Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Πλανητικός Καπιταλισμός. Βιοτρομοκρατία καί Ἐπιχειρήσεις Ψυχολογικοῦ Πολέμου

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ τό βρῆκα στίς παρακάτω ἱστοσελίδες


Τηλέπλαγκτοι πλάναι
Ρεσάλτο -πλανητικός καπιταλισμός, βιοτρομοκρατία καί ἐπιχείρηση ψυχροῦ πολέμου

Καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις καί ἀσθένειες
Τρεῖς πανδημίες γρίππης στόν 20ο αἰώνα
Ἡ γρίππη τῶν χοίρων καί ὁ Π.Ο.Υ.
Πραγματικές καί εἰκονικές κερδοφόρες πανδημίες.
Τά ΜΜΕ ὡς διαχειριστές τοῦ μαζικοῦ κοινωνικοῦ ἐκφοβισμοῦ.Καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις καί ἀσθένειες.

Ἡ φύση καί ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία εἶναι δύο διακριτά ἀλλά καί στενά ἐπίσης διασυνδεδεμένα περιβάλλοντα ὡς πρός τήν ἐξέλιξη τῶν νόσων καί αὐτό σαφῶς ἰσχύει καί στή σημερινή «νόσο τῶν χοίρων». Σέ τελική ἀνάλυση ἔχουμε νά κάνουμε μέ μία κοινωνία «φυσικοποιημένη» λόγω τῆς ἰσχυρῆς ἐπίδρασης τῶν κοσμολογικῶν, οἰκολογικῶν καί βιολογικῶν παραγόντων ἀλλά καί μία φύση «ἱστορικοποιημένη» λόγω τῆς καταλυτικῆς μετασχηματιστικῆς ἀνθρώπινης παρέμβασης πάνω στόν ἄμεσο φυσικό κόσμο. Ἀπό αὐτή τήν ἄποψη ἡ «ἀσθένεια» δέν συνιστᾶ ἁπλῶς μία ἀρνητική ἐκδήλωση τῶν φυσικῶν-βιολογικῶν φαινομένων ἀλλά καί ὡς ἀναδραστικό στοιχεῖο ἐνσωματώνει μέσα τῆς ἐπενέργειες καί παρενέργειες κοινωνικῆς ὑφῆς. Τά συμβάντα τῶν νόσων γεννιόνται καί ἐξελίσσονται μέσα σέ μία καθορισμένη οἰκονομικοκοινωνική ὀργάνωση τοῦ ἀνθρώπινου βίου καί τούτη ἐν προκειμένω σήμερα εἶναι τό σύστημα-κόσμος τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ καπιταλισμοῦ.Ἡ συγκεντρωμένη φτώχεια σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό σοβαρά προβλήματα σχετικά μέ τά ξεσπάσματα καί τίς θανατηφόρες συνέπειες τῶν νόσων. Κραυγαλέα εἰκόνα τῆς ἀποτελοῦν οἱ πανάθλιες βιοτικές συνθῆκες μέσα στίς τεράστιες παραγκουπόλεις καί τά Σλάμ τοῦ κεφαλαιοκρατικοῦ «πολιτισμοῦ τῆς ἔνδειας» ὅπου στοιβάζονται δισεκατομμύρια ἄνθρωποι σέ ὅλο τόν πλανήτη καί κυρίως στό «Νότο». Αὐτό ἦταν ἕνα ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν ἐλεύθερο-ἀγοραίων πολιτικῶν τῶν κρατῶν καί τῶν διεθνῶν ἰμπεριαλιστικῶν ὀργανισμῶν (ὅπως τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου, τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, τῆς Διεθνοῦς Τράπεζας κλπ), τῶν νεοφιλελεύθερων «σταθεροποιητικῶν» προγραμμάτων μέ τά ὁποία ἡ πλανητική ὀλιγαρχία ὀργάνωσε τήν «παγκοσμιοποίηση». Οἱ ἀδιάκοπες ἐπιθέσεις ἐνάντια στή δημόσια ὑγειονομική πρόληψη καί περίθαλψη εἶναι γιά χρόνια στήν ἡμερήσια διάταξη. Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς κατάστασης ἡ ἀπόλυτη ἐξαθλίωση, ὁ ὑποσιτισμός ἡ ἀνυπαρξία στοιχειωδῶν ὑποδομῶν στέγασης καί ὑγιεινῆς γίνονται οἱ εἰσροές ἐνδυνάμωσης καί γιγάντωσης κάθε μορφῆς ἐπιδημίας.

Τό πρόβλημα τῆς φτώχειας λοιπόν μᾶς πάει στό ζήτημα τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος. Διότι δέν μπορεῖ νά ἀγνοηθεῖ τό γεγονός ὅτι πρίν μερικά χρόνια κάτω ἀπό τούς ὅρους τοῦ κρατικοῦ σοσιαλισμοῦ καί τῆς εἰδικῶν μορφῶν τῶν καθεστώτων τοῦ (ΕΣΣΔ, Γιουγκοσλαβία, Κίνα, Βιετνάμ κ.λ.π.) - ποῦ βεβαίως καί ἦταν ἀνασχετικές πρός τό ἐπιζητούμενο προτάγμα τῆς ἀνθρώπινης συλλογικῆς καί προσωπικῆς χειραφέτησης – καί ἐνόσω τό «κατά κεφαλήν εἰσόδημα» ἦταν χαμηλότερο (π.χ. Κίνα), οἱ συνθῆκες στέγασης, ὑγείας καί παιδείας τοῦ λαοῦ ἦταν ἀσυγκρίτως καλύτερες ἀπό τίς σημερινές. Ἡ λειτουργία τῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν, ἡ κατανομή τῶν πόρων καί ἡ μαζική ὑπευθυνοποίηση - κινητοποίηση ἐπέτρεπαν ἀντίστοιχα τήν ἀποτελεσματικότερη καταπολέμηση πολλῶν ἀσθενειῶν καί τόν διπλασιασμό τοῦ μέσου ὄρου τοῦ προσδόκιμου τῆς ζωῆς. Ἡ πτώση τοῦ «Ὑπαρκτοῦ» καί ἡ ἐπικράτηση τοῦ καπιταλισμοῦ ἦταν ἐπίσης μία καθολική πτώση τῶν δημόσιων κοινωνικῶν ὑποδομῶν, τῶν κοινωνικῶν καί ἀγροτικῶν συστημάτων ὑγείας ἐγκαταλείποντας δισεκατομμύρια ἀνθρώπους δίχως στοιχειώδη πρόσβαση στήν ἀναγκαία ὑγειονομική ὑποστήριξη.

Τό κοινωνικό ζήτημα μᾶς θέτει τήν παρουσία τοῦ κρίσιμου συστημικοῦ δομικοῦ διαχωρισμοῦ μεταξύ του «ἀναπτυγμένου Βορρᾶ» καί τοῦ «ὑπανάπτυκτου Νότου». Κατάσταση πού δέν περιορίζεται μοναχά στά κάθετα γεωγραφικά πλαίσια τῆς παραδοσιακῆς χῶρο-ὀργάνωσης τῶν διεθνῶν καπιταλιστικῶν σχέσεων. Ἐπιπρόσθετα στίς ἀρχές τοῦ 21ου αἰώνα διατρέχει ἕνα πλῆθος ζωνῶν στόν καπιταλιστικό Βορρᾶ ὡς συνέπεια τῆς προγραμματισμένης ἀποσύνθεσης (ἀπό τίς οἰκονομικές, πολιτικές καί τεχνοκρατικές ἐλίτ) τῶν διεκδικητικῶν ὀργανώσεων τῶν ἐργαζομένων καί τοῦ λεγόμενου «κοινωνικοῦ κράτους» καθώς καί τοῦ σχεδιασμένου ἐσωτερικοῦ λαθρομεταναστευτικοῦ ἐποικισμοῦ ἀκριβῶς γιά τήν ὑποστήριξη αὐτῆς τῆς ἀποσύνθεσης. Ἡ ἀντίθεση Βορρᾶ-Νότου, ἡ διάχυση τοῦ Νότου μέσα στό Βορρᾶ διαφοροποιεῖ καί δίνει καινούργιες διαστάσεις στούς ἐπιδημικούς κινδύνους τῶν διαφόρων νόσων.

Οἱ πρόσφατες ἀπειλές (γρίπη τῶν πουλερικῶν, γρίπη τῶν χοίρων κ.α.) δέν μπορεῖ νά κατανοηθοῦν ἔξω ἀπό τή λειτουργία τῆς κεφαλαιοκρατικῆς ἀγρό-βιομηχανικῆς παραγωγῆς, τή σύγχρονη, οἰκολογικά ἀποσταθεροποιητική καί πλανητικά καταστροφική, «ἐπανάσταση τοῦ φυτικοῦ-ζωικοῦ κεφαλαίου». Τέτοιας ὑφῆς νόσοι δέν εἶναι ἁπλά κάποια «φυσικά συμβεβηκότα» ἀλλά χιμαιρικά παραπροϊόντα τῶν κεφαλαιοκρατικῶν σχέσεων παραγωγῆς καί ζωῆς, τῆς λειτουργίας καί τῆς πλανητικῆς ἰσχύος τῶν ἀγρό-βιομηχανικῶν, βιοτεχνολογικῶν καί φαρμακευτικῶν ὑπερεθνικῶν ἐταιριῶν καθώς καί τῶν κυβερνητικῶν πολιτικῶν πού ὑπηρετοῦν πιστά αὐτή τήν πραγματικότητα.

Μέ τήν ὁλοένα αὐξανόμενη πλανητική ἀστικοποίηση καί τήν πληθυσμιακή πυκνότητα, τήν πληθώρα τῶν συγκοινωνιακῶν μέσων καί τήν πρωτοφανῆ γιά τήν ἀνθρώπινη ἱστορία συντόμευση τοῦ χρόνου μετακίνησης (ἄρα καί τῆς ἀπόστασης), οἱ προϋποθέσεις γιά νέες παγκόσμιες ἐπιδημίες ἐνισχύονται παράλληλα μέ τήν διαπιστωμένη ἀποτυχημένη στρατηγική του Π.Ο.Υ. ὁ ὁποία καμώνεται πώς ἀγνοεῖ, στούς πάσης φύσεως πανδημικούς συναγερμούς του καί τίς ἄσκοπες «ἀσκήσεις ἐπί χάρτου», τόν ἴδιο τόν τρομακτικό ἀφανισμό τῶν συνθηκῶν δημόσιας ὑγείας σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο καί τό γεγονός πώς ὁ παγκόσμιος καπιταλισμός εἶναι ἕνας τεράστιος φραγμός γιά ὁποιαδήποτε δραστική ἀντιμετώπιση τῶν νόσων.


Τρεῖς πανδημίες γρίππης στόν 20ο Αἰώνα

Ἄν ἡ χολέρα ἀποτέλεσε τή μάστιγα τοῦ 19ου αἰώνα, οἱ πανδημίες στόν 20ο αἰώνα ἔφεραν τό ὄνομα τῆς γρίπης. Κατά τή διάρκεια τῆς τελευταίας ἐκατονταετίας παρουσιάστηκαν τρεῖς πανδημίες γρίπης:

-1918: Ἱσπανική γρίπη. Ἡ πανδημία τῆς ἀποκαλούμενης ἱσπανικῆς γρίπης ἔγινε μέτρο σύγκρισης σχετικά μέ τόν θανατηφόρο ἐξοντωτισμό πού μπορεῖ νά προκαλέσει ὁποιαδήποτε ἄλλη μοντέρνα πανδημία. Ἡ πιθανότερη ἐξήγηση εἶναι πώς ἀφοροῦσε ἕνα ὑποτύπο Η1Ν1 τῆς νόσου τῶν πτηνῶν καί ὅτι ξεκίνησε ἀπό στρατόπεδο τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ στήν κομητεία Haskell στό Κάνσας τῶν ΗΠΑ κατά τόν Ἰανουάριο τοῦ 1918 ὅπου καί μεταφέρθηκε ἀπό τήν Ἀνατολική Ἀκτή στήν Εὐρώπη μέ τήν ἄφιξη τῶν ἀμερικανικῶν στρατευμάτων σέ βάσεις στή Γαλλία [1]. Ἡ ἱσπανική γρίπη εὐδοκιμώντας σέ ἕνα ἔδαφος κατάλληλο καί καλά προετοιμασμένο ἀπό τόν πόλεμο, τήν πείνα καί τήν ἐξασθένιση τῶν ἀνθρώπινων ὀργανισμῶν μεταδόθηκε σέ ὁλόκληρη τήν ὑδρόγειο μέ ἀπίστευτη ταχύτητα. Ὑπολογίζεται ὅτι ἀρρώστησε τό 20%-40% τοῦ τότε παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Ἡ ἀσθένεια ἐξαφανίστηκε σχετικά γρήγορα ἀφοῦ πρῶτα ἄφησε πίσω της τουλάχιστον 50 ἑκατομμύρια νεκρούς, 5 φορές περισσότερους ἀπ’ ὅσους ἄφησε ὁ Ἅ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Στό ἐπίκεντρο βρέθηκε ἡ βρετανική Ἰνδία ὅπου ἡ πενία, ἡ πείνα καί ἡ γρίπη διαμόρφωσαν μία καταστροφική ἐπιμαχία. Ἡ μεγάλη πείνα προκλήθηκε ἀπό τή βρετανική ἐξαγωγή τῶν πλεονασμάτων σταριοῦ στήν Ἀγγλία καί τήν ἀπόλυτη ἀδιαφορία τῶν ἀποικιοκρατῶν γιά τίς ἐπιπτώσεις στήν ἰνδική ἐνδοχώρα, στή ζωή καί τό θάνατο στά φτωχά χωριά. Ἡ γρίπη ἔφθασε στό λιμένα τῆς Βομβάης καί διαδόθηκε ἐσωτερικά στίς περιοχές τῆς πείνας. Συναντώντας τήν παντελῆ ἀπουσία συστημάτων δημόσιας ὑγείας προκάλεσε 12 - 20 ἑκατομμύρια θύματα.

-1957: Ἀσιατική γρίπη. Τό Φεβρουάριο τοῦ 1957 ταυτοποιήθηκε στήν Ἄπω Ἀνατολή ὁ ἰός Η2Ν2 (πού ἕως τότε προσέβαλε τά πτηνά) ὡς ἡ αἰτία μίας πανδημίας γρίπης πού προκάλεσε 2 ἑκατομμύρια νεκρούς. Τά κρούσματα ἦταν περισσότερα σέ μαθητές, νέους καί ἔγκυες γυναῖκες. Τά περισσότερα θύματα τῆς πανδημίας ἀπεβίωσαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 1957 καί Μαρτίου 1958. Κατά τόν John Oxford, εἰδικό στούς ἰούς καθηγητή στό St Bart καί στό Βασιλικό Νοσοκομεῖο τοῦ Λονδίνου, «Ἡ πανδημία τό 1957 μᾶλλον ἄρχισε ὅταν ὁ ἰός ξέφυγε ἀπό κάποιο ἐργαστήριο» [2].
.
-1968: Ἡ γρίπη τοῦ Χόνγκ Κόνγκ. Στίς ἀρχές τοῦ 1968 μία νέα πανδημία γρίπης ἀνιχνεύθηκε στό Χόνγκ Κόνγκ. Ὁ ὑπεύθυνος ἰός Η3Ν2, θεωρήθηκε ὡς μία παραλλαγή τῆς ἀσιατικῆς γρίπης καί κόστισε περίπου 1 ἑκατομμύριο νεκρούς.


Ἡ γρίπη τῶν Χοίρων καί ὁ Π.Ο.Υ.

Σύμφωνα μέ τήν ἐπίσημη ἐκδοχή καί τά ΜΜΕ τό ξέσπασμα τῆς θανατηφόρας γρίπης ἀνακαλύφθηκε γιά πρώτη φορά στό Μεξικό. Αὐτό πού σπανίως ἀναφέρεται ἀπό τά Media εἶναι πώς πηγή τῆς μόλυνσης φαίνεται νά ἦταν τά ἐκτροφεῖα τῆς μεγαεταιρίας Granjas Carroll de Mexico. Η GCM εἶναι θυγατρική καί ἐλέγχεται κατά 50% ἀπό τήν μεγαλύτερη στόν κόσμο (μέ ἕδρα τή Βιργινία τῶν ΗΠΑ) πολυεθνική ἐπιχείρηση βιομηχανικῆς παραγωγῆς χοιρινοῦ Smithfield Foods. Τό Veratect Corporation εἶναι ἕνα κέντρο ἐντοπισμοῦ νέων ἀπειλῶν καί ἐπιδημιῶν πού συνδέεται μέ τήν ἀμερικανική κυβέρνηση, καί τά ὑπουργεῖα Ἄμυνας καί Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας. Στά πλαίσια τοῦ λειτουργεῖ τό Biosurveillance . Σύμφωνα μέ τίς ἐκθέσεις του στίς 6 Ἀπριλίου 2009 τοπικοί ἀξιωματοῦχοι ὑγείας στό Μεξικό περιέγραψαν τήν ἐκδήλωση καί τά συμπτώματα μίας σοβαρῆς ἀναπνευστικῆς λοίμωξης στή κωμόπολη Λά Γκλόρια, 3.000 κατοίκων, τῆς πολιτείας Βερακρούζ. Καταγράφτηκε ἕνας ἀριθμός 400 περιπτώσεων πού χρειαζόταν νοσηλεία ἐνῶ τό 60% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Λά Γκλόρια εἶχε ἐπηρεαστεῖ ἀπό τήν ἀσθένεια. Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι «οἱ ὑπάλληλοι ὑγείας δήλωσαν ὅτι δέν ὑπάρχει ἄμεση σχέση μεταξύ τῶν θανάτων παιδιῶν καί τήν νόσο καί πώς τρεῖς θανατηφόρες περιπτώσεις ἦταν "μεμονωμένες" καί "δέν εἶχαν σχέση" μεταξύ τους». Κατόπιν ἀποκαλύπτεται μία σοβαρότερη πτυχή τῶν γεγονότων, πώς «κάτοικοι πιστεύουν πώς ἡ νόσος ξέσπασε ἀπό μόλυνση πού εἶχε προκληθεῖ ἀπό ἀγροκτήματα ἐκτροφῆς χοίρων πού βρίσκονται στήν περιοχή. Πιστεύουν ὅτι τά ἐκτροφεῖα, τά ὁποῖα λειτουργοῦν ὑπό τήν Granjas Carroll, ρυπαίνουν τήν ἀτμόσφαιρα καί τό νερό τοῦ τοπικοῦ ὑδροφόρου ὁρίζοντα, πράγμα πού ὁδήγησε στή ἑστία τῆς νόσου…Τά ἀπόβλητα τῶν χοιροτροφείων συνδέονται μέ αὐτό τό ξέσπασμα» [3].
.
Τά ΜΜΕ κατόπιν διέσπειραν τήν ἀνησυχητική εἴδηση πώς 150 θάνατοι στό Μεξικό προκλήθηκαν ἀπό ἕνα ἀνθρωποκτόνο ἰό Η1Ν1 τῶν χοίρων πού μεταδίδεται ὑπό μορφή ἐπιδημίας καί παρουσίαζαν εἰκόνες τῶν κατοίκων τῆς πόλης τοῦ Μεξικοῦ πού φοροῦσαν μάσκες προστασίας. Δύσκολα μποροῦσε κανείς νά διακρίνει ἄν τό πρόβλημα εἶχε πράγματι τίς παρουσιαζόμενες διαστάσεις ἤ ὑπηρετοῦσε πρακτικές μαζικῆς χειραγώγησης. Ἀλλά τά ἐπίσημα στοιχεῖα σχετικά μέ τήν ἐξέλιξη τοῦ ρυθμοῦ νοσηρότητας καί θνησιμότητας τόσο γιά τό Μεξικό ὅσο καί διεθνῶς δέν ἐπικυρώνονταν ἀπό τούς ἐργαστηριακούς ἐλέγχους. Ἀπό τούς 150 θανάτους πού ἀναφέρθηκαν προτοῦ ἀκόμα ὁ Π.Ο.Υ. νά κηρύξει πανδημία μονάχα 7 περιπτώσεις ἐπιβεβαιώθηκαν ἐργαστηριακά ὡς λοιμώξεις ἀπό τόν Η1Ν1 γεγονός πού ἐπισημάνθηκε ἀκόμη καί ἀπό τίς ἴδιες τίς μεξικανικές ἀρχές. Οἱ ἴδιες διαβεβαίωσαν πώς τά ὑπόλοιπα 143 ἀφοροῦσαν κρούσματα τῆς συνήθους ἐποχικῆς γρίπης. Αὐτά δέν ἐμπόδισαν τήν φρενίτιδα τοῦ πανικοῦ. Στά ἀεροδρόμια τοῦ κόσμου στήθηκαν οἱ συσκευές ἐλέγχου θερμοκρασίας τῶν ἐπιβατῶν, ὥστε νά ἐντοπίζονται οἱ ὕποπτοι φορεῖς τῆς νόσου (στήν Ἑλλάδα φαίνεται οἱ κυβερνῶντες ἦταν μᾶλλον σίγουροι πώς ἀκόμα καί οἱ χιλιάδες λαθρομετανάστες πού εἰσέρχονται καθημερινά στή χώρα, θά περναγαν γιά ἔλεγχο ἀπό τό Ἔλ. Βενιζέλος). Ο Π.Ο.Υ. σήμανε συναγερμό «ἔκτακτης ἀνάγκης» καί οἱ πωλήσεις τῶν ἀντί-ἰικῶν φαρμάκων κατά τῆς γρίπης (Tamiflu καί Relenza) τῶν φαρμακευτικῶν πολυεθνικῶν Hoffman-La Roche καί GlaxoSmithKline μέσα σέ λίγες ἡμέρες σημείωναν ρεκόρ

Εἶναι ὅμως σίγουρο πώς ἡ γρίπη τῶν χοίρων γεννήθηκε στό Μεξικό καί πέρασε στούς ἀνθρώπους ἤ τό ἀνάποδο; Νέα στοιχεῖα πώς καναδικοί χοῖροι μολύνθηκαν ἀπό τόν Η1Ν1 μέσο τοῦ ἀνθρώπου διαμορφώνουν καινούργια περίεργα δεδομένα. Στίς ἀρχές Μαΐου 2009, οἱ καναδέζικες ἀρχές ὑγείας σέ ἔκθεση τούς σχετικά μέ ἕνα ἐκτροφεῖο χοίρων στήν ἐπαρχία Ἀλμπέρτα τοῦ Καναδᾶ ἐπεσήμαναν ὅτι αὐτό εἶχε μολυνθεῖ ἀπό τή γρίπη H1N ὅταν ἕνας μεξικάνικος ξυλουργός πέρασε ἀπό τό ἐκτροφεῖο τῆς Ἀλμπέρτα στίς 14 Ἀπριλίου 2009. Στίς 24 Ἀπριλίου 2009 ἀπό σύνολο 2.200 χοίρων μολύνθηκαν οἱ 220. Καί τώρα τό ὑπό διερεύνηση μέγα ἐρώτημα εἶναι ἐάν τό συμβάν στό ἐκτροφεῖο Ἀλμπέρτα εἶναι ἡ πηγή τῆς μόλυνσης καί ἄν τοῦτο θά μποροῦσε νά ἀποσταθεροποιήσει τήν βιομηχανική χοιροτροφία τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς [4].

Ὅλα τοῦτα εἶναι ψιλά γράμματα τόσο γιά τόν Π.Ο.Υ. ὅσο καί τό CDC. Ὁ μέν Π.Ο.Υ. ἐκτιμάει τήν ὕπαρξη ἑνός καινούργιου «ἄγνωστου μέχρι προτινός στελέχους Η1Ν1 τῆς γρίπης τύπου Ἅ» διαφορετικοῦ ἀπό ἐκεῖνο πού προκαλεῖ περιοδικές ἐκδηλώσεις τῆς συνήθους γρίπης στούς ἀνθρώπους. Τό δέ Κέντρο Ἐλέγχου καί Πρόληψης Λοιμωδῶν (CDC) στήν Ἀτλάντα τῶν ΗΠΑ ἀνακοίνωσε τέτοια κρούσματα γρίπης σέ Καλιφόρνια καί Τέξας. Κατά τό CDC τό νέο μεταλλαγμένο στέλεχος Η1Ν1 εἶναι διαφορετικό ἐπειδή περιέχει ἀναμικτο γενετικό ὑλικό. Ἕνα «κοκτέιλ» τεσσάρων διαφορετικῶν ἰῶν: τῆς γρίπης τῶν χοίρων Β. Ἀμερικῆς, τῆς γρίπης τῶν πτηνῶν Β. Ἀμερικῆς, τῆς ἀνθρώπινης γρίπης H1N1 καί ἑνός στελέχους τῆς γρίπης τῶν πτηνῶν πού συναντᾶται στήν Ἀσία καί τήν Εὐρώπη. Πρόσφατα στό περιοδικό Science δημοσιεύθηκε μελέτη ἀπό μία διεθνῆ ἐπιστημονική ὁμάδα (Ἐρευνητές τῆς Συνεργασίας Ταχείας Ἐκτίμησης Πανδημιῶν τοῦ Π.Ο.Υ.) μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἐπιδημιολόγο Νίλ Φέργκιουσον τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ Κολεγίου τοῦ Λονδίνου. Κάτ΄ αὐτήν «εἶναι ἕνας ἰός πού σχεδόν σίγουρα θά προκαλέσει παγκόσμια πανδημία» ὅπως δήλωσε ὁ Φέργκιουσον. Κατά τήν μελέτη ἐπίσης ὁ νέος ὑποτύπος γρίπης εἶναι ἀνάλογα ἐπικίνδυνος μέ τόν ἰό τῆς Ἀσιατικῆς γρίπης τοῦ 1957 μά λιγότερο ἐπικίνδυνος ὅσο ὁ ὑποτύπος πού προκάλεσε τήν πανδημία τῆς ἱσπανικῆς γρίπης τό 1918 (πηγή: πρακτορεῖο Reuters). Στά πλαίσια αὐτά ὁ Π.Ο.Υ. συνεχίζει νά διατηρεῖ τό ἐπίπεδο συναγερμοῦ στό «πέντε», δηλαδή στά ὅρια τῆς πλήρους πανδημίας (πού εἶναι τό «ἔξι»). Ὅμως δέν ὑπάρχει οὐδεμία προφανής ἐπιστημονική αἰτιολόγηση γιά αὐτήν τήν διάδοση τοῦ σκηνικοῦ του τρόμου. Ἡ ὑποψία εἶναι πώς μεταξύ τῶν ἄλλων οἱ ἰμπεριαλιστικές ἐλίτ μπροστά στίς συνέπειες τῆς χρηματο-οἰκονομικῆς κρίσης καί τίς ἐνδεχόμενες κοινωνικές ἀντιστάσεις ἀνακάλυψαν τή χρησιμότητα μία καινούργιας «11ης Σεπτεμβρίου».


Πραγματικές καί εἰκονικές κερδοφόρες πανδημίες.

Αὐτή ἡ βασισμένη σέ ἀμφίβολα ἐπιστημονικά δεδομένα παραφροσύνη ἐπαναλήφθηκε κατά τή διάρκεια τοῦ ξεσπάσματος SARS τό 2003, τή χρονιά τοῦ πολέμου τῆς Νέας Τάξης στό Ἰράκ. Μέ τό SARS ἐμφανίστηκαν 8.000 κρούσματα καί 800 θύματα. Ο Π.Ο.Υ. κήρυξε πανδημία τό Μάρτιο τοῦ 2003. Τά ΜΜΕ ἔσπερναν τόν μαζικό ἐκφοβισμό μέ ἀναφορές πώς ἔρχεται ἀρρώστια «χειρότερη καί ἀπό τό AIDS». Στά ἀεροδρόμια τῶν Η.Π.Α. κατηύθυναν τούς ἐπισκέπτες ἀπό τήν Ν.Α. Ἀσία σέ ἐξετάσεις ἐνῶ παγκόσμια οἱ «εἰδήμονες» παρότρυναν γιά μαζικούς ἀντιγριπικούς ἐμβολιασμούς. Ὅταν οἱ φαρμακευτικές πολυεθνικές ξεπούλησαν τά ἀποθέματα ἡ ὑστερία κόπασε καί ὁ Π.Ο.Υ. ἀπέσυρε τήν ταξιδιωτική καραντίνα πού εἶχε ἐπιβάλει σέ μία σειρά χῶρες (Σιγκαπούρη, Χόνγκ Κόνγκ, Κίνα, Μαλαισία). Γενικότερα, οἱ ἀσιατικές οἰκονομίες δέχτηκαν βαρύ πλῆγμα καί σύμφωνα μέ τήν Τράπεζα Ἀσιατικῆς Ἀνάπτυξης ἡ ζημιά πού ὀφείλεται στήν ἐπιδημία ἀνῆλθε στά 18 δισεκατομμύρια δολάρια ἐνῶ ὁ τομέας πού ἐπηρεάστηκε εἰδικότερα ἀπό τίς μειώσεις τῆς ἐπισκεψιμότητας (κατά 20% ἕως 70%) ἦταν αὐτός τοῦ τουρισμοῦ [5]

Τό 2005-2006 ὁ Η5Ν1, ἡ ἀποκαλούμενη νόσος τῶν πουλερικῶν εἶναι ἡ ἑπόμενος ἐχθρός. Ὁ ἰός ἐντοπίζεται σέ κοτόπουλα τῶν ὑπερεντατικῶν ἐκτροφείων τῆς Ν.Ἅ Ἀσίας καί τό σύνθημα πού πέρασε ἦταν πώς πλησιάζει ἡ «τρομερή πανδημία πού πιθανά θά προκληθεῖ ἀπό τήν μελλοντική μετάλλαξη τοῦ Η5Ν1». Τόν Σεπτέμβρη τοῦ 2005 γίνεται στή Μάλτα ἐπιστημονικό συνέδριο γιά τή γρίπη. Παίρνουν μέρος πολλοί εἰδικοί ἐπιδημιολόγοι. Χορηγοί ἦταν μεγαεταιρίες ἀντί-ἰικῶν φαρμάκων καί ἀντιγριπικῶν ἐμβολίων. Οἱ ἐπιδημιολόγοι ἀνάφεραν ὅτι «ἀργά ἤ γρήγορα θά ὑπάρξει πανδημία» Ὕστερα ἀπό τό συνέδριο αὐτό ἀρχίζει μία ἐκφοβιστική σταυροφορία τῶν ΜΜΕ ἄνευ προηγουμένου. Ὁ δέ γενικός διευθυντής τοῦ Π.Ο.Υ. δηλώνει ὅτι «Δέν γνωρίζουμε τό πότε, ἀλλά μία πανδημία θά πραγματοποιηθεῖ». O πανικός καί ὁ φόβος τοῦ θανάτου ἀξιοποιεῖται ἀπό τήν κυβέρνηση Μπούς καί μέ τή συνδρομή τοῦ Π.Ο.Υ. χρεώνονται τά κοτόπουλα ἐλευθέρας βοσκῆς τῶν μικρῶν οἰκογενειακῶν ἐκμεταλλεύσεων ὡς φορεῖς τῆς νόσου ἀντί νά ἐλεγχθοῦν οἱ ἀνθυγιεινές ἐγκαταστάσεις τῶν μεγάλων ἐργοστασιακῶν ὀρνιθοτροφείων. Αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια τήν οἰκονομική ἐξόντωση τῶν μικρῶν ἀγροτῶν ἐνῶ οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις ὅπως ἡ Tyson Foods τοῦ Ἀρκάνσας τῶν ΗΠΑ καί ἡ Charoen Pokphand Group τοῦ Μπανγκόκ τῆς Ταϊλάνδης ἀνοικοδομοῦσαν τήν βιομηχανική παραγωγή πουλερικῶν πρός ὄφελός τους.

Ἐπίσης ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2005 τό ἀμερικανικό Πεντάγωνο ὑποχρέωσε σέ μαζικό ἐμβολιασμό ὅλο τό στρατιωτικό προσωπικό τῶν ΗΠΑ σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο [6]. Τό Νοέμβριο τοῦ 2005 ἡ κυβέρνηση Μπούς ἀπευθύνθηκε στό Κογκρέσο μέ ἕνα σχέδιο κόστους 7,1 δίσ. δόλ. ὥστε νά ἐξασφαλίσει τή χρηματοδότηση τῆς ἔρευνας, τῆς προμήθειας καί τῆς ἀποθήκευσης ἀντί-ἰικῶν φαρμάκων μέ τό κυρίαρχο ἐπιχείρημα τῆς ἐπείγουσας ἑτοιμότητας γιά τήν ἐπικείμενη πανδημία γρίπης. Ἀπό τά 7,1 δίσ. δόλ. τά 2,8 δίσ. θά χρηματοδοτοῦσαν ἔρευνα καί τεχνογνωσία γιά ἐμβόλια σχετικά μέ τόν ἴο Η5Ν1, τά 1,2 δίσ. ἀφοροῦσαν ἀγορά καί διάθεση 20 ἑκατομμυρίων δόσεων ἐμβολιασμοῦ καί 1,8 δίσ. τήν ἀποθήκευση τῶν προμηθευόμενων ἀντί-ἰικῶν φαρμάκων [7]. Ὁ Μπούς ἐπίσης σέ λόγο του στό Κέντρο τῶν Ἐθνικῶν Ἱδρυμάτων Ὑγείας ὑποστήριξε τήν ἀνάγκη νομοθετικῆς προστασίας τῶν Φαρμακευτικῶν πολυεθνικῶν ἀπό πιθανές ἀγωγές σέ ἐνδεχόμενες παρενέργειες τῶν νέων ἐμβολίων. Ἐπίσης σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο πλῆθος χωρῶν καί ὀργανισμῶν ἐντάχθηκαν σέ διαδικασίες συγκέντρωσης 1,9 δίσ. δόλ. γιά τή χρηματοδότηση τοῦ «πολέμου ἐνάντια στή γρίπη τῶν πουλερικῶν». Ὅλα αὐτά λοιπόν πρόσφεραν μία εὐνοϊκότατη χρονική συγκυρία γιά τήν κερδοφορία τῶν βιοτεχνολογικῶν-φαρμακευτικῶν πολυεθνικῶν ὅπως Gilead Sciences, Hoffman-La Roche, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis κ.α. Γί αὐτές πράγματι ἦταν ἡ χρονιά πού «ἡ κότα γεννᾶ χρυσά αὐγά».

Tamiflou καί Relenza ἦταν τά δύο κύρια φάρμακα πού πάνω τους στηρίχτηκε ὁ «ἀντί-ἰικός πόλεμος» ἀπέναντι στήν νόσο τῶν πουλερικῶν. Τό Tamiflu, παράγεται ἀπό τήν ἑλβετική φαρμακευτική Hoffman-La Roche καί τό Relenza τό κατασκευάζει ἡ ἀγγλική φαρμακευτική GlaxoSmithKline. Εἰδικά τό Tamiflu μέ τό πατρονάρισμα τῆς κυβέρνησης Μπούς διαφημίστηκε καί διαδόθηκε διεθνῶς ὡς ἡ πανάκεια στή γρίπη Η5Ν1. Πρίν νά ἔρθει στήν Οὐάσιγκτον τόν Ἰανουάριο τοῦ 2001, ὁ Ράμσφελντ ἦταν πρόεδρος τῆς φαρμακευτικῆς ἑταιρείας, Gilead Sciences στήν Καλιφόρνια. Η Gilead Sciences κατέχει τά ἀποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα εὑρεσιτεχνίας γιά τό Tamiflu πού παράγει ἡ ἑλβετική φαρμακευτική Hoffman-La Roche. Σύμφωνα μέ δημοσιεύματα στό τύπο, ὑπολογίζεται πώς ὁ Ράμσφελντ ὡς ὁ μεγαλύτερος κάτοχος μετοχῶν στήν Gilead (πού λάβαινε τό 10% τῆς κάθε δόσης Tamiflu πού ἔδινε ἡ Roche) ἔβγαλε τό 2004-2005 γύρω στά 25 ἑκατομμύρια δολάρια κέρδη ἀπ' τήν ἄνοδο τῶν μετοχῶν τῆς Gilead, τίς ὁποῖες διατήρησε στήν κατοχή τοῦ παρότι ἦταν ὑπουργός Ἄμυνας. Τά ἀποθεματικά της Gilead ἀπό 258 ἑκατ. δολάρια τό 2004 τώρα ξεπερνοῦν τά 1,53 δίσ. δολάρια [8]. Ἡ μαζική χρήση τοῦ Tamiflu χαρακτηρίστηκε ἀπό σοβαρές παρενέργειες. Περιέχει συστατικά πού θά μποροῦσαν δυνητικά νά ἔχουν σοβαρότατες συνέπειες γιά τό ἀνθρώπινο ἀναπνευστικό σύστημα ἐνῶ σύμφωνα μέ ἐπισημάνσεις συχνά προκαλεῖ ναυτία, ζάλη καί ἄλλα συμπτώματα. Σύμφωνα μέ τόν ἰαπωνικό τύπο πολλά παιδιά στά ὁποῖα χορηγήθηκε τό φάρμακο παρουσίασαν ψυχική ἀποδιοργάνωση μέ ἀπόπειρες αὐτοκτονιῶν (ἅλμα στό κενό ἀπό τά παράθυρα). Τό FDA ἐξέδωσε προειδοποιητική ἀνακοίνωση ἡ ὁποία ἀναφερόταν σέ 12 θανάτους παιδιῶν καί σέ ἰατρικές ἐκθέσεις γιά σοβαρές ψυχικές καί σωματικές βλάβες (παραισθήσεις, καρδιακές καί πνευμονολογικές διαταραχές κ.α.) [9]

Ὡς πρός τήν «πανδημία» τῆς νόσου τῶν πουλερικῶν ἔχουν πεθάνει συνολικά περίπου 250 ἄτομα ἀπό τήν ἐμφάνισή του ἰοῦ H5N1 τό 2005. Οἱ περισσότεροι θάνατοι ἦταν στήν Ν. Α. Ἀσία μέσα σέ ἕνα πληθυσμό πού μετριέται μέ δισεκατομμύρια !!!.

Θά μποροῦσε ἡ ἐπέλαση συγκεκριμένων ἰῶν τῆς γρίπης νά ἔχει δημιουργηθεῖ ὡς ἀποτέλεσμα ἐργαστηριακῶν γενετικῶν τροποποιήσεων; Ο Leonard Horowitz, εἰδικός στή δημόσια ὑγεία καί μελετητής τῶν γενετικῶν τροποποιήσεων γιά στρατιωτικούς σκοπούς ἀνάφερε πώς κάτι τέτοιο εἶναι πιθανό νά παραχθεῖ στό ἐργαστήριο μέ στόχο τήν ψυχολογική χειραγώγηση τῶν πληθυσμῶν [10]. Σύμφωνα μέ μία πρόσφατη δημοσίευση στό Bloomberg στίς 13 Μαΐου 2009, ἕνας προεξέχων ἐπιστήμονας πού συμμετέχει ἄμεσα στίς ἔρευνες ἀνάπτυξης τοῦ Tamiflu, ὁ καθηγητής Adrian Gibbs τοῦ Αὐστραλιανοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου (ANU), δήλωσε ὅτι ὁ ἰός H1N1 πιθανῶς νά «προέκυψε ἀπό τόν ἐργαστηριακό πειραματισμό ἤ τήν παραγωγή τοῦ ἐμβολίου». Σύμφωνα μέ τόν Adrian Gibbs « θά μποροῦσε νά εἶναι ἕνα λάθος»πού συνέβη σέ μία μονάδα παραγωγῆς ἐμβολίου ἤ ὁ ἰός θά μποροῦσε νά ἔχει πηδήσει ἀπό ἕναν χοῖρο σέ ἕνα ἄλλο θηλαστικό ἤ ἕνα πουλί πρίν φθάσει στόν ἄνθρωπο» [11].

Ἀπό τίς πρῶτες κιόλας ἐκθέσεις μόλις ἐκδιπλώθηκε ἡ γρίπη τῶν χοίρων, μέσα σέ μία περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα «ἔκτακτης ἀνάγκης», ἐκφοβισμοῦ καί φόβου καί τῆς συνακόλουθης ὑπερβάλλουσας ζήτησης, οἱ «ἐπιστήμονες» δουλεύουν ἀσταμάτητα νυχθημερόν στά βιοτεχνολογικά καί φαρμακευτικά ἐρευνητικά κέντρα γιά νά βροῦν νέα φάρμακα καί ἐμβόλια, πού θά «σώσουν» τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τόν Α/Η1Ν1. Οἱ τιμές τῶν ἀντί-ἰικῶν ἀποθεμάτων τῶν πολυεθνικῶν φαρμακοβιομηχανιῶν ὠθήθηκαν στά ὕψη. Tamiflu καί Relenza ἀντιμετωπίστηκαν ὡς ἐκεῖνα τά ὑπερπολύτιμα φάρμακα πού εἶναι ἀπαραίτητα «διά πάσαν νόσον...». Μέχρι στιγμῆς Tamiflou καί Relenza διανέμονται μέ φρενήρη ρυθμό σέ ὅλες τίς ἐνδιαφερόμενες χῶρες καί τά ἀποθέματά τους ἔχουν ἤδη ἐξαντληθεῖ παρόλο πού εἶναι ἀβέβαιο κατά πόσο μπορεῖ νά εἶναι ἀποτελεσματικά κατά τοῦ νέου στελέχους, τό ὁποῖο εἶναι γενετικά διαφορετικό ἀπό ἄλλα στελέχη γρίπης. Η Hoffman-La Roche καί ἡ GlaxoSmithKline ἔχουν προσκληθεῖ ἀπό τόν Π.Ο.Υ. νά αὐξήσουν τήν ἑτοιμότητά τους γιά ἐπέκταση τῶν διαθέσιμων ἀποθεμάτων σέ πιθανολογούμενη πανδημία. Η Hoffman-La Roche ἀπάντησε ὅτι ἤδη μπορεῖ νά διαθέσει πρός χρήση 3 ἑκατομμύρια δόσεις θεραπευτικῆς ἀγωγῆς, ἀλλά μία περαιτέρω παραγωγή θά ἀπαιτοῦσε ἴσως καί ὀκτώ μῆνες.


Τά ΜΜΕ ὡς διαχειριστές τοῦ μαζικοῦ κοινωνικοῦ ἐκφοβισμοῦ.

Ὁ οἰκονομικός Τρόμος μέ ἐργαλεῖα τήν ἀπόλυτη ἐξαθλίωση, τήν μαζική φτώχεια, τίς ξέφρενες ἀπολύσεις, τήν ἐκτεταμένη ἀνεργία, τόν γενικευμένο λαθρομεταναστευτικό ἐποικισμό, τά ἐξουθενωτικά ἐμπάργκο κατά τῶν «κρατῶν-παριῶν», δέν μπορεῖ παρά νά διαπλέκεται μέ τόν στρατιωτικοπολεμικό Τρόμο πού ὄψεις τοῦ εἶναι ἡ εἰσβολή καί κατοχή κρατῶν καί περιοχῶν, οἱ ἀνελέητοι πολυνεκροί βομβαρδισμοί κατά ἀμάχων καί ἡ προγραμματισμένη καταστροφή τῶν ζωτικῶν φυσικῶν κοινωνικῶν καί τεχνικῶν ὑποδομῶν πού χρειάζονται γιά τήν ἐπιβίωση ἑνός λαοῦ. Ὁ ψυχολογικός Τρόμος, μέ σκοπό τόν καθολικό ἐκφοβισμό, τήν ἀδιαμαρτύρητη πειθάρχηση καί τήν ἀγελαία ὑποταγή τῶν μαζῶν στίς πολιτικές τῶν ἐλίτ συνδυάζεται μέ τίς στρατηγικές της ἁρπαχτικῆς κερδοφορίας τῶν ὑπερεθνικῶν ἐταιριῶν καί εἶναι ὁ τρίτος ἄξονας ὁ ὁποῖος συμπληρώνει καί μορφοποιεῖ τήν ἐπιθετική καπιταλιστική ὁλοκληρωτική τριάδα.

Τήν τελευταία δεκαετία ἡ ὀλιγαρχική καπιταλιστική στρατηγική του κοινωνικοῦ ψυχολογικοῦ πολέμου ἀντλεῖ τά μέσα της ἀπό μία πλούσια προπαγανδιστική φαρέτρα: Ἀπό τήν ἀπειλή τῆς Ἄλ Κάιντα, τόν Μπίν Λάντεν καί τά πυρηνικά του Σαντάμ Χουσεϊν γιά νά αἰτιολογηθοῦν οἱ πολεμικές ἐπεμβάσεις σέ Ἰράκ καί Ἀφγανιστᾶν, τήν ἐπισειόμενη (σάν ἕνα ἀτύχημα τῆς φύσης) χρηματοοικονομικῆ κρίση καί τίς ἀντιξοότητες τοῦ διεθνοῦς ἀνταγωνισμοῦ ὥστε νά δικαιολογηθοῦν ὡς τάχα ἀντικειμενικές ἀναγκαιότητες οἱ μισθολογικές καί κοινωνικές περικοπές, οἱ σκανδαλώδεις κρατικές ἐπιδοτήσεις πρός τίς χρηματιστικές καί γενικότερα τίς ἐπιχειρηματικές ἐλίτ, οἱ μαζικές ἀπολύσεις καί ἡ ἀνεργία, μέχρι τό συνδρόμο SARS, τήν νόσο τῶν πτηνῶν καί τώρα τή γρίπη τῶν χοίρων οὕτως ὥστε μέ τή συνδρομή τῶν ΜΜΕ νά προωθηθεῖ ἡ πολιτική τοῦ προγραμματισμένου βίο-τρομοκρατικοῦ ἐκφοβισμοῦ σέ μαζική καί παγκόσμια κλίμακα.

Σύμφωνα μέ τόν Π.Ο.Υ, ἕως τίς 17 Μαΐου 2009. διαπιστώθηκαν 8.480 ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα τῆς νέας γρίπης σέ 39 χῶρες. Σέ 72 ἔχουν ἀνέλθει οἱ θάνατοι ἀπό τόν ἰό, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 66 ἔχουν σημειωθεῖ στό Μεξικό, 4 στίς ΗΠΑ, 1 στόν Καναδά καί 1 στήν Κόστα Ρίκα [12].

Αὐτό πού εἶναι προκλητικά σκανδαλῶδες σχετίζεται μέ τήν ἐκκωφαντική ὑποπληροφόρηση καί παραπληροφόρηση τῶν ΜΜΕ καθώς ὁ τρόπος πού καλύπτουν τήν σημερινή περίπτωση τοῦ Α/H1N1 (γρίπη τῶν χοίρων) τελικά ἐπάγεται στήν ἔκθεση ἑνός ἐπικρεμάμενου νέου «μαύρου θανάτου». Ἑνός ἐπαπειλούμενου κινδύνου γιά μία πανδημία μέ ἑκατομμύρια θύματα καί αὐτό ὡς μία ὑποτιθέμενη κλιμάκωση νέου τύπου. Ἡ καθοδηγημένη τούτη ἐκφοβιστική ὑστερία φαίνεται πώς ἀπευθύνεται σέ «λωτοφάγους» πού ἔχουν ταϊστεῖ μέ τόν «ἀνθό τῆς λησμονιᾶς» ὥστε νά ἀγνοηθεῖ τό γεγονός πώς ἐτησίως καί ὑπό κανονικές συνθῆκες ἡ ἐποχική γρίπη ἐπιφέρει 500.000 ἕως 1.000.000 θύματα [13].

Καί ὄχι μόνο αὐτό. Ἀλλά παράλληλα ἄς λάβουμε ὑπόψη πώς μέ τούς πιό μετριοπαθεῖς ὑπολογισμούς κάθε χρόνο πεθαίνουν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἀπό αἰτίες πού, ὑπό διαφορετικές κοινωνικές προϋποθέσεις, κατά μεγάλο μέρος θά μποροῦσαν νά περιοριστοῦν, ὅπως:

-40 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἀπό πείνα
-17,5 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἀπό καρδιαγγειακά νοσήματα
-7,4 ἑκατομμύρια ἀπό καρκίνο
-2,2 ἑκατομμύρια ἀπό ἐργατικά ἀτυχήματα καί ἐπαγγελματικές ἀσθένειες
- 2 ἑκατομμύρια ἀπό ἀτμοσφαιρική μόλυνση
- 2 ἑκατομμύρια ἀπό AIDS
-1,6 ἑκατομμύρια ἀπό φυματίωση
-1,2 ἑκατομμύρια ἀπό τροχαία ἀτυχήματα
-1,1 ἑκατομμύρια ἀπό αὐτοκτονίες
- 1 ἑκατομμύριο ἀπό ἐλονοσία [14].

___


[1]-John M Barry:The site of origin of the 1918 influenza pandemic and its public health implications (Journal of Translational Medicine, 20-1-2004).

[2]-Richard Harris:New Strain May Edge Out Seasonal Flu Bugs (National Public Radio, 4-5-2009).

[3]- Swine Flu in Mexico-Timeline of Events (Health Freedom Alliance, 27-4-2009).

[4]-Michel Chossudovsky:The A H1N1 Pandemic: Pig to Human Transmission of the Swine Flu?, (Global Research, 15-5-2009).

[5]-Κατευθυντήριος ὁ SARS γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν ἐπιπτώσεων τῆς γρίπης τῶν χοίρων (kathimerini.gr, 29-4-2009).
.
[6]-F. William Engdahl: Flying Pigs, Tamiflu and Factory Farms (Global Research, 29-4-2009).

[7]- Ὁ Μπούς ἑτοιμάζει πακτωλό δολαρίων γιά τίς πολυεθνικές (Ριζοσπάστης, 2-11-2005).

[8]-«Γρίπη τῶν χοίρων»-ἡ «συγκυρία» τῆς νέας ἐπιδημίας (Ριζοσπάστης, 3-5-2009).

[9]-James Ridgeway: Swine Flu: Bringing Home the Bacon. (Global Research, 28-4-2009).

[10]- Leonard G. Horowitz: Emerging Viruses.AIDS And Ebola.Nature, Accident or Intentional? (Hardcover, 1996).

[11]-Jason Gale & Simeon Bennett: Swine Flu May Be Human Error; WHO Investigates Claim (Bloomberg, 13-5-2009).

[12]- WHO, Influenza A(H1N1)-update 31, 17-5-2009).

[13]-Mike Davis: Capitalism and the flu (socialistworker.org, 27-4-2009).

[14]-Πηγές:
α) http://www.who.int/en/
β) http://www.poodwaddle.com/clocks2.htm
γ) http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου