λαϊκὴ ἐντολή, μία σειρὰ μέτρων πού ἀποδομοῦν τὸ ἐργατικὸ δίκαιο, καταργοῦν τὶς ἐγγυήσεις κοινωνικῆς ἀσφάλισης καὶ τὴ νομικὴ προστασία τῶν ὑπερχρεωμένων πολιτῶν, ἐνῷ ταυτόχρονα ἀπαιτοῦν τὸ ξεπούλημα τῶν πιὸ πολύτιμων περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ δημοσίου, δημοσίων ἐπιχειρήσεων καὶ δημοσίων ὑποδομῶν. Ὅλα νὰ πουληθοῦν ἢ νὰ χαριστοῦν προκειμένου νὰ ἀποπληρωθεῖ ἕνα χρέος μὴ βιώσιμο καὶ ἀπεχθές.

Ἡ ἑλληνικὴ Βουλὴ ἀποδέχθηκε τὴν πρόταση τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης νὰ διενεργηθεῖ δημοψήφισμα γιὰ τὸ τελεσίγραφο καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ μεγάλη πλειοψηφία 62%, ἀπέρριψε τὰ μέτρα.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἑβδομάδας πού προηγήθηκε τοῦ δημοψηφίσματος, διεθνεῖς καὶ ξένοι κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι προσπάθησαν νὰ ἐπηρεάσουν τὴν ἔκβαση τοῦ ἀποτελέσματος μέσῳ δηλώσεων πού τρομοκρατοῦσαν τὸ λαό.

Τὸ δημοψήφισμα διενεργήθηκε μὲ κλειστὲς τράπεζες καὶ περιορισμοὺς κεφαλαίων, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἄρνησης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας νὰ παράσχει ρευστότητα μετὰ τὴν προκήρυξη τοῦ δημοψηφίσματος.

Καὶ ὅμως, ὑπερίσχυσε ἡ δημοκρατία.

Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μίλησε ξεκάθαρα καὶ τὸ 62% ψήφισε ΟΧΙ στὰ κοινωνιοκτόνα μέτρα.

Αὐτὰ πού ἀκολούθησαν ἀποτελοῦν ἐφιάλτη γιὰ κάθε δημοκρατικὴ συνείδηση καὶ ὄνειδος.

Οἱ δανειστὲς ἀρνήθηκαν νὰ λάβουν ὑπόψιν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος. Ἐπέμειναν στὴν υἱοθέτηση μέτρων ἀκόμη σκληρότερων ἀπὸ αὐτὰ πού ἀπορρίφθηκαν, ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ πρόκλησης τραπεζικῆς κατάρρευσης καὶ ἀνθρωπιστικῆς καταστροφῆς.

Ἡ Κυβέρνηση ἐξαναγκάσθηκε νὰ ἀποδεχθεῖ ὅτι τὸ Κοινοβούλιο θὰ νομοθετεῖ ἐπὶ προσυμφωνημένων κειμένων ἑκατοντάδων σελίδων χωρὶς διαβούλευση, σὲ συγκεκριμένες ἡμερομηνίες, μὲ τὴ διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος καὶ μὲ τὶς τράπεζες νὰ παραμένουν ἀκόμα κλειστές.

Αὐτὸς ὁ ἐκβιασμὸς βαφτίστηκε «προαπαιτούμενα συμφωνίας» καὶ τὸ Κοινοβούλιο κλήθηκε νὰ καταργήσει νόμους πού εἶχε ψηφίσει κατὰ τὴ διάρκεια τῶν προηγούμενων τεσσάρων μόλις μηνῶν καὶ νὰ ἀπέχει ἀπὸ ὁποιαδήποτε νομοθετικὴ πρωτοβουλία στὸ μέλλον, ἐὰν αὐτὴ δὲν ἔχει προηγουμένως ἐγκριθεῖ ἀπὸ τοὺς πιστωτές.

Νομοσχέδιο ἄνω τῶν 100 σελίδων σὲ ἕνα ἄρθρο ψηφίσθηκε στὶς 15 Ἰουλίου σὲ λιγότερο ἀπὸ 24 ὧρες, νομοσχέδιο 1.000 σελίδων σὲ τρία ἄρθρα ψηφίσθηκε στὶς 22 Ἰουλίου 2015 σὲ λιγότερο ἀπὸ 24 ὧρες καὶ νομοσχέδιο περίπου 400 σελίδων ψηφίστηκε στὶς 14 Αὐγούστου 2015 σὲ 24 ὧρες.

Τὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο νομοθέτησε τρεῖς φορὲς ὑπὸ καθεστὼς ἐκβιασμοῦ καὶ ἐξαναγκασμοῦ.

Καὶ ἀφοῦ ἔγιναν ὅλα αὐτά, ὅταν μία μεγάλη μερίδα βουλευτῶν τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, συμπεριλαμβανομένης τῆς Προέδρου τῆς Βουλῆς, ἀρνήθηκαν νὰ ψηφίσουν τέτοια νομοθετήματα, ἡ Βουλὴ διαλύθηκε ἀπροειδοποίητα προκειμένου νὰ ἐξασφαλισθεῖ μία πιὸ «σταθερὴ πλειοψηφία» πού θὰ ἐφαρμόσει τὰ μέτρα πού ὁ λαὸς καταψήφισε.

Κυρίες καὶ κύριοι,

Τὸ δημόσιο χρέος χρησιμοποιεῖται σὲ βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, γιὰ νὰ συρρικνωθεῖ ἡ Δημοκρατία.

Ὅμως ἡ Δημοκρατία ἀποτελεῖ ὑπέρτατη ἀξία, καὶ τὰ Κοινοβούλια δὲν μπορεῖ νὰ ὑποβαθμίζονται σὲ ἁπλὲς σφραγίδες πού ἐπικυρώνουν νόμους τοὺς ὁποίους ἔχουν ἀπορρίψει οἱ λαοί, νόμους οἱ ὁποῖοι καταστρέφουν τὴν κοινωνία καὶ τὶς ἑπόμενες γενιές.

Σᾶς καλῶ, μὲ τὴν ἰδιότητά σας ὡς Κοινοβουλευτικῶν καὶ Προέδρων Κοινοβουλίων, νὰ ὑποστηρίξετε τὴν ἀξίωση γιὰ Δημοκρατία καὶ αὐτονομία τῶν Κοινοβουλίων ἀπέναντι στὸν ἐκβιασμὸ τοῦ χρέους.

Σᾶς καλῶ νὰ ὑποστηρίξετε τὴν πρωτοβουλία τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ ΟΗΕ καὶ τῆς ad hoc Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν Ἀναδιάρθρωση τοῦ Κρατικοῦ Χρέους, καθὼς καὶ τὶς πρωτοβουλίες τῶν Ἀνεξάρτητων Ἐμπειρογνωμόνων τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ δημοσίου χρέους στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Μὴν ἐπιτρέψετε νὰ ἐξαφανισθεῖ ἡ δημοκρατία στὸν τόπο ὅπου γεννήθηκε.

Μὴν ἐπιτρέψετε νὰ ὑπάρξουν καὶ ἄλλα Κοινοβούλια τὰ ὁποῖα θὰ ἐξαναγκασθοῦν νὰ ψηφίσουν ἐνάντια στὴ λαϊκὴ βούληση καὶ τὴ λαϊκὴ ἐντολὴ πού ἔλαβαν οἱ βουλευτές.

Μὴν ἐπιτρέψετε νὰ συνθλιβοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, οἱ ἀνθρώπινες ζωές, ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ οἱ πιὸ πολύτιμες ἀξίες τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ νὰ ὑπηρετηθεῖ τὸ τραπεζικὸ σύστημα.

Ὁ κόσμος πού θέλουν οἱ λαοὶ δὲν μπορεῖ νὰ οἰκοδομηθεῖ χωρὶς τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου.

5 σχόλια:

 1. Ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος, ἐκστομίζοντας τὸ ἀλησμόνητο « μαζὶ τὰ φάγαμε» εἶπε μία μεγάλη ἀλήθεια. Ὅτι γιὰ νὰ θεριέψει καὶ νὰ ριζώσει τὸ τέρας τῆς διαπλοκῆς καὶ διαφθορᾶς, ἡ πάσης φύσεως ἀνοχὴ πού ἐπέδειξε ὁ νεοέλληνας ἀπετέλεσε θεμέλιο λίθο.

  Τὰ ἀποφάγια δανείων καὶ ἐπιδοτήσεων, ἂν καὶ ψιλοπράγματα σὲ σχέση μὲ τὸν κύριο ὄγκο τοῦ γεύματος, καὶ ἀναντίστοιχα μὲ τὴν τρομακτικὴ εὐθύνη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὴν κουτοπονηριὰ καὶ ἀπάθειά του, ἀπεδείχθησαν ὑπεραρκετὰ γιὰ τὴν τωρινὴ ὑλική του ὑποδούλωση μέσῳ τοῦ χρέους, ὅπως καὶ γιὰ τὸν πνευματικὸ ὑποβιβασμὸ καὶ τὴν πολιτικὴ του καθήλωση στὸ ψευδεπίγραφο δίπολο «ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας – εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς».

  Τὸ χρέος τῆς χώρας εἶναι ὑπαρκτό, εἶναι δέ προϊόν τῆς ἱστορικῆς ἀνυπαρξίας της καί τῆς πνευματικῆς στασιμότητας πού την στοιχειώνει. Οἱ δανειστές καί οἱ τοκογλύφοι βρῆκαν ἔδαφος πρόσφορο. Δὲν θὰ εἶχα καμία ἀντίρρηση νὰ ἐξοφληθεῖ μέχρι τελευταίας δεκάρας, ἂν τὸ βάρος τῆς ἀποπληρωμῆς τὸ ἀνελάμβαναν οἱ πραγματικὰ ὑπεύθυνοι. Οἱ "πνευματικοί" ἄνθρωποι τοῦ τόπου καί οἱ λιγούρηδες πού τὰ ἔφαγαν. Δηλαδή οἱ εὐρωπαϊκῆς κοπῆς ἐκσυγχρονιστές διαπλεκόμενοι, ἀλλὰ καὶ ὅσοι τοὺς ἄφησαν νὰ τὰ τρῶνε, ὁ λαός κατά κύριο λόγο …περιμένοντας νὰ βγεῖ τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα μόνο του ἢ νὰ τὸ βγάλει κάποιος ἄλλος… Μαζί μέ αὐτούς καί οἱ μέ βουλευτικά και εὐρωπαϊκά κονδύλια ( δηλαδή με δάνεια) σιτιζόμενοι τοῦ Περισσοῦ, πού περιμένουν εὐλαβικά τήν πτῶση τοῦ καπιταλισμοῦ γιά νά ἀναλάβουν δρᾶση…

  Ὅσοι ὅμως σήμερα ὑποστηρίζουν τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ χρέους μέσῳ μνημονίων λειτουργοῦν εἰς βάρος τῶν μοναδικῶν πού οὐδεμία εὐθύνη φέρουν. Τῆς σημερινῆς νέας γενιᾶς καὶ ὅλων τῶν ἐπερχομένων, στοὺς ὤμους τῶν ὁποίων ἐπιχειροῦν νὰ φορτώσουν τὶς δικές τους ἁμαρτίες. Μὲ περισσὸ θράσος τοὺς χρεώνουν μὲ ὅσα ἡ σημερινὴ καὶ οἱ παληότερες γενηὲς ἔφαγαν. Τὸ θράσος τους καλύπτει μία μεγάλη ἀερολογία. Τὸ παπατζιλίκι τῆς εὐρωπαϊκῆς πορείας, πού ἀνδρώθηκε ἐπὶ ἐποχῆς Σημίτη καὶ τὸ συνεχίζει ἡ καρικατούρα του, ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης…

  Τὸ ἔργο πού παρῆγε ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου – πού ἀποτελεῖ καί τόν κύριο λόγο τῆς ἐνορχηστρωμένης ἐπίθεσης πού δέχεται ἀπό τά διαπλεκόμενα Μ.Μ.Ε - ὡς Πρόεδρος τῆς Βουλῆς καὶ τῶν κοινοβουλευτικῶν ἐπιτροπῶν γιὰ τὸ δημόσιο χρέος, τὶς γερμανικὲς ὀφειλές, ὅπως καὶ γιὰ τὴν διαλεύκανση σκανδάλων ( π.χ. ὑπόθεση Siemens ), πρέπει νὰ ὑποστηριχθεῖ. Ὄχι γιὰ λογαριασμὸ τοῦ σημερινοῦ νεοέλληνα, πού ὡς τυπικὸ δεῖγμα ἐπαίτη καμώνεται τὸν ἀντιμνημονιακό περιορισμένης εὐθύνης. Ἀλλὰ γιὰ λογαριασμὸ τῆς γενηᾶς πού ἔρχεται…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εἶναι πραγματική ἀντανάκλασις τοῦ ἐπιπέδου ἡ ἐκδίωξις ἀπό τό κοινοβούλιο τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου δὲν δύναται νὰ χαθῇ γιὰ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων. Ὅσος χρόνος καὶ νὰ περάσῃ, τὸ ἤδη δημιουργηθὲν ἔργο της, ὡς πρόεδρος τῆς Βουλῆς, τῆς ἔχει ἐξασφαλίσει θέση στὴν Ἱστορία τοῦ τόπου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή